Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet Bystyret Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Sammendrag I forbindelse med bystyrets behandling av kommuneplanens arealdel i møte (PS 09/78 punkt 9) ble følgende vedtatt: Bystyret forutsetter at det ved behov for innløsning av eiendom til samfunnsnyttige formål, legges vinn på å redusere ulemper for grunneiere til et minimum. Bystyret ber rådmannen om å utarbeide etiske retningslinjer for hvordan innløsning av eiendom skal foregå etter modell fra Statens Vegvesen. Saksopplysninger Bodø kommune må i mange tilfeller erverve fast eiendom av private til samfunnsnyttige formål. Mange opplever grunnervervet som en belastning fordi de ikke ønsker å avstå grunn. Det kan også være en belastning at prosessen er ukjent og komplisert. Det er viktig for Bodø kommune at grunnervervet gjennomføres på en slik måte at belastningen for dem som berøres blir minst mulig. Etiske retningslinjer for grunnerverv skal gjelde all kontakt kommunen har med berørte grunneiere. Retningslinjene gjelder ikke bare dem som utfører selve grunnervervet, men også dem som kommer i kontakt med grunneiere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket. De etiske retningslinjene gjelder også for eksterne konsulenter som utfører arbeid på vegne av kommunen. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Retningslinjene har vært sendt på intern høring til byplankontoret, kommunalteknisk kontor og kulturkontoret. Under følger forslaget til etiske retningslinjer i sin helhet. Side 51

2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR GRUNNERVERV I BODØ KOMMUNE 1. Innledning Bodø kommune må i mange tilfeller erverve fast eiendom av private til samfunnsnyttige formål. Mange opplever grunnervervet som en belastning fordi de ikke ønsker å avstå grunn. Det kan også være en belastning at prosessen er ukjent og komplisert. Det er viktig for Bodø kommune at grunnervervet gjennomføres på en slik måte at belastningen for dem som berøres blir minst mulig. I forbindelse med bystyrets behandling av kommuneplanens arealdel i møte (PS 09/78 punkt 9) ble følgende vedtatt: Bystyret forutsetter at det ved behov for innløsning av eiendom til samfunnsnyttige formål, legges vinn på å redusere ulemper for grunneiere til et minimum. Bystyret ber rådmannen om å utarbeide etiske retningslinjer for hvordan innløsning av eiendom skal foregå etter modell fra Statens Vegvesen. Etiske retningslinjer for grunnerverv skal gjelde all kontakt kommunen har med berørte grunneiere. Retningslinjene gjelder ikke bare de som utfører selve grunnervervet, men også de som kommer i kontakt med grunneiere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket. De etiske retningslinjene gjelder også for eksterne konsulenter som utfører arbeid på vegne av kommunen. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. 2. Definisjoner 2.1 Definisjon av begrepet etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er et sett av normer og prinsipper til veiledning for menneskers handlinger. 2.2 Definisjon av begrepet fast eiendom Fast eiendom er grunneiendom med eller uten bebyggelse. 2.3 Definisjon av begrepet grunnerverv Med grunnerverv menes kjøp av fast eiendom og/eller rett til å gjennomføre offentlige tiltak på privat eiendom. 2.4 Definisjon av ekspropriasjon Ekspropriasjon er tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre rettigheter. 3. Gjennomføring av grunnervervet Bodø kommune har som mål å komme frem til enighet med alle grunneiere om kjøp av fast eiendom og/eller rettigheter for å gjennomføre offentlige tiltak på privat eiendom. Ekspropriasjonsrettslige regler skal følges enten innløsning skjer ved ekspropriasjon eller avtale. Utgangspunktet for erstatningsfastsettelse er Grunnloven 105 som sier at det ved grunnerverv skal ytes fuld Erstatning. Med full erstatning menes at grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av avståelsen. Grunnerverv utføres ved forhandlinger. Forhandlingene kan resultere i følgende: Side 52

3 3a) Avtale om kjøp av fast eiendom inngås Det inngås avtale om kjøp av fast eiendom. Grunneier og kommunen har kommet til enighet om erstatning og andre forhold som kan være av betydning for ervervet. 3b) Avtale om kjøp av fast eiendom inngås, men erstatningen fastsettes ved avtaleskjønn Dersom man kommer til enighet om selve avståelsen, men ikke om erstatningsspørsmålet, kan det inngås avtale om at erstatningen skal fastsettes ved avtaleskjønn. Dette innebærer at anleggsarbeidet kan settes i gang til et avtalt tidspunkt, men at erstatningen vil bli fastsatt gjennom behandling i domstolene. 3c) Brudd i forhandlinger med påfølgende ekspropriasjon Dersom man ikke kommer til enighet om avståelsen, kan fast eiendom og rettigheter erverves ved ekspropriasjon. Saken vil bli behandlet i domstolene, etter at bystyret har fattet vedtak om å ekspropriere. Ekspropriasjon må ha hjemmel i lov. Domstolen vil vurdere om kommunen har hjemmel til å gjennomføre ekspropriasjonen. Domstolen vil også fastsette erstatning gjennom ekspropriasjonsskjønn. Det er ingen formell forskjell på avtaleskjønn og ekspropriasjonsskjønn annet enn at utgangspunktet for skjønnene henholdsvis er basert på avtale eller ekspropriasjonsvedtak. Ettersom rettsprosessen kan ta forholdsvis lang tid, kan kommunen søke om å få tiltre eiendommen før skjønn er avholdt (forhåndstiltredelse). Dette for å kunne gjennomføre prosjektet i henhold til planlagt fremdrift. Fylkesmannen har i de fleste tilfeller fått delegert myndighet til å samtykke til forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon. 4. Etiske retningslinjer 4.1 Prosessen forut for grunnervervet Hvilke arealer kommunen skal erverve til samfunnsnyttige formål, vil ofte være fastlagt gjennom en reguleringsplan som vedtas av bystyret. På forhånd vil planforslaget ha vært gjennom en offentlig høringsrunde hvor alle berørte og interesserte skal ha hatt anledning til å uttale seg. I andre tilfeller vil ikke tiltaket være omfattet av en reguleringsplan, eventuelt kan et tiltak være omfattet av en eldre reguleringsplan. I disse tilfellene skal kommunen tilstrebe å informere grunneierne på et tidlig tidspunkt. God informasjon i planleggingsfasen vil bidra til en bedre grunnervervprosess for både kommunen og de involverte grunneierne. 4.2 Grunnerverv skal skje på et faglig grunnlag Bodø kommune skal utføre grunnerverv i henhold til gjeldende regelverk og praksis. Side 53

4 Kommunen skal gi erstatning for grunneiers økonomiske tap. I den forbindelse skal hver sak vurderes særskilt. I vurderingen skal kommunen vektlegge rettferdighet og likebehandling. Imidlertid er det ofte forskjeller mellom de ulike eiendommene som kommunen også må ta hensyn til ved erstatningsfastsettelsen. Selv om vurderingene bygger på et faglig grunnlag, vil det i mange sammenhenger være en viss usikkerhet om hva som er riktig pris. Som utgangspunkt skal erstatningen ikke være lavere enn det grunneier ville ha fått i et ekspropriasjonsskjønn. Fordi vurderingen vil basere seg på et tenkt resultat i skjønnsretten, vil det sjelden være mulig å eksakt fastslå hva som er riktig pris. På bakgrunn av rettspraksis og forvaltningspraksis har kommunen likevel et faglig grunnlag for å komme frem til riktig erstatningsnivå. 4.3 Grunnerverv skal skje gjennom respekt for grunneier Bodø kommune skal behandle grunneierne med alminnelig folkeskikk og høflighet. Kommunen skal legge vekt på å gi grunneierne tilstrekkelig informasjon, avsette tilstrekkelig tid til å gjennomføre grunnervervet og legge forholdene til rette for et godt forhandlingsklima Grunnerverv skal skje på bakgrunn av ærlighet Bodø kommune skal gi korrekte opplysninger. I dette ligger det at relevante opplysninger ikke skal utelates Grunnerverv skal basere seg på åpenhet Som forvaltningsorgan har Bodø kommune veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven 11. Det innebærer at grunneier skal få opplysninger om sine rettigheter, og om relevante forhold rundt grunnervervet. Kommunen skal legge vekt på å gi god veiledning. Grunneier har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. I veiledningsplikten ligger det også at kommunen skal opplyse om grunneiers rettigheter til advokatbistand der grunnervervet blir avgjort ved avtaleskjønn eller ekspropriasjonsskjønn. I tillegg skal kommunen gi informasjon om bruk av advokat i minnelige forhandlinger. Kommunen skal på objektivt grunnlag informere om hvilke arbeidsmessige og erstatningsmessige fordeler slik bistand vil kunne føre til. Videre skal kommunen vurdere å dekke utgiftene til advokat Grunnerverv skal skje på bakgrunn av toleranse Den enkelte grunneiers holdninger og meninger skal respekteres. Grunnerverver skal ta seg tid til å lytte og sette seg inn i situasjonen til den enkelte grunneier God kommunikasjon Det er et viktig prinsipp at kommunikasjonen utad mot grunneierne skal være god. For å lykkes med dette er det viktig at den interne kommunikasjon mellom oppdragsgiver, utfører av prosjektet og de som skal utføre grunnervervet er god. Side 54

5 4.4 Gjennomføring av prosjektet skal skje gjennom respekt for grunneier Bodø kommune kan ikke starte opp anleggsarbeidet før grunnervervet er gjennomført, eventuelt før det foreligger vedtak om forhåndstiltredelse. Gjennomføring av arbeidet skal skje gjennom kommunikasjon med grunneier. Kommunen skal gjennomføre en ferdigbefaring med grunneier. 5. Spesielt om etiske retningslinjer i forbindelse med boliginnløsning I enkelte tilfeller må kommunen erverve bolig. Dette innebærer ofte et stort inngrep for de berørte partene og det kan oppleves som svært belastende å måtte avstå sin bolig. I disse tilfellene skal kommunen legge vekt på at grunneier blir involvert på et tidlig stadium. Å måtte avstå bolig er en modningsprosess, og grunneier har behov for et lengre tidsaspekt. Det er svært viktig å legge vekt på god informasjon gjennom hele prosessen. Bodø kommune skal sette av tilstrekkelig god tid til gjennomføring av boliginnløsning. Det skal som en hovedregel settes av minimum to år fra det tidspunktet kommunen starter reelle forhandlinger og til forutsatt tiltredelsestidspunkt. Dersom grunneier har ønske om å gjennomføre grunnervervet på kortere tid, eller at det av allmenne hensyn er tvingende nødvendig kan prosessen gjennomføres raskere. Bodø kommune bør avsette midler i økonomiplan til tidlig innløsning i slike tilfeller. Befaringer og undersøkelser på eiendommen skal alltid varsles og skje etter samtykke fra grunneier. Eiendommen skal alltid befares av vedkommende grunnerverver før det gis erstatningstilbud. Valg av takstmann skal gjøres i samarbeid med grunneier. Dersom en ikke klarer å bli enige om takstmann, bør en tilstrebe at takstmennene samarbeider og avleverer en felles takst de er enige om. I bestillingen skal takstmannen få et klart mandat for takseringen der takstmannen må redegjøre for hvordan han er kommet frem til verdiene i taksten. Bodø kommune skal dekke kostnadene til takst. Møter og forhandlinger kan skje på nøytral grunn eller i hjemmet dersom grunneier ønsker det. --o0o-- Det foreslås at formannskapet legger saken fram for bystyret med følgende innstilling: Forslag til innstilling: 1. Forslag til etiske retningslinjer for grunnerverv slik de framgår av saksframlegget til bystyret vedtas som kommunens retningslinjer. 2. De nye retningslinjene trer i kraft umiddelbart. Saksbehandler: Kristine Trondsen Svein Blix rådmann Thor- Arne Tobiassen eiendomssjef Side 55

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272

Boliginnløsing. RETNINGSLINJER Håndbok 272 Boliginnløsing RETNINGSLINJER Håndbok 272 Januar 2008 1 Retningslinje for Boliginnløsing 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE Vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Salg av kommunale boliger HASVIK KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS Rapport til kontrollutvalget i Grimstad kommune fra Advokatfirmaet G-Partner AS Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning?

Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning? Sluttstrek for historiens største tiltaksjordskifte: Hva er full ekspropriasjonserstatning? Ola Brekken 1 Ola Brekken: The end of Norwegian history's greatest land enterprise consolidation case: What is

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning 14. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER...2 2. OPPDRAGET...2 3. UNDEROPPDRAG...2 4. BETALING, BUDSJETT OG REGNSKAPSFØRING...3 5. VALG AV TILNÆRMING/METODE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer