Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Forslag til vedtak 1. Kristin Skoglund og Alf H. Hansen får kjøpe ca. 70 m² av kommunens eiendom gnr. 42/53 som tilleggsareal til Bjørnebærveien 12, gnr. 42/ Prisen settes til kr 750,- pr. m². 3. Salget er betinget av at det innvilges dispensasjon fra gjeldende plan. 4. Kjøper må selv initiere/tilrettelegge for en sak om omdisponering av arealet iht. plan- og bygningsloven. Kjøper gis en frist på 2 år fra vedtaksdato med å avklare spørsmålet om omdisponering av arealet. 5. Kjøper dekker kostnader forbundet med fradeling, dispensasjoner, regulering, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift mv. 6. Netto salgsinntekt settes av til tomteutbyggingsfondet. Sammendrag Kristin Skoglund og Alf H. Hansen, som er eier av Bjørnebærveien 12, gnr. 42/283, har søkt om å få kjøpe ca. 70 m² av kommunens eiendom gnr. 42/53. Omsøkt areal omfatter opparbeidet oppstillingsplass for bil samt trapp fra vei/parkeringsplass ned til husets inngangsparti. Med bakgrunn i prinsipper og kriterier for salg av tilleggsareal vedtatt av formannskapet i møte , anbefaler rådmannen salg av omsøkt areal. Prisen settes til kr 750,- pr. m². I tillegg må kjøperne dekkes kostnadene forbundet med fradeling, dispensasjoner, regulering, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift mv. Saksopplysninger Kristin Skoglund og Alf H. Hansen, som er eier av Bjørnebærveien 12, gnr. 42/283, har søkt om å få kjøpe ca. 70 m² av kommunens eiendom gnr. 42/53. Omsøkt areal omfatter opparbeidet oppstillingsplass for bil samt trapp fra vei/parkeringsplass ned til husets inngangsparti. Av søknaden fremgår at oppstillingsplass og trapp ble anlagt samtidig som huset ble oppført i I reguleringsplan og bebyggelsesplan for Skavdalslia er omsøkt areal regulert til offentlig friområde. I forbindelse med behandlingen av søknaden er det innhentet uttalelse fra Kulturkontoret og Byplan. Side32

2 Vurderinger Kulturkontoret sier i sin uttalelse at det friarealet som omsøkt areal grenser opp til, har noen snarveier på kryss og tvers, men at ingen av disse vil bli berørt av et salg. Kulturkontoret kan ikke se at salg av omsøkt areal er i strid med viktige friluftsinteresser. Byplan sier i sin uttalelse at friområdet har flere atkomster og er godt tilgjengelig, og at salg av omsøkt areal dermed ikke vil være problematisk i forhold til formålet i gjeldende reguleringsplan. Det areal som i dag brukes som biloppstillingsplass og trapp fra vei/parkeringsplass ned til husets inngangsparti, har vært brukt til dette formål siden huset ble bygd i Et salg vil dermed ikke medføre endringer i bruk av området for naboer eller andre, og heller ikke medføre ulempe eller tap av kvaliteter for beboerne i området. Med utgangspunkt i dette samt ovennevnte uttalelser, bør omsøkt areal kunne selges. Med bakgrunn i prinsipper og kriterier for salg av tilleggsareal vedtatt av formannskapet i møte , finner rådmannen å kunne anbefale salg av omsøkt areal. Med bakgrunn i endret instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune vedtatt av bystyret i møte , settes prisen til kr 750,- pr. m². I tillegg må kjøperne dekke kostnadene forbundet med fradeling, dispensasjoner, regulering, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift mv. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet vedtatt , tilrås det at Kristin Skoglund og Alf H. Hansen får kjøpe ca. 70 m² kommunalt areal som tilleggsareal til sin eiendom Bjørnebærveien 12. Prisen settes til kr 750,- pr. m², og kjøperne må i tillegg dekke kostnadene forbundet med fradeling, dispensasjoner, regulering, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift mv. Saksbehandler: Rolf Arne Åsheim Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Søknad om kjøp av tilleggsareal 3 Uttalelse fra Kulturkontoret 4 Uttalelse fra Byplan Side33

3 Side34

4 Side35

5 Notat til oppfølging Kulturkontoret Rolf Arne Åsheim Eiendomskontoret Dato: Saksbehandler:... Aviâja Kleist Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /6241 Arkivkode: Uttalelse fra Kulturkontoret ang salg av kommunalt areal til Bjørnebærveien 12 Kulturkontoret kan ikke se at salg at salg av omsøkt areal er i strid med viktige friluftsinteresser. Friarealet som arealet som søkes kjøpt grenser opp til har en noen snarveier på kryss og tvers. Ingen av disse vil bli berørt av salget. Med hilsen Aviâja Kleist Idretts- og friluftskonsulent Side36

6 Notat til oppfølging Byplankontoret Rolf Arne Åsheim Eiendomskontoret Dato: Saksbehandler:... Mats Marthinussen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /6241 Arkivkode: Uttalelse fra Byplan vedrørende salg av tilleggsareal til Bjørnebærveien 12 Viser til anmodning om uttalelse datert Byplan vurderer salg av kommunalt areal til private eiendommer gjennom vurderingskriterier vedtatt i Formannskapet (PS 14/47). Omsøkt areal er regulert til offentlig friområde i reguleringsplan og bebyggelsesplan for Skavdalslia. Det er opparbeidet parkeringsplasser i dette området som vanskeliggjør adkomst til friområdet og gjennomgang. Friområdet har flere adkomster og er godt tilgjengelig. Byplan kan dermed ikke se at et salg av omsøkt areal vil være problematisk med tanke på formålet i gjeldende reguleringsplan. Med hilsen Annelise Bolland Byplansjef Mats Marthinussen Arealplanlegger Dette notatet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter. Side37