Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø /172 Bystyret Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens (plbl.) 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Hunstad Sør del 1, slik det er vist på plankart over tre vertikalnivåer, alle merket med planid 2432, med tilhørende planbestemmelser sist revidert og planbeskrivelse sist endret Område F/K/N vedtas med forbehold om at Fylkestinget samtykker til fravikelse av regional planbestemmelse om kjøpesenter. Bystyret skal vedta overordnet utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggingsselskapet. Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag: Kjersti Bergquist (Rødt) Presisering, tillegg: På felt F/K/N tillates ikke kjøpesenter. Arild Nohr (AP) Planbeskrivelsen pkt Barnehage: Ordet privat i første setning utgår. Votering: Forslaget fra Rødt fikk 1 stemme (Rødt) og falt. Forslaget fra AP ble tiltrådt enstemmig som tillegg til innstillingen. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Komitè for Plan, næring og miljøs innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens (plbl.) 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Hunstad Sør del 1, slik det er vist på plankart over tre vertikalnivåer, alle merket med planid 2432, med tilhørende planbestemmelser sist revidert og planbeskrivelse sist endret

2 Område F/K/N vedtas med forbehold om at Fylkestinget samtykker til fravikelse av regional planbestemmelse om kjøpesenter. Bystyret skal vedta overordnet utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggingsselskapet. Planbeskrivelsen pkt Barnehage: Ordet privat i første setning utgår. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Brigt Kristensen, Rødt, fremmet følgende forslag: Endring/presisering: Det godtas ikke kjøpesenter på felt F/K/N, men derimot et bydelssenter som utvikles trinnvis i takt med befolkningsutviklinga i området, som integrert del av et sentrumsområde. Votering Rødts forslag fikk 4 stemmer og falt (3Rødt og 1SV). Innstillingen fra komite for Plan, næring og miljø enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens (plbl.) 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Hunstad Sør del 1, slik det er vist på plankart over tre vertikalnivåer, alle merket med planid 2432, med tilhørende planbestemmelser sist revidert og planbeskrivelse sist endret Område F/K/N vedtas med forbehold om at Fylkestinget samtykker til fravikelse av regional planbestemmelse om kjøpesenter. Bystyret skal vedta overordnet utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggingsselskapet. Planbeskrivelsen pkt Barnehage: Ordet privat i første setning utgår. Sammendrag Del 1 av områderegulering for Hunstad Sør fremmes nå for sluttbehandling. Det har kommet flere innspill i høringsfasen som administrasjonen ønsker å utrede nærmere. I all hovedsak er disse innspillene knyttet til planområdets vestlige deler. Siden planprosessen har gått over forholdsvis lang tid og det er enkeltforhold innad i planområdet som det er viktig å finne løsning på, velger

3 administrasjonen å dele områderegulering for Hunstad Sør i to deler, og sende del 1 til sluttbehandling nå. PNM-komiteen ga administrasjonen fullmakt til å legge ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn i møte Områderegulering for Hunstad Sør i sin helhet var ute på høring i perioden Innspill som er relatert til del 1 av områdereguleringen er oppsummert og kommentert i eget notat som følger som vedlegg til saken. Bestemmelsene er også revidert på flere punkter etter høringen. Planforslaget anbefales vedtatt slik det nå legges fram med de endringer som er gjort etter høring og offentlig ettersyn.

4 Saksopplysninger Bakgrunn PNM-komiteen vedtok i møte at administrasjonen fikk fullmakt til å legge forslag til områderegulering for Hunstad Sør ut til høring og offentlig ettersyn. Byplan sendte saken ut på høring og offentlig ettersyn , og høringsfrist ble fastsatt til I høringsperioden ble det avholdt et åpent infomøte med godt oppmøte. PNM-komiteen var på befaring i planområdet i forkant av møtet I høringsperioden kom det inn 25 innspill. Forhold til planverk Områderegulering for Hunstad Sør er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Hunstad Sør har vært avklart til utbyggingsformål primært til bolig siden Områderegulering for Hunstad Sør følger i det vesentlige opp hovedtrekk fra gjeldende planer Hunstad I og II, arealplanid Hunstad Sør del 1 skal erstatte deler av planid 2418 «Hunstad del I/del II», vedtatt , med senere endringer, samt deler av planid 2428 «Skarmyra, Hunstad», vedtatt Detaljreguleringsplan «RV80 Gang- og sykkelundergang ved Hunstadsenteret» (planid 2436) gjelder foran områdereguleringsplan for Hunstad Sør del 1, med unntak for delfeltet KS, jf. bestemmelsenes Når det gjelder forholdet til regional planbestemmelse er det sendt søknad til Nordland Fylkeskommune om samtykke til å fravike regional planbestemmelse om kjøpesenter. Saken skal formelt behandles i Fylkestinget primo desember. Arealbrukskategorien F/K/N (forretning/kontor/næring) fremmes til sluttbehandling for PNM-komiteen og Bystyret under forutsetning av at samtykke til å fravike regional planbestemmelse om kjøpesenter blir gitt. Andre opplysninger I høringsperioden kom det inn flere innspill som i sum medfører at det er behov for å se nærmere på særlig de vestlige delene av planforslaget. For å klargjøre en del områder for videre detaljregulering og byggesaksbehandling, velger administrasjonen å dele det opprinnelige planforslaget i to deler. Planens østlige deler fremmes til sluttbehandling nå. Det vil bli arbeidet videre med de gjenstående delene av planen våren På bakgrunn av denne delingen av det opprinnelige planforslaget, har administrasjonen skrevet en egen planbeskrivelse for sluttbehandling av Hunstad Sør del 1. Planbeskrivelsen som var utlagt på offentlig ettersyn følger også saken som vedlegg. Føringer fra tidligere vedtak PNM-komiteen vedtok i møte at «det bør finnes løsning for videreføring av kyststia rundt Mørkvedbukta.» Kyststien inngår ikke i del 1 av Hunstad Sør som administrasjonen nå fremmer til sluttbehandling, men er blant punktene som det vil bli sett nærmere på i det videre planarbeidet. Uttalelser/merknader Alle innspill som kom inn i høringsperioden er oppsummert og kommentert i eget notat som følger vedlagt til saken. De gjengis ikke nærmere her.

5 Vurderinger Oppstart av planarbeid for områderegulering Hunstad Sør ble varslet Det er således en lang prosess som nå ledes frem mot en delvis sluttbehandling. Administrasjonen har lagt ned betydelig arbeid med planforslaget våren 2013, blant annet på kritiske punkt som vegframføring, vann- og avløpssituasjon, og de delene av Hunstad Sør som nå fremmes for sluttbehandling er godt gjennomarbeidet. Hensikten med planarbeidet for Hunstad Sør har i det alt vesentlige vært å tilrettelegge for en økt grad av utnytting og flere boliger sammenlignet med hva Hunstad I og II åpner for. Områdereguleringen avklarer grensene mellom utbyggingsområder og grønne områder, samt teknisk og sosial infrastruktur. For de fleste delfelt innenfor del 1 er det krav om ytterligere detaljregulering før det kan søkes om byggetillatelse, men enkelte delfelt for bolig, barnehage og kombinert bebyggelse og anleggsformål blir gjennom dette planvedtaket klargjort for byggesaksbehandling. Gjennom del 1 av områderegulering for Hunstad Sør legges det til rette for i overkant av 200 nye boenheter, mest i form av småhusbebyggelse, men også noe blokkbebyggelse. Administrasjonen mener det er på sin plass å nevne at skolesituasjonen i området innebærer en utfordring for utbyggingstakten i området. Administrasjonen forbereder nå oppstart av planarbeid for Mørkvedbukta skole, og foreløpig fremdriftsplan innebærer at planvedtak kan foreligge desember Det er uvisst når skolen vil være ferdig utbygd. I forbindelse med reguleringsplan for Øveråsan, umiddelbart tilstøtende til Hunstad Sør del 1, er det fastsatt rekkefølgebestemmelse som sier at det ikke kan ferdigstilles mer enn 15 boligenheter årlig uten skriftlig aksept fra skolekontoret. Dette videreføres ikke i denne planen, da det er behov for å stimulere til mer boligbygging i Bodø kommune. Konklusjon og anbefaling Planforslaget anbefales vedtatt slik det nå legges fram med de endringene som er gjort etter høring og offentlig ettersyn. Det tas forbehold om samtykke fra Fylkestinget til å fravike regional planbestemmelse for felt F/K/N. Hunstad Sør del 1 medfører betydelig ny infrastruktur når det gjelder veg, vann og avløp. Det skal inngås en overordnet utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggingsselskapet. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Saksbehandler: Kristin Stavnes Jordbru Trykte vedlegg: Planbeskrivelse sluttbehandling Hunstad Sør del 1, datert Planbestemmelser Hunstad Sør del 1

6 Planbeskrivelse datert Oppsummering av høringsuttalelser med administrasjonens kommentarer Utrykte vedlegg: Trafikkanalyse ROS-analyse Handelsanalyser

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer