Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø /55 Bystyret Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Forslag til innstilling Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 11-14, og deretter legges fram for bystyret til endelig behandling. Følgende prinsipper legges til grunn for bestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: o Sone A Bykjernen o Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. o Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav

2 Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag: FRP, H, KRF og SP: Bystyret ber administrasjonen sende ut prinsipper til høring og offentlig ettersyn i henhold til planog bygningslovens Bystyret vedtar at administrasjonen sender foreslåtte prinsipper på høring, og deretter legger det fram for PNM og bystyret før endelig behandling. Votering: Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og SP ble tiltrådt enstemmig. Komitè for plan, næring og miljøs innstilling: Bystyret ber administrasjonen sende ut prinsipper til høring og offentlig ettersyn i henhold til planog bygningslovens Bystyret vedtar at administrasjonen sender foreslåtte prinsipper på høring, og deretter legger det fram for PNM og bystyret før endelig behandling. Bystyrets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak Bystyret ber administrasjonen sende ut prinsipper til høring og offentlig ettersyn i henhold til planog bygningslovens Bystyret vedtar at administrasjonen sender foreslåtte prinsipper på høring, og deretter legger det fram for PNM og bystyret før endelig behandling.

3 Sammendrag Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Nye parkeringsbestemmelser skal etter ny plan- og bygningslov vedtas som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, og har sin lovhjemmel i Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser i henhold til vedtatt planprogram. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Prinsippene tar utgangspunkt i politiske føringer og mål, samt problemer og svakheter med dagens bestemmelser. Det anbefales videreføring av tre parkeringssoner, men med ny avgrensing. Videre anbefales minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A og B, og minimumsplasser i sone C, mens det for sykkel anbefales minimumsplasser i alle soner. For boliger anbefales større differensiering, og ingen minimumskrav i sone A. For kontor og forretning i sone A og B anbefales reduserte krav. I stedet for å sette krav til andel bilplasser i parkeringsanlegg eller under bakken, anbefales det å sette maksimumskrav til tomteareal som kan benyttes til parkering på bakkeplan - overflateparkering. Frikjøpsordning i sone A anbefales opprettholdt.

4 Saksopplysninger Saken gjelder Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft må generelle bestemmelser som krav til parkeringsdekning hjemles i 11-9, Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også ved revisjon. Hjemmel for bruk av frikjøp etter gammel lov faller bort åtte år etter ikrafttreden av ny lov om de ikke vedtas på nytt etter bestemmelsene i ny lov. Ny lov trådte i kraft 1. juli I og med bystyrets vedtak og senere behandling av detaljregulering for Tollbugata 5 Havneutsikten, er grunnlaget for parkeringskrav i sentrum i praksis satt til side, og det er behov for snarest å få på plass nye normer og retningslinjer. Dette arbeidet forseres derfor i forhold til framdriften i rullering av kommuneplanen. Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser i henhold til vedtatt planprogram. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Bakgrunn Utgangspunktet for bystyrets vedtak , sak 11/125, var søknad fra Havneutsikten AS om dispensasjon fra krav til parkeringsdekning for planlagt hotell. I vedtakets 2. og 3. avsnitt heter det: «Bystyret ber om at det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel utredes ny parkeringspolitikk i sentrum med parkeringsvedtekter og normer, og at krav til parkering differensieres innenfor nye soner basert på tilgjengelighet og med eventuell bruk av maksog/eller minimumsnormer. I mellomtiden legges det frem en egen sak, så snart som praktisk mulig, med reduserte parkeringskrav for alle arealkategorier i bykjernen, unntatt boliger, basert på minimums- og maksimumskrav.» Gjeldende parkeringsvedtekt ble vedtatt av bystyret , sak 09/4, med hjemmel i tidligere plan- og bygningslov, 69. Oppfølging Parkeringskravene er et viktig element i en helhetlig parkeringspolitikk. Det gir myndighetene et redskap for styring i forhold til en ønsket utvikling. Samtidig har innretning på bestemmelsene stor praktisk og økonomisk betydning for den enkelte utbygger, enten det er private eller offentlige.

5 Politiske føringer og mål Nasjonale overordnede føringer om å redusere kravet til parkeringsplasser for bil i sentra, knutepunkter og områder med god tilgjengelighet for kollektivtransport Samordnet areal- og transportpolitikk Byfortetting kompakt by Bærekraftig byutvikling Parkeringspolitikk som oppmuntrer til redusert bilbruk - begrense uønsket trafikkøkning med personbil og sikre bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport Redusere arbeidsreiser med egen bil Tilgjengeligheten til sentrum som attraktivt handels og serviceområde Problemområder Gjennom praktisering av de gjeldende bestemmelsene om parkeringsdekning er det avdekket en del andre svakheter ved de gjeldende bestemmelsene som må rettes opp i forbindelse med revisjon. Det gjelder følgende forhold: Soneinndeling Universell utforming; antall plasser, plassering, størrelse på plassene osv. Krav til parkeringsdekning ved tiltak på allerede bebygd tom (skille mellom oppfylt krav til eksisterende bygg og krav knyttet til nybygg) Krav til andel i parkeringshus eller under bakken for ulike formål (prosentandel og differensiering) Krav til andel i parkeringshus eller under bakken ved mindre utbygginger (nedre grense for når krav utløses) Parkeringskrav ved blandede funksjoner, hvor flere aktiviteter egentlig er støttefunksjoner til hovedfunksjonen Parkeringskrav til bolig i blandet bebyggelse i bykjernen Parkeringskrav for hybelleilighet/bileilighet (lemping på kravet) Parkeringskrav for hybel, særlig i området ved universitetet (strengere enn i sentrum i dag) Krav til sykkelparkering for noen byggeformål Virkeområde for parkeringsbestemmelsene Parkeringsbestemmelsene gjelder krav til parkeringsdekning som stilles til søknadspliktige byggetiltak; nybygg, utvidelse og bruksendring. Parkeringsdekningen gjaldt i utgangspunktet bil, men er utvidet til også å gjelde sykkel både i Bodø og andre byer det er naturlig å sammenlikne seg med. Kravet bestemmes ut fra følgende forhold: Bygningens bruk (arealkategori og kriterier for beregning) Bygningens beliggenhet parkeringssoner med differensierte krav Eventuell erstatning for plasser som må bort på grunn av utbygging

6 Innretning dekningskrav kan stilles som: Minimumskrav (vanligst tidligere) Maksimumskrav (brukt i pressområder, bykjerne) Kombinasjon av minimums- og maksimumskrav Plassering og utforming: Parkering på bakkeplan Parkeringsanlegg, under bakken eller parkeringshus Kombinasjon (krav til andel i parkeringsanlegg eller begrensing i tomteutnyttelse til parkering på terrengnivå) Krav til størrelse på parkeringsplass Krav til avstand mellom bygg og parkering Krav til andel tilpasset bevegelseshemmede Krav til ladestasjoner for el-bil Ev. andre krav Oppfylling av parkeringskrav: På egen grunn Parkeringsrett i parkeringsanlegg utenfor egen tomt, innenfor krav til avstand Frikjøp til kommunal frikjøpsordning Vurderinger Forslag til endringer - prinsipper Soner differensierte krav Dagens soneinndeling er basert på politisk vedtak om en restriktiv parkeringspolitikk, byfortetting og et godt kollektivtilbud. Under denne prosessen var mye av fokuset rettet mot bysenteret, hvor det ut fra bystyrets føringer ble vektlagt: o Tilgjengelighet o Trafikksikkerhet o Bymiljø o Fremkommelighet o Næringslivets behov Dagens arealdisponering og utbygging er i endring. Arealkrevende næringsvirksomheter etableres utenfor bysenteret. En avgjørende forutsetning for denne type etableringer er tilgjengelighet med bil. Dette har gitt som resultat at viktig næringsareal går til opparbeidelse av parkeringsplasser, hvor det ellers skulle vært plass for flere næringsbygg. For å begrense biltrafikkøkningen i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter skal mulighetene for arbeidsreiseparkering og kundeparkering tilrettelegges på en restriktiv måte gjennom normer og restriksjoner på overflateparkering. Det stilles derfor spørsmål om dagens krav og soneinndeling er hensiktsmessig, spesielt for områdene Rønvik, Indre havn (Rønvikleira), Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved.

7 Følgende foreslås: Sone A: Sone B: Sone C: Bykjernen. Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen (Sone 1) i kommunedelplan Bodø sentrum. Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. Nærmere beskrivelse: Planområde for kommunedelplan Bodø sentrum (inklusive avlastingssenter Stormyra), planområde for kommunedelplan Indre havn, Rønvik/Saltvernområdet vest for Kirkeveien, nye utbyggingsområder på Rønvikjordene øst for rv. 80, næringsområdene I1, I2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 i kommunedelplan Bodøsjøen, næringsområder sør for rv. 80 innenfor ny områdeplan Hunstad sør (under behandling), næringsområder innenfor områderegulering for Mørkved sør, og Mørkved bydelssenter. Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen. Minimums- og maksimumskrav Gjeldende vedtekter har absolutte krav for sone A, bykjernen, dvs. at det ikke er rom for lavere eller høyere dekning. For de øvrige sonene er det stilt minimumskrav, med unntak av City Nord og det nye storsenteret på Stormyra, hvor det gjennom reguleringsplanen er stilt maksimumskrav (1 plass per 50 m² BRA forretnings- og serviceareal). I mange byer er det i dag vanlig å stille maksimumskrav til bilparkering i sentrum og sentrale byområder. Noen byer, eksempelvis Trondheim, stiller ikke minimumskrav i sentrum og sentrale byområder, kun maksimumskrav. For sykkelparkering er det vanlig å stille minimumskrav. Bruk av minimumskrav i sone A må sees i forhold til frikjøpsordning. Bodø har en gjeldende frikjøpsordning for sone A, og ny lov gir anledning til å videreføre den. Dersom det skal opprettholdes en frikjøpsordning må det stilles minimumskrav til parkeringsdekning. Dette anbefales også ut fra at nye tiltak ikke skal belaste offentlig tilgjengelige plasser med ansatteparkering. Minimumskravet bør derfor rettes mot en viss dekning for en andel ansatte som av ulike grunner vil være avhengig av bil. For å oppfylle miljømålsetting, må det settes en maksgrense i sone A og B, mens det i C vil være nok med minimumskrav. Det anbefales minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og minimumskrav i sone C for bilparkering. For sykkelparkering anbefales minimumskrav i alle soner. Krav knyttet til arealkategorier Boliger Krav er i gjeldende vedtekter knyttet til boenhet uten nærmere definisjon, og det er skilt mellom parkering i fellesanlegg og individuelle plasser. I tillegg er det stilt krav til hybel, definert som et enkelt rom som benyttes til soverom/oppholdsrom, der øvrige funksjoner (bad, kjøkken) deles med hovedleiligheten.

8 Kravet er urimelig i forhold til bi-leilighet og hybelleilighet, som er definert som boenhet, og dermed får samme krav. Det anbefales derfor at kategorien boenhet deles i boenhet over 45 m² og boenhet under 45 m², der den siste dekker bi-leilighet/hybelleilighet tilpasset en beboer. Parkeringskravet nyanseres i forhold til dette både for bil- og sykkelplasser. For boliger i bykjernen, sone A, kan det tenkes at det for en andel som bor/ønsker å bo der ikke trenger bil og derfor ikke har behov for bilplasser. Parkeringsplasser kan også være vanskelig å løse ved eventuell bruksendring/ombygging, og frikjøp for boliger er ikke hensiktsmessig (ikke fast plass). Dersom det ikke stilles minimumskrav overlates det til utbygger å vurdere hva som er markedsmessig mulig. Ut fra en slik vurdering og miljøpolitiske målsettinger anbefales at det ikke stilles minimumskrav til bilplasser for boliger i bykjernen, sone A, kun maksimumskrav. Kategorien hybel er mest aktuell for studentboliger, hvor det er felles kjøkken og bad. Kravet til hybler nært universitetet må likebehandles med hybler i sentrum. Kontor Kontorbygg er primært arbeidsplasser. I bykjernen, sone A, forutsettes at eventuell besøksparkering kan skje på offentlig tilgjengelige plasser. Det anbefales derfor at minimumskrav til parkeringsdekning i sentrum settes lavt, og at det settes et lavt maksimumskrav i bykjernen ut fra overordnede målsettinger om miljøvennlig transport. Krav til bilplasser for kontor i bykjernen anbefales redusert. Krav til sykkelplasser anbefales opprettholdt. I sone B innføres maksimumskrav i tillegg til minimumskrav, og kravet til bilplasser reduseres. Sykkelplasser opprettholdes. Krav beregnes på grunnlag av areal som tidligere. Forretning Krav til bilplasser for forretning i bykjernen, sone A, anbefales opprettholdt som maksimumskrav, men det foreslås innført minimumskrav. Krav til bilplasser i sone B anbefales redusert, og det anbefales innført maksimumskrav. Krav beregnes på grunnlag av areal som tidligere. Øvrige arealkategorier Kravene anbefales generelt noe redusert, og det anbefales innført maksgrenser i sone A og B. Beregningsgrunnlaget opprettholdes (areal, årsverk, sengeplasser, hotellrom, seteplasser mv.). Hovedfunksjon I tilfeller hvor det er en hovedfunksjon, og hvor andre funksjoner i samme bygg er støttefunksjoner, anbefales at parkeringskravet knyttes til hovedfunksjonen. Eksempel på dette er hotell med konferanserom, der parkeringskravet knyttes til hotellets sengetall.

9 Krav om erstatningsplasser For å sikre tilgjengeligheten til sentrum som attraktivt handels og serviceområde anbefales at offentlig tilgjengelige parkeringsplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak skal erstattes. For private plasser som bygges ned anbefales at det fortsatt gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet basert på en parkeringsplan som skal framlegges ved søknad om rammetillatelse. Plassering og utforming Økonomisering med tomteareal tilsier restriksjoner på overflateparkering. I gjeldende vedtekter er det krav om at innenfor kommunedelplan sentrum, Indre havn, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av nye parkeringsplasser legges i parkeringsanlegg eller under bygg, og innenfor reguleringsområdet Nerbyen er hovedregelen at nye parkeringsplasser skal legges under terreng. For at det skal være like konkurransevilkår bør reglene også omfatte næringsområdene på Hunstad, Mørkved og Bertnes, jfr. forslag til ny soneavgrensing, og dette foreslås. I stedet for å sette krav til andel av parkering som skal løses i parkeringsanlegg, kan det settes et maksimalt tak på overflateparkering. Dette har bl.a. Trondheim kommune gjort for næringstomter (kontor, forretning og service). I Trondheim er grensen satt til maks. 20 % av tomtearealet for forretnings- og serviceformål, og 15 % for kontorer. Dette prinsippet synes hensiktsmessig, og kan også være en løsning i forhold til tilbygg/utvidelse på allerede bebygd tomt. Det anbefales derfor at det settes et maksimalt tak på overflateparkering i sone A og B. Øvrige krav som er stilt til utforming, spesiell tilrettelegging og avstander anbefales opprettholdt. Frikjøp Frikjøpsordningen i sone A anbefales opprettholdt. Den gir utbygger mulighet til å kjøpe seg fri dersom tekniske og kostnadsmessige eller andre forhold gjør det vanskelig å løse parkeringskravet på egen tomt, og hvis det ikke er ledige plasser i parkeringsanlegg innenfor avstandskravet. Det gir samtidig kommunen grunnlag for å finansiere nye offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg. Konklusjon og anbefaling Administrasjonen utarbeider forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Følgende prinsipper legges til grunn for bestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: o Sone A Bykjernen o Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. o Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C

10 Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Gjeldende parkeringsvedtekter, vedtatt Gjeldende parkeringsvedtekter - soneinndeling

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15 Krav til parkering - veileder Kommuneplanens arealdel 01-04 Vedlegg 15 Side Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav gitt ved kommuneplanens arealdel

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003. Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003. Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Rapport nr. 2-2003 Parkeringsnormer for boliger i Oslo Veiledningshefte FORORD Parkeringsnormene ble vedtatt av Oslo bystyre 27.11.2002. Parkeringsnormene

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer