Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Forslag til innstilling Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 11-14, og deretter legges fram for bystyret til endelig behandling. Følgende prinsipper legges til grunn for bestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: o Sone A Bykjernen o Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. o Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Side266

2 Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Sammendrag Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Nye parkeringsbestemmelser skal etter ny plan- og bygningslov vedtas som generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, og har sin lovhjemmel i Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser i henhold til vedtatt planprogram. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Prinsippene tar utgangspunkt i politiske føringer og mål, samt problemer og svakheter med dagens bestemmelser. Det anbefales videreføring av tre parkeringssoner, men med ny avgrensing. Videre anbefales minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A og B, og minimumsplasser i sone C, mens det for sykkel anbefales minimumsplasser i alle soner. For boliger anbefales større differensiering, og ingen minimumskrav i sone A. For kontor og forretning i sone A og B anbefales reduserte krav. I stedet for å sette krav til andel bilplasser i parkeringsanlegg eller under bakken, anbefales det å sette maksimumskrav til tomteareal som kan benyttes til parkering på bakkeplan - overflateparkering. Frikjøpsordning i sone A anbefales opprettholdt. Side267

3 Saksopplysninger Saken gjelder Administrasjonen er etter vedtak i bystyret , sak 11/125, pålagt å utarbeide nye parkeringsbestemmelser. Hensikten er å imøtekomme overordnede pålegg og anbefalinger om å forenkle og tilpasse vedtekten til dagens byutvikling, sentrum/bykjernen, samt dempe bilbruken spesielt der hvor kollektivtilbudet er best utviklet, (jfr. Kollektivplan Bodø som ble gjennomført 1/ ). Etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft må generelle bestemmelser som krav til parkeringsdekning hjemles i 11-9, Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også ved revisjon. Hjemmel for bruk av frikjøp etter gammel lov faller bort åtte år etter ikrafttreden av ny lov om de ikke vedtas på nytt etter bestemmelsene i ny lov. Ny lov trådte i kraft 1. juli I og med bystyrets vedtak og senere behandling av detaljregulering for Tollbugata 5 Havneutsikten, er grunnlaget for parkeringskrav i sentrum i praksis satt til side, og det er behov for snarest å få på plass nye normer og retningslinjer. Dette arbeidet forseres derfor i forhold til framdriften i rullering av kommuneplanen. Formålet med denne saken er å få etablert noen prinsipper og føringer for nye parkeringsbestemmelser. Videre oppfølging er å utarbeide forslag til konkrete bestemmelser i henhold til vedtatt planprogram. Disse skal ut til høring og offentlig ettersyn og sikres nødvendig medvirkning før de tas opp til endelig behandling i bystyret. Bakgrunn Utgangspunktet for bystyrets vedtak , sak 11/125, var søknad fra Havneutsikten AS om dispensasjon fra krav til parkeringsdekning for planlagt hotell. I vedtakets 2. og 3. avsnitt heter det: «Bystyret ber om at det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel utredes ny parkeringspolitikk i sentrum med parkeringsvedtekter og normer, og at krav til parkering differensieres innenfor nye soner basert på tilgjengelighet og med eventuell bruk av maksog/eller minimumsnormer. I mellomtiden legges det frem en egen sak, så snart som praktisk mulig, med reduserte parkeringskrav for alle arealkategorier i bykjernen, unntatt boliger, basert på minimums- og maksimumskrav.» Gjeldende parkeringsvedtekt ble vedtatt av bystyret , sak 09/4, med hjemmel i tidligere plan- og bygningslov, 69. Oppfølging Parkeringskravene er et viktig element i en helhetlig parkeringspolitikk. Det gir myndighetene et redskap for styring i forhold til en ønsket utvikling. Samtidig har innretning på bestemmelsene stor praktisk og økonomisk betydning for den enkelte utbygger, enten det er private eller offentlige. Side268

4 Politiske føringer og mål Nasjonale overordnede føringer om å redusere kravet til parkeringsplasser for bil i sentra, knutepunkter og områder med god tilgjengelighet for kollektivtransport Samordnet areal- og transportpolitikk Byfortetting kompakt by Bærekraftig byutvikling Parkeringspolitikk som oppmuntrer til redusert bilbruk - begrense uønsket trafikkøkning med personbil og sikre bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport Redusere arbeidsreiser med egen bil Tilgjengeligheten til sentrum som attraktivt handels og serviceområde Problemområder Gjennom praktisering av de gjeldende bestemmelsene om parkeringsdekning er det avdekket en del andre svakheter ved de gjeldende bestemmelsene som må rettes opp i forbindelse med revisjon. Det gjelder følgende forhold: Soneinndeling Universell utforming; antall plasser, plassering, størrelse på plassene osv. Krav til parkeringsdekning ved tiltak på allerede bebygd tom (skille mellom oppfylt krav til eksisterende bygg og krav knyttet til nybygg) Krav til andel i parkeringshus eller under bakken for ulike formål (prosentandel og differensiering) Krav til andel i parkeringshus eller under bakken ved mindre utbygginger (nedre grense for når krav utløses) Parkeringskrav ved blandede funksjoner, hvor flere aktiviteter egentlig er støttefunksjoner til hovedfunksjonen Parkeringskrav til bolig i blandet bebyggelse i bykjernen Parkeringskrav for hybelleilighet/bileilighet (lemping på kravet) Parkeringskrav for hybel, særlig i området ved universitetet (strengere enn i sentrum i dag) Krav til sykkelparkering for noen byggeformål Virkeområde for parkeringsbestemmelsene Parkeringsbestemmelsene gjelder krav til parkeringsdekning som stilles til søknadspliktige byggetiltak; nybygg, utvidelse og bruksendring. Parkeringsdekningen gjaldt i utgangspunktet bil, men er utvidet til også å gjelde sykkel både i Bodø og andre byer det er naturlig å sammenlikne seg med. Kravet bestemmes ut fra følgende forhold: Bygningens bruk (arealkategori og kriterier for beregning) Bygningens beliggenhet parkeringssoner med differensierte krav Eventuell erstatning for plasser som må bort på grunn av utbygging Side269

5 Innretning dekningskrav kan stilles som: Minimumskrav (vanligst tidligere) Maksimumskrav (brukt i pressområder, bykjerne) Kombinasjon av minimums- og maksimumskrav Plassering og utforming: Parkering på bakkeplan Parkeringsanlegg, under bakken eller parkeringshus Kombinasjon (krav til andel i parkeringsanlegg eller begrensing i tomteutnyttelse til parkering på terrengnivå) Krav til størrelse på parkeringsplass Krav til avstand mellom bygg og parkering Krav til andel tilpasset bevegelseshemmede Krav til ladestasjoner for el-bil Ev. andre krav Oppfylling av parkeringskrav: På egen grunn Parkeringsrett i parkeringsanlegg utenfor egen tomt, innenfor krav til avstand Frikjøp til kommunal frikjøpsordning Vurderinger Forslag til endringer - prinsipper Soner differensierte krav Dagens soneinndeling er basert på politisk vedtak om en restriktiv parkeringspolitikk, byfortetting og et godt kollektivtilbud. Under denne prosessen var mye av fokuset rettet mot bysenteret, hvor det ut fra bystyrets føringer ble vektlagt: o Tilgjengelighet o Trafikksikkerhet o Bymiljø o Fremkommelighet o Næringslivets behov Dagens arealdisponering og utbygging er i endring. Arealkrevende næringsvirksomheter etableres utenfor bysenteret. En avgjørende forutsetning for denne type etableringer er tilgjengelighet med bil. Dette har gitt som resultat at viktig næringsareal går til opparbeidelse av parkeringsplasser, hvor det ellers skulle vært plass for flere næringsbygg. For å begrense biltrafikkøkningen i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter skal mulighetene for arbeidsreiseparkering og kundeparkering tilrettelegges på en restriktiv måte gjennom normer og restriksjoner på overflateparkering. Det stilles derfor spørsmål om dagens krav og soneinndeling er hensiktsmessig, spesielt for områdene Rønvik, Indre havn (Rønvikleira), Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. Side270

6 Følgende foreslås: Sone A: Sone B: Sone C: Bykjernen. Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen (Sone 1) i kommunedelplan Bodø sentrum. Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. Nærmere beskrivelse: Planområde for kommunedelplan Bodø sentrum (inklusive avlastingssenter Stormyra), planområde for kommunedelplan Indre havn, Rønvik/Saltvernområdet vest for Kirkeveien, nye utbyggingsområder på Rønvikjordene øst for rv. 80, næringsområdene I1, I2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 i kommunedelplan Bodøsjøen, næringsområder sør for rv. 80 innenfor ny områdeplan Hunstad sør (under behandling), næringsområder innenfor områderegulering for Mørkved sør, og Mørkved bydelssenter. Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen. Minimums- og maksimumskrav Gjeldende vedtekter har absolutte krav for sone A, bykjernen, dvs. at det ikke er rom for lavere eller høyere dekning. For de øvrige sonene er det stilt minimumskrav, med unntak av City Nord og det nye storsenteret på Stormyra, hvor det gjennom reguleringsplanen er stilt maksimumskrav (1 plass per 50 m² BRA forretnings- og serviceareal). I mange byer er det i dag vanlig å stille maksimumskrav til bilparkering i sentrum og sentrale byområder. Noen byer, eksempelvis Trondheim, stiller ikke minimumskrav i sentrum og sentrale byområder, kun maksimumskrav. For sykkelparkering er det vanlig å stille minimumskrav. Bruk av minimumskrav i sone A må sees i forhold til frikjøpsordning. Bodø har en gjeldende frikjøpsordning for sone A, og ny lov gir anledning til å videreføre den. Dersom det skal opprettholdes en frikjøpsordning må det stilles minimumskrav til parkeringsdekning. Dette anbefales også ut fra at nye tiltak ikke skal belaste offentlig tilgjengelige plasser med ansatteparkering. Minimumskravet bør derfor rettes mot en viss dekning for en andel ansatte som av ulike grunner vil være avhengig av bil. For å oppfylle miljømålsetting, må det settes en maksgrense i sone A og B, mens det i C vil være nok med minimumskrav. Det anbefales minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og minimumskrav i sone C for bilparkering. For sykkelparkering anbefales minimumskrav i alle soner. Krav knyttet til arealkategorier Boliger Krav er i gjeldende vedtekter knyttet til boenhet uten nærmere definisjon, og det er skilt mellom parkering i fellesanlegg og individuelle plasser. I tillegg er det stilt krav til hybel, definert som et enkelt rom som benyttes til soverom/oppholdsrom, der øvrige funksjoner (bad, kjøkken) deles med hovedleiligheten. Side271

7 Kravet er urimelig i forhold til bi-leilighet og hybelleilighet, som er definert som boenhet, og dermed får samme krav. Det anbefales derfor at kategorien boenhet deles i boenhet over 45 m² og boenhet under 45 m², der den siste dekker bi-leilighet/hybelleilighet tilpasset en beboer. Parkeringskravet nyanseres i forhold til dette både for bil- og sykkelplasser. For boliger i bykjernen, sone A, kan det tenkes at det for en andel som bor/ønsker å bo der ikke trenger bil og derfor ikke har behov for bilplasser. Parkeringsplasser kan også være vanskelig å løse ved eventuell bruksendring/ombygging, og frikjøp for boliger er ikke hensiktsmessig (ikke fast plass). Dersom det ikke stilles minimumskrav overlates det til utbygger å vurdere hva som er markedsmessig mulig. Ut fra en slik vurdering og miljøpolitiske målsettinger anbefales at det ikke stilles minimumskrav til bilplasser for boliger i bykjernen, sone A, kun maksimumskrav. Kategorien hybel er mest aktuell for studentboliger, hvor det er felles kjøkken og bad. Kravet til hybler nært universitetet må likebehandles med hybler i sentrum. Kontor Kontorbygg er primært arbeidsplasser. I bykjernen, sone A, forutsettes at eventuell besøksparkering kan skje på offentlig tilgjengelige plasser. Det anbefales derfor at minimumskrav til parkeringsdekning i sentrum settes lavt, og at det settes et lavt maksimumskrav i bykjernen ut fra overordnede målsettinger om miljøvennlig transport. Krav til bilplasser for kontor i bykjernen anbefales redusert. Krav til sykkelplasser anbefales opprettholdt. I sone B innføres maksimumskrav i tillegg til minimumskrav, og kravet til bilplasser reduseres. Sykkelplasser opprettholdes. Krav beregnes på grunnlag av areal som tidligere. Forretning Krav til bilplasser for forretning i bykjernen, sone A, anbefales opprettholdt som maksimumskrav, men det foreslås innført minimumskrav. Krav til bilplasser i sone B anbefales redusert, og det anbefales innført maksimumskrav. Krav beregnes på grunnlag av areal som tidligere. Øvrige arealkategorier Kravene anbefales generelt noe redusert, og det anbefales innført maksgrenser i sone A og B. Beregningsgrunnlaget opprettholdes (areal, årsverk, sengeplasser, hotellrom, seteplasser mv.). Hovedfunksjon I tilfeller hvor det er en hovedfunksjon, og hvor andre funksjoner i samme bygg er støttefunksjoner, anbefales at parkeringskravet knyttes til hovedfunksjonen. Eksempel på dette er hotell med konferanserom, der parkeringskravet knyttes til hotellets sengetall. Side272

8 Krav om erstatningsplasser For å sikre tilgjengeligheten til sentrum som attraktivt handels og serviceområde anbefales at offentlig tilgjengelige parkeringsplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak skal erstattes. For private plasser som bygges ned anbefales at det fortsatt gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet basert på en parkeringsplan som skal framlegges ved søknad om rammetillatelse. Plassering og utforming Økonomisering med tomteareal tilsier restriksjoner på overflateparkering. I gjeldende vedtekter er det krav om at innenfor kommunedelplan sentrum, Indre havn, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av nye parkeringsplasser legges i parkeringsanlegg eller under bygg, og innenfor reguleringsområdet Nerbyen er hovedregelen at nye parkeringsplasser skal legges under terreng. For at det skal være like konkurransevilkår bør reglene også omfatte næringsområdene på Hunstad, Mørkved og Bertnes, jfr. forslag til ny soneavgrensing, og dette foreslås. I stedet for å sette krav til andel av parkering som skal løses i parkeringsanlegg, kan det settes et maksimalt tak på overflateparkering. Dette har bl.a. Trondheim kommune gjort for næringstomter (kontor, forretning og service). I Trondheim er grensen satt til maks. 20 % av tomtearealet for forretnings- og serviceformål, og 15 % for kontorer. Dette prinsippet synes hensiktsmessig, og kan også være en løsning i forhold til tilbygg/utvidelse på allerede bebygd tomt. Det anbefales derfor at det settes et maksimalt tak på overflateparkering i sone A og B. Øvrige krav som er stilt til utforming, spesiell tilrettelegging og avstander anbefales opprettholdt. Frikjøp Frikjøpsordningen i sone A anbefales opprettholdt. Den gir utbygger mulighet til å kjøpe seg fri dersom tekniske og kostnadsmessige eller andre forhold gjør det vanskelig å løse parkeringskravet på egen tomt, og hvis det ikke er ledige plasser i parkeringsanlegg innenfor avstandskravet. Det gir samtidig kommunen grunnlag for å finansiere nye offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg. Konklusjon og anbefaling Administrasjonen utarbeider forslag til nye parkeringsbestemmelser som sendes ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Følgende prinsipper legges til grunn for bestemmelsene: Det opprettholdes tre soner med differensierte krav, men sonene gis ny avgrensing: o Sone A Bykjernen o Sone B Sentrumsnære områder og næringsområder (kontor, forretning, service, industri) i Indre havn, Rønvik, Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved. o Sone C Boligområder og blandet bebyggelse i byutviklingsområdet, dvs. Løpsmark til Tverlandet, samt resten av kommunen Det angis både minimums- og maksimumskrav for bilplasser i sone A (unntatt boliger) og sone B, og minimumskrav i sone C Side273

9 Det angis minimumskrav for sykkelplasser i alle soner For boligparkering stilles det forskjellige krav til boenhet over 45 m², under 45 m² og hybel. Kravene for boliger differensieres for de forskjellige soner og for fellesanlegg/individuelle plasser. Det stilles ikke minimumskrav til bilparkering for boliger i sone A Det stilles samme krav til parkeringsdekning for hybel i sone A, B og innenfor en nærmere angitt avstand fra universitetet Krav til bilparkering for kontorbygg defineres som minimums- og maksimumskrav i sone A og B, og reduseres i forhold til dagens krav. Krav til sykkelparkering for kontorbygg defineres som minimumskrav og opprettholdes som i dagens vedtekter Krav til bilparkering for forretning i bykjernen, sone A, opprettholdes som maksimumskrav, og det innføres minimumskrav Krav til bilparkering for forretning i sone B reduseres som minimumskrav, og det innføres maksimumskrav Det stilles krav om erstatningsplasser for offentlig tilgjengelige bilplasser som bygges ned eller må bort som følge av byggetiltak Det settes maksimalt tak for overflateparkering i sone A og B i stedet for krav om andel plasser i parkeringsanlegg/under bakken Frikjøpsordning for sone A opprettholdes Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Gjeldende parkeringsvedtekter, vedtatt Gjeldende parkeringsvedtekter - soneinndeling Side274

10 Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato: Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2008 Saksnr./vår ref.: /6483 Arkivkode:... Q51 Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 69, nr 3, 4 og 5 fremmes parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Vedtekten er bindende for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg, ombygging eller bruksendring. 1. Soneinndeling. Sone A: Bykjernen. Følger den til enhver tid gjeldende bykjernen i kommunedelplan for sentrum, (sone 1). Sone B: Boligområder og næringsområder med god kollektivdekning innen kommunedelplan for Sentrum. Soneinndeling A og B følger den til enhver tid gjeldene Kommunedelplan for sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. Sone C: Resten av kommunen 2. Parkeringskrav. I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med følgende krav gitt i tabellen Krav til antall parkeringsplasser, og i samsvar med den soneavgrensing som er gitt under punkt 1 og vist på plankart under punkt 7. Side275

11 Tabell over krav til antall parkeringsplasser. Sone A Bykjerne (absoluttkrav)10 Sone B Sentrumspl. (minstekrav) Sone C Øvrige komm. (minstekrav) Virksomhet Enhet Bil Sykkel Bil Sykkel Bil Sykkel Boligparkering i fellesanlegg Pr. boenhet 1 2 1,5 2 1,5 2 Boligparkering individuelle plasser Pr. boenhet Hybel Pr. hybel 0,3 1 0,3 1 0,5 1 Fritidsbygg/hytter Pr. boenhet ,5 2 Næringsparkering Kontor Forretning/ Dagligvare Kjøpesenter Industri/Verksted Lager/Engros Mosjonslokaler Restaurant/Pub Hotell Gatekjøkken Småbåthavn Bensinstasjon Annen parkering Sykehus Sykehjem/pleiehjem Barnehage/Barnepark Skoler (grunn/ videregående) Høyskole/Universitet Idrettsanlegg Kino/teater/kirke/ Forsamlingslokaler 100 m2 BRA , m2 BRA m2 BRA m2 BRA 0,5 0,5 0,5-1 0,5 1 0,5 100 m2 BRA m2 BRA Gjesterom 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 Årsverk 0, ,5 Båtplass 0,1 1 0,3 0,5 0,5 0,2 Årsverk 0, ,5 Seng 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 Seng 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 Årsverk 0, ,5 Elev Årsverk 0,5 Student 0,03 Årsverk 0,5 0,5 1 0,5 0,1 0,04 1 0,5 0,5 1 0,5 0,1 0,05 1 0,5 0,5 0,5 0,1 1 Person - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sitteplass 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 2 av 6 Side276

12 Generelle krav A): Av samlet antall parkeringsplasser, skal minst 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst. Minimumsmål for denne typen biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, og for langsgående plasser bredde 4,0 m og lengde 6,5 m. B): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr biloppstillingsplass ved parkering 1. På bakkeplan minimum 18 kvm. 2. I parkeringsanlegg minimum 25 kvm Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok 017 legges til grunn. C): Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet pr sykkeloppstillingsplass 1. Med vinkelrett parkering med avstand 0,7 m og total dybde på 3,75 m inkl. manøvrering. 2. Med skrå parkering med avstand 0,5 m og total dybde 2,4 m 3. Nærmeste sykkelparkering skal maksimalt være 25 meter fra hovedinngang 4. Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal være låsbare. Jfr. Statens Vegvesens Sykkehåndbok Utforming av sykkelanlegg. D): For nærings- og annen virksomhet skal parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuelle bygning eller på felles areal (fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 250 m fra egen bygning, forutsatt at tinglyst rett foreligger. For boligbygg er maksimal avstand 125 m. Avstanden måles fra inn-/utgang P-anlegg til inn-/utgang omsøkt bygning E): Absolutt krav vil si at det ett ufravikelig krav og at det ikke er rom for lavere eller høyere dekning. F): Ved beregning av krav om antall parkeringsplasser skal beregningsresultatene alltid rundes oppover til nærmeste hele plass. Bolig og fritidsparkering. A): I kravet til boligparkering i sone B og C skal 80 % av parkeringsplassene være til beboernes egen parkering, mens 20 % er gjesteparkering. B): I sone A foretas gjesteparkering på offentlige parkeringsplasser for inntil 20 % av parkeringsplassene. C): Boligprosjekt i sone A med over 2 boenheter skal alle parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. D): Boligprosjekt med over 4 boenheter innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. E): Det skal avsettes plass til minst 1 garasje (minimums bredde 3,0 m) pr boenhet i sone B og C. F): Boliger med livsløpsstandard skal ha følgende parkeringsdekning: 1. Individuelle parkeringsplasser skal ha minimumsbredde på 4,5 m 2. Ved parkering i fellesanlegg skal 1 parkeringsplass pr 10 livløpsboenheter ha en minimums bredde på 4,5 m. G): Hybel forstås som et enkelt rom som benyttes som oppholdsrom/soverom. Andre romfunksjoner som toalett, bad m.v. deles med hovedleiligheten som hybelen er en del av. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 3 av 6 Side277

13 Hybelgruppe er en gruppe private enheter som hver for seg ikke dekker alle nødvendige bofunksjoner, og som derfor ligger inntil eller omkring et areal beboerne i gruppa disponerer felles. Fellesareal betegner det tilleggsarealet en hybelgruppe disponerer, f.eks et kjøkken. Fellesarealet kan bestå av ett eller flere rom. Sanitærrom kan være ett av fellesrommene, der de enkelte private enheter ikke har hvert sitt bad. Ved nybygg eller bruksendring der det etableres hybelgruppe utløses krav til parkering slik dette fremkommer av tabellen ovenfor. Bruksendring av boenhet til hybelgruppe eller etablering av ny boenhet er søknadspliktig etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Etablering av hybel som definert i 1. avsnitt utløser normalt ikke krav til parkering. Etablering av boenhet utløser krav om parkering som for boligparkering. Næringsparkering. A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved kontor, forretning/dagligvare og kjøpesenter skal det etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). C): For forretning/dagligvarer, kjøpesenter, kontor, mosjonslokaler, restauranter/pub og industri/verksted/lager/engros er det satt opp et minimums- og ett maksimumskrav i sone B. D): Med mosjonslokaler menes lokaler for treningstilbud i selvstendige lokaler, oftest basert på kommersiell drift. Gjelder ikke gymsaler. E): For bensinsatasjoner som også foretar salg av dagligvarer, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om kravet til forretnings/dagligvarer skal gjelde. F): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. G): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. H): Innenfor område for kommunedelplaner for Bodø sentrum, Rønvik/Saltvern og Bodøsjøen skal 70 % av parkeringsplassene legges i parkeringsanlegg eller under bygg. Annen parkering A): I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. B): Ved skoler, høyskoler/universitet skal både ansatte og studenter inngå i kravet. C): Ved barnehager/parker/skoler skal det tas hensyn til bringe- og henteproblematikken. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette skal løses. D): Idrettsanlegg baseres på antall samtidig tilstedeværende personer (tilskuere). For større stadionanlegg skal det utarbeides en egen parkeringsanalyse som dokumenterer tilfredsstillende parkeringsløsning. Her kan vedtekten fravikes. Det må forutsettes at publikumstopper betjenes i størst mulig grad av kollektivtilbud. E): Der det er angitt årsverk beregnes det etter antall samtidig tilstedeværende ansatte. F): Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i en kategori, skal den kategori som ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift benyttes. G Det skal etableres egne plasser for el-biler der det er mulighet for lading av batterier, (for eksempel basert på myntautomater osv.). Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 4 av 6 Side278

14 3. Parkeringsplan. Bestemmelse: Det skal utarbeides parkeringsplan for alle byggesaker eller tiltak som utløser krav til parkering, slik plan skal følge som søknadsdokumentasjon. Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart og/eller plantegning(-er) som viser hvor parkeringsplassene er lokalisert med spesifikasjon for de ulike brukskategoriene. Det skal redegjøres for planlagt sambruk. Planen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt, og beskrive og begrunne eventuelle avvik. Unntak: Krav om parkeringsplan kan frafalles i saker med mindre ombygginger og utvidelser, ved tvil fastsetter bygningssjefen om saken faller inn under unntaksbestemmelsen. Retningslinje: Krav om egen parkeringsplan kreves i prosjekter der situasjonsplanen ikke viser løsning på bakkeplan. Det vil gjelde innenfor KDP Bodø sentrum, KDP Rønvik/Saltvern og i områder der reguleringsbestemmelser krever parkering i flere plan under bakken eller bygning. Denne skal redegjøre for parkering av biler, el-biler, motorsykler, sykler og annet for bebyggelsenes behov, lokalisering av parkeringsplassene, bruksordninger og eventuelle stedlige forhold som har betydning for den valgte løsningen. 4. Frikjøp. I sone A kan tiltakshaver etter søknad kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte beløp skal brukes til bygging av parkeringsanlegg. Det åpnes også for at opp til 50% av kravet til sykkelparkering kan frikjøpes for gruppen annen parkering (mao ikke for boliger og næringsparkering) 5. Nedbygging av eksisterende parkeringsplasser. Der nybygg medfører at eksisterende parkeringsplasser nedbygges kan bygningssjefen kreve at disse skal beregnes inn i parkeringsdekningskravet i tillegg til de krav nybygget utløser. Bygningssjefen kan avgjøre om de eksisterende parkeringsplassene skal erstattes fullt ut eller etter et skjønnsmessig forholdstall. 6. Vilkår ved anmodning om brukstillatelse. Krav om parkeringsdekning og opparbeidelse av disse skal være innfridd før det gis brukstillatelse, disse skal være ferdige med fast dekke og kantstein før det kan gis ferdigattest i områder der reguleringsplan gjennom bestemmelser og utbyggingsavtale krever dette. Midlertidig brukstillatelse skal ikke gis før følgende forhold er sikret: 1. Parkeringsplasser som vedtektene krever i tråd med parkeringsplan skal være opparbeidet på tomten og være ferdig bygget. 2. Avtaler om parkeringsrett på andre eiendommer skal være tinglyst og fremlagt 3. Ved bruk av frikjøp skal frikjøpsbeløpet være innbetalt til kommunen Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 5 av 6 Side279

15 Unntak: Bygningssjefen kan i vinterhalvåret fastsette tidsfrist for at parkeringsplasser ferdigstilles med fast dekke, kantstein, permanent skilting og isåing og beplanting m.v. påfølgende sommer og ikke senere enn 1. august. 7. Plankart for soneinndeling. Byen er inndelt i 3 soner hvor sone A og B følger den til enhver tid gjeldende Kommunedelplan for Sentrum med unntak av næringsområder med dårlig kollektivdekning. 8. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. Vedtekt etter plan- og bygningsloven 69 nr. 3, 4 av oppheves ved disse vedtekters ikrafttredelse. Forslag til parkeringsvedtekter etter endring 2.gangs høring. 6 av 6 Side280

16 SONE C SONE A SONE B Side281 SONE C Vedlegg 1. Soneinndeling Vedtekt til PBL 69 nr.3. Dato: 25/6-08 Bodø kommune

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

Innhold. Sykkelparkering

Innhold. Sykkelparkering 2 Innhold Innledning 4 1. Nasjonale sykkelstrategi 5 2. Hvorfor bør vi sykle mer? 7 3. Hvorfor sykkelparkering? 8 4. Hvor vil vi ha sykkelparkering? 9 5. Kartlegging av parkeringsbehovet 10 6. Kvalitet

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer