Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m."

Transkript

1 Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget /121 Formannskapet Bystyret Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Sammendrag Saken gjelder avklaring av rammebetingelser i forbindelse med realisering av hotellprosjekt på tomten til det gamle Havnelageret/tidligere Hovedredningssentralen. Det gjelder spesielt parkeringsdekning, teknisk infrastruktur og avtalevilkår knyttet til tomten. Det foreslås at utbygging av tomten må skje innenfor reguleringsbestemmelsene for Nerbyen, men at planutvalget/pnmkomiteen kan fravike parkeringskravet ved behandling av byggesaken, og at prinsippene i parkeringspolitikken utredes med sikte på nye parkeringsnormer ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Saksopplysninger Utbyggingsselskapet Havneutsikten AS har i brev av 2. mai d.å. bedt om avklaring av rammebetingelser i forbindelse med realisering av hotellprosjekt på tomten til det gamle Havnelageret. For prosjektgjennomføringen er det viktig med størst mulig forutsigbarhet og redusert usikkerhet knyttet til kommunens krav etter reguleringsplanen og vilkår gjennom utbyggingsavtale. Det vises til brevet som følger vedlagt som trykt bilag. I det følgende knyttes vurderingene til punktene i brevet. Vurderinger 1) Parkeringsdekning Utbygger har søkt om redusert antall parkeringsplasser i forhold til det tiltaket utløser etter kommunens parkeringsvedtekt. Søknaden er begrunnet med at parkeringsbehovet for denne typen hoteller erfaringsmessig er lavt. Gjeldende parkeringsvedtekt ble vedtatt av bystyret med hjemmel i tidligere plan- og bygningsloven 69. Parkeringsvedtekten er et av flere virkemiddel for å nå kommunens parkeringspolitiske målsettinger. Vedtektens krav til et bestemt antall plasser for ulike tiltak er fastsatt ut fra en avveining mellom behov for god tilgjengelighet opp mot miljømål om reduksjon i biltrafikk, tilgjengelighet med alternative transportmiddel og målsetting om god arealutnyttelse. Bestemmelsene om parkering er nedfelt i reguleringsplanen for Nerbyen og gir følgende krav for dette prosjektet (utdrag): Side 157

2 hotell: 0,3 parkeringsplasser for bil per gjesterom 0,2 sykler per gjesterom kongresshall 0,1 parkeringsplasser for bil per sitteplass 0,2 sykler per sitteplass restaurant/ pub 1 parkeringsplasser for bil per 100 m2 2 sykler per 100 m2 Det utløser krav om totalt 144 parkeringsplasser for bil. Minst 5% av plassene skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for bevegelseshemmede. I tillegg til antall parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. I bykjernen (sone A) kan tiltakshaver etter søknad kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Det åpnes også for at opp til 50% av kravet til sykkelparkering kan frikjøpes. Der nybygg medfører at eksisterende parkeringsplasser nedbygges kan bygningssjefen kreve at disse beregnes inn i parkeringskravet i tillegg til de krav nybygget utløser. Bygningssjefen kan avgjøre om de eksisterende parkeringsplassene skal erstattes fullt ut eller etter et skjønnsmessig forholdstall. I møte med tiltakshaverne for angjeldende prosjekt for ca to år siden, og med kulturkvartalet i fjor, kom spørsmålet om hvordan kravet skal beregnes hvis man har flere aktiviteter i ett bygg som alle utløser et parkeringskrav, men hvor flere aktiviteter egentlig er støttefunksjoner til hovedfunksjonen og ikke vil utløse parkeringsetterspørsel i seg selv. Byplansjefen åpnet for å anbefale en tolkning i slike tilfeller hvor det var den av aktivitetene, kalt primæraktiviteten, parkeringskravet skulle baseres på. Bystyret har senere i plan for kulturkvartalene støttet en slik tolkning. I likhet med kulturkvartalene har også hotellet flere funksjoner, men hvor flere aktiviteter egentlig er støttefunksjoner til hovedfunksjonen. Parkeringskravet bør derfor ikke være summen av alle disse, men basere seg på den funksjonen, av hotell, kongress og restaurant, som krever flest parkeringsplasser iht parkeringsvedtekten, såkalt primærfunksjonen. I forhold til de tall som utbygger har oppgitt, gir det følgende krav: Parkeringsplasser for bil 72 biler (basert på 240 rom) Parkeringsplasser for sykkel 127 sykler (basert på kongressfasiliteter til 638 stk) I tillegg kommer eventuelt krav for de parkeringsplassene som bortfaller pga realiseringen av hotellet. Sykkelparkeringsplassene kan plasseres på tomta eller i tilliggende gate/ kvartal. Næringslivets behov og rammebetingelser er viktige. Næringslivet har imidlertid ikke klare og entydige behov, men ulike behov i ulike bransjer og deler av byområdet. Felles for de fleste vil likevel være tilgjengelighet, for eksempel for ansatte, for kunder og for leveranser. Et viktig virkemiddel for å regulere tilgjengelighet er parkering. Kommunen ønsker å føre en parkeringspolitikk der både hensynet til næringslivet og miljøet blir ivaretatt. Det er derimot ikke et hovedanliggende for kommunen å oppfylle det enkelte tiltaks behov eller ønske om parkering på egen grunn. Som følge av pågående og planlagte byggetiltak i bykjernen, og dermed samlet sett betydelig utbygging av parkeringstilbudet, er det behov for å diskutere kommunens parkeringspolitikk i lys av utviklingen, primært for å forhindre en uønsket trafikkøkning som følge av etablering av for mange og lett tilgjengelige parkeringsplasser. I gjeldende vedtekt er det i bykjernen fastsatt absolutte krav til parkeringsdekning, dvs at vedtekten er ufravikelig og angir både minimum og maksimum. For øvrige soner gjelder minstekrav, med Side 158

3 unntak av noen formål i sentrumsonen som angir minste og høyeste grense. Dersom kommunen ønsker å begrense trafikkøkningen i sentrum mer aktivt enn i dag, kan det gjøres ved å innføre maksimalkrav til bilparkering for næringsvirksomhet innenfor bykjernen og minimumskrav til sykkelparkering. Maksimumskrav kan imidlertid ikke kombineres med frikjøpsordningen. For øvrige sentrumssoner kan det fastsettes minimums- og maksimumskrav for næringsvirksomhet og offentlige arealbruksformål. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven sier at det i nærheten av byggverk skal være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dersom det fastsettes maksimalkrav til parkering, må dette løses i egen veileder/norm for publikumsbygg. I tillegg bør det settes krav om tilrettelegging for ladestasjoner for elbiler. 2) Utbyggingsavtale, teknisk infrastruktur m.m. Dersom det forutsettes at det ikke skal bygges parkeringskjellere under gaten, vil det ikke være behov for omlegging av eks. ledningsanlegg i gaten. I gaten utenfor den regulerte hotelltomten i Tollbugata ligger kabler og vann- og avløpsledninger som gjør at tomten kan utbygges uten kostnader til teknisk infrastruktur. Det forutsetter betaling av tilknytningsgebyr etter høyeste satser. Det er imidlertid ikke avklart hvilket vannbehov prosjektet vil ha i forbindelse med eventuell sprinkling. Eksisterende forsyningsledninger kan få kapasitetsproblem dersom det skal monteres sprinkleranlegg. I tilfelle vil kommunen legge økt dimensjon fra Hålogalandsgata. Tilstøtende veisystem vil bli skadet i forbindelse med anleggsarbeidene, og ved framføring av stikkledninger for vann og avløp, strøm og kommunikasjon. I utbyggingsavtalen vil det kreves at området blir utbedret og oppgradert av utbygger i samsvar med reguleringsplanen. Dersom prosjektet ikke griper inn i kaikonstruksjonen, utløser utbyggingen ingen krav til oppgradering av kaifronten. Etter reguleringsbestemmelsene skal derimot ansvaret for oppgradering av havnepromenaden langs nybygget avklares i utbyggingsavtalen. Det forutsettes også å være i utbyggers interesse at det blir etablert byrom med god kvalitet i umiddelbar tilknytning til hotellet. 3) Kjøp av tomt Formannskapets vedtok i møte bortfeste av tomt for bygging av hotell. Det ble tatt to uavhengige verditakster basert på utkast til reguleringsplan. Takstene lød på 24 og 27 mill.kr. Gjennomsnittet av takstene ble benyttet for fastsettelse av antatt markedsverdi, dvs 25,5 mill.kr. Takstene forutsetter at kjøper bekoster riving av påstående bygningsmasse, nødvendig omlegging av kabler og rørføringer i grunn samt reetablering av trafo. Formannskap vedtok også at kommunen er uten ansvar for forurensinger i grunnen og øvrige grunnundersøkelser. Kjøper har signalisert at de ønsker kjøp av tomt i stedet for feste. Likeså legger kjøper til grunn at tomten er byggeklar og at tomteeier, Bodø kommune, tar ansvar for forhold i tomten utover det som er avdekket i rapport om grunnforholdene fra Rambøll. Rådmannen tilrår at kommunen stiller seg positiv til salg av tomt som et alternativ til bortfeste og at tidligere takster legges til grunn for fastsettelse av pris, d.v.s. 25,5 mill.kr. Kommunen kan dog ikke påta seg ansvar og økonomisk risiko for uavklarte grunnforhold i tomten. Dette er normalt ved salg av kommunal tomt. 4) Andre forhold Behandling av søknad om rammetillatelse for prosjektet kan skje parallelt med fremforhandling av forslag til utbyggingsavtale, men rammetillatelse kan ikke gis før utbyggingsavtale er vedtatt. Da Side 159

4 kommunen enda ikke har mottatt søknad, må det tas forbehold om endringer/ forhold som kan kreve dispensasjons- eller planbehandling. Konklusjon og anbefaling En realisering av planen om hotell i kv. 103 er avhengig av at utbygger finner det interessant og regningssvarende å gjennomføre planen. I den forbindelse er det viktig med et konstruktivt samspill mellom kommunen og utbygger. Reguleringsplanen for området er forankret i det samlede kommunale plansystemet og følger opp overordnede planer og retningslinjer for gjennomføring av prosjektet. Utbygging av tomten må derfor skje innenfor rammen av de intensjoner som er nedfelt i planen, men det kan reises berettiget spørsmål om parkeringsvedtekten er for restriktiv og i utakt med det pågående arbeidet for å styrke kollektivbruken til og fra sentrum. En kraftig økning av parkeringstilbudet i sentrum i tilknytning til utbygging av store arbeidsintensive virksomheter, vil medføre økt trafikk inn til sentrum og økt arbeidsreiseparkering. Rådmannen vil derfor foreslå at det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel utredes en revidert parkeringsvedtekt med normer/retningslinjer som grunnlag for å utøve en langsiktig parkeringspolitikk som er samordnet med verdiskapning innenfor nærings- og kulturliv, samtidig som en ivaretar en tilfredsstillende miljørettet areal- og transportpolitikk. I overgangsperioden er det behov for å skape størst mulig forutsigbarhet med minst mulig grad av skjønn. Det tilrås derfor at det umiddelbart legges frem en sak til bystyret med reduserte parkeringskrav for ulike byggeformål i bykjernen, unntatt boliger, med minimums- og maksimumskrav. Prinsipielt må parkeringskravene legges til grunn for utarbeiding av alle plan- og byggesaker, og kan ikke fravikes uten at det foreligger særskilt grunn. Søknad om dispensasjon bør fremmes som del av søknad om tillatelse til tiltaket og må behandles som angitt i loven med varsel til berørte statlige og regionale myndigheter. Med bakgrunn i det aktuelle prosjektets egenart og beliggenhet, og at beregningsreglene fremstår som uforholdsmessige ut fra det behov for parkering tiltaket genererer, samt betraktningene omkring behovet for nye parkeringsnormer, vil rådmannen anbefale at Havneutsikten får redusert parkeringskravet. Dersom bystyret slutter seg til rådmannens vurderinger og forslag om å igangsette revisjon av parkeringsvedtekten, har bystyret anledning til å gi planutvalget generelle retningslinjer om hvilke hensyn som skal legges til grunn ved behandlingen av dispensasjonssaken. De spørsmål utbygger har reist berører flere fagområder og sektorer. I særlig grad faller spørsmålet om parkeringsdekning inn under planutvalgets ansvarsområde. Av hensyn til utbyggers ønske om rask saksbehandling og avklaring av spørsmålene, foreslår rådmannen at saken behandles av formannskapet, og planutvalget for så vidt gjelder spørsmålet om dispensasjon fra parkeringskravet, og at saken legges frem for bystyret med slikt forslag til innstilling Bystyret vedtar at utbygging av kvartal 103, det gamle Havnelageret, skal gjennomføres innenfor rammen av reguleringsplanen for Nerbyen og ellers i samsvar med de vilkår som fremgår av rådmannens saksfremlegg pkt. 1 4 i denne sak. Som del av søknad om tillatelse til tiltak, må det søkes om dispensasjon fra kravet i reguleringsplanen om parkeringsplasser. I søknaden må det redegjøres for parkering av biler og sykler og lokalisering av parkeringsplasser for bevegelseshemmede og ladestasjon for elbiler. Dersom parkeringskravet fravikes, må det redegjøres for konsekvenser for omgivelsene og foreslås eventuelle avbøtende tiltak. Side 160

5 Bystyret ber om at det i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel utredes ny parkeringspolitikk i sentrum med parkeringsvedtekter og normer, og at krav til parkering differensieres innenfor nye soner basert på tilgjengelighet og med eventuell bruk av maks- og/eller minimumsnormer. I mellomtiden legges det frem en egen sak, så snart som praktisk mulig, med reduserte parkeringskrav for alle arealkategorier i bykjernen, unntatt boliger, basert på minimums- og maksimumskrav. Rolf Kåre Jensen rådmann Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Henrik K. Brækkan Trykte vedlegg: Brev av 2. mai 2011 fra Havneutsikten AS Utrykte vedlegg: Side 161

6 Bodø Kommune v/rådmann Rolf Kåre Jensen 8002 Bodø SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I REGULERINGSPLANBESTEMMELSENE FOR NERBYEN, PLAN NR 1024, BODØ SENTRUM VEDTATT AV BYSTYRET DEN 23 OKT OG KJØP AV TOMT GNR BNR PÅ CA 900 KVM. HAVNESKURENE TIL NOK 25,5 MILL Viser til møte vedr ovennevnte avholdt i formannskapssalen den 13 april 2011 hvor ovennevnte forhold ble gjennomgått og diskutert. På bakgrunn av møtet oversendes derfor en skriftlig søknad knyttet til de aktuelle forhold, som er svært viktig i forhold til realiseringen av Nord Norges største hotell i Bodø KORT OM PROSJEKTET Pr i dag er prosjektet i en fase hvor man søker å redusere de totale kostnader for å få til en realisering. Prosjektets høyde er planlegges redusert til 17 etg i stedet for 18 etg. Likevel vil dette bli høyeste bygget i Bodø og et viktig signalbygg i Bodø sentrum. Hotellet vil bli Nord Norges største i kapasitet med stor kongresshall. Antall rom planlegges til ca 240 med til sammen ca 110 arbeidsplasser og ca 90 årsverk. Kongressfasiliteter vil ha kapasitet for opptil 638 personer. Dette innebærer at Bodø vil nå nye markeder og dette vil etter vår mening gi positive virkninger for eksisterende hoteller og også Kulturkvartalet. Antatt verdiskapning for Bodøsamfunnet i tillegg til omsetning for selve hotellet anslås til ca NOK 250 mill pr år. Utbyggingsselskapet Havneutsikten AS vil bli eiet 50% av Rica Eiendom Holding AS og 50% av eksisterende lokale aksjonærer Operatør vil være Rica Hotels AS BEGRUNNELSE FOR SØKNAD I forbindelse med realisering av hotellprosjekt på tomten til det gamle Havnelageret er følgende forhold viktig å få avklart: 1) REDUKSJON I KRAV TIL PARKERINGSDEKNING Det reelle behovet knyttet til driften av et nytt hotell er basert på erfaringstall og slik vi ser det på 10 plasser. Det er etter vår mening ikke korrekt å knytte et annet og strengere Side 162

7 parkeringskrav til et hotell enn til for eksempel Kulturkvartalet. I tillegg antas svært få gjester å ville ankomme hotellet i egen bil. Parkeringsbehov er primært knyttet til overnatting og vil da kunne løses med egne avtaler knyttet til eksisterende parkeringsanlegg på kveld/natt.vi ber på bakgrunn av dette om at parkeringskravet redusert til 10 plasser. Dette vil være mer i tråd med de parkeringskrav som er satt for Kulturkvartalet og mer riktig enn gjeldende krav. 2) UTBYGGINGSAVTALE I forbindelse med finansiering av prosjektet er det svært viktig at kostnader er avklart for å unngå at nye kostnader dukker opp etter at prosjektet er i gang. Så langt som mulig er det derfor viktig å få avklart kostnader og ansvarsforhold knyttet til utbyggingsavtale. Vi ønsker følgende avklaring: utbygger betaler full tilkoblingsavgift og Bodø Kommune tar ansvar for vei, vann, avløp mv frem til bygningskropp. Dette inkluderer også kapasitet i ledningsnett. Det vil ikke bli stillet krav om oppgradering av kaifront eller eksisterende kai. Utbygger vil ta ansvar for reperasjon av eventuelle skader på kai som følge av byggingen. Det stilles ikke krav om oppgradering av området øst for prosjektet mot Løvold Spørsmålet om eventuell enveiskjøring avklares snarest slik at dette kan hensyntas i prosjektet. 3) KJØP AV TOMT I STEDET FOR FESTEAVTALE Bystyret har i flere omganger diskutert prosjektet og det ligger til grunn at det skal inngås en festeavtale. Fra kommunens administrasjon har spørsmålet om eventuelt kjøp av tomt til omforent takstverdi NOK 25,5 mill blitt tatt opp. Utbygger som er Havneutsikten AS har vurdert dette og signalisert tilbake at vi ønsker et kjøp av tomten i stedet for festeavtale. Vi ber derfor om at en sak om dette fremlegges bystyret til beslutning. Vi legger til grunn at en tomten er byggeklar og at tomteeier tar ansvar for forhold i tomten utover det som er avdekket i rapport om grunnforhold fra Rambøll AS (se vedlegg) 4) ANDRE FORHOLD Det er redgjort for Ricas miljøvennlige nyvinning vedr. mat og papiravfall. Det legges til grunn at en slik ordning kan gjennomføres som et alternativ til krav om underground avfallsanlegg I tillegg ber vi om at det legges opp til paralelle løp i behandling av rammesøknad mv slik at prosjektets fremdrift med planlagt ferdigstillelse ca september 2013 kan overholdes. Bodø 2. mai 2011 Med vennlig hilsen HAVNEUTSIKTEN AS Odd Emil Ingebrigtsen Styreleder VEDLEGG: Rapport grunnforhold fra Rambøll AS Side 163

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer