Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø /149 Bystyret Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan ID 1218, datert , med tilhørende planbestemmelser sist endret og planbeskrivelse sist endret Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Komitè for Plan, næring og miljøs innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan ID 1218, datert , med tilhørende planbestemmelser sist endret og planbeskrivelse sist endret Bystyrets behandling i møte den : Votering Komite for plan, næring og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

2 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan ID 1218, datert , med tilhørende planbestemmelser sist endret og planbeskrivelse sist endret Sammendrag Forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate er omarbeidet i henhold til føringer gitt i PNM-komiteens vedtak , sak 13/19. I og med at den reviderte planen ikke er i overensstemmelse med gjeldende Kommunedelplan for Bodø sentrum, har den vært ute til ny høring og offentlig ettersyn etter vedtak av Byplansjefen datert Det er kommet to merknader fra beboere i området, samt innspill fra Nordland fylkeskommune. Etter høringen er planbestemmelsen endret på to punkter. Planforslaget anbefales vedtatt slik det nå legges fram med de endringene som er gjort etter PNMkomiteens vedtak og høring/offentlig ettersyn.

3 Saksopplysninger Bakgrunn Byplansjefen vedtok etter delegert myndighet å legge forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate ut til høring og offentlig ettersyn ved vedtak av Planforslaget var utarbeidet i overensstemmelse med rammene i kommunedelplanen for Bodø sentrum. Planen var ute til høring/offentlig ettersyn våren Det kom inn to uttalelser, ingen merknader. Planforslaget ble lagt fram for Komite for plan, næring og miljø til innstilling for endelig behandling på møte , sak 13/19. PNM-komiteen fattet følgende vedtak: «PNM-komitèen anser at forslaget til områdeplan omfatter et særpreget område med et enhetlig bebyggelsesmønster og grønnstruktur. Hustypene, som er bygd ut i samme tidsperiode, har opprinnelig hatt en ensartet formgivning, materialbruk og fasadeutforming. Selv om en stor del av bebyggelsen er endret over tid, har området samlet kvaliteter som det er viktig å ta vare på. For å ta vare på verdiene i området ber komitèen om at planen gjennomarbeides med sikte på å opprettholde reguleringsmessige rammer som vil bidra til å bevare strøkets karakter, og samtidig gi mulighet for videre utvikling og tilpasning til nye behov. Bestemmelser som ikke strengt tatt er nødvendige for å støtte opp om ovennevnte intensjon, utelates.» Planforslaget er revidert i henhold til vedtaket. Hensynssone bevaring er tatt ut av plankartet, og planbestemmelsene og planbeskrivelsen er bearbeidet i forhold til dette. Vedtaket innebærer en endring i forhold til Kommunedelplan for Bodø sentrum, vedtatt Ved å ta bort hensynssone bevaring svekkes vernet. I og med at dette er en vesentlig endring av planen har det vært nødvendig å legge det reviderte planforslaget ut til ny høring og offentlig ettersyn før framlegging til endelig behandling. Byplansjefen har etter delegert myndighet gjort vedtak om utlegging til høring/offentlig ettersyn den , og planforslaget har vært utlagt i tiden 13.juli til 6. september. Det er ved fristens utløp kommet inn 5 uttalelser. Når det gjelder den tidligere planprosessen er den redegjort for i PNM-sak 13/19. Uttalelser/merknader Kulturkontoret og Geodata har ingen merknader. Nordland fylkeskommune ser en fare med endringen at planen blir mindre tydelig. De foreslår en endring i ordlyden i for å gjøre denne bestemmelsen mer tydelig, slik at «eksisterende boliger skal opprettholdes» endres til «eksisterende boliger tillates ikke revet». Ellers ingen kommentarer. Byplans kommentarer: Den opprinnelige formuleringen innebærer både at boligene ikke kan rives og at det gis begrensinger for hvilke endringer og ombygginger som tillates. Formuleringen anbefales derfor beholdt. Unni og Inge Slotten, Haakon VII gt. 101 B De viser til at planbestemmelsens 5, som omhandler tverrforbindelsen mellom A. G. Johnsons vei og Haakon 7. gate, er utformet med tanke på arealet som lekeplass som tidligere foreslått. I endelig

4 planforslag er denne kun en passasje, og de påpeker at det ikke er samsvar mellom bestemmelsen og planen. Byplans kommentarer: Planbestemmelsenes 5 endres slik at den blir i overensstemmelse med plankartet. Bjørn Willy Åmo, Anton Gisle Johnsons vei 1 b Han mener at planen bør avvises, fordi den etter hans mening ikke gir tilstrekkelig rom for utvikling og tilpasning til nye behov. Følgende forhold kommenteres: Viser til at byggegrense ikke inkluderer utvidelse av huset som er godkjent og gjennomført; utvidet tilbygg og veranda over carport. Dessuten har taket på tilbygget en form som er i strid med planbestemmelsene, og det er bygd bod utenfor byggegrensen. Planen må oppdateres i forhold til dette. Mener det ikke er overensstemmelse mellom om at eksisterende boliger skal opprettholdes, og 2.4 som sier at dersom bygning må rives skal den oppføres i tråd med planbestemmelsene/veilederen. Dette innebærer for hans eiendom at ved eventuell brann kan de ikke gjenoppføre et like stort tilbygg og veranda som de har i dag. Hevder at planbestemmelsene legger opp til flere ugunstige løsninger, spesielt kravet om nedsenket tak for tilbygg i forhold til hovedhuset. Dette mener han fører til at det må bli et sprang i gulvnivået mellom tilbygg og hovedbygning for å få tilstrekkelig romhøyde, og at huset derfor ikke kan ha livsløpsstandard. Mener at maksimums utnyttingsgrad er feil angitt (skulle vært BRA og ikke BYA), og for lavt beregnet. Mener den må økes til 153 m² etter hans beregning. Mener videre at en angivelse av utnyttingsgrad i m² i stedet for prosent gir redusert utbyggingsmulighet for de største tomtene. Påpeker at planforslaget ikke sier noe om etablering av trappenedgang til kjeller, som mange har gjort. Mener dette er en mangel. Mener det også er en mangel ved planforslaget at den ikke avklarer rømningsvei fra kjeller og mulighet til å endre størrelsen på vinduer i kjeller for å løse dette. Mener videre at planforslaget gjør det mer tungvint å gjennomføre tiltak som vindusutskifting fordi det kan utløse søknadsplikt. Mener planforslaget ikke gir mulighet for nødvendig utvidelse og tilpasning til nye behov, og heller ikke gir mulighet til å oppfylle nye miljøkrav gjennom forbedret isolasjon etc., og heller ikke krav til livsløpsstandard. Mener at disse innvendingene ikke er kommet fram i saken. Mener at det vernet som planforslaget innebærer betyr en reduksjon i verdi på eiendommen, da råderett og utviklingsmuligheter blir tatt fra eieren. Bebuder at han vil kreve erstatning om planen godkjennes. Mener at planforslaget har økonomiske konsekvenser for Bodø kommune fordi de vil kreve økt tid til saksbehandling og at det vil medføre at beboerne ikke kan bo heime så lenge som de ellers ville ha kunnet. Konkluderer med at planforslaget forkastes og legges dødt. Merknaden følger saken som trykt bilag. Byplans kommentarer: Det er korrekt at planforslaget er utformet slik at ikke alle tiltak som er gjennomført på bygningene ville blitt godkjent dersom planen gjaldt. Disse er likevel lovlige og kan ikke kreves endret. Om en situasjon skulle oppstå der bygningen må rives, f.eks. ved en omfattende brann, vil planens bestemmelser gjelde, og en gjenoppbygging må ligge innenfor disse rammene. I en slik ekstrem situasjon kan det imidlertid være grunnlag for å gi dispensasjon.

5 Når det gjelde formuleringen i vises det til kommentaren til uttalelsen fra fylkeskommunen. Byplan mener det ikke foreligger noen uoverensstemmelse mellom bestemmelsene. Kravet om nedsenket tak på en side for tilbygg trenger ikke å føre til at gulvet må senkes. Det kan enten løses ved at tilbygget trekkes inn eller redusert romhøyde ytterst. Innvendingen er derfor ikke reell. Når det gjelder utnyttingsgrad, så er den angitt som bebygd areal, BYA, i m². Dette er i tråd med Miljøverndepartementets veileder. Dette er bevisst gjort for å gi alle samme utbyggingsmulighet uavhengig av tomtestørrelsen, og har vært drøftet med beboerrepresentantene. Det er her tatt spesielt hensyn til de som har de minste tomtene. Byplan mener at angitt ramme gir en god utviklingsmulighet. De øvrige merknadene til planforslaget er en strengere tolkning enn det som forslaget gir grunnlag for. Planforslaget er ikke til hinder for å etablere utvendig kjellernedgang. Det er heller ikke søknadsplikt for å skifte vindu, så lenge plassering og form som opprinnelige vinduer overholdes. Det er heller ikke søknadsplikt for etterisolering, og kan gjøres utvendig, så lenge fasadeuttrykket ikke endres. Planforslaget er ikke til hinder for tilpasning til bevegelseshemmede. Og når det gjelder kravet om kulturfaglig uttalelse i byggesaker, så er dette en intern saksbehandling som ikke hverken gir forlenget saksbehandlingstid eller økt gebyr. I forhold til punktet om rømningsvei fra kjeller tas det inn en presisering i planbestemmelsens 2.2.4: «Vinduer skal ha samme plassering og form som de opprinnelige vinduene. For å kunne etablere rømningsvei fra kjeller kan kjellervindu utvides i høyden». For øvrig gjøres det ingen endringer i plankartet eller bestemmelsene. Vurderinger Planforslaget er resultat av en lang og grundig prosess. Hensikten har vært å ta vare på historiske og arkitektoniske verdier i en enhetlig og tidstypisk etterkrigsbebyggelse, og samtidig gi rammer for en fortsatt utvikling og tilpasning til nye behov. Etter retningslinje fra Komite for plan, næring og miljø er bebyggelsen ikke underlagt hensynssone for bevaring av kulturmiljø, men gitt bestemmelser som støtter opp om intensjonen i planen. De merknadene som er kommet inn ved ny høring har ført til at forslaget til planbestemmelser er endret på to punkt, og 5. Konklusjon og anbefaling Planforslaget anbefales vedtatt slik det nå legges fram med de endringene som er gjort etter PNMkomiteens vedtak og høring/offentlig ettersyn. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Saksbehandler: Knut Kaspersen

6 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Forslag til revidert plankart 2 Forslag til reviderte planbestemmelser, datert Forslag til revidert planbeskrivelse, datert Forslag til veileder, datert Merkand verning AGJv

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune

Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 53991/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/49 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Bystyret 12.09.2013 Prinsipper

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 22110/2014 2010/13021 C53 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Komite for plan, næring og miljø 24.04.2014 14/70 Bystyret 07.05.2014 Uttalelse

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 17, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer