Klage på byggestopp - Parkveien 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på byggestopp - Parkveien 61"

Transkript

1 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger Byggeplass: Parkveien BODØ Eiendom: 138/661 Tiltakshaver: Line Hardy og Tone M. Digre Tiltakstype: Andre småhus med 3-4 boliger Tiltaksart: Endring av bygg - fasade Klager: Tone M. Digre Byggestoppen Kommunen mottok melding fra naboer om at det var igangsatt fasadeendringer i 1. og 2. etasje i Parkveien 61 ved at nye vinduer ble satt inn. Ingen søknad var registrert. Byggesakskontoret foretok en besiktigelse av eiendommen den Byggestopp ble utferdiget den da fasadeendringen ble vurdert å være søknadspliktig. Bygningen er et registrert kulturminne - verneklasse B i kommunens Sefrak-register. Stoppordren ble gitt uten forutgående varsel etter forvaltningsloven 16, fordi unntaket i 16, 3. ledd bokstav a) og c) kommer til anvendelse. Fasadeendring på bevaringsverdig bebyggelse anses å kunne føre til uopprettelig skade. Ileggelse av tvangsmulkt Med hjemmel i plan- og bygningsloven 116a, 2. pkt. fastsatte kommunen en tvangsmulkt på kr ,-. Tvangsmulkt ble ilagt samtidig med pålegget for å få stoppe arbeidet, og på grunn av fare for uopprettelig skade på den bevaringsverdige bygning. Størrelsen på mulkten ble fastsatt skjønnsmessig. (Tvangsmulkten forfaller umiddelbart etter at pålegget er mottatt dersom pålegget ikke etterkommes. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel. De gjøres samtidig oppmerksom på at mulkten kan gjentas og eventuelt forhøyes så lenge pålegget ikke er etterkommet.) Søknad i ettertid Det ble gitt anledning til å søke det påbegynte tiltak godkjent ved innsendelse av søknad i ettertid. Det ble gitt varsel i henhold til forvaltningslovens 16 om at pålegg om retting/tilbakeføring i medhold av plan- og bygningsloven 113 vil bli vurdert dersom ikke fullstendig søknad er innkommet eller det ulovlige forhold er rettet/tilbakeført innen Det ble gitt anledning til å uttale seg innen samme frist.

2 Istedenfor søknad om godkjenning i ettertid har byggesakskontoret mottatt klage på byggestoppen. Det er gitt utsatt klagefrist. Pålegg om retting avventes inntil klagesaken er avgjort. Forholdet til plan-/lovverk Eiendommen omfattes av Kommunedelplan for Bodø sentrum, vedtatt Eiendommen ligger i sone 11, kvartal 83. I tabellen angis det bla. at området er avsatt til boligområde, og at det foreligger krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan. Under særlige bestemmelser og opplysninger angis det at det finnes bevaringsverdige enkeltbygninger og bygningsmiljø i området. Bestemmelsenes 5 - bevaringsverdige områder og bygninger: Bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø, grupper av bygninger og hele kvartaler, er vist på temakart, og angitt i tabell. Kommunen har som mål at disse skal reguleres til spesialområde bevaring, pbl. Som hovedregel skal ikke bevaringsverdige bygninger/kulturminner rives eller ombygges/påbygges. Ny bebyggelse skal ikke tillates før det er hjemlet i reguleringsplan. I bevaringsverdige områder og kvartaler kan det være enkeltbygninger som det er av mindre interesse å bevare. Kommunen skal avklare bevaringsverdien av slik bygning ved behov. Slik avklaring skal skje i samråd med byggesakskontor, byplankontor og kulturkontor. Unntak fra hovedregelen krever dispensasjon. Det opplyses også i bestemmelsen at det utenom temakartet kan finnes bygninger som er bevaringsverdige. Disse er å finne i et eget register/database kommunen har brukt siden 1993: evaluering av SEFRAK-bygninger. De er inndelt i tre kategorier, A, B og C. Byggesakskontoret skal etter behov o i samråd med kulturkontoret synliggjøre hvor stor bevaringsverdi bygningen har, og opplysningene skal legges til grunn i den videre saksgangen. I SEFRAK- registeret fremgår det at Parkveien 61 er et kulturminne i verneklasse B til tross for tilbygg og utskifting av vinduer. Det henvises også til Parkveien 63 som er bygd av samme byggmester. Pga brann er denne bygningen revet og ny er under oppføring. Plan- og bygningsloven 93 b. angir at fasadeendring ikke må utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse. Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK), 5, angir hvilke tiltak som verken krever søknad eller melding Mindre tiltak er unntatt fra reglene i pbl kap. XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll, og fra bestemmelsene om melding, under forutsetning av at de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, og under forutsetning av at ansvaret etter 4 er ivaretatt. Unntakene omfatter oppføring, rivning, fjerning, opparbeidelse og endring av tiltak som nevnt i første ledd, herunder: 2. Mindre tiltak i eksisterende bygning a) Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres samt tilbakeføring av fasade til sikker tidligere dokumentert utførelse.

3 Hva klagen gjelder Klager mener tiltaket ikke er søknadspliktig. Hun tok kontakt med kommunen i 2008 og fikk tilbakemelding på at det ikke var nødvendig å søke for å skifte vinduene. Klager opplyser også at da veggene ble åpnet under restaurering så de at det tidligere hadde vært vindu i gangen i andre etasje. Her ble det satt inn nytt vindu. Klager mener også at vindu i første etasje fremgår av originale tegninger hun har fått fra kommunens arkiv. Hun viser også til at en nabo kan bekrefte at det har vært vindu i første og andre etasje. Bygningssjefens vurdering Vurdert opp mot originaltegninger fra 1937 og ved tegning av tilbygg/påbygg i 1944 kan en i dag konstatere at det er gjort en del fasadeendringer på dette bygget som ikke er omsøkt og godkjent. I 1975 godkjente kommunen utskifting av eksisterende vindu til vindu med hel rute med samme karmmål som før. Om dette gjelder alle vinduer i bygningen er uklart da søknaden og evt. tegninger ikke finnes i kommunes arkiv. Av foto fra 2001 ser en at alle opprinnelige vinduer er skiftet ut til vinduer uten midt-deler. Noen vinduer er også fjernet, og en del vinduer har endret størrelse. Fjerning av vinduer og endring av størrelse er ikke omsøkt og godkjent. Bygningssjefen fastholder at de fasadeendringene som byggestoppen gjelder også er søknadspliktige. I denne saken er det ikke kun snakk om utskifting av eksisterende vinduer slik klager hevder. Det er heller ikke snakk om tilbakeføring til sikker tidligere dokumentert og godkjent utførelse. Det er satt inn et nytt smårutet vindu i 2. etg i tilbygget med balkong. Samme type vindu er satt inn i 1. etasje i et annet tilbygg. Her har det i følge de godkjente tegninger ikke vært vindu med samme plassering og utforming. Nytt lite vindu har heller ikke samme størrelse og utforming som opprinnelig vinduet. Ved et av inngangspartiene er det også satt inn en smårutet todelt verandadør istedenfor vindu. Bygningssjefen kan ut fra foto også dokumentere at eierne ikke har respektert byggestoppen. Det er oppført ny veranda og trapp ved hovedinngang mot sør. Heller ikke disse forhold er omsøkt og godkjent av kommunen. Bygningssjefen fastholder at tiltakene er søknadspliktige. Eierne kan løse saken ved å sende inn en søknad om godkjenning i ettertid. Da bygningen er et kulturminne stilles det krav om arkitekturprosjektering i minimum tiltaksklasse 2. Forslag til vedtak: Planutvalget kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Vedtak om byggestopp av opprettholdes. Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Saksbehandler: Anita R. Berntsen/Marit Johnsen Tor Åseng bygningssjef

4 Trykte vedlegg: 1. Situasjonskart 2. Tegninger fra 1937 og Foto fra Foto fra juli Foto fra Klage Utrykte vedlegg: Øvrige dokumenter i saken

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Følgende vurdering ble foretatt i ny tillatelse av 01.12.08:

Følgende vurdering ble foretatt i ny tillatelse av 01.12.08: Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2009 13422/2009 2007/4074 138/4058 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/44 Planutvalget 24.03.2009 Klage på ny tillatelse - Vinkelen 16 Saksopplysninger

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Espen Nordhus Gråkamveien 22 0779 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/1017-37 GNR 23/68 18.2.2015 ANEL 23/68 VARSEL OM PÅLEGG OM FJERNING AV ULOVLIG OPPFØRT TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Eiendom : 23/68

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer