Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46."

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø /165 Bystyret Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, slik det er vist på kart med Planid. 2531, datert , planbestemmelser sist revidert den og i planbeskrivelse datert Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Komitè for plan, næring og miljøs innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, slik det er vist på kart med Planid. 2531, datert , planbestemmelser sist revidert den og i planbeskrivelse datert Bystyrets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig vedtatt

2 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, slik det er vist på kart med Planid. 2531, datert , planbestemmelser sist revidert den og i planbeskrivelse datert Sammendrag Forslag til detaljreguleringsplan for Gammelveien 2 anbefales vedtatt med endringer i planbestemmelsene, og i plankartet etter offentlig ettersyn. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av forsamlingshus i Gammelveien 2 for tiltakshaver, den Læstadianske forsamling i Bodø, i tillegg til at dagens bruk til bolig og næring videreføres. Videre legges til rette for nødvendige parkerings- og trafikkarealer. Innenfor planområdet settes det også av friluftsområde. Kommuneplanens arealdel viser planområdet som bebyggelse og anlegg nåværende og sjøarealet som naturområde. For øvrig berører ikke planforslaget den overordna disponeringen av areal og struktur i området. Fordi planforslaget vil medføre utbygging, er det utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse som konkluderer med at tiltaket ikke er risikoutsatt. Planforslaget har etter vedtak av Byplansjefen vært ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn i alt 6 innspill til planforslaget, alle fra offentlige etater. Innspillene til planforslaget er kommentert og gjengitt i saksutredningen, og her er det også redegjort for de endringer som er gjennomført i plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn. Endringene er av mindre karakter og medfører ikke krav om nytt offentlig ettersyn. Saksopplysninger Planprosessen Oppstartsmøte ble avholdt med Bodø kommune den og varsel om oppstart ble annonsert i Avisa Nordland den Tilsvarende varsel ble sendt ut i brevs form (dels epost og dels ordinær postgang) den , med frist for innspill satt til Videre ble naboer som ligger nærmest til Gammelveien 2 og langs adkomst til eiendommen invitert til informasjonsmøte i Gammelveien 2 mandag Tre personer som representerte 2 eiendommer møtte. Den Læstadianske forsamling i Bodø er forslagsstiller og planmaterialet er utarbeidet av arkitekt Lisbet Fyri Ingebrigtsen og sivilingeniør Ketil Pettersen. Sweco Norge AS har utført geoteknisk vurdering av planområdet. Planstatus Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende, samt naturområde i sjø. Området inngår i tillegg i reguleringsplanen for Bertnes-Støver, plan ID 2502, vedtatt den I denne planen er store deler av planområdet avsatt til Industri, lager, men også friområde og friluftsområde. Beliggenhet

3 Planområdet ligger innerst i Valosen på Bertnes, sør for RM Andersens vei og Kanalveien, og mellom Fenesveien i vest og Gammelveien 1 i øst. Sørlig avgrensing mot bekkefar/valosen. Adkomst til området skjer fra rundkjøringen på Bertnes, via Fenesveien, Kløftveien og Gammelveien. Sentralt i planområdet ligger Gammelveien 2, den tidligere Ullvarefabrikken på Bertnes. Kartutsnittet viser planforslagets beliggenhet i enden av Gammelveien ved Valosen på Bertnes. Planforslaget Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for å benytte eksisterende bygning i Gammelveien 2 som forsamlingslokale for den Læstadianske forening i Bodø. Foreningen vil i utgangspunktet benytte 1 etg. til sin virksomhet, mens eksisterende bruk av 2 etg skal videreføres. Det legges derfor opp til en kombinert bruk av bygningsmassen til bolig, næring og privat tjenesteyting (forsamlingslokale). Med bakgrunn i at det tidvis kan komme mange tilhørere til forsamlingslokalet er det satt av parkeringsplasser øst for eksisterende bygning og i bakkant, mot nord (P1 og P2). Deler av parkeringsplassen i nord (P1) kan på sikt bebygges med et parkeringsanlegg i 2 etasjer. Antall parkeringsplasser skal til enhver tid følge gjeldende parkeringskrav for Bodø kommune, og antall parkeringsplasser vil bli tilpasset aktiviteten innenfor området. I første fase er det tenkt opparbeidet 75 parkeringsplasser for bil, 50 p- plasser for sykkel og 4 p HC plasser. Når anlegget blir oppgradert til maksimal drift, vil det være opp til 700 sitteplasser i forsamlingslokalet og dette vil gi totalt 210 p-plasser for bil, 140 p-plasser for sykkel og 11 p- HC plasser. Kjøreadkomsten inn i området skal skje fra rundkjøringen på Bertnes (RV80) via Fenesveien, Kløftveien og Gammelveien. Dette veisystemet har begrenset kapasitet til å håndtere et stort antall besøkende til området, og en har derfor revidert bestemmelsene til planforslaget etter offentlig ettersyn slik at det nå er krav om opparbeiding av møteplasser når virksomheten flyttes til 2 etg. Offentlig ettersyn

4 Planforslaget har etter vedtak av Byplansjefen vært ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn i alt 6 innspill til planforslaget, alle fra offentlige etater. Under er innspillene referert og kommentert: 1. Statens vegvesen Ingen merknader 2. Nordland fylkeskommune Ingen merknader 3. Sametinget Ingen merknader 4. Byteknikk Byteknikk har avgitt to uttalelser til planforslaget, i disse uttalelsene blir det blant annet opplyste at: Eksisterende avløpssystem for Gammelveien 2 er ikke dimensjonert for det antall besøkende en legger opp til i planforslaget og avløpssystemet må knyttes til kommunalt avløpssystem når dette blir etablert øst for tomtegrensen. Gammelveien er relativt smal og det bør anlegges møteplasser langs veien. For å etablere parkeringsanlegg under parkeringsanlegget; p1, nord for Gammelveien 2, må bekken som renner igjennom området legges i rør av utbygger, samt overvann fra 4 overvannsrør. Håndtering av overvann, kanalisering av mindre bekk og behov for å anlegge kommunaltekniske ledninger i Gammelveien må planlegges og utføres i samarbeid med Byteknikk. Avslutningsvis blir det opplyst at planområdet bør innskrenkes i nord, slik at det blir plass til snuhammer i forlengelsen av R.M. Andersens vei. Byteknikk ber om at det inngås utbyggingsavtale som regulerer de delene av planforslaget som søkes overtatt av Byteknikk og at det blir sikret at Byteknikk har rettigheter til å anlegge kommunaltekniske ledninger. 5. Eiendomskontoret Eiendomskontoret har innspill vedrørende eiendomsforhold knyttet til snuplass i forlengelsen av R.M. Andersens vei. Vurdering Med bakgrunn i innspillet fra Byteknikk har man valgt å endre planbestemmelsene, samt plankartet etter offentlig ettersyn. Endringene som er gjennomført er som følger: - Den nordlige delen av planområdet har blitt redusert i utstrekning slik at det blir plass til en forlengelse av snuhammeren i R.M. Andresens vei. - Det er innpasset rekkefølgebestemmelser som sikrer utbygging av kommunaltekniske anlegg, bekkelukking og tilkopling av overvannsrør, disse bestemmelsene sikrer også at kommunen har rettigheter til å legge slike anlegg veien. - Det er innpasset en bestemmelse som sikrer at det blir etablert møteplasser langs med Gammelveien når virksomheten blir flyttet til 2 etg. - Det er stilt krav om at snuhammer skal opparbeides i h.t håndbok fra Statens Vegvesen 017/018. Utover endringene av planforslaget, som beskrevet over, er planen endret slik at område for brukog vern av sjø- og vassdrag er videreført fra kommuneplanens arealdel. Naturområdet på land er også utvidet slik at dette samstemmer med arealavgrensingen for våtmarksområdet i Naturbasen.

5 Byplansjefens vurdering og konklusjon Vurdering Hovedhensikten med dette planforslaget er å legge til rette for et forsamlingslokale for den Læstadianske forening i Bodø. Foreningen vil i utgangspunktet benytte 1 etg. til sin virksomhet, mens eksisterende bruk av 2 etg. til leilighet og næringslokale vil bli videreført. Med bakgrunn i at det knytter seg kulturminneverdi til eksisterende bygning, har en i planforslaget forutsatt å beholde eksteriøret mest mulig uforandret. I planforslaget åpnes det for et stort antall parkeringsplasser, både øst og nord for bygget. I første fase skal det bygges 75 p-plasser for bil, noe som vil bli oppgradert til 210 p-plasser ved full drift av anlegget. Antall parkeringsplasser skal tilpasses aktiviteten innenfor området og være i henhold til de til enhver tid gjeldene parkeringsbestemmelser for Bodø kommune. Parkeringsplasser og anlegg skal tilpasses terreng, og øvrige omgivelser, samt eksisterende bygningsmasse med kulturhistorisk verdi. Etter offentlig ettersyn har en endret bestemmelsene til planforslaget, samt redusert utstrekningen på planområdet. Plankartet er også endret slik at område for bruk- og vern av sjø- og vassdrag er videreført fra kommuneplanens arealdel og slik at naturvernområdet samstemmer med arealavgrensingen for våtmarksområdet i Naturbasen. I bestemmelsene er det nå satt krav om at det skal etableres møteplasser langs Gammelveien når virksomheten blir flyttet til 2 etg. Bestemmelsene er også endret slik at de sikrer bygging og gjennomføring av kommunaltekniske anlegg innenfor området, og som sikrer at Byteknikk har rettigheter til å legge slike anlegg. Byplan vurderer at de endringer som er gjennomført etter offentlig ettersyn er av mindre karakter og at de ikke medfører krav nytt om offentlig ettersyn. Naturmangfoldsloven Den sørlige delen av planområdet ligger innenfor naturområde knyttet til Valosen våtmarksområde, slik dette er avsatt i kommuneplanens arealdel. I Naturbasen finnes følgende registreringer i/ved planområdet: 1. Brakkvannsdelta: Store deler av naturområdet sør og sørøst for planområdet er registrert som Brakkvannsdelta Valosen. I denne basen er lokaliteten gitt verdikoden B, viktig. 2. Artsforekomstområde: Diverse fuglearter: verdikode C, lokalt viktig. Den nordvestlige delen av området berører planområdet. Artene som er angitt i artsområdet er rødstilk, vade-/måke-/alkefugler, hettemåke, sandlo, tjeld, vipe, stokkand og fiskemåke. Administrasjonen vurderer at kunnskapsgrunnlaget i denne saken er tilstrekkelig og at kravene i 8 i Naturmangfoldloven er oppfylt. En har i planforslaget valgt å avsette hele området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til naturområde i sjø- og vassdrag som naturområde (NO). Innenfor denne sonen er det forbudt å gjennomføre utfylling eller fysiske byggetiltak. I tillegg til å videreføre arealformålet i kommuneplanens arealdel har en i planforslaget valgt å avsette kantsonen langs bekken vest og sør i

6 planområde som naturvernområde. Innenfor denne sonen er det forbudt å iverksette byggetiltak og utfyllinger. Det sørøstlige parkeringsarealet; P2, er også avgrenset i forhold til området som i naturbasen er registrert som brakkvannsdelta. Kommunen vurderer samlet sett at planforslaget ivaretar hensynet til de registrerte naturtypelokalitetene på en god måte og at den samlede belastningen for disse naturtypene ikke vil bli vesentlig forringet som følge av dette tiltaket, jfr. Naturmangfoldsloven 9 og 10. Konklusjon og anbefaling Forslag til detaljreguleringsplan for Gammelveien 2 anbefales godkjent med de endringer som er gjennomført etter offentlig ettersyn. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Saksbehandler: Kjetil Christensen Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Merknader ved offentlig ettersyn 2 Bestemmelser 3 Plankart 4 Planbeskrivelse Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01 Arkiv: 9/1/9/26/9/36/L12 Saksmappe: 2011/136-11650/2014 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 05.09.2014 1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer