Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum"

Transkript

1 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplansjefen har behandlet denne saken og fattet slikt vedtak: VEDTAK Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum ut til offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan ID , datert , og med reguleringsbestemmelser sist endret og planbeskrivelse sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-11, jf og Bodø kommunes delegasjonsreglement. Sammendrag Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av et hotell med konferansedel dimensjonert for store konferanser. Planen omfatter et anlegg med 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Forslagsstiller er Drivhuset Sanfo AS v/johan Sandberg, og plankonsulent er Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva, Oslo. Spørsmålet om plan kunne fremmes ble behandlet i PNM-komiteen i juni 2013 med positivt vedtak. Planarbeidet utløser krav om planprogram etter Forskrift om konsekvensutredninger. Oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble annonsert i august Planprogrammet ble vedtatt i mars Planprogrammets krav til utredninger og dokumentasjon er oppfylt. Det foreligger modell som krevd i oppstartmøte. Planforslaget er klart til å legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Saksopplysninger Bakgrunn Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av et hotell med konferansedel dimensjonert for store konferanser. Den veiledende illustrasjonsplanen omfatter et anlegg med 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Forslagsstiller er Drivhuset Sanfo AS v/johan Sandberg, og plankonsulent er Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva, Oslo. Ved oppstart våren 2013 var planene i strid med Kommunedelplan for Bodø sentrum, som gjaldt på den tiden. Det ble derfor lagt fram en sak til Komite for plan, næring og miljø i juni 2013, der spørsmålet om det kunne settes i gang planarbeid for den foreslåtte virksomheten ble tatt opp til prinsippavklaring. Komiteen gav

2 klarsignal for å starte opp planarbeid med utgangspunkt i de framlagte skissene. Det ble samtidig avklart at planarbeidet utløser konsekvensutredning. Kartet under viser hvor planområdet ligger. Planstatus Ved oppstart var det Kommunedelplan for Bodø sentrum som var gjeldende. Etter vedtak av Kommuneplanens arealdel i 2014, er det denne som gjelder. Rammene for arealbruk, høyde og utnyttingsgrad ble ved vedtak av kommuneplanen tilpasset de foreliggende planene for konferansehotell. Planområdet er disponert til Næring hotell, med maksimum byggehøyde 29 m (kun for hotell), og utnyttingsgrad 100 % BYA (bebygd areal). Planforslaget Utbyggingsområdet er regulert til hotell, hvor det tillates hotellvirksomhet/overnatting og konferanser med tilhørende parkering. Under bakken er arealet regulert til parkeringsanlegg for bil- og sykkelparkering. Maksimum byggehøyde er 29 m over terreng for hovedblokk, avgrenset med byggegrenser, og 12 m for den laver delen. Totalt gulvareal er ca m². Atkomsten er fra Fridtjof Nansens vei, trukket så langt unna rundkjøringen som mulig. Det er regulert busslomme med tanke på turbusser i Fridtjof Nansen vei mellom rundkjøringen og atkomsten til tomta. Planforslaget er i overensstemmelse med rammene i kommuneplanen. Nedenfor er vist situasjonsplan, snitt og illustrasjon. Det er også laget modell, som vil være tilgjengelig ved høring og offentlig ettersyn og videre behandling. 2 av 5

3 Planprosess Komite for plan, næring og miljø vedtok 6. juni 2013 at det kunne fremmes planforslag, se Bakgrunn. Det ble samtidig avklart at det måtte utarbeides planprogram. Oppstartmøte ble avholdt 3. april Oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble kunngjort 9. august Det kom innspill fra Sametinget, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune. Innspillene førte til betydelig omarbeiding av forslaget til planprogram. Planprogrammet ble godkjent av Komite for plan, næring og miljø i møte 3. mars Planprogrammet er datert Følgende tema ble vedtatt konsekvensutredet: Byform og estetikk Transport og trafikk Barn og unges interesser Støy ROS-analyse Øvrige aktuelle temaer skulle omtales spesielt i planbeskrivelsen. Byplansjefens vurdering og konklusjon Problemstillinger De viktigste problemstillingene er: stort og dominerende bygningsvolum og stor byggehøyde i forhold til omgivelsene skygge og lokalklimatisk virkning på friområde og lekeplass som tomta grenser til - særlig i forhold til barn og unges interesser trafikkavvikling i forhold til omgivelsene trafikkstøy i forhold til virksomheten Dette ligger til grunn for det vedtatte planprogrammet. 3 av 5

4 Vurdering Planforslaget må sies å være grundig belyst gjennom de utredningsrapportene som foreligger og planbeskrivelsen. Det foreligger 8 rapporter som behandler byform og estetikk, vindforhold, transport/trafikk, støy, barn- og unges interesser, risiko og sårbarhet samt teknisk infrastruktur m.v. Når det gjelder byform vises det til at nytt hotell knytter seg til det allerede eksisterende skillet mellom skalaen i den bymessige bebyggelsen langs østsiden av Hålogalandgata og Fridtjof Nansens vei, og den frittliggende småhusbebyggelsen på vestsiden av disse gatene. Det tenkes da på Fylkeshuset, Aspåsen skole og Aspmyra stadion. Når det gjelder vindforhold er konklusjonen at det ikke vil bli vesentlige endringer for omkringliggende boligområder, lekearealer og grøntområder i forhold til dagens situasjon. Størst økning i vindhastigheten beregnes å bli ved det sørøstlige og nordvestlige hjørnet av hotellbygget i et begrenset område. Trafikkanalysen beregner at planlagte hotell fører til en trafikkøkning på rundt 530 envegs bilturer per døgn. Det er satt som forutsetning at en stor andel av gjestene kommer med fly og turistbusser. Planforslaget ansees ikke å skape avviklingsproblemer i nærliggende vegnett eller kryss. Trafikksikkerheten ivaretas så lenge sikttrekantene holdes fri for sikthinder. Hotell regnes ikke som støyfølsom bebyggelse. Innvendig krav til støynivå kan løses med bygningstekniske tiltak. Planområdet er i rød flystøysone i forhold til dagens flyplass med jagerfly. Uten jagerfly vil det være i gul sone. I forhold til trafikkstøy er vestre, sørlige og østlige fasade delvis i rød og delvis i gul støysone. Det må stilles spesifiserte krav til vinduer i forskjellige romløsninger for å tilfredsstille kravene til innendørs støynivå fra utendørs støykilder etter NS 8175 for overnattingssteder, og dette ivaretas i byggesaksbehandlingen. I forhold til barn og unges interesser er det gjort vurderinger av virkningen av det planlagte bygget i forhold til vind og skygge på lekearealene, trafikksikkerhet, miljømessige påvirkninger og andre forhold av betydning. Det konkluderes med at det ikke vil ha konsekvenser av så alvorlig art at spesielle tiltak vil være nødvendig. Det vil være noe slagskygge fra bygget på formiddag og sein ettermiddag. Nybygg vil i noen grad skjerme og begrense utearealene i forhold til støy. Konklusjon Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert. Planprogrammets krav til utredninger og dokumentasjon er oppfylt. Det foreligger modell som krevd i oppstartmøte. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. BODØ KOMMUNE Annelise Bolland Byplansjef Vedtaket er elektronisk godkjent. Knut Kaspersen arkitekt 4 av 5

5 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til plankart, på grunnen, datert Vedlegg 2: Forslag til plankart, under grunnen, datert Vedlegg 3: Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Vedlegg 4: Forslag til planbeskrivelse, sist datert Vedlegg 5: ROS-analyse, rapport Vedlegg 6: Trafikkanalyse, rapport Vedlegg 7: Teknisk infrastruktur, kommunal infrastruktur og tjenesteyting, næringsliv og sysselsetting, rapport Vedlegg 8: Støyutredning, rapport Vedlegg 9: Vindberegninger, rapport Vedlegg 10: Barn og unges interesser, rapport Vedlegg 11: Byform og estetikk, rapport 5 av 5

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer