Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag"

Transkript

1 Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten ble overlevert og presentert til Styret i Solsletta borettslag den I rapportens konklusjon presenteres et forslag og anbefalinger til en langsiktig parkeringsplan. Videre også hvordan styret bør tilrettelegge og regulere parkering i borettslaget. Utvalget har vurdert flere forslag, bla alternativ a og b i denne innstillingen. Konklusjonens hensikt er å ivareta et langsiktig, balansert og tilfredsstillende parkeringstilbud for beboere i Solsletta borettslag. På nåværende tidspunkt har styret ikke tatt noe stilling til Parkeringsutvalgets anbefalinger. Det foreligger ingen enhetlige uttalelser eller kommentarer til rapporten fra Styret. Styret har bedt parkeringsutvalget om å fortsette utredning. Denne innstillingen er et resultat av en slik utredning. Parkeringsutvalget har også sett på muligheter for oppstillingsplass for el-biler, men dette faller ikke under mandatet fra styret. Parkeringsutvalget har hatt jevnlig kontakt med Statens vegvesen og Stavanger kommune angående sykkelstamveg. Arbeidet utført av parkeringsutvalget har vist seg å ha en positiv innflytelse på parkeringstilbud i delstrekningen Schancheholen til Sørmarka, i forbindelsen med planleggingen av sykkelstamvegen. Selv om kommunen informerer om at parkeringsplasser langs Solsletteveien mot skogen ikke kan regnes med, er det ingenting som tilsier at de vil fjerne disse parkeringsplassene. Disse plassene bør således regnes med for ikke å gjøre for store inngrep ved eventuell opparbeidelse av parkeringsplasser i beboeres uteområder. Situasjonsbeskrivelse Vedtektene til borettslaget sier følgende: 16.4 Parkering Overhold parkering- og trafikkbestemmelsene i borettslaget. Benytt parkeringsplassene. Kjør sakte og med omtanke innenfor borettslagets område. Borettslaget Solsletta har nok parkeringsplasser til en bil pr. andelseier. Selv om tidene har forandret seg, og mange husholdninger har to biler er det viktig at hver andelseier først får plass til en bil. Vi ber om at alle tar hensyn til dette. Av samme grunn er det derfor ikke anledning for noen å ha uregistrerte biler stående på feltet. Disse vil bli fjernet på eiers regning, dersom de ikke fjernes etter pålegg. Vedtektene er tydelig på at «hver andelseier først får plass til en bil», og at det er «nok» parkeringsplasser i borettslaget, sett i sin helhet. Dagens parkeringskapasitet er allokert 196 parkeringsplasser, ikke medregnet private/utleie garasjer. Solsletta borettslag består i dag av 206 andeler. Side 1 av 6

2 Fra tidligere har totalt 17 andelseiere i borettslaget fått tildelte private garasjer. En av de private garasjene er ikke lenger i bruk som garasje, men brukes som bod. Garasjen ble kortet inn til fordel for terrasser. Styret administrerer utleie av 22 garasjeplasser. Garasjeplassene kommer i tillegg til de 196 parkeringsplasser, men her gjelder ikke «første mann til mølla». Dersom alle mulige biloppstillingsplasser summeres, har borettslaget tilgjengelig kapasitet til 234. Det er kun 38 andelseiere som er garantert en parkeringsplass. Utvalget ser urimeligheten i dagens situasjon hvor 38 andelseiere er garantert en parkeringsplass (garasjer), mens resten av beboerne må slåss etter «første mann til mølla» -prinsippet om de resterende parkeringsplasser. Utvalget mener det må opprettes kontrolltiltak for å sikre enhver beboer en p-plass i dagens situasjon hvor flere har mer enn en bil. Uten kontroll sammenfaller ikke vedtektene med dagens situasjon. Parkeringsutvalget har blitt informert av Transportplan i Stavanger kommune at parkeringsplassene langs randsonen mot grønt areal (park) i Solsletteveien, ikke er borettslagets parkeringsplasser. Disse bortimot 60 biloppstillingsplassene kan ikke inkluderes i borettslagets parkeringstilbud. Dette kan påvirke borettslagets fremtidige parkeringstilbud, og vil representerer en betydelig ulempe for andelseiere som omfattes av dette. Med tett utnyttede parkeringsplasser, økende biltetthet, blir dagens parkeringssituasjon problematisk i en tid der flere husstander opptar både to og tre parkeringsplasser. Styret har i dag ingen kontrollordning over hvor mange biler hver enkelt husstand disponerer, og hvem som parkerer på borettslagets område. De er observert at noen grupper har større parkeringsmuligheter enn andre. Sykkelstamvegen vil gjøre dagens parkeringssituasjon verre. Side 2 av 6

3 Alternativ A Soneparkering For å håndtere dagens parkeringssituasjon, og for å følge med i tiden, utstedes parkeringstillatelser/parkeringskort (mot et årlig vederlag). Andelseier melder fra hvilket registreringsnummer(bil) som ønskes parkert i borettslaget. Styret må holde oversikt, slik at ingen andeler får utstedt mer enn en tillatelse. Andelseiere med garasjeplass får tillatelser merket for garasjeplass. Vedtektsendring 16.4 Parkering omskrives til følgende: 16.4 Parkering Andelseiere kan søke styret om utstedelse av parkeringstillatelse for 1 bil (knyttet til registreringsnummer). Andelseiere med garasjeplass (privat eller leid) får tillatelse merket «garasjeplass». Styret må holde oversikt over utstedte parkeringstillatelser slik at ingen andeler får utstedt mer enn en tillatelse. Parkeringstillatelser skal til enhver tid ligge synlig i frontrute. Biler uten gyldig tillatelse kan fjernes etter nærmere bestemmelser fra styret. Uregistrerte kjøretøy parkert på borettslagets eiendom vil bli fjernet på eiers regning, dersom de ikke fjernes etter pålegg. Uregistrerte kjøretøy på kommunal eiendom vil bli varslet og søkt fjernet av styret. Utvalgets mening: En soneparkeringsløsning med parkeringstillatelser vil kunne føre til noe økt administrasjon for Styret, noe som nok i utgangspunktet er uønsket. I tillegg kan det oppstå tilfeller hvor andelseier med parkeringstillatelse ikke finner ledig parkering da flere beboere disponerer mer enn et kjøretøy. Utvalget mener en slik løsning vil bli vanskelig å etterleve dersom det ikke stilles en garanti for at andelseiere med parkeringstillatelse skal få parkering til enhver tid. Det er urimelig at kun 38 andelseiere er 100 % garantert parkeringsplass, og at «først til mølla prinsippet» gjelder for resterende andelseiere. Dette er ikke i tråd, heller ei forenlig med dagens vedtekter, med at fellesområder er for alle. Side 3 av 6

4 Alternativ B Soneparkering med merkede plasser For å håndtere parkeringssituasjonen, og for å følge med i tiden, utstedes parkeringstillatelser/parkeringskort (mot et årlig vederlag). Andelseier melder fra hvilket registreringsnummer(bil) som ønskes parkert i borettslaget. Styret må tildele plass i nærhet til bolig og sørge for merking av denne opp mot andel eller registreringsnummer, og holde oversikt slik at ingen andeler får utstedt mer enn en tillatelse. Andelseiere med garasje plass får tillatelser merket for garasjeplass. Vedtektsendring 16.4 Parkering omskrives til følgende: 16.4 Parkering Andelseiere kan søke styret om utstedelse av parkeringstillatelse for en bil (knyttet til registreringsnummer), og tildeles plass i nærhet til bolig av styret. Andelseiere med garasjeplass (privat eller leid) får tillatelse merket «garasjeplass». Styret må holde oversikt over utstedte parkeringstillatelser slik at ingen andeler får utstedt mer enn 1 tillatelse. Parkeringstillatelser skal til enhver tid ligge synlig i frontrute. Biler uten gyldig tillatelse kan fjernes etter nærmere bestemmelser fra styret. Uregistrerte kjøretøy parkert på borettslagets eiendom vil bli fjernet på eiers regning, dersom de ikke fjernes etter pålegg. Uregistrerte kjøretøy på kommunal eiendom vil bli varslet og søkt fjernet fra styret. Utvalgets mening: En soneparkeringsløsning med parkeringstillatelser vil kunne føre til en del økt administrasjon for Styret, noe som nok i utgangspunktet er uønsket. Parkeringsplasser eid av kommunen kan ikke merkes, her må man eventuelt søke kommunen om å kjøpe/overdra disse områdene. Utvalget mener en slik løsning vil bli vanskelig å etterleve siden kommunens parkeringsplasser ikke kan merkes. Man kan kun merket de private, men dette er ingen rettferdig måte å avgjøre hvem som skal få parkeringstillatelse. Det er urimelig at kun 38 andelseiere er 100 % garantert parkeringsplass, noen utvalgte andelseiere får tillatelse, og at «først til mølla prinsippet» gjelder for resterende andelseiere. Dette er ikke i tråd, heller ei forenlig med dagens vedtekter, med at fellesområder er for alle. Side 4 av 6

5 Innstilling til generalforsamlings sak: Målsetting: merkede plasser, el-bil plasser Man ønsker å garantere en parkeringsplass til hver andel, noen grupper har mulighet til dette fordi dagens parkeringsplasser tilhører gruppene/borettslaget. De grupper som har private parkeringsplasser tildeles merkede plasser og parkeringstillatelser. For å håndtere parkeringssituasjon utstedes parkeringstillatelser/parkeringskort (mot et årlig vederlag). Andelseier melder fra hvilket registreringsnummer(bil) som ønskes parkert i borettslaget. Styret må tildele plass i nærhet til bolig på borettslagets eiendom, fortrinnsvis på andelseiers gruppe, og sørge for merking av denne opp mot andel, og holde oversikt slik at ingen andeler får utstedt mer enn en tillatelse. Andelseiere med garasje plass får tillatelser merket for dette. Hensyntatt Sykkelstamvegen s foreløpige planer vil det være mulighet for merkede plasser for gruppe 6, 7, 9 og 10 ved ferdigstillelse av sykkelstamvegen. Dette tilsvarer da at 84 andeler har merkede plasser, inkludert de utleide garasjer. Gruppe 8 vil ha mulighet om utvalgets forespørsler overfor kommunen og Vegvesen fører frem, dette gir en økning på 24 merkede plasser. Styre kan kontrollere parkeringer ved henvendelser om feilparkerte biler, og/ eller undersøke muligheten for innleie av kontroll-selskap (for stikkprøver). For grupper som ikke har nok parkeringsplasser for andelseiere må styret se på muligheten ved å overdra/kjøpe kommunens plasser, eller søke å få opparbeidet nye parkeringsplasser (for eksempel ifølge tidligere utarbeidet rapport fra parkeringsutvalget, levert styret) slik at foregående punkt om merking og tillatelser kan følges. Oppnås ikke dette må «først til mølla» -prinsippet gjelde. Generelt bør borettslaget se på muligheten ved å maksimere og utvide parkeringstilbudet i borettslaget. Styret kan tildele parkeringsplasser for å få full dekning for en gruppe på parkeringsplasser, som normalt vil kunne omtales som å tilhøre annen gruppe, der den andre gruppen selv har nok plasser tildelt. Dette er i samsvar med vedtekter om at fellesområder er for alle. De andelseiere som får merkede plasser kan opprette lade punkter på disse plassene. Styret må jobbe for å opprette felles ladestasjoner i området, for eksempel 3 plasser. Det kan søkes støtte til slike felles ladestasjoner. De andelseiere som får merkede plasser kan søke om å opprette garasjeplass på lik linje med de 17 andre andelseiere som i dag har privat garasjeplass. De parkeringsplasser som ikke er merket i borettslagets område kan benyttes av alle beboere. Utvalgets mening: Utvalget mener dette forslaget er fremtidsrettet, og så langt det lar seg gjøre legger en demper på dagens situasjon ved å tildele merkede plasser for de grupper som har mulighet for dette. Man berører ikke de 38 andelseiere med garasjer, som allerede er garantert parkeringsplass, og man legger opp til en målsetting der alle andelseiere får de samme mulighetene. Dette forslaget følger også med i tiden, og hensyn tar økt el-bil bruk. Om det vil vise seg at kommunen ikke vil la borettslaget overta parkeringsplasser, er det muligheter for opprettelse av nye parkeringsplasser på borettslagets eiendom i henhold til tidligere oversendt forslag til styret. Parkeringsutvalget bemerker at det ved uoffisiell opptelling fordelt på 36 tellinger i løpet av 15 dager i høst var et gjennomsnitt på 10,2 biler parkert utenom parkeringsplasser. Dette er en del av de biler som etter sykkelstamvegen vil måtte søke parkering andre steder en i polarveien. Side 5 av 6

6

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer