Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum"

Transkript

1 ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen

2

3 ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen

4 Tittel: Forfatter: Veien videre Torhild Andersen ØF-notat nr.: 09/2013 ISSN nr.: Prosjektnummer: 1179 Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Veien videre Elverum kommune Prosjektleder: Referat: Torhild Andersen Notatet oppsummerer deler av resultatene av en kartlegging av kompetanse og framtidige jobbpreferanser blant de ansatte ved Takeda Nycomed Elverum. Kartleggingen er gjennomført av Østlandsforskning på oppdrag fra Elverum kommune i mai - juni Emneord: Kompetansekartlegging, omstilling Dato: Juni 2013 Antall sider: 19 Pris: Kr 60,- Utgiver: Østlandsforskning Postboks Lillehammer Telefon Telefaks epost: Dette eksemplar er fremstilt etter KOPINOR, Stenergate Oslo 1. Ytterligere eksemplarfremstilling uten avtale og strid med åndsverkloven er straffbart og kan medføre erstatningsansvar.

5 FORORD Takeda Nycomed (TN) har vedtatt å avvikle sin fabrikk i Elverum med 192 ansatte innen 1. april Elverum kommune har tatt initiativ til en forstudie for å starte opp arbeidet med å skape nye, varige arbeidsplasser. Elverum kommune har bedt Østlandsforskning foreta en kompetansekartlegging blant de ansatte ved Takeda Nycomed med formål å skaffe oversikt over de ansattes kompetanse og deres preferanser for framtidig arbeidssted. Spørreskjema og intervjuguide er utarbeidet i samarbeid med Anne Vigdis Ellingsen, rådgiver næringsutvikling, Elverum kommune og Karl Tore Moen, HR Business Partner, Takeda Nycomed AS. Torhild Andersen har vært prosjektleder ved Østlandsforskning, med assistanse av Tor Arnesen og Mona Stokke. Lillehammer, juni 2013 Trude Eide forskningsleder Torhild Andersen prosjektleder

6 Innhold 1 Innledning Jobbpreferanser Bransje Sted Utpendling Starte egen virksomhet? Referanseliste Vedlegg Vedlegg 1: Spørreskjema Vedlegg 2: Tekstsvar sp. 9 om bistand til etablering Figurer Figur 1: Bransjepreferanser. Fordeling av svar pr. bransje i prosent... 9 Figur 2: Geografiske preferanser for framtidig arbeidssted i prosent Figur 3: Villighet til å vente på jobb. Absolutte tall Figur 4: Pendlingsalternativer. Absolutte tall Tabeller Tabell 1: Bransjepreferanser. Fordeling av svar pr. bransje i absolutte tall Tabell 2: Geografiske preferanser for framtidig arbeidssted i absolutte tall pr. region... 10

7 1 INNLEDNING Takeda Nycomed (TN) har vedtatt å avvikle sin fabrikk i Elverum med 192 ansatte innen 1. april Elverum kommune har tatt initiativ til en forstudie med en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å starte opp arbeidet med å skape nye, varige arbeidsplasser. Elverum kommune har bedt Østlandsforskning foreta en kompetansekartlegging blant de ansatte ved Takeda Nycomed med formål å skaffe oversikt over de ansattes kompetanse og deres preferanser for framtidig arbeidssted. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 2013, ved hjelp av dataverktøyet Opinio. Spørreskjema er utarbeidet i samarbeid med Anne Vigdis Ellingsen, rådgiver for næringsutvikling i Elverum kommune og Karl Tore Moen, HR Business Partner, Takeda Nycomed AS. Spørreskjemaet følger notatet som vedlegg (vedlegg 1) E post lister er skaffet til veie av TN. Det ble sendt ut invitasjoner til 182 ansatte. 126 fullførte undersøkelsen, mens ytterligere 23 har svart delvis på undersøkelsen. Om man regner disse med, er total svarprosent 82 %. Dette notatet omfatter en kortfattet oppsummering av resultatene for noen av spørsmålene. Det vil være mulig å foreta nærmere analyser av dataene ved senere behov. Det var ønskelig å gjennomføre en kartlegging som ga mulighet for å gjøre et utvalg til videre oppfølgingsintervjuer. Det har derfor vært mulig å oppgi navn i undersøkelsen, men det ble presisert at dette var frivillig. 92 av respondentene oppgav navnet sitt. Elverum kommune vil gjennomføre oppfølgingsintervjuer med et nærmere bestemt utvalg av respondentene. 7

8 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/ JOBBPREFERANSER En av målsetningene med kartleggingen var å skaffe kunnskap om de ansattes ønsker og preferanser for framtiden med hensyn til jobb. Undersøkelsen omfatter spørsmål både om bransje og geografi 2.1 Bransje Et av spørsmålene lød: I hvilken grad er det ønskelig for deg med jobb innenfor bransjene som er listet opp nedenfor? Listen av bransjer er basert på bransjegruppering fra Statistisk sentralbyrå og sysselsettingsstatistikk for Hedmark (SSB), slik at den omfatter de mest aktuelle og relevante bransjene. Svaralternativene var meget ønskelig, aktuelt og ikke aktuelt. Ikke alle respondentene har krysset av for hvert bransjealternativ. Svarfordeling i absolutt frekvens (antall) vises i tabell 1 og prosentvis fordeling av svar for hver bransje vises i figur 1. Tabell 1: Bransjepreferanser. Fordeling av svar pr. bransje i absolutte tall. Meget ønskelig Aktuelt Ikke aktuelt Antall svar Farmasøytisk industri Kjemisk industri Næringsmiddelindustri Jordbruk og tilhørende tjenester Skogbruk og tilhørende tjenester Trelast og trevareindustri Bygg- og anleggsvirksomhet Forskning og utviklingsarbeid Helsetjenester Undervisning Pleie og omsorg Offentlig administrasjon Serverings- og overnattingsvirksomhet Transport Handel

9 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/2013 Farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og kjemisk industri scorer høyest på preferanselista til dagens ansatte. 67 % av de som har svart på spørsmålet har krysset av for at det er meget ønskelig å fortsette innenfor bransjen i framtiden, mens 53 % svarer meget ønskelig på næringsmiddelindustri og 41 % på kjemisk industri. Antall svar for aktuelt på de ulike bransjene indikerer en relativt stor åpenhet i forhold til en framtidig jobb innenfor andre bransjer. Figur 1: Bransjepreferanser. Fordeling av svar pr. bransje i prosent Handel Transport Serverings og Offentlig administrasjon Pleie og omsorg Undervisning Helsetjenester Forskning og utviklingsarbeid Bygg og anleggsvirksomhet Trelast og trevareindustri Skogbruk og tilhørende tjenester Jordbruk og tilhørende tjenester Næringsmiddelindustri Kjemisk industri Farmasøytisk industri Meget ønskelig Aktuelt Ikke aktuelt 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2.2 Sted Kartleggingen omfattet spørsmålet: Hvor ønsker du helst at din neste arbeidsplass skal befinne seg? Respondentene bes om å krysse av for mest ønskelig, aktuelt og ikke aktuelt for hvert av alternativene: Elverum regionen (Elverum, Åmot, Våler) Hamar regionen (Hamar, Stange, Løten, Ringsaker) Annet sted innenfor Hedmark eller Oppland Oslo regionen Annet sted i Norge Utenfor Norge 9

10 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/2013 Tabell 2: Geografiske preferanser for framtidig arbeidssted i absolutte tall pr. region Mest Aktuelt Ikke Antall ønskelig aktuelt svar Elverum-regionen (Elverum, Amot, Våler) Hamar-regionen (Hamar, Stange, Løten, Ringsaker) Annet sted innenfor Hedmark eller Oppland Oslo- regionen Annet sted i Norge Utenfor Norge Her varierer antall svar pr. alternativ fra 137 til 98, flest svarer for det nærmeste alternativet (Elverumsregionen), mens færre forholder seg til alternativet lenger unna det er. Slik sett bidrar de til å gjøre tendensen enda tydeligere: De aller fleste (87 %) av de som svarer på spørsmålet anser det som mest ønskelig å arbeide i Elverumsregionen også i framtiden. Figur 2: Geografiske preferanser for framtidig arbeidssted i prosent Utenfor Norge Annet sted i Norge Oslo regionen Annet sted innenfor Hedmark eller Oppland Hamar regionen (Hamar, Stange, Løten, Ringsaker) Mest ønskelig Aktuelt Ikke aktuelt Elverum regionen (Elverum, Amot, Våler) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2.3 Utpendling Spørsmål 10 i undersøkelsen lød som følger: Dersom du ikke får relevant jobb i Elverum innen oppsigelsestiden er ute, ser du det som sannsynlig at du vil vente på nye muligheter i Elverum? 10

11 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/ respondenter har svart på spørsmålet og svarene fordeler seg som følger: Ja: 55 (39 %) Nei: 34 (24 %) Vet ikke: 53 (37 %) De som svarte ja på spørsmål 10, ble så bedt om å svare på oppfølgingsspørsmålet: Hvor lenge er du i så fall villig til å vente? Svarene fordeler seg som følger: 1 3 mnd: mnd: mnd: mnd: 13 Over 18 mnd: 12 Figur 3: Villighet til å vente på jobb. Absolutte tall og kumulative tall Lenger enn 18 mnd mnd 6 12 mnd Kumulative tall Absolutte tall 3 6 mnd 1 3 mnd Her er det verdt å merke seg at ventevilligheten faller fra til sammen 103 personer som er villig til å vente på jobb i 1 3 måneder til 12 personer som er villig til å vente på ny jobb i Elverum i over 18 måneder. 11

12 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/2013 Deretter følger et spørsmål om vilje til å pendle til andre steder; Til Hamar regionen og bo der man bor Til Hamar regionen og bo der man bor for maksimum to år Til Oslo regionen og bo der man bor Til Oslo regionen og bo der man bor for maksimum to år Andre kombinasjoner av bo og arbeidssted Det var mulighet til å krysse av for flere alternative svar. Figur 4: Pendlingsalternativer. Absolutte tall. Til Oslo regionen og bo der du bor for en periode på maks 2 år Til Oslo regionen og bo der du bor Til Hamar regionen og bo der du bor for en periode på maks 2 år Til Hamar regionen og bo der du bor Andre kombinasjoner av bo og arbeidsted Hamar regionen framstår som det mest aktuelle pendlingsalternativet. 92 av de ansatte har svart at det er aktuelt å pendle til Hamar på ubegrenset tid, mens 43 oppgir at det er aktuelt å pendle til Hamar regionen for en periode på maksimum 2 år. 2.4 Starte egen virksomhet? På spørsmål om det er aktuelt å starte egen virksomhet alene eller sammen med andre fordeler svarene seg som følger: Ja: 18 Kanskje: 62 Nei: respondenter har besvart spørsmålet. Det er verdt å merke seg at kanskje gruppen utgjør et relativt stort potensiale. 12

13 Veien videre Takeda Nycomed ØF-notat 09/2013 På spørsmål om hva slags støtte og bistand man vil ha behov for ved etablering av egen virksomhet, grupperer svarene seg rundt temaene: Støtte til investering, innkjøp, tilrettelegging, lokaler, oppstart Kurs i etablering av egen bedrift, økonomi, lover og regler Markedsanalyser Praktisk veiledning Partnere Svarene i sin helhet finnes i vedlegg til rapporten (vedlegg 2). De som svarer ja eller kanskje på spørsmålet om det er aktuelt å starte egen virksomhet fordeler seg utover alle utdanningsnivå. Her er en relativt lik andel av de som har fagbrev og videregående skole som høyeste utdanning og de som har høyere utdanning som oppgir å kunne tenke seg å starte egen virksomhet. Svarene på oppfølgingsspørsmålet om ide for framtidig egen virksomhet favner derfor bredt, men følger noen hovedspor: HMS, kvalitetssystemer, teambuilding, coaching, lederutvikling Laboratorietjenester, mikrobiologisk kontroll, kvalitetssikring, overvåking, kalibrering av utstyr Vaktmestertjenester, teknisk service, vedlikehold, mekaniske fag Salg, import, distribusjon, servicevirksomhet Kartleggingen omfattet et spørsmål om interesse for deltakelse i Heidners FOU nettverk, med følgende forklaring: Heidners FOU nettverk i Hamarregionen har visjon om å bli det ledende fagmiljøet innen blågrønn bioteknologi i Norden). Svarene på spørsmålet fordeler seg slik: Ja: 48 Nei: 15 Vet ikke: 68 Ikke relevant for meg: respondenter besvarte spørsmålet. 13

14 3 REFERANSELISTE Østlandsforskning (2012): Næringsstruktur i Innlandet 4.kvartal 2011.Ubearbeidet utrekk fra SSBs sysselsettingsstatistikk. 14

15 4 VEDLEGG Vedlegg 1 Spørre skjema Vedlegg 2 Tekstsvar sp. 9 om bistand til etablering 15

16 4.2 Vedlegg 1: Spørreskjema 16

17 17

18 18

19 4.3 Vedlegg 2: Tekstsvar sp. 9 om bistand til etablering 19

20 20

21 Notatet oppsummerer deler av resultatene av en kartlegging av kompetanse og framtidige jobbpreferanser blant de ansatte ved Takeda Nycomed Elverum. Kartleggingen er gjennomført av Østlandsforskning på oppdrag fra Elverum kommune i mai - juni ØF-notat 09/2013 ISSN nr:

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Bygg- og anleggsnæringens geografi ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer