Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune / Telemarksforskning Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Tore Øverseth (Stange) og Audun Thorstensen (Telemarksforsking) Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten 18 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) n= (Hamar, Stange 1, Ringsaker 1, Løten 17) Feilmargin Se side Feltperiode 1.. februar 1 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf. 1 01

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 0 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerundersøkelse, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til 1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, ) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing ) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) lagt inn i grafene. For nedbrytninger på bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller per kommune i Excel. Kilde: Wikipedia og Hedmark Fylkeskommune

4 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 18 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering

5 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 00 (n=00) kan vi med % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1, og ±,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 0% og minst ved prosentresultater på %/%. Prosentresultat,0 %,0 % 1,0 %,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalgsstørrelse 8, % 11,8 % 1,0 % 1,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 1, % 1, % 1, % 0,0 % 8, %, % 11,1 % 1,0 % 1,7 % 1, % 1, % 1,8 % 1, % 7, %,8 % 8,1 %,1 %,8 %, %,8 % 11,1 % 11, % 11, % 0, %, % 7,0 % 7,8 % 8, %,0 %, %, %,8 %,8 %, %,8 %,7 %, %, % 7, % 7, % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 0,0 %, %, %, %,0 %, %, %,8 %, %, %,7 %,7 %, %,0 %, %,7 %, %,1 %, %, % 00, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %,7 % 00,1 %, %, %, %, %, %,7 %,8 %, %, % 00 1, %, %,1 %, %,8 %,0 %, %, %, %, % 00 1,7 %, %, %, %, %,7 %,8 %, %,0 %,0 % 700 1, %, %, %,0 %, %, %, %, %,7 %,7 % 800 1, %,1 %, %,8 %,0 %, %, %, %, %, % 00 1, %,0 %, %, %,8 %,0 %,1 %, %, %, % 00 1, % 1, %, %, %,7 %,8 %,0 %,0 %,1 %,1 %

6 Utvalget i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Kjønn Hamar Stange Ringsaker Løten BASE Mann 8 % 0 % 0 % 0 % Kvinne % 1 % 0 % 0 % TOTAL 0 % 0 % 0 % 0 % Hvor ligger arb.pl. Hamar Stange Ringsaker Løten BASE 7 71 I bostedskommunen % % 8 % 7 % I en annen kommune % % % % TOTAL 0 % 0 % 0 % 0 % Alder Hamar Stange Ringsaker Løten BASE % 1 % 1 % 1 % - % % % 1 % 0- % 1 % % % % 1 % 1 % 1 % TOTAL 0 % 0 % 0 % 0 % Sektor Hamar Stange Ringsaker Løten BASE Offentlig % % % 0 % Privat 1 % % % % Ikke yrkesaktiv % % % 8 % TOTAL 0 % 0 % 0 % 0 % Hamar Stange Ringsaker Løten BASE Født og oppvokst i kommunen % % % 8 % Innflytter % 1 % % % TOTAL 0 % 0 % 0 % 0 % Poststed Hamar Stange Ringsaker Løten BASE (undersøkelsen) Antall innbyggere* Antall stemmeberettigede** * SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 1) ** (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

7 Hovedfunn: Sammenslåingsalternativ og tilhørighet Sammenslåingsalternativ Tilhørighet Det er signifikant flere i kommunene Hamar enn i Stange, Ringsaker og Løten som mener at det i stor grad er behov for færre og større kommuner for at kommunene skal kunne løse framtidige utfordringer og krav på en best mulig måte. Det er signifikant flere i Løten og Ringsaker enn i Hamar og Stange som er svært positive til nullalternativet. Et flertall av innbyggerne i Løten ( %) og Ringsaker ( %) oppgir verdi eller på skalaen 1-, der 1 er svært negativ og er svært positiv. I Stange er nær halvparten av innbyggerne positive til nullalternativet. Det er flere i kommunene Hamar og Stange enn i Løten og Ringsaker som er positive til alternativet Hamar, Løten Stange og Ringsaker. Det er i Hamar man er mest positiv til dette alternativet. Det er signifikant flere i Hamar (7 %) enn i Stange ( %), Løten ( %) og Ringsaker ( %) som oppgir verdiene -. Innbyggerne i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten føler høy grad av tilhørighet til stedet der de bor. Det er signifikant flere i Løten (8 %) enn i Hamar (1 %) og Stange (8 %) som svarer svært stor tilhørighet. Høyest gjennomsnittsverdi er registrert i Løten (,0), lavest i Stange (,). Når det gjelder kommunen: Det er signifikant flere i Løten (1 %) enn i Hamar ( %), Stange ( %) og Ringsaker (8 %) som svarer svært stor tilhørighet. Høyest gjennomsnittsverdi er registrert i Løten (,8), lavest i Stange (,). Tilhørigheten til Hamarregionen er signifikant større i Hamar enn i Stange, Ringsaker og Løten. Det er ikke store forskjeller mellom de fire kommunene når det gjelder tilhørighet til fylket. Innbyggerne i Stange og Løten oppgir svært stor tilhørighet (17 %) i større grad enn i Hamar (1 %) og Ringsaker (1 %). 7

8 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS Februar 1

9 Er det behov for færre og større kommuner for at kommunene skal kunne løse framtidige utfordringer og krav på en best mulig måte? 1. Norge har i dag 8 kommuner. I hvilken grad mener du det generelt er behov for færre og større kommuner for at kommunene skal kunne løse framtidige utfordringer og krav på en best mulig måte? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ikke i det hele tatt og = svært stor grad. Hamar Stange Ringsaker Løten 1 - Ikke i det hele tatt - Svært stor grad Ingen formening 7% 18% % 8% 1% 18% % % 1% % 1% % 18% 1% % % 1% % % % % % 0% % % 0% Det er signifikant flere i Hamar enn i Stange, Ringsaker og Løten som mener at det i stor grad er behov for færre og større kommuner for at kommunene skal kunne løse framtidige utfordringer og krav på en best mulig måte. Om vi slår sammen verdiene -, er andelen % i Hamar, mens den er 7 % i Løten (se tabell under). Kommune Snitt Hamar, % % Stange, % % Ringsaker, % 8 % Løten,0 8 % 7 % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ikke i det hele tatt,,00 dersom alle hadde svart svært stor grad

10 Alternativ 0: Fortsette som egen kommune. Hvordan vil du vurdere følgende sammenslåingsalternativer? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært negativ og = svært positiv. 1. Alternativ 0: Fortsette som egen kommune, dvs. videreføre dagens inndeling. Alternativ 1: Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Alternativ : Andre sammenslåingsalternativ. Hamar Stange Ringsaker Løten 1 - Svært negativ - Svært positiv % 17% 1 % % % 17% % % % % 8% 1% 1 1% 7% 8% 8% Ingen formening 0% % % 0% 0% 0% Det er signifikant flere i Løten og Ringsaker enn i Hamar og Stange som er svært positive til nullalternativet. Et flertall av innbyggerne i Løten ( %) og Ringsaker ( %) oppgir verdi eller på skalaen 1-, der 1 er svært negativ og er svært positiv. I Stange er nær halvparten av innbyggerne positive til nullalternativet. Kommune Snitt Hamar, % 7 % Stange,0 0 % % Ringsaker, 7 % 7 % Løten, 1 % 8 % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært negativ,,00 dersom alle hadde svart svært positiv

11 Alternativ 1: Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Hvordan vil du vurdere følgende sammenslåingsalternativer? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært negativ og = svært positiv. 1. Alternativ 0: Fortsette som egen kommune, dvs. videreføre dagens inndeling. Alternativ 1: Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Alternativ : Andre sammenslåingsalternativ. Hamar Stange Ringsaker Løten 1 - Svært negativ - Svært positiv 17% % % 0% 1 1 1% % 1 1 8% 7% 7% 1% 1% 7% 7% % 8% 1% Ingen formening 0% % % 0% 0% 0% Det er flere i kommunene Hamar og Stange enn i Løten og Ringsaker som er positive til alternativet Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Det er i Hamar man er mest positiv til dette alternativet. Det er signifikant flere i Hamar (7 %) enn i Stange ( %), Løten ( %) og Ringsaker ( %) som oppgir verdiene -. Kommune Snitt Hamar,8 1 % 7 % Stange,7 % % Ringsaker, 77 % % Løten, 7 % % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært negativ,,00 dersom alle hadde svart svært positiv 11

12 Alternativ : Andre sammenslåingsalternativ. Hvordan vil du vurdere følgende sammenslåingsalternativer? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært negativ og = svært positiv. 1. Alternativ 0: Fortsette som egen kommune, dvs. videreføre dagens inndeling. Alternativ 1: Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Alternativ : Andre sammenslåingsalternativ. Hamar Stange Ringsaker Løten % 1 - Svært negativ % % % % % % % % % % 7% % % 7% % % % 8% - Svært positiv 1 8% % % Ingen formening % 7% 8% 0% % % 0% 0% 0% 0% 70% Som grafen til venstre viser, det er en relativt høy andel som ikke har noen formening om andre sammenslåingsalternativ. I Hamar er det % som har oppgitt andre alternativ, i Stange %, i Ringsaker 7 % og i Løten %. Svarene er registrert av intervjuer og finnes i en separat SPSS-fil (ikke kodet/bearbeidet). Kommune Snitt Hamar,8 % 1 % Stange, 8 % 7 % Ringsaker, 8 % 1 % Løten, 1 % % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært negativ,,00 dersom alle hadde svart svært positiv 1

13 Hamar. Hvordan vil du vurdere tjenestetilbudet i din kommune i dag? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander. Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = helt uenig og = helt enig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart helt uenig,,00 dersom alle hadde svart helt enig Helt enig () Helt uenig (1) Ingen formening Kvaliteten på barnehagetilbudet er svært bra ,7 Kvaliteten på skole og skolefritidsordning er svært bra , Lokaldemokratiet fungerer godt 1 1, Kvaliteten på det totale tjenestetilbudet er svært bra 8 1, Kvaliteten på pleie og omsorg i hjemmet er svært bra , Kvaliteten på pleie og omsorg i institusjon er svært bra 18 1,0 Næringsutviklingen fungerer godt 8 7, Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav Det økonomiske handlingsrommet er godt ,8, Hamar. Tall i prosent, n= Tjenestetilbud er randomisert Sortert på «Helt enig» (verdi -1)

14 Stange. Hvordan vil du vurdere tjenestetilbudet i din kommune i dag? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander. Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = helt uenig og = helt enig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart helt uenig,,00 dersom alle hadde svart helt enig Helt enig () Helt uenig (1) Ingen formening Kvaliteten på barnehagetilbudet er svært bra 18 1, Lokaldemokratiet fungerer godt 1 0 1, Kvaliteten på skole og skolefritidsordning er svært bra , Kvaliteten på det totale tjenestetilbudet er svært bra ,1 Kvaliteten på pleie og omsorg i hjemmet er svært bra ,0 Kvaliteten på pleie og omsorg i institusjon er svært bra ,0 Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav Næringsutviklingen fungerer godt ,7,7 Det økonomiske handlingsrommet er godt , Stange. Tall i prosent, n=1 Tjenestetilbud er randomisert Sortert på «Helt enig» (verdi -1)

15 Ringsaker. Hvordan vil du vurdere tjenestetilbudet i din kommune i dag? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander. Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = helt uenig og = helt enig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart helt uenig,,00 dersom alle hadde svart helt enig Helt enig () Helt uenig (1) Ingen formening Næringsutviklingen fungerer godt 1 7, Kvaliteten på barnehagetilbudet er svært bra , Lokaldemokratiet fungerer godt , Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav Kvaliteten på skole og skolefritidsordning er svært bra ,, Det økonomiske handlingsrommet er godt 1 1 1, Kvaliteten på det totale tjenestetilbudet er svært bra , Kvaliteten på pleie og omsorg i hjemmet er svært bra 8 1 1,1 Kvaliteten på pleie og omsorg i institusjon er svært bra 7 8, Ringsaker. Tall i prosent, n=1 Tjenestetilbud er randomisert Sortert på «Helt enig» (verdi -1)

16 Løten. Hvordan vil du vurdere tjenestetilbudet i din kommune i dag? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander. Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = helt uenig og = helt enig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart helt uenig,,00 dersom alle hadde svart helt enig Helt enig () Helt uenig (1) Ingen formening Kvaliteten på barnehagetilbudet er svært bra 1 7,0 Lokaldemokratiet fungerer godt 7 1, Kvaliteten på pleie og omsorg i institusjon er svært bra 11,7 Kvaliteten på pleie og omsorg i hjemmet er svært bra 7 1,7 Kvaliteten på skole og skolefritidsordning er svært bra 7, Kvaliteten på det totale tjenestetilbudet er svært bra 1 1, Det økonomiske handlingsrommet er godt 8 7, Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav Næringsutviklingen fungerer godt ,,7 Løten. Tall i prosent, n=17 Tjenestetilbud er randomisert Sortert på «Helt enig» (verdi -1)

17 Gjennomsnittsverdi: Tjenestetilbudet i kommunen. Hvordan vil du vurdere tjenestetilbudet i din kommune i dag? Angi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander. Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = helt uenig og = helt enig. Tjenestetilbud Hamar Stange Ringsaker Løten Kvaliteten på barnehagetilbudet er svært bra,7,,,0 Det økonomiske handlingsrommet er godt,,,, Kvaliteten på skole og skolefritidsordning er svært bra,,,, Kvaliteten på det totale tjenestetilbudet er svært bra,,1,, Lokaldemokratiet fungerer godt,,,, Kvaliteten på pleie og omsorg i institusjon er svært bra,0,0,,7 Kvaliteten på pleie og omsorg i hjemmet er svært bra,,0,1,7 Næringsutviklingen fungerer godt,,7,,7 Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav,8,7,, Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart helt uenig,,00 dersom alle hadde svart helt enig 17

18 Hamar. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva vil være viktig for deg dersom din kommune vil ta del i en ny og større sammenslått kommune? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært lite viktig og = svært viktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært lite viktig,,00 dersom alle hadde svart svært viktig Svært viktig () Svært lite viktig (1) Ingen formening Bli bedre rustet til å løse framtidige utfordringer og økte krav til kommunene En mer kostnadseffektiv kommunal drift ,0,8 Bedre nærings- og samfunnsutvikling 0 7 8, Et godt lokaldemokrati , Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 7 1, Større fagmiljøer i kommunen,8 God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 7 8,7 Livskraftige lokalsamfunn 7,7 Beliggenheten av rådhuset , Hamar. Tall i prosent, n= Mål er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi -1)

19 Stange. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva vil være viktig for deg dersom din kommune vil ta del i en ny og større sammenslått kommune? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært lite viktig og = svært viktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært lite viktig,,00 dersom alle hadde svart svært viktig Svært viktig () Svært lite viktig (1) Ingen formening Et godt lokaldemokrati 0,7 Livskraftige lokalsamfunn 1 7 1, God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 11 1, Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 8,7 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 7 1, Bli bedre rustet til å løse framtidige utfordringer og økte krav til kommunene Bedre nærings- og samfunnsutvikling 1 1 1,, Større fagmiljøer i kommunen 1, Beliggenheten av rådhuset , Stange. Tall i prosent, n=1 Mål er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi -1)

20 Ringsaker. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva vil være viktig for deg dersom din kommune vil ta del i en ny og større sammenslått kommune? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært lite viktig og = svært viktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært lite viktig,,00 dersom alle hadde svart svært viktig Svært viktig () Svært lite viktig (1) Ingen formening Et godt lokaldemokrati 17,8 Livskraftige lokalsamfunn 1,7 God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 0 1,7 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 8,7 En mer kostnadseffektiv kommunal drift 8 1, Bli bedre rustet til å løse framtidige utfordringer og økte krav til kommunene Bedre nærings- og samfunnsutvikling 11,, Større fagmiljøer i kommunen 0 1, Beliggenheten av rådhuset 1 1,1 Ringsaker. Tall i prosent, n=1 Mål er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi -1)

21 Løten. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva vil være viktig for deg dersom din kommune vil ta del i en ny og større sammenslått kommune? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært lite viktig og = svært viktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært lite viktig,,00 dersom alle hadde svart svært viktig Svært viktig () Svært lite viktig (1) Ingen formening Et godt lokaldemokrati 7 0 1,8 God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene ,8 Livskraftige lokalsamfunn 1 1 8,7 Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 0 1 7, Bli bedre rustet til å løse framtidige utfordringer og økte krav til kommunene En mer kostnadseffektiv kommunal drift ,7, Bedre nærings- og samfunnsutvikling 7, Større fagmiljøer i kommunen 7 1, Beliggenheten av rådhuset , Løten. Tall i prosent, n=17 Mål er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi -1)

22 Gjennomsnittsverdi: Mål for en kommunesammenslåing. Kommunene kan ha flere mål for en kommunesammenslåing. Hva vil være viktig for deg dersom din kommune vil ta del i en ny og større sammenslått kommune? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = svært lite viktig og = svært viktig. Mål for en kommunesammenslåing Hamar Stange Ringsaker Løten Økt kvalitet på de kommunale tjenestene,,7,7, Et godt lokaldemokrati,,7,8,8 Større fagmiljøer i kommunen,8,,, Bli bedre rustet til å løse framtidige utfordringer og økte krav til kommunene,0,,,7 Bedre nærings- og samfunnsutvikling,,,, En mer kostnadseffektiv kommunal drift,8,,, God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene,7,,7,8 Livskraftige lokalsamfunn,7,,7,7 Beliggenheten av rådhuset,,,1, Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært lite viktig,,00 dersom alle hadde svart svært viktig

23 Stedet der du bor - del av kommunen bydel, bygd, tettsted, boligfelt. I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ingen tilhørighet og = svært stor tilhørighet. Stedet der du bor 1 - Ingen tilhørighet - Svært stor tilhørighet Ingen formening Hamar Stange Ringsaker Løten % % % % % % % 8% 8% % 8% 0% 0% % 1% 8% % 8% % 8% % 8% 0% % % 0% 0% 0% Innbyggerne i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten føler høy grad av tilhørighet til stedet der de bor. Det er signifikant flere i Løten (8 %) enn i Hamar (1 %) og Stange (8 %) som svarer svært stor tilhørighet. Høyest gjennomsnittsverdi er registrert i Løten (,0), lavest i Stange (,). Kommune Snitt Hamar, 11 % 88 % Stange, 17 % 8 % Ringsaker, 1 % 8 % Løten,0 1 % 8 % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ingen tilhørighet,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet

24 Kommunen. I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ingen tilhørighet og = svært stor tilhørighet. Kommunen 1 - Ingen tilhørighet - Svært stor tilhørighet Ingen formening Hamar Stange Ringsaker Løten % % % % % % % % % % % % % 1% % % % % % 8% 0% 0% % % 0% 0% 0% Innbyggerne i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten føler høy grad av tilhørighet til kommunen sin. Det er signifikant flere i Løten (1 %) enn i Hamar ( %), Stange ( %) og Ringsaker (8 %) som svarer svært stor tilhørighet. Høyest gjennomsnittsverdi er registrert i Løten (,8), lavest i Stange (,). Kommune Snitt Hamar,7 1 % 8 % Stange, 0 % % Ringsaker, % 7 % Løten,8 18 % 8 % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ingen tilhørighet,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet

25 Hamarregionen. I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ingen tilhørighet og = svært stor tilhørighet. Hamarregionen 1 - Ingen tilhørighet - Svært stor tilhørighet Ingen formening Hamar Stange Ringsaker Løten % 0% 7% % % 8% 8% 7% 1 1% % % % % % % 17% 7% % 8% 7% 0% % % 0% 0% 0% Tilhørigheten til Hamarregionen er signifikant større i Hamar enn i Stange, Ringsaker og Løten. % av innbyggerne i Hamar oppgir verdien eller, mens andelen er % i Stange, % i Ringsaker og % i Løten. Høyest gjennomsnittsverdi er registrert i Hamar (,7), lavest i Ringsaker (,). Kommune Snitt Hamar,7 1 % 88 % Stange,0 % 7 % Ringsaker, 0 % % Løten,8 0 % % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ingen tilhørighet,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet

26 Fylket. I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ingen tilhørighet og = svært stor tilhørighet. Fylket 1 - Ingen tilhørighet - Svært stor tilhørighet Ingen formening Hamar Stange Ringsaker Løten % % 8% 7% % % % % 1% 1% % 1% 8% 7% 7% % % % % % 17% 17% 0% 0% 0% 0% % % 0% 0% 0% Det er ikke store forskjeller mellom de fire kommunene når det gjelder tilhørighet til fylket. Innbyggerne i Stange og Løten oppgir svært stor tilhørighet (17 %) i større grad enn i Hamar (1 %) og Ringsaker (1 %). Gjennomsnittsverdien for Hamar, Stange og Løten er,0, mens den er,8 for Ringsaker. Kommune Snitt Hamar,0 % 7 % Stange,0 % % Ringsaker,8 % 0 % Løten,0 % % Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ingen tilhørighet,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet

27 Gjennomsnittsverdi: Tilhørighet. I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Du kan svare på en skala fra 1-, der 1 = ingen tilhørighet og = svært stor tilhørighet. Geografisk område Hamar Stange Ringsaker Løten Stedet der du bor,,,,0 Kommunen,7,,,8 Hamarregionen,7,0,,8 Fylket,0,0,8,0 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart ingen tilhørighet,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet 7

28 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 1E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tjeldsund kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tjeldsund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer