Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Kolbjørn Sandve, assisterende rådmann Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging Innbyggere i Gjesdal kommune, 18 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) n=694 Feilmargin Se side 5 Feltperiode 22. februar 8. mars 2016 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til 1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, 2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) lagt inn i grafene. Signifikante forskjeller mellom kvinner og menn og mellom aldersgrupper er også kommentert. For nedbrytninger på bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel. Kilde: Statens kartverk 3

4 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 18 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering 4

5 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 694 (n=694) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,6 og ± 3,7 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 694 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 5

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS Februar-mars 2016

7 Utvalget: Innbyggere i Gjesdal kommune, 18 år+ Kjønn Alder Botid i kommunen Arbeids-/utdanningssted, n=546 Kvinne 49% % 30% Mindre enn 10 år år år 22% 17% 21% Gjesdal Sandnes 32% 23% % år 14% Stavanger 21% Mann 51% % år 50 år+ 14% 12% Annen kommune Sola 6% 17% Utdanning Yrkesstatus Grunnskoleutdanning 12% Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor 25% 40% Videregående utdanning 43% Pensjonist/ trygdet Yrkesaktiv i egen virksomhet/ selvstendig 7% 15% Universitet/ høgskoleutdanning 44% Skoleelev/ student 7% Arbeidssøkende/ permittert 4% Vet ikke 1% Hjemmeværende 1% Ubesvart 1% 7

8 Hovedfunn 53 % oppgir at de er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing, 16 % er lite interessert. Ikke noe entydig svar fra innbyggerne om veien videre: 41 % mener det er best at Gjesdal kommune består som egen kommune, mens 55 % mener ett av sammenslutningsalternativene er best. 41 % mener det er best at Gjesdal kommune består som egen kommune, mens 55 % mener ett av sammenslutningsalternativene er best, der Gjesdal og Bjerkreim (20 %) og Gjesdal og Sandnes (19 %) har omtrent samme andel svar. Innbyggerne gir med andre ord ikke noe entydig signal om hva de mener er best for Gjesdal kommune. 75 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til nærmiljøet sitt. 7 % føler liten tilhørighet til nærmiljøet sitt. 73 % oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til kommunen de bor i. 9 % føler liten tilhørighet til kommunen sin. 37 % oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til Nord-Jæren. 30 % føler liten tilhørighet til Nord-Jæren. 54 % oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til fylket.18 % føler liten tilhørighet. 38 % tror at tilhørigheten til kommunen vil bli endret i liten grad, 30 % i stor grad ved en eventuell sammenslåing. 80 % mener det er viktig at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt. 92 % synes det er viktig at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder nærmiljøet/bydelen man bor i 37 % mener at de i stor grad kan påvirke saker de anser som viktige, 28 % mener at de i liten grad kan påvirke slike saker. Et flertall av innbyggerne ønsker å bli informert om arbeidet med kommunereformen gjennom informasjon i lokalavis og via sosiale medier Med unntak av «innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen», mener innbyggerne at en rekke oppgaver vil bli løst bedre eller som i dag enn dårligere ved en eventuell kommunesammenslåing. 8

9 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS Februar-mars 2016

10 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Kafé/uteliv Bibliotek, kino og andre kulturtilbud I nærmiljøet 19 I nærmiljøet 13 Et annet sted i egen kommune 5 Et annet sted i egen kommune 8 I annen kommune 25 I annen kommune 31 Flere forskjellige steder/både i egen kommune og andre kommuner 42 Både i egen kommune og andre kommuner 37 Ikke aktuelt 10 Ikke aktuelt 12 Tall i prosent

11 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Legetjenester (ikke sykehus) Idretts- og treningstilbud I nærmiljøet 52 I nærmiljøet 49 Et annet sted i egen kommune 24 Et annet sted i egen kommune 18 I annen kommune 19 I annen kommune 7 Både i egen kommune og andre kommuner 4 Både i egen kommune og andre kommuner 3 Ikke aktuelt 2 Ikke aktuelt 23 Tall i prosent

12 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Tur- og friluftsaktiviteter Barnehagetilbud (for barn i egen husstand) I nærmiljøet 57 I nærmiljøet 30 Et annet sted i egen kommune 16 Et annet sted i egen kommune 11 I annen kommune 2 I annen kommune - Både i egen kommune og andre kommuner 22 Både i egen kommune og andre kommuner - Ikke aktuelt 4 Ikke aktuelt 59 Tall i prosent Filter: Personer over 50 år får ikke dette spørsmålet

13 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? Handling av dagligvarer Handling av andre ting som klær, utstyr, bøker eller gaver I nærmiljøet 70 I nærmiljøet 24 Et annet sted i egen kommune 20 Et annet sted i egen kommune 9 I annen kommune 1 I annen kommune 22 Både i egen kommune og andre kommuner 8 Både i egen kommune og andre kommuner 44 Ikke aktuelt 1 Ikke aktuelt 1 Tall i prosent

14 Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester/aktiviteter? 1. Hvor benytter du deg vanligvis av følgende tjenester eller aktiviteter? I nærmiljøet Et annet sted i egen kommune I annen kommune Flere forskjellige steder/både i egen kommune og andre kommuner Ikke aktuelt Kafé, uteliv 19 % 5 % 25 % 42 % 10 % Bibliotek, kino og andre kulturtilbud 13 % 8 % 31 % 37 % 12 % Legetjenester (ikke sykehus) 52 % 24 % 19 % 4 % 2 % Idretts- og treningstilbud 49 % 18 % 7 % 3 % 23 % Tur- og friluftsaktiviteter 57 % 16 % 2 % 22 % 4 % Barnehagetilbud (for barn i egen husstand) 30 % 11 % % Handling av dagligvarer 70 % 20 % 1 % 8 % 1 % Handling av andre ting som klær, utstyr, bøker eller gaver 24 % 9 % 22 % 44 % 1 % 14

15 Tilhørighet til nærmiljøet 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Nærmiljøet Svært stor tilhørighet Ganske stor tilhørighet 38% 37% 75 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til nærmiljøet sitt. Det er signifikant flere kvinner (42 %) enn menn (35 %) som sier de føler svært stor tilhørighet til nærmiljøet. Verken liten eller stor tilhørighet 17% Det er ingen signifikante forskjeller mellom aldersgruppene. Ganske liten tilhørighet Svært liten tilhørighet Vet ikke 5% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7 % oppgir at de i liten grad føler tilhørighet til nærmiljøet sitt. Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilhørighet og 5 = svært stor tilhørighet): 4,1 poeng Kvinne: 4,1 poeng Mann: 4,0 poeng år: 4,0 poeng 45 år+: 4,1 poeng 15

16 Tilhørighet til kommunen man bor i 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Kommunen du bor i Svært stor tilhørighet 36% 73 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til kommunen de bor i. Ganske stor tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet 19% 37% De som er 45 år og eldre (42 %) føler i signifikant større grad «svært stor tilhørighet» til kommunen de bor i enn de som er under 45 år (30 %). Kvinner (40 %) føler i større grad enn menn (31 %) svært stor tilhørighet til kommunen sin. Ganske liten tilhørighet 5% 9 % oppgir at de i liten grad føler tilhørighet til kommunen de bor i. Svært liten tilhørighet Vet ikke 4% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilhørighet og 5 = svært stor tilhørighet): 4,0 poeng Kvinne: 4,1 poeng Mann: 3,9 poeng år: 3,9 poeng 45 år+: 4,1 poeng 16

17 Tilhørighet til Nord-Jæren 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Nord-Jæren Svært stor tilhørighet Ganske stor tilhørighet 12% 25% 37 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til Nord-Jæren. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom aldersgruppene. Verken liten eller stor tilhørighet 31% 30 % oppgir at de i liten grad føler tilhørighet til Nord-Jæren. Ganske liten tilhørighet Svært liten tilhørighet Vet ikke 2% 13% 17% Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilhørighet og 5 = svært stor tilhørighet): 3,1 poeng Kvinne: 3,0 poeng Mann: 3,1 poeng år: 3,1 poeng 45 år+: 3,0 poeng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 Tilhørighet til fylket 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Fylket Svært stor tilhørighet Ganske stor tilhørighet Verken liten eller stor tilhørighet 24% 27% 30% 54 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilhørighet til fylket. 18 % oppgir at de i liten grad føler tilhørighet til fylket. De som er 45 år og eldre, samt menn, svarer i signifikant større grad enn de under 45 år, og kvinner, liten tilhørighet. Ganske liten tilhørighet Svært liten tilhørighet Vet ikke 1% 7% 11% Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilhørighet og 5 = svært stor tilhørighet): 3,5 poeng Kvinne: 3,7 poeng Mann: 3,4 poeng år: 3,6 poeng 45 år+: 3,4 poeng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18

19 Tilhørighet: Gjennomsnittsverdier 2. Folk kan føle ulik tilhørighet til nærmiljøet, kommunen og regionen de bor i. Hvilken tilhørighet opplever du at du har til: Gjesdal Nærmiljøet 4,1 Nærmiljøet 4,1 Kommunen du bor i 4,0 Kommunen du bor i 4,0 Nord-Jæren 3,1 Nord-Jæren 3,1 Fylket 3,5 Fylket 3,5 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært liten tilhørighet, 5,00 dersom alle hadde svart svært stor tilhørighet (3,00 er midtpunktet) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 19

20 38 % tror at tilhørigheten til kommunen vil bli endret i liten grad, 30 % i stor grad ved en eventuell sammenslåing 3. I hvilken grad tror du at din tilknytning eller tilhørighet til kommunen vil bli endret ved en eventuell kommunesammenslåing? I svært stor grad I ganske stor grad 12% 18% Det er signifikant flere som svarer i liten grad enn i stor grad. Det er signifikant flere menn (29 %) enn kvinner (16 %) som svarer i «i svært liten grad». Aldersgruppen 60 år+ svarer i større grad enn de andre aldersgruppene i stor grad. Verken eller 26% I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke I ganske liten grad 16% I svært liten grad 22% n=694 Snitt: 2,8 12% 18% 26% 16% 22% 5% Vet ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 20

21 4 av 5 mener det er viktig at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt 4. Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt? Svært viktig Ganske viktig 25% 55% Det er signifikant flere som svarer viktig enn uviktig. Kvinner synes i større grad enn menn at det er viktig at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt. Innbyggere over 60 år svarer i større grad svært viktig enn de andre aldersgruppene. Verken eller 13% Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke Ganske uviktig 4% Svært uviktig 3% n=694 Snitt: 4,3 55% 25% 13% 4% 3% 1% Vet ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 21

22 92 % synes det er viktig at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder nærmiljøet/bydelen man bor i 5. Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder ditt nærmiljø? Svært viktig 65% Det er signifikant flere over 45 år (69 %) enn under 45 år (62 %) som mener det er «svært viktig» at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder nærmiljøet man bor i. Ganske viktig 27% Signifikant flere kvinner (70 %) enn menn (61 %) svarer at dette er svært viktig. Verken eller 7% Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke Ganske uviktig 1% Svært uviktig 1% n=694 Snitt: 4,6 65% 27% 7% 1% Vet ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 22

23 37 % mener at de i stor grad kan påvirke saker de anser som viktige, 28 % mener at de i liten grad kan påvirke slike saker 6. I hvor stor grad vil du si at du kan påvirke saker som er viktige for deg? I svært stor grad I ganske stor grad 11% 26% Det er signifikant flere som mener at de i stor grad enn at de i liten grad kan påvirke saker som er viktige for dem. 37 % mener at de i ganske eller svært stor grad kan påvirke saker som de anser som viktige, mot 28 % som mener at de i ganske eller svært liten grad kan påvirke slike saker. Verken eller 34% I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke I ganske liten grad 18% I svært liten grad 10% n=694 Snitt: 3,1 11% 26% 34% 18% 10% 2% Vet ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 23

24 Gjennomsnittsverdier spørsmål 3-6 Fempunkt skala (1-5) Gjesdal I hvilken grad tror du at din tilknytning eller tilhørighet til kommunen vil bli endret ved en eventuell kommunesammenslåing? 2,8 Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne kjenner folk i nærmiljøet godt? Hvor viktig er det for deg at kommunepolitikerne tar opp saker som gjelder ditt nærmiljø? 4,3 4,6 I hvor stor grad vil du si at du kan påvirke saker som er viktige for deg? 3,1 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart i svært liten grad, 5,00 dersom alle hadde svart i svært stor grad (3,00 er midtpunktet) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) 24

25 Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg?

26 Gjesdal: Avstand til tjenester 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Skole og fritidsordning Barnehagen Helsestasjonen Idrettsanlegg Legevakten Sykehjemmet Kulturtilbud Sosialkontoret (NAV) Rådhuset Barnevernskontoret Tall i prosent, n=694 Tjenester er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Midtpunktet er verdi 3 «verken eller» ,9 3,5 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 2,8 2,7 2,5

27 Hvor uviktig/viktig er avstanden til følgende tjenester for deg? 7. Hvis det blir kommunesammenslåing, hvor uviktig eller viktig er avstanden til de følgende tjenester for deg? Vil du si avstanden er svært uviktig, ganske uviktig, verken viktig eller uviktig, ganske viktig eller svært viktig? (+ Vet ikke = ikke les) Viktig (verdi 4+5) Mindre viktig (verdi 1+2) Gjesdal (n=694) Gjesdal (n=694) Skole og fritidsordning 76 Barnevernskontoret 42 Helsestasjonen 72 Rådhuset 39 Legevakten 71 Sosialkontoret (NAV) 37 Idrettsanlegg 70 Barnehagen 20 Barnehagen 65 Kulturtilbud 18 Sykehjemmet 63 Sykehjemmet 17 Kulturtilbud 53 Idrettsanlegg 14 Sosialkontoret (NAV) 36 Skole og fritidsordning 14 Rådhuset 35 Helsestasjonen 14 Barnevernskontoret 29 Legevakten 8 Tall i prosent

28 Hvis kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer er i samtalene?

29 Gjesdal: Tema i nabosamtalen 8. Hvis kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Svært viktig Verken viktig eller uviktig Svært uviktig Ganske viktig Ganske uvikitg Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 5 svært viktig) Skoler og barnehager ,4 Helse og omsorg ,3 Veibygging og transportsystem ,2 Lokaldemokrati ,9 Næringsutvikling ,0 Landbruk og jordvern ,1 Eiendomsskatt og kommunale avgifter ,7 Kultur og idrett ,8 Boligbygging ,8 Plassering av rådhuset ,6 Andre tema som ikke er nevnt her ,6 Tall i prosent, n=694 Temaer er randomisert Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1)

30 Hvor viktig eller uviktig er følgende temaer i nabosamtalen? 8. Hvis kommunene nå skal drøfte en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig mener du følgende temaer som jeg nå skal lese opp er i samtalene? I de samtalene som kommunene skal føre, hvor viktig eller uviktig mener du at følgende tema er? Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært viktig og 5 er svært uviktig. Viktig (verdi 4+5) Mindre viktig (verdi 1+2) Gjesdal (n=694) Gjesdal (n=694) Helse og omsorg 91 Plassering av rådhuset 42 Skoler og barnehager 87 Eiendomsskatt og kommunale avgifter 15 Veibygging og transportsystem 85 Landbruk og jordvern 12 Næringsutvikling 77 Kultur og idrett 8 Lokaldemokrati 75 Boligbygging 7 Kultur og idrett 70 Lokaldemokrati 6 Boligbygging 66 Skoler og barnehager 5 Landbruk og jordvern Eiendomsskatt og kommunale avgifter Plassering av rådhuset Andre tema som ikke er nevnt her Tall i prosent Næringsutvikling Veibygging og transportsystem Helse og omsorg Andre tema som ikke er nevnt her

31 Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag.

32 Gjesdal: Offentlige oppgaver 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mye dårligere, 5,00 dersom alle hadde svart mye bedre (3,00 er midtpunktet) Mye bedre (5) 4 Som i dag (3) 2 Mye dårligere (1) Vet ikke Gjennomsnittsverdi (1 mye dårligere 5 mye bedre) Transport (buss, tog, etc) ,5 Kompetanse blant kommunalt ansatte ,4 Effektiv drift av kommunale tjenester ,1 Tilrettelegging for ny næringsutvikling ,4 Helse-, pleie og omsorgstjenester ,9 Tilbud innen kultur, idrett og fritid ,8 Barnehage, skole og SFO ,1 Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen ,9 Byggesaksbehandling ,4 Tall i prosent, n=694 Oppgaver er randomisert Sortert på «Mye bedre» (verdi 5-1)

33 Hvordan vil følgende oppgaver bli løst etter en sammenslåing? 9. Jeg leser nå opp noen offentlige oppgaver, og ber deg vurdere hvordan du mener din kommune vil løse disse etter en eventuell kommunesammenslåing, sammenliknet med i dag. Du vurderer langs en skala fra 1 5, der 1 betyr «Mye dårligere», 3 «Som i dag» og 5 «Mye bedre». De kommunale oppgavene er: Bedre (verdi 4+5) Gjesdal (n=694) Dårligere (verdi 1+2) Gjesdal (n=694) Kompetanse blant kommunalt ansatte 42 Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i kommunen 58 Transport (buss, tog, etc) 39 Byggesaksbehandling 34 Tilrettelegging for ny næringsutvikling 36 Helse-, pleie og omsorgstjenester 33 Effektiv drift av kommunale tjenester 34 Effektiv drift av kommunale tjenester 28 Tilbud innen kultur, idrett og fritid 31 Barnehage, skole og SFO 25 Helse-, pleie og omsorgstjenester 28 Tilrettelegging for ny næringsutvikling 18 Barnehage, skole og SFO 23 Tilbud innen kultur, idrett og fritid 17 Byggesaksbehandling 22 Transport (buss, tog, etc) 17 Innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen i 14 Kompetanse blant kommunalt ansatte 15 Tall i prosent

34 Om Gjesdal skulle vurdere å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner: Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Hvor interessert er du i spørsmålet om kommunesammenslåing? På hvilken måte eller hvilke måter ønsker du at kommunen skal informere om arbeidet med kommunereformen?

35 Ikke noe entydig signal fra innbyggerne om hvilket alternativ som er best: 41 % mener det er best å bestå som egen kommune 10. Om Gjesdal skulle vurdere å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner: Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alle alternativene først: Gjesdal kommune består som egen kommune, det vil si, slår seg ikke sammen med én eller flere andre kommuner Gjesdal og Bjerkreim slår seg sammen Gjesdal og Sandnes slår seg sammen Gjesdal og Sandnes, Sola og Stavanger slår seg sammen Gjesdal og (eventuelt) Jæren kommune slår seg sammen En annen gruppering, men ingen av de som er foreslått (IKKE LES) Vet ikke 20% 19% 5% 11% 3% 1% 41% 41 % mener det er best at Gjesdal kommune består som egen kommune, mens 55 % mener ett av sammenslutningsalternativene er best, der Gjesdal og Bjerkreim (20 %) og Gjesdal og Sandnes (19 %) har omtrent samme andel svar. Innbyggerne gir med andre ord ikke noe entydig signal om hva de mener er best for Gjesdal kommune. Mann Kvinne år BASE Gjesdal kommune består som egen kommune 34% 48% 42% 39% Gjesdal og Bjerkreim 23% 17% 20% 20% Gjesdal og Sandnes 21% 16% 16% 23% Gjesdal og Sandnes, Sola og Stavanger 6% 4% 6% 3% Gjesdal og (eventuelt) Jæren kommune 11% 11% 12% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 35

36 Et flertall oppgir at de er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing, 16 % er lite/svært lite interessert 11. Hvor interessert er du i spørsmålet om kommunesammenslåing? Svært interessert Ganske interessert Verken interessert eller uinteressert Lite interessert 9% 20% 30% 33% 53 % av innbyggerne er ganske eller svært interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing. Det er signifikant flere over 45 år (60 %) enn under 45 år (48 %) som er ganske eller svært interessert i spørsmålet. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn. Svært interessert Verken eller Svært lite interessert Ganske interessert Lite interessert Vet ikke Svært lite interessert 7% n=694 20% 33% 30% 9% 7% 0% Snitt: 3,5 Vet ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 36

37 Et flertall ønsker å bli informert via lokalavis og sosiale medier 12. På hvilken måte eller hvilke måter ønsker du at kommunen skal informere om arbeidet med kommunereformen? Måter å informere om leses opp for respondent. Informasjon i lokalavis Sosiale medier Temamøter/folkemøter Informasjon i posten Andre kanaler 18% 43% 49% 55% 82% Et flertall av innbyggerne ønsker å bli informert om arbeidet med kommunereformen gjennom informasjon i lokalavis og via sosiale medier. Signifikant flere over 45 år (55 %) enn under 45 år (45 %) svarer tema-/folkemøter, og jo yngre man er, desto oftere svarer man sosiale medier (69 % i gruppen år, mot 41 % i gruppen 60 år+). Signifikant flere kvinner (62 %) enn menn (45 %) svarer sosiale medier. «Andre kanaler» er ikke spesifisert. Ønsker ikke å informeres/involveres Som tema i skolen 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% «Som tema i skolen» leses kun opp for de som er født 1997 eller senere: Her er totalbasen år (n=) 15 for Gjesdal. 6 av disse (40 %) svarer «som tema i skolen». 37

38 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Presentasjon av resultater, Tou Scene 8. januar 201 Henrik Høidahl hh@opinion.no 8. januar 201 Bakgrunn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer