Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik Utne, rådmann Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen Kvantitativ, telefonundersøkelse, alle tilgjengelige telefonnummer ringt Innbyggere i Sauherad kommune, 16 år (i 2016) og eldre Data er vektet på kjønn, alder og valgkrets for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) n=1472 Feilmargin Feltperiode Ved en base på 1472 (n=1472) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 0,9 og ± 2,0 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell side mars 19. mars, 29. mars 4. april 2016 (9 feltdager) Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil bidra til 1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og hvor de føler tilhørighet, 2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing 3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå (totalbasen) lagt inn i grafene. Signifikante forskjeller mellom kvinner og menn, mellom aldersgrupper og valgkretser er også kommentert. For nedbrytninger på bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel. Kilde: Statens kartverk 3

4 Om undersøkelsen Utvalgssammensetning og representativitet Opinion har fått tilgang til manntallslister fra Skatt sør (på bestilling fra Sauherad kommune). Evry AS har bistått med selve uttrekket/tilrettelegging av manntallet. Kommunens innbyggere kunne selv melde inn navn/telefonnummer til Sauherad kommune ved mistanke om at de ikke finnes i offentlige telefonregistre. Etter fristens utløp ble det fortsatt meldt inn nummer til kommunen og til Opinion, helt fram til siste dag med intervjuer (04.04). Tilgjengelige telefonnummer til kommunens innbyggere er ringt inntil 10 ganger. Data er vektet på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen. I denne undersøkelsen er data i tillegg vektet på valgkrets (slik det foreligger i manntallslistene). Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering 4

5 Statistikk knyttet til gjennomføring av undersøkelsen Til sammen 2926 nummer oppringt Antall fullførte intervju: 1472 Ukjent status (svarer ikke på anrop): 893 Det er foretatt inntil 10 oppringninger per nummer Bortfall: 419 «Ønsker ikke å delta»: 142 La bare på etter svart på anrop: 134 «Har ikke tid»: 86 «Tror ikke jeg er i målgruppen»: 31 Avbrøt intervjuet: 20 «Nekter av prinsipp å delta»: 6 Får ikke i tale (språk, psykisk tilstand): 39 Kommer ikke i kontakt med (ferie, flyttet e.l.): 15 Annet bortfall: 88 Feil nummer: 53 Ikke i målgruppen: 16 Dublett/samme nummer/person i utvalget: 14 Nummer ikke i bruk: 5 Svarprosent (alle nummer oppringt): 50 % Svarprosent (de som tok telefonen): 72 % Andel av manntallet oppringt: 83 % 5 Kilde: Statens kartverk

6 Statistikk knyttet til gjennomføring av undersøkelsen Intervjufordeling 9 dager: 1472 intervju totalt mars: 132 intervju (9 % av 1472) mars: 74 intervju (5 %) mars; 301 intervju (20 %) mars: 335 intervju (23 %) mars: 361 intervju (25 %) april: 145 intervju (10 %) april: 29 intervju (2 %) april: 17 intervju (1 %) april: 78 intervju (5 %) Gjennomsnittlig intervjutid: 2 min 13 sek Ringetider: Mandag-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag og søndag: kl Antall navn i manntallet: 3512 i målgruppen Antall navn/nummer som ble meldt inn: 91 Antall navn som ble lagt inn manuelt etter å ha sjekket innmeldte navn opp mot manntallet: 46 Til sammen 2926 tilgjengelige nummer oppringt (83 % av de som står oppført i manntallet, resten var det ikke mulig å innhente telefonnummer på) Sauherad kommune står i en særstilling i kommune- Norge når det gjelder svarprosent og antallet gjennomførte intervju sett opp mot populasjonen 6 Kilde:

7 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1472 (n=1472), der vi har en populasjonsstørrelse på 3512, kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 0,9 og ± 2,0 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Utvalgsstørrelse Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % 200 2,9 % 4,0 % 4,8 % 5,4 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 6,7 % 400 2,0 % 2,8 % 3,3 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 600 1,6 % 2,2 % 2,6 % 2,9 % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 800 1,3 % 1,8 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % ,9 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % ,9 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 7

8 Hovedfunn kort oppsummert På totalnivå: Et klart flertall av innbyggerne i Sauherad kommune mener at Alternativ Midt-Telemark, der Sauherad går sammen med Bø og Nome, er best. 1 av 4 mener Alternativ Øst-Telemark, der Sauherad går sammen med Notodden, Hjartdal og Seljord, er best. Det er relativt store forskjeller mellom valgkretsene. Alternativ Midt-Telemark Alternativ Øst-Telemark Fortsetter alene 24% 13% 60% Foretrekker Midt-Telemark: - De som bor i Hørte (85 %) - De som bor i Gvarv (84 %) - De som bor på Akkerhaugen (57 %) Foretrekker Øst-Telemark: - De som bor på Hjuksebø (78 %) - Tendens: De som bor på Nordagutu (39 %) En annen gruppering Vet ikke Ingen av disse Vil ikke svare 1% 2% 0,4% 0,1% Ved resultat Midt-Telemark: - 57 % ønsker at grenseendring utredes - Signifikant flere i kretsene Hjuksebø (76 %), Hørte (68 %) og Gvarv (59 %) enn i Akkerhaugen (46 %) og Nordagutu (39 %) ønsker at grenseendring utredes Ved resultat Øst-Telemark: - 50 % ønsker at grenseendring utredes - Signifikant flere i kretsene Hørte (67 %) og Gvarv (60 %) enn i kretsene Hjuksebø (43 %), Akkerhaugen (39 %) og Nordagutu (29 %) ønsker at grenseendring utredes 8

9 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS Mars-april 2016

10 Utvalget: Innbyggere i Sauherad kommune, 16 år+, n=1472 Kjønn Alder Valgkrets % 001 Akkerhaugen 19% Kvinne 49% % 002 Nordagutu 16% 003 Hjuksebø 15% % Mann 51% 004 Gvarv 41% % 005 Hørte 9% Kjønn (16 år+) Antall Andel Kvinne % Mann % Total % Kilde: Manntallslister (Skatt sør/evry AS) Alder (16 år+) Antall Andel % % % 60 år % Total % Kilde: Manntallslister (Skatt sør/evry AS) Valgkrets (16 år+) Antall Andel 001 Akkerhaugen % 002 Nordagutu % 003 Hjuksebø % 004 Gvarv % 005 Hørte % Total % Kilde: Manntallslister (Skatt sør/evry AS) 10

11 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS Mars-april 2016

12 Hovedspørsmålene i undersøkelsen Q1 ALLE Sauherad kommune vurderer nå å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: LES OPP NUMMER SAMMEN MED TEKSTEN 1. Alternativ Midt-Telemark Sauherad går sammen med Bø, og Nome 2. Alternativ Øst-Telemark Sauherad går sammen med Notodden, Hjartdal og Seljord 3. Sauherad kommune fortsetter alene, det vil si, slår seg ikke sammen med noen annen kommune 4. En annen gruppering, men ingen av de som er foreslått (IKKE LES) 5. Ingen av disse (IKKE LES) 6. Vet ikke (IKKE LES) 7. Vil ikke svare (IKKE LES) Q2 ALLE Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Midt- Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? 1. Ja 2. Nei 3. Vet ikke (IKKE LES) Q3 ALLE Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Øst- Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? 1. Ja 2. Nei 3. Vet ikke (IKKE LES) Bakgrunn (alle): Kjønn, alder og valgkrets 12

13 Et flertall (60 %) mener Alternativ Midt-Telemark er best 1. Sauherad kommune vurderer nå å slå seg sammen med (én eller flere) andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: Alternativ Midt-Telemark - Sauherad går sammen med Bø og Nome Alternativ Øst-Telemark - Sauherad går sammen med Notodden, Hjartdal og Seljord Sauherad kommune fortsetter alene, det vil si, slår seg ikke sammen med noen annen kommune 13% 24% 60% 60 % av innbyggerne i Sauherad kommune mener at Alternativ Midt-Telemark, der Sauherad går sammen med Bø og Nome, er best. 24 % mener Alternativ Øst-Telemark, der Sauherad går sammen med Notodden, Hjartdal og Seljord, er best. En annen gruppering, men ingen av de som er foreslått (leses ikke) 1% 13 % mener at Sauherad kommune bør fortsette alene Vet ikke (leses ikke) Ingen av disse (leses ikke) Vil ikke svare (leses ikke) 2% 0,4% 0,1% Det er signifikant flere under 45 (65 %) enn over 45 år (57 %) som mener at Midt- Telemark er best. Det er signifikant flere over 45 år (27 %) enn under 45 år (19%) som mener at Øst- Telemark er best. n=1472 0% 20% 40% 60% Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. 13

14 Et flertall (60 %) mener Alternativ Midt-Telemark er best 1. Sauherad kommune vurderer nå å slå seg sammen med (én eller flere) andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: Kjønn Alder Valgkrets TOTAL Mann Kvinne år+ 001 Akkerhaugen 002 Nordagutu 003 Hjuksebø 004 Gvarv 005 Hørte BASE Alternativ Midt-Telemark 60% 59% 61% 64% 67% 55% 58% 57% 35% 9% 84% 85% Alternativ Øst-Telemark 24% 26% 22% 20% 17% 29% 25% 22% 39% 78% 4% 3% Sauherad kommune fortsetter alene 13% 12% 13% 15% 10% 12% 13% 19% 19% 8% 10% 8% En annen gruppering 1% 1% 2% 0% 2% 1% 2% 0% 4% 4% 0% 0% Vet ikke 2% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 1% 2% Ingen av disse 0,4% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% - 1,0% 0,4% 0,1% 1,5% Vil ikke svare 0,1% 0,1% 0,1% ,3% 0,6% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 14

15 Valgkretser: Ulike synspunkter innad i kommunen 1. Sauherad kommune vurderer nå å slå seg sammen med (én eller flere) andre kommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: TOTAL 001 Akkerhaugen Valgkrets 002 Nordagutu 003 Hjuksebø 004 Gvarv 005 Hørte BASE Alternativ Midt- Telemark Alternativ Øst- Telemark Sauherad kommune fortsetter alene 60% 57% 35% 9% 84% 85% 24% 22% 39% 78% 4% 3% 13% 19% 19% 8% 10% 8% En annen gruppering 1% 0% 4% 4% 0% 0% Vet ikke 2% 2% 3% 1% 1% 2% Ingen av disse 0,4% - 1,0% 0,4% 0,1% 1,5% Vil ikke svare 0,1% 0,6% Resultater brutt ned på valgkrets Foretrekker Midt-Telemark: De som bor i Hørte (85 %) De som bor i Gvarv (84 %) De som bor på Akkerhaugen (57 %) Foretrekker Øst-Telemark: De som bor på Hjuksebø (78 %) Tendens: De som bor på Nordagutu (39 %) men forskjellen fra de som foretrekker Midt-Telemark er ikke statistisk signifikant (35 %) Signifikant flere i valgkretsene Akkerhaugen og Nordagutu enn i de tre andre valgkretsene mener Sauherad kommune bør fortsette alene. TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15

16 Et flertall (57 %) ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Midt-Telemark 2. Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Midt-Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? Ja 57% 57 % av innbyggerne i Sauherad kommune ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Midt-Telemark. 31 % ønsker ikke en slik utredning, mens 13 % oppgir at de ikke vet. Nei 31% Det er signifikant flere mellom år (65 %) enn i de andre aldersgruppene (51-57 %) som ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Midt-Telemark. Vet ikke (leses ikke) 13% Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i dette spørsmålet. n=1472 0% 20% 40% 60% 16

17 Et flertall (57 %) ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Midt-Telemark 2. Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Midt-Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? Kjønn Alder Valgkrets TOTAL Mann Kvinne år+ 001 Akkerhaugen 002 Nordagutu 003 Hjuksebø 004 Gvarv 005 Hørte BASE Ja 57% 58% 55% 51% 57% 65% 53% 46% 39% 76% 59% 68% Nei 31% 32% 30% 29% 29% 29% 35% 39% 44% 18% 29% 21% Vet ikke 13% 10% 15% 20% 14% 6% 12% 15% 17% 6% 12% 11% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommentar: Det er signifikant flere i valgkretsene Hjuksebø (76 %), Hørte (68 %) og Gvarv (59 %) enn i valgkretsene Akkerhaugen (46 %) og Nordagutu (39 %) som ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Midt-Telemark. I valgkretsene Akkerhaugen og Nordagutu er det mindre forskjeller mellom de som svarer ja og nei. Forskjellene er ikke statistisk signifikante. 17

18 50 % ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Øst-Telemark 3. Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Øst-Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? Ja 50% 50 % av innbyggerne i Sauherad kommune ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Øst-Telemark. 37 % ønsker ikke en slik utredning, mens 13 % oppgir at de ikke vet. Nei 37% Det er signifikant flere mellom år (53 %) og mellom år (57 %) enn i de andre aldersgruppene (44-45 %) som ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Øst- Telemark. Vet ikke (leses ikke) 13% Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i dette spørsmålet. n=1472 0% 20% 40% 60% 18

19 Valgkretser: Ulike synspunkter innad i kommunen 3. Hvis resultatet av en kommunesammenslåing blir Øst-Telemark, ønsker du da at kommunen utreder en grenseendring? Kjønn Alder Valgkrets TOTAL Mann Kvinne år+ 001 Akkerhaugen 002 Nordagutu 003 Hjuksebø 004 Gvarv 005 Hørte BASE Ja 50% 51% 48% 44% 53% 57% 45% 39% 29% 43% 60% 67% Nei 37% 38% 37% 33% 36% 37% 41% 46% 55% 47% 27% 21% Vet ikke 13% 12% 15% 23% 12% 6% 14% 15% 16% 10% 13% 12% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommentar: Det er signifikant flere i valgkretsene Hørte (67 %) og Gvarv (60 %) enn i valgkretsene Hjuksebø (43 %), Akkerhaugen (39 %) og Nordagutu (29 %) som ønsker at kommunen utreder en grenseendring dersom resultatet av en sammenslåing blir Øst-Telemark. I valgkretsene Hjuksebø og Akkerhaugen er det mindre forskjeller mellom de som svarer ja og nei. Forskjellene er ikke statistisk signifikante. 19

20 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside.

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad Kommune Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad, 10.4.2016 Hans Erik Utne rådmann

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Gjennomført for Fylkesmannen i Buskerud Mars 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Februar 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Ås og Ski Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Februar 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer