Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse Innbyggere i Aukra kommune, 16 år og eldre Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen Antall intervju (n=) Feilmargin Ved en base på 300 () kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2,5 og ± 5,7 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Merk at feilmarginer for undergrupper/mindre baser er større. Se feilmargintabell side 23. Feltperiode september 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Kommunereformen Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen siste årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste kommuner. Dette anses nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger blant innbyggerne. En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil kunne tjene flere hensikter: 1) Å identifisere innbyggernes syn på ulike sammenslåingsalternativ, 2) Å gi innspill til politikerne om hvilke konsekvenser innbyggerne mener en sammenslåing vil kunne ha på ulike tjenesteområder, 3) Å forankre beslutningsprosessen, og det endelige vedtaket, i befolkningen. Denne undersøkelsen ser blant annet nærmere på tilhørighet, grunner som taler for og mot en kommunesammenslåing, behovet for sammenslåing, ønske om framtidig kommunestruktur, hvilke kommuner man bør gå sammen med og på hvilke(n) måte(r) man ønsker å bli involvert. 3 Kilde:

4 Hovedfunn Tilknytning til kommunen og grunner for/mot sammenslåing Holdning til sammenslåing 72 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Aukra kommune 9 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Aukra kommune De som er 30 år og eldre (36-45 %) svarer i signifikant større grad enn de under 30 år (12 %) «svært stor tilknytning» Mer kostnadseffektiv kommunal drift og økt kvalitet på de kommunale tjenestene nevnes oftest som viktigste grunner for sammenslåing 23 % nevner kommuneøkonomi som en av de viktigste grunnene som taler mot en kommunesammenslåing Økt/høy kvalitet på og god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene trekkes fram oftest som viktigst i en framtidig kommune Et klart flertall ser i liten grad behovet for en kommunesammenslåing: Nær to av tre (64 %) ser i liten grad behovet for en kommunesammenslåing 15 % ser i stor grad behovet for en kommunesammenslåing Det er signifikant flere som svarer at den framtidige kommunestrukturen for Aukra bør være organisert som i dag 57 % svarer «være organisert som i dag», mens 40 % svarer «sammenslåing med en eller flere av nabokommunene» 73 % ser Midsund som den mest ønskelige kommunen for en kommunesammenslåing 82 % mener Aukra bør slå seg sammen med Midsund dersom Aukra blir tvunget til sammenslåing 4

5 Hovedfunn Ja Nei Involvering 35 % mener Aukra kommune ikke kan deles, gitt kommunesammenslåing, 64 % svarer ja på spørsmålet Signifikant flere svarer nei (55 %) enn ja (41 %) på spørsmålet om man ser behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner dersom store deler av eiendomsskatten forsvinner 60 % ser ikke behovet for at Aukra slår seg sammen med andre kommer om flere/noen av nabokommunene i Romsdal slår seg sammen, 39 % ser behovet 72 % ser ikke behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner om bru over «Kjerringsundet» ikke blir bygd, 29 % ser behovet På det åpne spørsmålet om på hvilken måte eller hvilke måter man ønsker å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing, er det 42 % som oppgir folkeavstemning, mens 23 svarer temamøte/folkemøte/grendemøte Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer folkeavstemning Det er signifikant flere kvinner enn menn som svarer lokalavisa Det er signifikant flere i aldersgruppen år som oppgir sosiale medier, og det gjelder spesielt de mellom år 17 % svarer at de ikke ønsker å bli involvert Den eldste og yngste aldersgruppen svarer i større grad enn de mellom år at de ikke ønsker å bli involvert 5

6 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS September 2015

7 Utvalget i Aukra kommune, Kjønn Alder 1 Alder år 16% Kvinne 51% år år 47% år 18% Mann 49% 60 år + 34% 45+ år 53% Bosted Arbeidsplass Gossen 73% I Aukra kommune 44% I annen kommune 29% Julsundet 27% Er ikke i arbeid 27% 7

8 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Opinion AS September 2015

9 Tilknytning: Nær tre av fire føler stor tilknytning til kommunen 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til Aukra kommune med dagens kommunegrenser, vil du si Svært stor tilknytning 36% 72 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Aukra kommune Ganske stor tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Ganske liten tilknytning 6% 18% 36% 72 % De som er 30 år og eldre (36 % - 45 %) svarer i signifikant større grad enn de under 30 år (12 %) «svært stor tilknytning» De som har arbeidsplassen sin i Aukra kommune svarer i signifikant større grad enn de som jobber utenfor kommunen «svært stor tilknytning» ( 46 % vs. 21 %) Svært liten tilknytning 3% 9 % 9 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Aukra kommune Vet ikke Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9

10 Mer kostnadseffektiv kommunal drift og økt kvalitet på de kommunale tjenestene nevnes oftest som viktigste grunner for sammenslåing 2. Hva er de viktigste grunnene for taler for en kommunesammenslåing? (flere svar mulig, åpent spørsmål, svar kodet i etterkant) Mer kostnadseffektiv kommunal drift Økt kvalitet på de kommunale tjenestene Flere innbyggere/blir større God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Fastlandsforbindelse/bro Større fagmiljø Bedre nærings- og samfunnsutvikling Aukra og Midsund slår seg sammen Mindre administrasjon Lettere å påvirke andre myndigheter når en blir større Aukra kan ikke stå alene, vil bli berørt Et godt lokaldemokrati Bedre økonomi Bedre kompetanse Sikre livskraftige lokalsamfunn Bedre samarbeid Andre grunner Nei/ingenting 5% 5% 4% 4% 3% 1% 1% 1% 3% 7% 11% 10% 10% 0% 5% 10% 15% 20% På det åpne spørsmålet om hva som er de viktigste grunnene som for taler for en kommunesammenslåing, er det registrert mange ulike svar Svarene er kodet/kategorisert i etterkant av undersøkelsen for å kunne kvantifisere funnene så godt som mulig; ikke alle svar kvalifiserer til å få en egen svarkategori, derav en kategori kalt «andre grunner» Mer kostnadseffektiv kommunal drift og økt kvalitet på de kommunale tjenestene nevnes oftest som viktigste grunner for sammenslåing Vet ikke-andelen er på 49 % - De mellom svarer i signifikant større grad enn de over 30 år vet ikke 10

11 Nær 1 av 4 nevner kommuneøkonomi som en av de viktigste grunnene som taler mot en kommunesammenslåing 3. Hva er de viktigste grunnene for taler mot en kommunesammenslåing? (flere svar mulig, åpent spørsmål, svar kodet i etterkant) Kommuneøkonomi Blir en utkant / for liten Mindre lokaldemokrati Mindre påvirkning/innflytelse Mister tjenestetilbud Blir for stor / liten er bedre Har det bra som det er Lange avstander Sentralisering Mister identitet/tilhørighet Mister selvråderett Mister eiendomsskatt Ikke noe positivt med sammenslåing Andre grunner Vet ikke 1 9% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 23% 14% 21 % 16% 20% På det åpne spørsmålet om hva som er de viktigste grunnene som for taler mot en kommunesammenslåing, er det kommuneøkonomi som nevnes oftest Mindre lokaldemokrati og mindre påvirkning/ innflytelse trekkes også ofte fram som viktige grunner som taler mot en sammenslåing De som er mellom år svarer i signifikant større grad enn de som er 45 år og eldre kommuneøkonomi De som er mellom år svarer i signifikant større grad enn de over 30 år «mister eiendomsskatt» 0% 10% 20% 30% 11

12 Økt/høy kvalitet på og god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene trekkes oftest fram som viktigst i en framtidig kommune 4. Hva mener du er viktigst i en framtidig kommune? (flere svar mulig, åpent spørsmål, svar kodet i etterkant) Økt kvalitet på de kommunale tjenestene God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene Høy kvalitet på tjenesteyting Skole/barnehage/eldreomsorg Bedre nærings- og samfunnsutvikling Større fagmiljø Et godt lokaldemokrati Ta vare på barn/unge Høy kvalitet på fagkompetanse Samferdsel/infrastruktur Korte avstander Sikre livskraftige lokalsamfunn Kultur/kulturhus Tilhørighet Mer kostnadseffektiv kommunal drift Sysselsetting Fastlandsforbindelse/bro God kommuneøkonomi Et trygt nærmiljø Påvirkning Mer rettssikkerhet Annet Vet ikke 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 6% 20% 18% 19% 27% 36% 0% 10% 20% 30% 40% Det er spesielt fire områder som innbyggerne mener er viktigst i en framtidig kommune: 1. Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 2. God tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 3. Høy kvalitet på tjenesteyting 4. Skole/barnehage/eldreomsorg Innbyggere over 30 år svarer i signifikant større grad enn de under 30 år økt/høy kvalitet på de kommunale tjenestene De som er under 30 år oppgir i signifikant større grad enn de mellom år og de over 60 år et godt lokaldemokrati De som er under 30 år oppgir i signifikant større grad enn de over 46 år at det å ta vare på barn/unge er viktigst i en framtidig kommune Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn 12

13 64 % ser i liten grad behovet for en kommunesammenslåing 5. I hvilken grad ser du behovet for en kommunesammenslåing. Svar på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad 7% 8% 20% 15 % Et klart flertall ser i liten grad behovet for en kommunesammenslåing Nær to av tre (64 %) ser i liten grad behovet for en kommunesammenslåing De som er 30 år og yngre svarer i signifikant større grad enn de over 30 år i ganske eller svært stor grad I ganske liten grad 28% Utover dette er det små forskjeller i undergruppene I svært liten grad 36% 64 % 15 % ser i stor grad behovet for en kommunesammenslåing Vet ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13

14 Framtidig kommunestruktur: Et flertall vil være organisert som i dag 6. Hvordan mener du den framtidige kommunestrukturen for Aukra bør være? Sammenslåing med en eller flere av nabokommunene 40% Det er signifikant flere som svarer at den framtidige kommunestrukturen for Aukra bør være organisert som i dag 57 % svarer «være organisert som i dag», mens 40 % svarer «sammenslåing med en eller flere av nabokommunene» Være organisert som i dag 57% Signifikant flere menn enn kvinner svarer «sammenslåing med en eller flere av nabokommunene», signifikant flere kvinner enn menn svarer «være organisert som i dag» Vet ikke/ingen meining (leses ikke) 3% Det er signifikant flere under 30 år enn over 30 år som mener at Aukra bør være organisert som i dag 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det er betydelig flere som mener at sammenslåing med en eller flere av nabokommunene «bør være en framtidig kommunestruktur» enn som på det foregående spørsmålet «ser behovet for» en kommunesammenslåing 14

15 Nær tre av fire ser Midsund som den mest ønskelige kommunen for en kommunesammenslåing 7. Hva ser du som den mest ønskelige kommunen/kommunene for en kommunesammenslåing? (åpent spørsmål) Midsund Fræna Sandøy 18% 14% 73% På det åpne spørsmålet der svaralternativ ikke leses opp og der man kan gi flere svar om hva man ser som de(n) mest ønskelige kommunen/kommunene for en kommunesammenslåing, er det 73 %, nær tre av fire, som oppgir Midsund Molde 1 Midsund foretrekkes i langt større grad enn Fræna, Sandøy og Molde Kommunene i Molderegionen Andre Vet ikke Mener Aukra ikke skal slå seg sammen med 7% 6% 10% Eide Finnøy Otterøya Vestnes Averøy Harøya 10 % mener i forbindelse med dette spørsmålet at Aukra ikke skal slå seg sammen med en eller flere kommuner Det er signifikant flere i aldersgruppen år enn i de øvrige aldersgruppene som svarer «vet ikke» 0% 20% 40% 60% 80% 15

16 Fire av fem mener Aukra bør slå seg sammen med Midsund dersom Aukra blir tvunget til sammenslåing 8. Om Aukra blir tvunget til sammenslåing, med hvilken nabokommune eller med hvilke av nabokommunene bør det skje med? (åpent spørsmål) Midsund Fræna Sandøy Molde Andre Vet ikke 8% 20% 18% 28% Eide Finnøy Otterøya Harøya 8 På det åpne spørsmålet der svaralternativ ikke leses opp og der man kan gi flere svar om hvilke av nabokommunene Aukra bør slå seg sammen med dersom Aukra blir tvunget til sammenslåing, er det 82 %, mer enn fire av fem, som oppgir Midsund Midsund foretrekkes i langt større grad enn Fræna, Sandøy og Molde Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer Molde Det er ellers relativt små forskjeller innad i undergruppene Mener Aukra ikke skal slå seg sammen med 0% 20% 40% 60% 80% 16

17 Et flertall mener Aukra kommune ikke kan deles 9. Gitt kommunesammenslåing, kan Aukra kommune deles? Ja 35% Nær to av tre mener Aukra kommune ikke kan deles, gitt kommunesammenslåing, én av tre svarer ja på spørsmålet Signifikant flere menn enn kvinner svarer nei Signifikant flere i aldersgruppen år svarer ja Nei 64% Signifikant flere som jobber i Aukra kommune svarer ja Mann Kvinne BASE Ikke sikker/vet ikke Ja 30 % 39 % 25 % 51 % 32 % 25 % Nei 70 % 57 % 75 % 47 % 68 % 72 % Vet ikke - 4 % - 2 % - 3 % 0% 20% 40% 60% 17

18 Et flertall ser ikke behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner om store deler av eiendomsskatten forsvinner 10. Om store deler av eiendomsskatten forsvinner, ser du da behov for at Aukra går sammen med andre kommuner? Ja 41% Signifikant flere svarer nei enn ja på spørsmålet om man ser behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner dersom store deler av eiendomsskatten forsvinner Det er en tendens til at flere i aldersgruppen år enn i de eldre aldersgruppene sier ja Nei 55% Gjøres aldersinndelingen mindre finmasket, er det signifikant flere mellom år som sier ja Mann Kvinne BASE Ikke sikker/vet ikke 5% Ja 44 % 38 % 56 % 41 % 43 % 32 % Nei 53 % 57 % 40 % 56 % 53 % 61 % Vet ikke 3 % 6 % 4 % 3 % 4 % 7 % 0% 20% 40% 60% 18

19 Et flertall ser ikke behovet for at Aukra slår seg sammen med andre kommuner om flere av nabokommunene slår seg sammen 11. Om flere/noen av nabokommunene i Romsdal slår seg sammen, ser du da behov for at Aukra slår seg sammen med andre kommuner? Ja 39% Tre av fem ser ikke behovet for at Aukra slår seg sammen med andre kommer om flere/noen av nabokommunene i Romsdal slår seg sammen Nei 60% I dette spørsmålet er det ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom aldersgruppene, heller ikke når det gjelder hvor man bor eller hvor arbeidsplassen ligger Mann Kvinne BASE Ikke sikker/vet ikke Ja 35 % 42 % 31 % 45 % 42 % 35 % Nei 64 % 55 % 69 % 55 % 56 % 62 % Vet ikke 1 % 2 % % 3 % 0% 20% 40% 60% 19

20 Et flertall ser ikke behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner om bru over «Kjerringsundet» ikke blir bygd 12. Om bru over «Kjerringsundet» ikke blir bygd, ser du da behov for at Aukra går sammen med andre kommuner? Ja 29% Nær tre av fire ser ikke behovet for at Aukra går sammen med andre kommuner om bru over «Kjerringsundet» ikke blir bygd Det er en tendens til at flere under enn over 45 år svarer ja på spørsmålet Nei 7 Det er signifikant flere som jobber i annen kommune enn Aukra som svarer ja Mann Kvinne BASE Ikke sikker/vet ikke Ja 28 % 24 % 21 % 34 % 25 % 21 % Nei 71 % 73 % 79 % 66 % 73 % 74 % Vet ikke 1 % 3 % % 5 % 0% 20% 40% 60% 80% 20

21 Folkeavstemning nevnes oftest som måte man ønsker å bli involvert ifm prosessen med kommunesammenslåing 13. På hvilke(n) måte(r) ønsker du å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing? (åpent) Folkeavstemning Temamøte/folkemøte/grendemøte Kommuneavis/kommunenes hjemmeside Informasjon i posten 8% 6% 23% 4 På det åpne spørsmålet om hvilken måte eller hvilke måter man ønsker å bli involvert på i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing, er det 42 % som oppgir folkeavstemning, mens 23 svarer temamøte/folkemøte/grendemøte Lokalavisa 5% 17 % svarer at de ikke ønsker å bli involvert Sosiale medier Innbyggerundersøkelse 5% 4% Det er signifikant flere menn enn kvinner som svarer folkeavstemning Uformelle møter mellom ordfører og innbyggere Annet Ønsker ikke å bli involvert Ikke sikker/vet ikke 9% 17% 1 Informasjon på nettet Informasjon på arb.pl. Kommunevalg Høring i kommunestyre Det er signifikant flere kvinner enn menn som svarer lokalavisa Det er signifikant flere i aldersgruppen år som oppgir sosiale medier, og det gjelder spesielt de mellom år 0% 20% 40% Den eldste og yngste aldersgruppen svarer i større grad enn de mellom år at de ikke ønsker å bli involvert 21

22 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 300 () kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2,5 og ± 5,7 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 22

23 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 24. august 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer