Innbyggerundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, tlf Formål Metode Utvalgsområde/univers Innbyggerundersøkelse basert på et representativt utvalg Kvantitativ, telefonundersøkelse Innbyggere i Lørenskog kommune, 18 år og eldre Antall intervju (n=) 1000 Feilmargin Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Merk at feilmarginer for undergrupper/mindre baser er større. Se feilmargintabell side 23. Feltperiode 4. mai 13. mai 2015, rapport levert 21. mai 2015 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen I forbindelse med kommunereformen har Lørenskog kommune startet et utredningsarbeid med sikte på å beskrive sin status og gjøre en vurdering av nå-situasjonen med sikte på å gjøre et «foreløpig veivalg» i arbeidet med kommunereformen før sommeren Parallelt med utredningsarbeidet og den politiske behandlingen av dette gjennomføres det en innbyggerundersøkelse i en tidlig fase, våren Opinion har på oppdrag fra Lørenskog kommune gjennomført denne innbyggerundersøkelsen. Målet med undersøkelsen i en tidlig fase er todelt. Den gir innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte, om hva det er innbyggerne i kommunene er opptatt av og hvor de føler tilhørighet. Den skal bidra til at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve innbyggernes engasjement om reformen. Undersøkelsen har bl.a. fokus på innbyggernes tilhørighet til Lørenskog kommune, serviceadferd, grad av tilfredshet med hvordan Lørenskog kommune løser en del oppgaver i dag, i hvilken grad innbyggerne opplever at de har nærhet til folkevalgte og påvirkningsmuligheter, samt i hvilken grad de ønsker å si sin mening om en fremtidig kommunestruktur. Undersøkelsen inkluderer også bakgrunnsspørsmålene kjønn, alder, utdanning, yrke og arbeids-/studiested. Kilde: Store Norske Leksikon Kartkilde: Google Maps Lørenskog, kommune i Akershus fylke, på Romerike, grenser til Oslo i vest, Skedsmo i nord, Rælingen i øst og Enebakk i sør. Lørenskog ble 1908 utskilt fra Skedsmo kommune, mindre grenseregulering mot Skedsmo Landareal (km²): 71 Innbyggertall: (kilde: SSB, 4. kvartal 2014) Bebyggelsen er i sin helhet konsentrert til nordre del av kommunen og utgjør en del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen mellom Oslo og Lillestrøm. 3

4 Hovedfunn Bakgrunn/demografi (i et separat Excel-dokument er alle hovedspørsmål krysset mot et sett bakgrunnsspørsmål; signifikante forskjeller i undergrupper er angitt) Tilhørighet til Lørenskog kommune I utvalget er det 50 % kvinner, 50 % menn. Utvalget er delt i to alderssegmenter for å ha en viss basestørrelse ved sammenligning av «yngre» og «eldre» grupper; 45 % i aldersgruppen år, 55 % i gruppen 45 år+. Det er relativt god spredning i utvalget når det gjelder antall år man har bodd i kommunen. Vi bruker intervallene mindre enn ti år, år, år, år, år og 50 år+. Merk at jo mer finmasket inndelingen er, desto mindre er basestørrelsen og feilmarginene blir høyere. 26 % jobber eller studerer i Lørenskog kommune, 47 % jobber eller studerer i Oslo, mens 26 % jobber eller studerer i en annen kommune enn Lørenskog og Oslo. 35 % er ansatt i privat sektor, 23 % i offentlig sektor, og 26 % oppgir at de er pensjonist/trygdet. 8 % har grunnskoleutdanning, 37 % har videregående, mens 55 % har høyskole-/universitetsutdanning 66 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Lørenskog kommune. Kun 8 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Lørenskog kommune. Jo lenger man har bodd i kommunen, desto sterkere tilknytning har man til Lørenskog. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de som er yngre eller eldre enn 44 år. Det er heller ingen signifikante forskjeller mellom de som jobber/studerer i Lørenskog kommune, i Oslo kommune eller i en annen kommune. Innbyggerne har størst tilknytning til lokalsamfunnet sitt (66 % ganske eller svært stor tilknytning), etterfulgt av Oslo (51 %), Romerike (35 %) og grensekommuner til Lørenskog kommune (33 %). De over 45 år føler i signifikant større grad enn de under 45 år tilhørighet til lokalsamfunnet sitt. De under 45 år føler i signifikant større grad enn de over 45 år tilhørighet til Oslo. 4

5 Hovedfunn Serviceadferd, deltakelse i frivillig org.liv, tilfredshet med hvordan kommunen løser oppgaver i dag Dagligvarehandel (88 %) dekkes primært innenfor kommunens grenser. Også annen handel (60 %) og idrettstilbud (53 %) dekkes hovedsakelig innenfor kommunens grenser. Det er flere som får dekket behov når det gjelder kafé-/restaurantbesøk utenfor enn innenfor Lørenskog, mens det er en jevnere fordeling av hvor behovet for kulturtilbud dekkes. 24 % deltar i ganske eller svært stor grad i det frivillige organisasjonslivet i Lørenskog, 56 % deltar i ganske eller svært liten grad. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kjønn eller mellom de under og over 44 år. De som føler stor tilknytning til kommunen deltar i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning. 60 % av innbyggerne er ganske eller svært fornøyd med hvordan kommunen løser oppgaver innen kultur, idrett og fritid, 51 % er fornøyd med hvordan helse-, pleie- og omsorgsoppgaver løses, 47 % er fornøyd med tilbud innen skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud, mens 34 % er fornøyd med næringsog samfunnsutviklingen (merk: base på 1000 der også «vet ikke/ikke aktuelt» er inkludert). Nærhet til og påvirkning av folkevalgte Synspunkter på kommunestruktur 62 % opplever i liten grad nærhet til de folkevalgte i Lørenskog, kun 14 % oppgir at de opplever stor grad av nærhet. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de to aldersgruppene. De som føler stor tilknytning til kommunen opplever i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen nærhet til de folkevalgte i Lørenskog. 57 % synes det er viktig at de har mulighet til å påvirke de folkevalgte i Lørenskog, 12 % synes det er mindre viktig, mens 9 % ikke synes det er viktig i det hele tatt. De som føler stor tilknytning til kommunen synes i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen at det er viktig at de har mulighet til å påvirke de folkevalgte. 49 % av innbyggerne ønsker i stor grad å si sin mening om en fremtidig kommunestruktur, 24 % vil i liten grad si sin mening. 72 % av innbyggerne oppgir at de på et eller annet vis ønsker å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing. Av disser er det 30 % som oppgir folkeavstemning. 28 % svarer at de ikke ønsker å bli involvert. 5

6 Utvalget i undersøkelsen Mai 2015

7 Utvalget, n=1000 Kjønn Antall år bodd i Lørenskog kommune Under 10 år 23% Kvinne 50% år 23% år 18% år 15% Mann 50% år 13% 50 år+ 9% Alder Hvor man jobber/studerer år 45% I Lørenskog kommune 26% I Oslo kommune 47% 45 år+ 55% I annen kommune (enn Lørenskog eller Oslo) 26% Vet ikke 1% 7

8 Utvalget, n=1000 Yrkesstatus Utdanning Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor 35% Grunnskoleutdanning 8% Videregående utdanning 37% Pensjonist/trygdet 26% Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år 33% Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor 23% Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer 22% Skoleelev/student 7% Vet ikke 1% Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig 5% Arbeidssøkende/permittert 2% Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet 1% 8

9 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i telefonundersøkelsen Mai 2015

10 2 av 3 føler stor tilknytning til Lørenskog kommune Kun 8 % føler liten tilknytning til kommunen 1. Folk kan føle ulik tilknytning eller tilhørighet til kommunen de bor i. Føler du svært liten, ganske liten, verken liten eller stor, ganske stor eller svært stor tilknytning til Lørenskog kommune? Svært stor tilknytning 25% 66 % av kommunens innbyggere oppgir at de føler svært stor eller ganske stor tilknytning til Lørenskog kommune. Ganske stor tilknytning Verken liten eller stor tilknytning n=1000 Ganske liten tilknytning Svært liten tilknytning 2% 6% 8 % 25% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 66 % Kun 8 % oppgir at de i liten grad føler tilknytning til Lørenskog kommune. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de som er yngre eller eldre enn 44 år. Jo lenger man har bodd i kommunen, desto sterkere tilknytning har man til Lørenskog. Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning): 3,8 poeng (maksimal score er 5,0) Kvinne: 3,8 poeng Mann: 3,8 poeng år: 3,7 poeng 45 år+: 3,8 poeng 10

11 Innbyggerne har størst tilknytning til lokalsamfunnet sitt 2. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til følgende, øvrige geografiske områder? (svært liten, ganske liten, verken liten eller stor, ganske stor eller svært stor tilknytning) Svært stor tilknytning Verken liten eller stor tilknytning Svært liten tilknytning Ganske stor tilknytning Ganske liten tilknytning Ikke sikker/vet ikke Lokalsamfunnet/bostedet ditt Oslo Romerike Grensekommuner til Lørenskog kommune Tall i prosent n=

12 Kryss mot kjønn og alder 2. Hvilken tilknytning eller tilhørighet har du til følgende, øvrige geografiske områder? (svært liten, ganske liten, verken liten eller stor, ganske stor eller svært stor tilknytning) Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært liten tilknytning og 5 = svært stor tilknytning); 5,0 er maksimalscore Kjønn Alder Totalt Mann Kvinne år+ Lokalsamfunnet/bostedet ditt 3,7 3,7 3,8 3,6 3,9 Oslo 3,3 3,3 3,3 3,5 3,1 Romerike 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 Grensekommuner til Lørenskog kommune 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 LOKAL- SAMFUNNET Mann Kvinne år 45 år+ OSLO Mann Kvinne år 45 år+ ROMERIKE Mann Kvinne år 45 år+ GRENSE- Mann Kvinne år 45 år+ KOMMUNER BASE Svært liten tilknytning 2 Ganske liten tilknytning 3 Verken liten eller stor tilknytning 4 Ganske stor tilknytning 5 Svært stor tilknytning Ikke sikker/vet ikke 4 % 3 % 5 % 2 % 9 % 8 % 11 % 6 % 22 % 21 % 23 % 20 % 44 % 42 % 39 % 46 % 20 % 26 % 21 % 25 % 1 % 1 % 1 % 0 % % 14 % 9 % 15 % 2 13 % 13 % 12 % 14 % 3 24 % 21 % 19 % 25 % 4 40 % 35 % 43 % 33 % 5 12 % 16 % 16 % 12 % 0 % 1 % 1 % 0 % % 13 % 14 % 13 % 2 19 % 20 % 18 % 20 % 3 33 % 31 % 33 % 31 % 4 27 % 29 % 27 % 28 % 5 7 % 7 % 7 % 6 % 1 % 2 % 1 % 1 % % 14 % 15 % 14 % 2 22 % 18 % 19 % 21 % 3 28 % 32 % 32 % 29 % 4 28 % 28 % 27 % 28 % 5 5 % 5 % 5 % 6 % 1 % 2 % 1 % 2 % Signifikante forskjeller markert med rød boks 12

13 Hvor ulike servicetilbud og tjenester dekkes 3. Hvor dekkes dine behov når det gjelder ulike servicetilbud og -tjenester hovedsakelig innenfor Lørenskog kommunes grenser eller utenfor kommunens grenser? Hovedsakelig innenfor kommunens grenser Like mye innenfor som utenfor kommunens grenser Vet ikke Hovedsakelig utenfor kommunens grenser Ikke aktuelt/relevant Dagligvarehandel Annen handel enn dagligvarer Idrettstilbud Kulturtilbud (kino, teater o.l.) Kafé-/restaurantbesøk Andre servicetilbud Tall i prosent n=

14 Kryss mot kjønn og alder 3. Hvor dekkes dine behov når det gjelder ulike servicetilbud og -tjenester hovedsakelig innenfor Lørenskog kommunes grenser eller utenfor kommunens grenser? Tall i prosent Hovedsakelig innenfor kommunens grenser Hovedsakelig utenfor kommunens grenser Like mye innenfor som utenfor kommunens grenser Ikke aktuelt/relevant Dagligvarehandel Annen handel enn dagligvarer Idrettstilbud Kulturtilbud (kino, teater o.l.) Kafé-/restaurantbesøk Andre servicetilbud Vet ikke IDRETTSTILBUD Mann Kvinne år 45 år+ BASE INNENFOR 50 % 55 % 56 % 50 % 2 UTENFOR 16 % 9 % 18 % 9 % KULTUR Mann Kvinne år 45 år+ BASE % 41 % 37 % 39 % 2 26 % 19 % 24 % 22 % KAFÉ/ RESTAURANT Mann Kvinne år 45 år+ BASE % 27 % 19 % 31 % 2 45 % 38 % 49 % 35 % 3 LIKE MYE INNEN- SOM UTENFOR 13 % 11 % 13 % 11 % 3 31 % 35 % 36 % 31 % 3 23 % 30 % 28 % 25 % 4 IKKE AKTUELT 19 % 25 % 12 % 30 % 5 VET IKKE 1 % 0 % 0 % 1 % 4 6 % 4 % 2 % 8 % 5 1 % 1 % 0 % 4 8 % 4 % 3 % 9 % 5 0 % 0 % 1 % 0 % Signifikante forskjeller markert med rød boks 14

15 1 av 4 deltar i stor grad i det frivillige organisasjonslivet Over halvparten deltar i liten grad, 6 % deltar ikke 4. I hvilken grad vil du si at du deltar i det frivillige organisasjonslivet, som kultur og idrett, i Lørenskog? Kjønn Alder Mann Kvinne I svært stor grad 9% 24 % Base (n=) I svært stor grad 9 % 9 % 9 % 9 % I ganske stor grad I verken stor eller liten grad I ganske liten grad 15% 15% 16% I ganske stor grad 14 % 15 % 15 % 14 % I verken stor eller liten grad 14 % 16 % 17 % 14 % I ganske liten grad 17 % 15 % 16 % 16 % I svært liten grad 41 % 39 % 38 % 41 % I svært liten grad 40% 56 % Deltar ikke 5 % 6 % 5 % 6 % n=1000 Deltar ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de to aldersgruppene. De som føler stor tilknytning til kommunen deltar i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen i det frivillige organisasjonslivet. 15

16 Tilfredshet med hvordan kommunen løser oppgaver i dag 5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan Lørenskog kommune løser følgende oppgaver i dag? Svært fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Svært misfornøyd Ganske fornøyd Ganske misfornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Tilbud innen kultur, idrett og fritid Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Nærings- og samfunnsutvikling Tall i prosent n=

17 Kryss mot kjønn og alder 5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Gjennomsnittsverdi (skala 1-5, der 1 = svært misfornøyd og 5 = svært fornøyd); 5 er maksimalscore Kjønn Alder Totalt Mann Kvinne år+ Tilbud innen kultur, idrett og fritid 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 Helse-, pleie og omsorgsoppgaver 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 Nærings- og samfunnsutvikling 3,3 3,3 3,3 3,2 3,4 KULTUR, Mann Kvinne år 45 år+ IDRETT, FRITID HELSE M.M. Mann Kvinne år 45 år+ SKOLE M.M. Mann Kvinne år 45 år+ NÆRINGS- /SMT.UTV. Mann Kvinne år 45 år+ BASE Svært misfornøyd 2 Ganske misfornøyd 2 % 2 % 2 % 2 % 7 % 7 % 7 % 6 % % 3 % 3 % 3 % 2 9 % 10 % 10 % 9 % % 2 % 5 % 2 % 2 7 % 10 % 11 % 6 % % 3 % 2 % 4 % 2 11 % 9 % 14 % 7 % 3 Verken eller 27 % 20 % 23 % 24 % 3 26 % 26 % 28 % 24 % 3 17 % 17 % 20 % 15 % 3 39 % 36 % 40 % 36 % 4 Ganske fornøyd 42 % 43 % 42 % 43 % 4 38 % 34 % 33 % 39 % 4 33 % 29 % 32 % 31 % 4 27 % 26 % 24 % 29 % 5 Svært fornøyd 15 % 22 % 19 % 18 % Ikke sikker/vet ikke 8 % 6 % 6 % 8 % 5 15 % 16 % 15 % 16 % 10 % 12 % 11 % 10 % 5 14 % 18 % 18 % 15 % 24 % 24 % 15 % 32 % 5 7 % 7 % 5 % 8 % 13 % 19 % 17 % 16 % Signifikante forskjeller markert med rød boks 17

18 6 av 10 opplever i liten grad nærhet til de folkevalgte i Lørenskog, 14 % oppgir at de føler stor grad av nærhet 6. I hvilken grad opplever du nærhet til de folkevalgte i Lørenskog? Kjønn Alder Mann Kvinne I svært stor grad 3% 14 % Base (n=) I svært stor grad 3 % 3 % 3 % 3 % I ganske stor grad 11% I ganske stor grad 10 % 12 % 9 % 12 % I verken stor eller liten grad I ganske liten grad 21% 21% I verken stor eller liten grad 21 % 21 % 21 % 20 % I ganske liten grad 21 % 21 % 20 % 22 % I svært liten grad 43 % 40 % 43 % 40 % I svært liten grad 41% 62 % Ikke sikker/vet ikke 3 % 3 % 4 % 2 % Ikke sikker/vet ikke 3% n=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi 2,1 2,2 2,1 2,2 Ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de to aldersgruppene. De som føler stor tilknytning til kommunen føler i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen nærhet til de folkevalgte i Lørenskog. 18

19 57 % mener det er viktig at de har mulighet til å påvirke de folkevalgte i Lørenskog, 12 % synes det er mindre viktig 7. Hvor viktig er det for deg at du har mulighet til å påvirke de folkevalgte i Lørenskog? Kjønn Alder Mann Kvinne Svært viktig 23% 57 % Base (n=) Svært viktig 22 % 24 % 21 % 24 % Ganske viktig 34% Ganske viktig 33 % 35 % 32 % 36 % Verken viktig eller uviktig Ikke så viktig/mindre viktig Ikke viktig i det hele tatt Vet ikke/ikke aktuelt n=1000 2% 9% 12% 20% 21 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Verken viktig eller uviktig Ikke så viktig/mindre viktig Ikke viktig i det hele tatt 19 % 21 % 22 % 18 % 12 % 12 % 13 % 11 % 11 % 6 % 10 % 7 % Vet ikke/ikke aktuelt 2 % 3 % 2 % 3 % Gjennomsnittsverdi 3,4 3,6 3,4 3,6 Ingen signifikante forskjeller mellom de to aldersgruppene. De som føler stor tilknytning til kommunen synes i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen at det er viktig at de har mulighet til å påvirke de folkevalgte. 19

20 Halvparten av innbyggerne ønsker i stor grad å si sin mening om en fremtidig kommunestruktur, 1 av 4 vil i liten grad si sin mening 8. I hvilken grad ønsker du å si din mening om en fremtidig kommunestruktur? Kjønn Alder Mann Kvinne I svært stor grad 22% 49 % Base (n=) I svært stor grad 24 % 20 % 20 % 23 % I ganske stor grad 27% I ganske stor grad 28 % 26 % 24 % 29 % I verken stor eller liten grad 25% I verken stor eller liten grad 25 % 24 % 28 % 22 % I ganske liten grad 13 % 17 % 15 % 14 % I ganske liten grad 15% I svært liten grad 8 % 9 % 10 % 8 % I svært liten grad 9% 24 % Ikke sikker/vet ikke 2 % 4 % 2 % 4 % Ikke sikker/vet ikke 3% n=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi 3,5 3,3 3,3 3,5 Ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn eller mellom de to aldersgruppene. De som føler stor tilknytning til kommunen ønsker i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning til kommunen å si sin mening om en fremtidig kommunestruktur. 20

21 30 % oppgir at de ønsker å bli involvert gjennom en folkeavstemning, 28 % ønsker ikke å bli involvert 9. På hvilke(n) måte(r) ønsker du å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing? Svaralternativene er ikke lest opp; predefinerte alternativ som intervjuer krysser av på Folkeavstemning 30% Kjønn Alder Mann Kvinne Base (n=) Temamøter/folkemøter/grendemøter 13% Folkeavstemning 31 % 29 % 25 % 34 % Informasjon i posten 12% Temamøter/folkemøter/g rendemøter 13 % 13 % 11 % 14 % Sosiale medier 10% Informasjon i posten 8 % 15 % 13 % 10 % Lokalavisa 8% Sosiale medier 10 % 10 % 12 % 8 % Innbyggerundersøkelser Uformelle møter mellom ordfører og innbyggere 7% 4% Lokalavisa 8 % 8 % 5 % 9 % Ønsker ikke å bli involvert 28% Innbyggerundersøkelser 6 % 8 % 7 % 6 % Annet 14% Uformelle møter mellom ordfører og innbyggere 4 % 4 % 3 % 4 % Vet ikke/ubesvart 8% Ønsker ikke å bli involvert 27 % 30 % 29 % 28 % n=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21

22 30 % oppgir at de ønsker å bli involvert gjennom en folkeavstemning, 28 % ønsker ikke å bli involvert 9. På hvilke(n) måte(r) ønsker du å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing? 72 % av innbyggerne oppgir at de på et eller annet vis ønsker å bli involvert i forbindelse med prosessen med kommunesammenslåing 28 % svarer at de ikke ønsker å bli involvert Det er signifikant flere over 45 år (34 %) enn under 45 år (25 %) som ønsker å bli involvert gjennom en folkeavstemning De som føler stor tilknytning til Lørenskog ønsker i signifikant større grad enn de som føler liten tilknytning å bli involvert gjennom en folkeavstemning Det er signifikant flere under 45 år (12 %) enn over 45 år (8 %) som oppgir sosiale medier Det er signifikant flere over 45 år (9 %) enn under 45 år (5 %) som oppgir lokalavisa Signifikant flere kvinner (15 %) enn menn (8 %) som ønsker informasjon i posten Svar under «ANNET» (14 %): Informasjon på e-post Informasjon på internett Kommunens hjemmeside En mulighet til å uttale seg Valg Høring Nettavis Få innsyn i informasjonen rundt dette, i avis, på nett etc. Underskriftskampanje Påvirkning gjennom arbeidsplassen Vanligste svar i «annet»-kategorien Vil først og fremst vite hva de ulike partiene står for, pluss et valg av et eller annet slag. Gjerne i forbindelse med et valg. Åpenhet og informasjon om hva skjer under prosessen At man ikke gjør noe som går imot flertallet av innbyggerne En arena hvor man kan utveksle sin mening og bli hørt, og høre diskusjoner fra politikerne Få tilgang til mer informasjon om konsekvensene av sammenslåing 22

23 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 1000 (n=1000) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 23

24 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer