Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune"

Transkript

1 Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000

2 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN I INDERØY KOMMUNE. Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune : Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat : 2000:3 Prosjektnummer : 1270 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : SFO i Inderøy kommune : Inderøy kommune : Gunnar Nossum : Roald Lysø Layout/redigering: : Anders Sønstebø Referat Emneord Dato : April 2000 Antall sider : 21 Pris : 50, Utgiver : Våren 2000 gjennomførte NTF en spørreundersøkelse blant alle foreldre i Inderøy kommune med barn i alderen 5 9 år : Skolefritidsordning, Spørreundersøkelse, Inderøy : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 1 FORORD Denne undersøkelsen kom i stand etter en henvendelse fra skolekontoret i Inderøy kommune. Samarbeidet med undervisningsavdelingen, og spesielt med undervisningssjef Eln Karin Dieset og leder for grunnskoleseksjonen Finn Madsen, har vært svært godt. Vi takker Inderøy kommune for oppdraget og for samarbeidet. Steinkjer, april 2000 Gunnar Nossum prosjektleder

4 2 INNHOLD side FORORD 1 INNHOLD 2 TABELLER 3 1. INNLEDNING Bakgrunn for undersøkelsen Problemstillinger for undersøkelsen 4 2. METODE Datainnsamling Databehandling Metodens holdbarhet 5 3. RESULTATER OG DISKUSJON Frekvensfordeling blant bakgrunnsvariablene Foreldrenes behov for SFO Innhold og kvalitet i SFO Behov og ønsker i forhold til SFO Økonomiske forhold i forbindelse med SFO Oppsummering 15 Vedlegg 1: Spørreskjema

5 3 TABELLER Tabell side 3.1: Fordeling av svarene (i forhold til skolekrets) 6 3.2: Svarprosenter i forhold til skolekretser og alder på barnet 6 3.3: Hvem fyller ut skjemaet 7 3.4: Hva er deres sivile status 7 3.5: Barn i SFO siste 2 år 7 3.6: Klassetrinnet til barnet fra høsten : Oppgitt antall som kanskje vil benytte SFO fra høsten : Det estimerte antallet som kanskje vil benytte SFO fra høsten : Er kvaliteten på SFO i Inderøy kommune så god som den bør være : Vil oppholdet i SFO bli bedre for barna dersom det blir flere ansatte : Gir SFO barna et godt pedagogisk tilbud : Greit med dyrere SFO dersom den blir bedre, fordelt på skolekrets (%) : Samarbeidet mellom skole og SFO, fordelt på skolekrets (%) : Foreldres behov for SFO, fordelt på skolekrets (%) : Bringe- og hentetidspunkt, fordelt på skolekrets (%) : Ekstraoppholdstid og ekstra dager, fordelt på skolekrets (%) : Benytte SFO ved annen skole, fordelt på skolekrets (%) : Bør SFO være åpen om sommeren, fordelt på skolekrets (%) : Dato dere vil benytte SFO fra høsten 2000, fordelt på skolekrets (%) : Akseptabelt at det ikke er mulighet til oppsigelse etter 1. april, fordelt på skolekrets (%) : Økonomiske forhold, fordelt på skolekrets (%) 14

6 4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for undersøkelsen Nord-Trøndelagsforskning (NTF) fikk en henvendelse fra Inderøy kommune om å gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ønsker blant foreldre i forhold til skolefritidsordningen (SFO). 1.2 Problemstillinger for undersøkelsen Inderøy kommune ønsket særlig å få belyst problemstillinger knyttet til: etterspørselen etter SFO-plasser innhold og kvalitet i SFO behov og ønsker om fleksible SFO-plasser

7 5 2. METODE 2.1 Datainnsamling Data ble samlet inn ved at det ble utsendt spørreskjema til alle foreldre i Inderøy kommune med barn i alderen 5 9 år. Valg av metode i datainnsamling vil alltid være en avveining mellom de ressursene som stilles til rådighet og type problemstillinger som ønskes belyst. Spørreskjema utsendt i posten var etter vår mening det beste, sett i forhold til kostnadene, når slike problemstillinger skal belyses. 2.2 Databehandling Det ble laget et innleggingsskjema i programmet SPSS Data Entry. Spørreskjemaene ble lagt inn i dette skjemaet etter hvert som de kom inn. Da alle skjema var lagt inn, ble svarene bearbeidet ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. I analysen av data ble det brukt enkel, beskrivende statistikk. 2.3 Metodens holdbarhet Reliabilitet (pålitelighet) betyr først og fremst i hvilken grad man får samme resultat når man anvender samme målingsprosedyre to ganger på samme fenomen. Når det gjelder utarbeidelse av spørreskjema, er det viktig at man bruker entydige formuleringer som det er vanskelig å misforstå. Bruk av lukkede spørsmål som man benyttet seg av i denne undersøkelsen øker muligheten for en tilfredsstillende reliabilitet. Unøyaktigheter i forbindelse med innleggingen er en annen trussel mot dataenes pålitelighet. Etter at dataene var lagt inn ble det gjennomført noen krysskjøringer for å luke ut eventuelle svar som ikke var logiske. Ettersom det i denne undersøkelsen ble utsendt spørreskjema til alle foreldre i den aktuelle målgruppen, unngår en problemet med at utvalget ikke er representativt for populasjonen. Validitet henspeiler på i hvilken grad man har målt det man skulle måle. Samarbeidet mellom oppdragsgiver og NTF i utformingen av spørsmålsstillingene mener vi har bidratt til at relevante spørsmål har blitt stilt.

8 6 3. RESULTATER OG DISKUSJON 3.1 Frekvensfordeling av bakgrunnsvariablene Tabellen under viser at vi i alt fikk 147 svar. Svarene representerte 171 barn. Det var utsendt 344 skjema (ett skjema pr. barn). Fordi en del familier har flere barn i den aktuelle alderen beregnes svarprosenten i forhold til hvor mange barn som omfattes av undersøkelsen. Svarprosenten blir da på 50, noe mindre enn det som kan sies å være bra. Det ikke er gjennomført noen purring. Tabell 3.1: Fordeling av svarene (i forhold til skolekrets) Skolekrets Svarprosent Utøy 16,3 Lyngstad 11,6 Sakshaug 34,0 Sandvollan 20,4 17,7 100,0 (n) (147) Tabellen under ble laget for å se om det var færre som svarte blant de med elever i de eldste klassene enn i de yngre. Den viser at det er litt lavere svarprosent i 3. og 4. klasse enn i de to første klassene, men at det er en liten forskjell. Forskjellene mellom skolekretsene er større. På Utøy har hele 76 % av foreldrene svart på skjemaet, mens det er bare 44 % av foreldrene på som svarte. Tabell 3.2: Svarprosenter i forhold til skolekretser og alder på barnet Klassetrinn Utøy Lyngstahauvollan 1. klasse klasse klasse klasse Sum (n) (29) (21) (56) (35) (30) (171) Tabell 3.3 viser at bare 12,2 % av skjemaene ble fylt ut av faren til barnet, mens det i 66,7 % var mor som fylte ut skjemaet. De resterende skjema (21,1 %) ble utfylt i lag.

9 7 Tabell 3.3: Hvem fyller ut skjemaet Hvem fyller ut skjemaet % Far 12,2 Mor 66,7 Sammen 21,1 100,0 (n) (147) Av tabell 3.4 ser vi at 88 % av de som svarte på spørreskjemaet var gift eller samboende. Tabell 3.4: Hva er deres sivile status Sivil status % Enslig 11,6 Gift/samboende 88,4 100,0 (n) (146) Tabellen under viser at ca. 1/3 av foreldrene har hatt barn i SFO i løpet av de siste 2 årene. Tabell 3.5: Barn i SFO siste 2 år Barn i SFO tidligere % Ja 37,4 Nei 62,6 100,0 (n) (147) I tabellen 3.6 har vi satt opp svarene gruppert etter barnas alder. Den gruppen vi har fått flest svar fra er de med barn i 3. klasse, og det er naturlig ettersom dette er det største kullet i Inderøy kommune med 95 barn. De fire gruppene som står nederst i tabellen er foreldre med flere barn i den aktuelle alderen, slik at når det står 1. og 3. klasse betyr det at de har ett barn i første og ett barn i tredje klasse. Tabell 3.6: Klassetrinnet til barnet fra høsten 2000 Klassetrinn Antall % 1. klasse 33 22,6 2. klasse 25 17,1 3. klasse 37 25,3 4. klasse 26 17,8 1. og 2. klasse 1 0,7 1. og 3. klasse 6 4,1 1. og 4. klasse 9 6,2 2. og 4. klasse 9 6, ,0

10 3.2 Foreldrenes behov for SFO Tabell 3.7 viser hvor mange foreldre som kan tenke seg å benytte seg av SFO-tilbudet fra høsten 2000, dersom ordningen blir slik at den tilfredstiller foreldrenes behov. Tabellen viser at det er totalt 84 barn som kan tenke seg å benytte SFO-tilbudet. Disse 84 barna er fordelt på 73 familier. Her har vi forutsatt at begge barna i familier med to barn i den aktuelle alderen vil benytte SFO, det trenger ikke være tilfellet slik at det reelle antallet ligger mellom 73 og Tabell 3.7: Oppgitt antall som kanskje vil benytte SFO fra høsten 2000 I tabellen under har vi prøvd å estimerte det totale antallet som kan tenke seg å benytte SFO fra høsten 2000 ut fra andel i hver klasse på hver skole som ønsker SFO. Det må presiseres at dette er svært usikre tall. Det er grunn til å anta at det er en lavere andel som ønsker SFO blant de som ikke har svart enn de som har svart, derfor har vi halvert andel som kan tenke seg SFO blant de som ikke har svart. Grunnen til at det for enkelte skoler blir store forskjeller mellom tallene i tabellen over og den under er at svarprosenten kommer inn og har betydning. For Utøy sin del er svarprosenten høy (samlet 76 %), det fører til at forskjellen mellom de oppgitt og de estimert verdiene blir liten. På derimot er svarprosenten lav (samlet 44 % og for 2. klasse bare 31 %), det fører der til at forskjellene mellom tallene blir stor. De estimerte verdiene blir derfor mer pålitelige for Utøy enn for sin del. Tabell 3.8: Det estimerte antallet som kanskje vil benytte SFO fra høsten 2000 Klasse Utøy Lyngstahauvollan 1. klasse klasse klasse klasse Sum Klasse Utøy Lyngstahauvollan 1. klasse klasse klasse klasse Sum

11 9 3.3 Innhold og kvalitet i SFO I tabellene under har vi satt opp de forholdene som går på innhold og kvalitet. Ettersom det bare er 1/3 som har hatt barn på SFO tidligere er det svært mange som ikke har noen oppfatting om kvaliteten på SFO. Tabellene 3.9, 3.10 og 3.11 er ikke vist med fordeling på skolekrets ettersom det går direkte på hvordan foreldre oppfatter personer ansatt ved SFO. Tabell 3.9 under viser at den største gruppen er de som ikke har noen oppfatning om den totale kvaliteten på SFO. Tabell 3.9: Er kvaliteten på SFO i Inderøy kommune så god som den bør være Er kvaliteten på SFO i Inderøy kommune så god som den bør være % Ja 28,8 Nei 32,9 Vet ikke 38,4 Sum 100,0 (n) (73) Tabell 3.10 viser svarene på spørsmålet som går på om SFO ville bli bedre dersom det ble flere ansatte. Svært mange tror at oppholdet ville bli bedre dersom det ble flere ansatte. Tabell 3.10: Vil oppholdet i SFO bli bedre for barna dersom det blir flere ansatte Vil oppholdet i SFO bli bedre for barna dersom det blir flere ansatte % Ja 55,6 Nei 15,3 Vet ikke 29,2 Sum 100,0 (n) (72) Tabell 3.11 viser at forholdsvis få mener SFO gir et godt pedagogisk tilbud, mange har heller ikke noen oppfatning om dette forholdet (49,3 %). Tabell 3.11: Gir SFO barna et godt pedagogisk tilbud Gir SFO barna et godt pedagogisk tilbud % Ja 30,1 Nei 20,5 Vet ikke 49,3 Sum 100,0 (n) (73)

12 10 Tabellen under viser at 30,1 % er villig til å betale mer for SFO dersom de da er garantert et bedre tilbud. Forskjellene mellom skolekretsene er stor. Mens ingen på Utøy og Lyngstad er villig til å betale for et bedre tilbud, er nesten halvparten på Sakshaug villig til det. Tabell 3.12: Greit med dyrere SFO dersom den blir bedre, fordelt på skolekrets (%) Er dere villig til å akseptere en dyrere sfo dersom dere er sikker Utøy Lyngstahauvollan på at barnet får et bedre tilbud Ja 0,0 0,0 48,0 30,8 33,3 30,1 Nei 100,0 50,0 40,0 38,5 50,0 49,3 Vet ikke 0,0 50,0 12,0 30,8 16,7 20,5 (n) (7) (10) (25) (13) (18) (73) Mange mener at samarbeidet med skolen er godt (tabell 3.13), men også her er andelen vet ikke svært stor (45,2 %). Forskjellene mellom skolekretsene er små, men ved Lyngstad er samarbeidet best og ved Sandvollan er det dårligst, ifølge foreldrene. Tabell 3.13: Samarbeidet mellom skole og SFO, fordelt på skolekrets (%) Er Samarbeidet skole SFO godt Utøy Lyngstahauvollan Ja 42,9 60,0 40,0 30,8 50,0 43,8 Nei 0,0 0,0 16,0 7,7 16,7 11,0 Vet ikke 57,1 40,0 44,0 61,5 33,3 45,2 (n) (7) (10) (25) (13) (18) (73) 3.4 Behov og ønsker i forhold til SFO I tabellene under har vi satt opp de forholdene som går på behov og ønsker sett i forhold til skolekrets. Tabellen under viser at det er relativt stor forskjell mellom skolekretsene i forhold til behov. Når det gjelder antall dager hver uke så har de aller fleste behov for SFO i 3 eller flere dager. Om lag 50 % av foreldrene har behov for SFO hver dag, unntaket er foreldre på Utøy hvor bare en (14 %) har bruk for SFO hver dag. Om lag 2/3 har behov for SFO både om morgenen og om ettermiddagen, mens den resterende 1/3 bare har behov om ettermiddagen.

13 11 Størst andel (35 %) har behov for SFO timer pr. uke, mens resten foredeler seg ganske likt mellom; under 10 timer pr. uke, timer pr. uke og over 20 timer pr. uke. Tabell 3.14: Foreldres behov for SFO, fordelt på skolekrets (%) Utøy Lyngstad Sakshaug Sandvollan Antall dager i uken dere har behov for SFO Har behov bare de dagene når 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 1,4 barna ikke er på skolen 1 2 dager 14,3 10,0 20,8 23,1 0,0 13,9 3 4 dager 71,3 40,0 37,5 38,5 27,8 38,9 Alle dager 14,3 50,0 41,7 38,5 66,7 45,8 (n) (7) (10) (24) (13) (18) (72) Har dere hovedsakelig behov for SFO om: - morgenen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 1,4 - ettermiddagen 14,3 30,0 40,0 38,5 33,3 34,2 - både morgen og ettermiddag 85,7 70,0 60,0 61,5 61,1 64,4 (n) (7) (10) (25) (13) (18) (73) Hvor mange timer pr. uke har dere behov for SFO Under 10 timer 50,0 11,1 28,0 23,1 11,1 22, timer 16,7 22,2 36,0 38,5 44,4 35, timer 16,7 33,3 12,0 23,1 22,2 19,7 Over 20 timer 16,7 33,3 24,0 15,4 22,2 22,5 (n) (6) (9) (25) (13) (18) (71) Tabell 3.15 viser når foreldrene har angitt at de har behov for SFO i løpet av dagen. De som bare har behov for SFO om ettermiddagen har ikke angitt noe tidspunkt om morgenen, derfor er det totalt bare 46 som har svart på dette spørsmålet. Denne tabellen viser at det ikke er noe behov for at SFO ved Utøy, Lyngstad og Sakshaug åpner før kl På Sandvollan er det en person som har behov for SFO fra kl. 6.15, mens resten ikke har behov før kl På er det mange som har behov for SFO fra kl Når det gjelder lukketidspunkt er det litt mer sprikende, men dersom SFO er åpen til kl så dekker det behovet til de aller fleste. De aller fleste som ønsker å hente barnet mellom har angitt som hentetidspunkt.

14 12 Tabell 3.15: Bringe- og hentetidspunkt, fordelt på skolekrets (%) BRINGE- OG HENTETIDSPUNKT Utøy Lyngstahauvollan Når har dere behov for at SFO åpner om morgenen ,0 0,0 0,0 12,5 0,0 2, ,0 0,0 0,0 0,0 41,7 10, ,7 66,7 28,6 0,0 8,3 30, ,3 33,3 50,0 87,5 41,7 50, ,0 0,0 21,4 0,0 8,3 8,7 (n) (6) (6) (14) (8) (12) (46) Hvor lenge bør SFO være åpen om ettermiddagen ,0 0,0 0,0 0,0 6,3 3, ,3 0,0 0,0 0,0 12,5 4, ,7 44,4 18,2 8,3 43,8 33, ,0 44,4 77,3 66,7 25,0 50, ,0 11,1 0,0 16,7 12,5 7, ,0 0,0 4,5 8,3 0,0 3,0 (n) (7) (9) (22) (12) (16) (66) Mange kan tenke seg å ha mulighet til å kjøpe ekstra oppholdstid og ekstradager. Tabellen under viser at omtrent 50 % av foreldrene kan tenke seg å kjøpe ekstra oppholdstid, det er små variasjoner mellom skolekretsene. Tabell 3.16: Ekstraoppholdstid og ekstra dager, fordelt på skolekrets (%) EKSTRA OPPHOLDSTID OG EKSTRADAGER Utøy Lyngstahauvollan Kan det være aktuelt å kjøpe ekstra oppholdstid Ja 57,1 60,0 48,0 46,2 52,9 51,4 Nei 28,6 20,0 28,0 7,7 23,5 22,2 Vet ikke 14,3 20,0 24,0 46,2 23,5 26,4 (n) (7) (10) (25) (13) (17) (72) Ønsker dere å kjøpe ekstradager Ja 42,9 44,4 33,3 61,5 58,8 47,1 Nei 14,3 11,1 37,5 7,7 17,6 21,4 Vet ikke 42,9 44,4 29,2 30,8 23,5 31,4 (n) (7) (9) (24) (13) (17) (70) Svært få kan tenke seg å benytte SFO ved en annen skole, på hele Inderøy er det bare fem personer som kan tenke seg det. Tabell 3.17 viser at på og på Sakshaug er det to personer som kan tenke seg det, mens den siste er bosatt på Lyngstad. Vedkommende som er bosatt på Lyngstad kan benytte SFO ved Sakshaug eller Sandvollan. De to fra Sakshaug kan benytte SFO ved Utøy og, mens de to fra kan benytte SFO ved Lyngstad og Sakshaug

15 13 Tabell 3.17: Benytte SFO ved annen skole, fordelt på skolekrets (%) Dersom det blir aktuelt å stenge SFO ved din skole kan du Utøy Lyngstahauvollan benytte SFO ved annen skole Ja 0,0 10,0 8,0 0,0 11,1 6,8 Nei 100,0 60,0 88,0 84,6 88,9 84,9 Vet ikke 0,0 30,0 4,0 15,4 0,0 8,2 (n) (7) (10) (25) (13) (18) (73) Tabellen under viser at det er 1/3 som ønsker at SFO holder åpent om sommeren. Forutsetningen var at barna har 4 uker sammenhengende ferie i perioden 25. juni 20. august og at SFO var stengt 2 uker i juli. Tabell 3.18: Bør SFO være åpen om sommeren, fordelt på skolekrets (%) Bør SFO være åpen om sommeren Utøy Lyngstahauvollan Ja 28,6 50,0 20,8 46,2 33,3 33,3 Nei 57,1 40,0 70,8 30,8 44,4 51,4 Vet ikke 14,3 10,0 8,3 23,1 22,2 15,3 (n) (7) (10) (24) (13) (18) (72) Tabellen under viser at over 50 % vil benytte SFO fra skolestart. Det er óg så mange som 40,3 % som ønsker å benytte SFO fra 1. august, mens det bare er 6,9 % som ikke ønsker å benytte SFO før 1. september. Det er ingen markante forskjeller mellom skolekretsene, selv om det er litt flere ved Lyngstad og Sandvollan som kan tenke seg å benytte SFO fra 1. august. Tabell 3.19: Dato dere vil benytte SFO fra høsten 2000, fordelt på skolekrets (%) Fra hvilken dato vil dere benytte SFO fra høsten 2000 Utøy Lyngstahauvollan 1. august 28,6 60,0 37,5 46,2 33,3 40,3 Skolestart, 20. august 57,1 40,0 58,3 53,8 55,6 52,8 1. september 14,3 0,0 4,2 0,0 11,1 6,9 (n) (7) (10) (24) (13) (18) (72) SFO i en del andre kommuner har en ordning hvor det ikke blir akseptert oppsigelser med virkning etter 1. april, dette for å hindre at det blir for få barn i mai/juni. mener om lag 50 % i Inderøy at dette er en akseptabel ordning, mens fra Utøy er det bare en (14,3 %) som synes at dette er akseptabelt. På Utøy er det over 50 % som synes dette ikke er akseptabelt.

16 14 Tabell 3.20: Akseptabelt at det ikke er mulighet til oppsigelse etter 1. april, fordelt på skolekrets (%) Ikke akseptert oppsigelse med virkning etter 1. april Utøy Lyngstahauvollan Ja 14,3 44,4 60,0 30,8 66,7 50,0 Nei 57,1 33,3 28,0 38,5 16,7 30,6 Vet ikke 28,6 22,2 12,0 30,8 16,7 19,4 (n) (7) (9) (25) (13) (18) (72) 3.5 Økonomiske forhold i forbindelse med SFO Tabellen under viser at 3 av 4 kan tenke seg en gradert prisstruktur. Dersom en ser dette sammen med svarene på spørsmålene som gikk på ekstradager/-tid gir dette ganske sterke signal om en ønsket endring i prissystemet. I alle kretser, unntatt Utøy, er det et flertall på over 50 % som synes dagens satser for SFO er på et passe nivå. Det samme gjelder for ekstradager/-tid. Kan også nevne at det kun er en, bosatt ved Sakshaug, som synes at dagens priser er for lave. Tabell 3.21: Økonomiske forhold, fordelt på skolekrets (%) Utøy Lyngstad Sakshaug Sandvollan Ønskelig med gradert prisstruktur Ja 100,0 80,0 76,0 69,2 55,6 72,6 Nei 0,0 0,0 16,0 7,7 16,7 11,0 Vet ikke 0,0 20,0 8,0 23,1 27,8 16,4 (n) (7) (10) (25) (13) (18) (73) Dagens pris på 990 pr. mnd. for SFO er - for lav 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 1,4 - passe 14,3 50,0 79,2 53,8 61,1 59,7 - for høy 85,7 50,0 16,7 46,2 38,9 38,9 (n) (7) (10) (24) (13) (18) (72) Ved gradert pris: Er kr 200,- for hver ekstradag / kr 25,- pr. ekstratime: - for lav 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,4 - passe 14,3 50,0 60,0 58,3 50,0 51,4 - for høy 85,7 50,0 36,0 41,7 50,0 47,2 (n) (7) (10) (25) (12) (18) (72)

17 Oppsummering Når en skal oppsummere foreldrenes ønsker og holdninger, får en følgende punkter: På 73 av 147 skjema (50 %) har foreldrene svart at det kan være aktuelt å benytte SFO fra høsten. Dersom en prøver å estimere det totale antallet som kan ønske å benytte SFO så blir det 135 barn som ønsker SFO fra høsten Disse 135 fordeler seg på 13 ved Utøy skole, 17 ved Lyngstad skole, 45 ved Sakshaug skole, 25 ved Sandvollan skole og 35 ved skole. Få har noen klar oppfatning om kvalitet og innholdet i dagens SFO. Det er naturlig ettersom ganske mange ikke har hatt barn i SFO tidligere. Få har behov for SFO bare 1 2 dager, totalt bare 10 personer. Omtrent halvparten har behov hver dag. 2 av 3 har behov for SFO både morgen og ettermiddag, mens 1 av 3 bare har behov om ettermiddagen. 1 av 4 har behov for SFO under 10 timer pr. uke, mens de fleste (35 %) har behov for SFO mellom 10 og 15 timer pr. uke. De som har hatt barn tidligere i SFO ønsker litt lengre oppholdstid enn de som ikke har hatt erfaring med SFO tidligere. På bør SFO åpne 6.30, på Utøy og Sakshaug bør den åpne 7.00, på Lyngstad er det tilstrekelig at den åpner 7.15, mens SFO på Sandvollan ikke trenger å åpne før På Utøy er det tomt for barn kl , mens det på de andre plassene bare er noen få barn som har behov etter kl Et flertall ønsker å ha muligheten til å kjøpe ekstradager og ekstra tid. Nesten ingen kan tenke seg å benytte SFO ved en annen skole. Omtrent 1 av 2 ser ingen grunn til at SFO skal være åpen om sommeren, mens så mange som 1 av 3 ønsker denne muligheten. 2 av 5 har behov for SFO fra 1. august, resten fra skolestart. Halvparten synes det er greit med et forbud mot å si opp plassen med virkning etter 1. april. De som har hatt barn i SFO tidligere er klart mer negativ til en slik ordning enn de andre. 3 av 4 ønsker en gradert prisstruktur. Om lag 3 av 5 synes dagens pris er passe.

18 VEDLEGG 1: SPØRRESKJEMA

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Temasak: En skole for framtida. Møte i hovedutvalg FOLK

Temasak: En skole for framtida. Møte i hovedutvalg FOLK Temasak: En skole for framtida Møte i hovedutvalg FOLK 16.08.16 Agenda Presentasjon av spørreundersøkelse ansatte Presentasjon av spørreundersøkelse foresatte Oppsummering av høringssvar Rådmannens foreløpige

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015)

OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015) OVERSIKT OVER FOLLOKOMMUNENE (Alle betalingssatser er for 2015) Oppegård kommune Daglig åpningstid er fra kl. 07.30 før undervisningstid og frem til kl. 17.00 etter undervisningstid alle hverdager unntatt

Detaljer

SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for:

SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for: SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE skoleåret 2014-2015 Søknaden gjelder for ett barn. KONFIDENSIELT! Barnet det søkes for: Etternavn: Fornavn: Adresse: Klasse (14-15): SFO/skole:

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/4-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 02.01.2015 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. TJELDSUND KOMMUNES VEDTEKTER FOR BARNEHAGER 1. EIER Kanutten barnehage, Kongsvik barnehage og Ramsund barnehage eies av Tjeldsund kommune. 2. TILSYN Tjeldsund

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Vedahl Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/1033 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kultur og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret AV VEDTEKTER FOR SFO 2014 Rådmannens forslag til

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfatter NTF-arbeidsnotat : 2002:9 Prosjektnummer : 1524 : FØR OTIIN Bruker- og

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre RISSA KOMMUNE Arkiv: A22 Dato: 05.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2015 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REVIDERTE VEDTEKTER SFO I RISSA KOMMUNE. Vedlegg 1 Oversikt

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering :

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering : Les er under s økel s enyhet s br ev www. TFoU. no( 2012) Mor t enst ene Ar bei ds not at2012: 15 ii Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Forfatter : Morten Stene Arbeidsnotat : 2012:15

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860.

Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagen beholder sitt opprinnelige navn Fredsvoll, som bygningen fikk da den ble satt opp i ca. 1860. Barnehagen drives av en foreldreforening i privat regi. Foreningen leier hus

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Endring av vedtekter SFO - høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 25.11.2015 Rådmannens innstilling

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i sak nr. 30/92 Dato: 12.05.2006 Revidert av kommunestyret i sak nr. 172/92 Ref.: 96/01656-3 / A1 &00 Revidert 2. gang av kommunestyret

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune

Ole Ragnar Langen. Brukerundersøkelse i Løten kommune Ole Ragnar Langen Brukerundersøkelse i Løten kommune Høgskolen i Hedmark Notat nr. 6 2000 Online-versjon Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra notatet i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer