Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS"

Transkript

1 Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000

2 Tittel Forfatter Arbeidsnotat : 2000:6 Prosjektnummer : 1292 : OMSTILLINGSPROGRAMMET I STEINKJER. En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS : Christian Wendelborg ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : Omstillingsprogrammet i Steinkjer : Steinkjer Næringsselskap AS : Christian Wendelborg : Solrun F. Spjøtvold Layout/redigering : Gunnar Nossum Referat Emneord Dato : August 2000 Antall sider : 18 Pris : 50,- Utgiver : En undersøkelse blant 22 bedrifter i Steinkjer som har mottatt bidrag fra SNS. Undersøkelsen viser hvilken utvikling det er i antall ansatte og hvor viktig virksomhetene vurderer SNS bidrag : Omstilling, Utvikling av arbeidsplasser : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 FORORD Dette prosjektet kom i stand fordi Steinkjer Næringsselskap AS ville ha en uavhengig instans for å dokumentere virkningen av deres arbeid i den perioden de har ledet administreringen av omstillingsprogrammet i Steinkjer. Prosjektets tidsramme var bare på 4 virkedager. Det er da naturlig at en må ta en del forbehold fordi det ikke har blitt tid til å kvalitetsikre produktet på samme måte som er vanlig med produkter fra Nord-Trøndelagsforskning. Datainnsamlingen er foretatt av Solrun F. Spjøtvold og undertegnede. Steinkjer august Christian Wendelborg prosjektleder

4 2 INNHOLD side FORORD 1 INNHOLD 2 FIGURLISTE 3 TABELLER 4 1. BAKGRUNN 5 2. FRAMGANGSMÅTE 6 3. SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 7 4. METODE 8 5. RESULTAT Svarfordeling fordelt på virksomhetstyper KONKLUSJON Framtidige utfordringer 16

5 3 FIGURLISTE Figur side 5.1 Utviklingen av antall ansatte i virksomhetene i perioden , og estimert utvikling fram til Virksomhetenes gradering av viktigheten av SNS bidrag for utviklingen av deres virksomhet Utvikling av antall ansatte fordelt på virksomhetstype Utviklingen av antall ansatte i perioden fordelt på virksomhetstyper Vurdering av hvor viktig SNS bidrag har vært i utvikling for virksomhetene fordelt på virksomhetstype 15

6 4 TABELLER Tabell side 5.1 Virksomhetene som er med i undersøkelsen fordelt på virksomhetstyper Ansatte i virksomhetene pr og og differansen mellom dem Ansatte i virksomhetene pr og estimering av antall ansatte pr og differansen mellom dem Ansatte i virksomhetene pr og estimering av antall ansatte pr og differansen mellom dem 11

7 1. BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen var en henvendelse fra Steinkjer Næringsselskap AS (SNS). På SNS sin hjemmeside står det: Steinkjer Næringsselskap AS skal fremme omstilling og nyskaping i Steinkjers næringsliv, og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter samt aktivt arbeide med etablering av nytt og fremtidsrettet næringsliv/ny virksomhet i kommunen. Steinkjer Næringsselskap AS administrerer omstillingsprogrammet i Steinkjer i perioden ( SNS ville dokumentere hvilke virksomheter som i perioden har utviklet/etablert seg i Steinkjer med bidrag fra SNS. Samtidig var det ønske om å få en evaluering av SNS og dens arbeid i den aktuelle perioden. I denne forbindelse ville SNS ha en utenforstående, objektiv og fri instans til å kartlegge/dokumentere dette. Tidsfristen for denne undersøkelsen er særdeles kort. Fire dagsverk stod til rådighet. Dette medfører at det her ikke blir snakk om en evaluering i forskningsmessig forstand, men en dokumentasjon hvor vi forklarer hva som er gjort, hvilke spørsmål som er spurt og hva som er resultatet. Dette medfører også at dette arbeidsnotatet ikke har gått gjennom Nord-Trøndelagsforsknings normale kvalitetssikringsrutiner. Årsaken til at Nord-Trøndelagsforskning (NTF) tok på seg oppdraget var at det vil bli i gangsatt et samarbeid mellom SNS og NTF for å utvikle et mer langsiktig, kontinuerlig og kvalitetsikkert evalueringsverktøy av SNS virksomhet. 5

8 2. FRAMGANGSMÅTE Nord-Trøndelagsforskning mottok en liste over bedrifter som SNS hadde vært i kontakt med og hvor de har vert bidragsytere, indirekte så vel som direkte, i utviklingen og etableringen av bedrifter i Steinkjer. Det som legges i bidrag er i denne sammenhengen er alt fra faglig hjelp, nettverksbygging, døråpner lokalt, finansiell støtte, tilrettelegger, kompetansetilgang, utviklingspartner m.m.. Det var i alt 29 bedrifter som Nord-Trøndelagsforskning skulle ta kontakt med. Disse var fordelt i grupper på IT-relaterte private virksomheter, IT-relaterte offentlige virksomheter og Øvrige virksomheter. Det ble foretatt telefonintervju over to dager av erfarne intervjuere ved Nord- Trøndelagsforskning og svarene ble ført inn i SPSS 10.0 via SPSS Data Entry Station. Av de 29 bedriftene/virksomhetene fikk vi svar fra 23. Tatt i betraktning den korte tidsfristen må en si seg veldig fornøyd med svarprosenten på ca. 79 prosent. Frafallet av virksomhetene i undersøkelsen skyldes at det var vanskelig å få tak i de rette personene og ikke at de ikke ville svare. I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på at dersom vi hadde fått tak i alle, ville resultatene være annerledes. 6

9 3. SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Det var fire spørsmål som ble stilt til hver virksomhet. Dette var 1. Hvor mange ansatte hadde din bedrift/virksomhet pr ? 2. Hvor mange ansatte har din bedrift/virksomhet i dag ( ).? 3. På en skala fra null til fem, hvor viktig har arbeidet i regi av IT-byen Steinkjer og Steinkjer Næringsselskap AS vært for utviklingen av din bedrift/virksomhet? (Bare til IT-relaterte virksomheter) 4. På en skala fra null til fem, hvor viktig har arbeidet i regi av Steinkjer Næringsselskap AS vært for utviklingen av din virksomhet? (Bare til "Øvrige bedrifter") 5. Hvor mange ansatte forventer din virksomhet å representere i Steinkjer pr ? Spørsmålene er konstruert av SNS og ikke Nord-Trøndelagsforskning. Derfor blir problemstillingene laget ut fra spørsmålene og ikke omvendt. Problemstillingene blir, foruten å svare på de nevnte spørsmål, som følger: 7 Problemstilling 1: Problemstilling 2: Problemstilling 3: Hvilken utvikling har det vært i antall ansatte i perioden til hos virksomhetene? Hvordan ser virksomhetene på fremtiden når det gjelder antall ansatte pr ? Hvilken oppfatning har virksomhetene av viktighetsgraden av arbeidet til Steinkjer næringsselskap? Når det gjelder antall ansatte i virksomhetene er det her snakk om antall ansatte i Steinkjer. Enkelte bedrifter har ansatte i hele landet, mens vi er i hovedsak interessert i antall ansatte i Steinkjer.

10 4. METODE I denne undersøkelsen baserer seg først og fremst på deskriptiv statistikk. Det vil si at det vil bli presentert fordelinger om hvordan informantene har svart på de ulike spørsmålene. Resultatene vil bli presentert i tabeller og figurer som er med å belyse problemstillingene. Det blir ingen statistiske analyser ut over å beskrive hvordan informantene har svart. Det må tas hensyn til enkelte forhold i en undersøkelse som dette. For det første er det muligheter for at informanten svarer det som informanten tror er mest formålstjenlig. Steinkjer er et relativt lite samfunn hvor kontaktene mellom aktører i næringsliv og SNS kan være relativt tett og alle har et felles mål At Steinkjer skal bli et utviklings- og konkurransedyktig sted å drive forretning. Dette kan få utslag i en overdreven positiv vurdering og framtidsoptimisme. Når det er sagt er dette grunnen til at Nord-Trøndelagsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen slik at vi slipper eventuelle skjevheter som kan framkomme dersom Steinkjer Næringsselskap AS hadde foretatt undersøkelsen selv. Likeledes fikk intervjuerne ved Nord-Trøndelagsforskning inntrykk av at informantene tok undersøkelsen alvorlig å prøvde å svare så godt og realistisk de kunne. Dette er en indikasjon på at våre data ikke er preget av klare skjevheter som forklart ovenfor. 8

11 5. RESULTAT Dette kapittelet beskriver resultatene av telefon intervjuene. Antallet bedrifter er 23. Dette kapittelet vil belyse problemstillingene som er beskrevet i kapittel 3. Tabell 5.1 viser fordelingen av virksomhetene fordelt på virksomhetstyper. Kategoriseringen er gjort av Steinkjer næringsselskap og ikke Nord-Trøndelagsforskning. 9 Tabell 5.1 Virksomhetene som er med i undersøkelsen fordelt på virksomhetstyper. IT relaterte virksomheter Offentlige virksomheter Andre virksomheter (ikke IT-relaterte) Total Antall virksomheter i undersøkelsen Som vi ser ut fra tabell 5.1 er det en stor overvekt av IT relaterte bedrifter i det private næringsliv. Dette er naturlig i og med satsningsområde til SNS er Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og som bl.a. prosjektområdene ITbyen Steinkjer, IT i forvaltningen, IT i Landbruket illustrerer. Problemstilling 1 Hvilken utvikling har det vært i antall ansatte i perioden til hos virksomhetene? Tabell 5.2 viser antall ansatte i de virksomhetene som er med i undersøkelsen på tidspunktet og (i dag) og utviklingen i den perioden.

12 10 Tabell 5.2 Ansatte i virksomhetene pr og og differansen mellom dem Antall ansatte pr Antall ansatte pr (i dag) Differanse Gjennomsnitt 19,65 22,04 + 2,39 Steinkjer Næringsselskap AS administrerer omstillingsprogrammet for Steinkjer i perioden Derfor var er starttidspunktet for dette ( ) en viktig dato i denne sammenhengen. Tabell 5.2 viser at i var det 452 ansatte i de virksomhetene som er med i denne undersøkelse. Pr (i dag) er det 507 ansatte i de samme bedriftene. Dette er en økning på 55 ansatte. I gjennomsnitt gir dette en økning på 2,39 ansatte pr. virksomhet i undersøkelsen. Problemstilling 2 Hvordan ser virksomhetene på fremtiden når det gjelder antall ansatte pr ? Tabell 5.3 viser antall ansatte i de virksomhetene som er med i undersøkelsen på tidspunktet (i dag) og forventning til antall ansatte pr og forventet utvikling i den perioden. Tabell 5.3 Ansatte i virksomhetene pr og estimering av antall ansatte pr og differansen mellom dem Antall ansatte pr (i dag) Estimering av antall ansatte pr Differanse Gjennomsnitt 22,04 26,39 + 4,35 Tabell 5.3 viser at antall ansatte i dag er 507 og forventet antall ansatte pr er 607. Dette er en økning med 100 ansatte som gir en gjennomsnittlig økning pr. virksomhet med 4,35 ansatte

13 11 Tabell 5.4 er en samle tabell som viser den samlede forventede utvikling i antall ansatte fra til Tabell 5.4 Ansatte i virksomhetene pr og estimering av antall ansatte pr og differansen mellom dem Antall ansatte pr Estimering av antall ansatte pr Differanse Gjennomsnitt 19,65 24,05 +6,74 Tabell 5.4 viser at det er en forventet utvikling av ansatte i virksomhetene som er med i undersøkelsen på 155, regnet fra til Gjennomsnittlig blir dette en økning på 6,74 ansatte pr. virksomhet i denne perioden. Figur 5.1 viser den samme utviklingen grafisk. Grafisk utvikling av antall ansatte i virksomhetene Antall ansatte Figur 5.1 Utviklingen av antall ansatte i virksomhetene i perioden , og estimert utvikling fram til Problemstilling 3 Hvilken oppfatning har virksomhetene av viktighetsgraden av arbeidet til Steinkjer næringsselskap?

14 12 Figur 5.2 viser virksomhetene som er med i undersøkelsens sine vurderingen om hvor viktig bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS eller et av SNS prosjektområder, IT-byen Steinkjer, har vært for utviklingen av deres virksomhet. Hvor viktig har SNS bidrag vært for utviklingen for din virksomhet? Antall Ikke viktig Veldig viktig Figur 5.2 Virksomhetenes gradering av viktigheten av SNS bidrag for utviklingen av deres virksomhet Figur 5.2 viser at er relativt jevnt fordelt på en skala fra null til 5 (0=ikke viktig, 5= Veldig viktig) dersom vi ser bort fra kategorien 0 (ikke viktig). Medianen ligger på tre som seks av virksomhetene har svart, mens de resterende fire kategoriene har en svar fordeling på fire hver. Dette betyr at 15 av 23 virksomheter ligger på den øverste halvdelen av skalaen. Men dette kan være på grunn av at skalaen går fra null til fem. En mer naturlig skala går fra en til fem og det kan være grunn til å tro at informantene brukte verdien tre som midtpunkt og ikke som en verdi på den øvre halvdel av skalaen. I så fall er fordelingen symmetrisk. 5.1 Svarfordeling fordelt på virksomhetstyper Som det er vist tidligere er virksomhetene delt inn i tre ulike virksomhetstyper, Dette er IT-relaterte virksomheter i privat sektor, offentlig sektor og andre virksomheter. I dette kapittelet vil det beskrives hvordan utviklingen har vert innenfor de tre virksomhetstypene. Vi må her ta en del forbehold for antallet informanter er lavt i gruppen offentlig virksomheter og andre virksomheter. Figur 5.3 viser utviklingen av antall ansatte fordelt på virksomhetstype.

15 13 Antall ansatte fordelt på virksomhetstype Antall pr pr estimert IT relaterte virksomheter (n=16) Offentlige virksomheter (n=3) Andre virksomheter (ikke IT-relaterte) (n=4) Figur 5.3 Utvikling av antall ansatte fordelt på virksomhetstype Som vi ser ut av figur 5.3 er de ansatte relativt jevnt fordelt på de tre virksomhetstypene pr , men IT-relaterte virksomheter har rykker klart fra når det gjelder antall ansatte pr Vi ser og at en i IT-relaterte virksomheter er mer optimistisk med hensyn til forventa antall ansatte pr Alle virksomhetstypene øker antall ansatte, men IT- relaterte virksomheter øker mest og offentlige virksomheter er nærmest stabil. Dette vises bedre i figur 5.4

16 14 Utviklingen av antall ansatte fordelt på virksomhetstype 140 Økning antall ansatte samlet( ) IT relaterte virksomheter (n=16) Offentlige virksomheter (n=3) Andre virksomheter (ikke IT-relaterte) (n=4) Figur 5.4 Utviklingen av antall ansatte i perioden fordelt på virksomhetstyper Figur 5.4 viser at økningen av antall ansatte og forventet økning er størst hos IT-relaterte virksomheter. Figur 5.5 viser hvor viktig Steinkjer næringsselskap AS bidrag har vært for virksomhetene i undersøkelsen fordelt på virksomhetstype.

17 15 Hvor viktig har SNS bidrag vært for utviklingen for din virksomhet? Grad av viktighet (0=ikke viktig, 5=Veldig viktig IT relaterte virksomheter (n=16) Offentlige virksomheter (n=3) Andre virksomheter (ikke IT-relaterte) (n=4) Figur 5.5 Vurdering av hvor viktig SNS bidrag har vært i utvikling for virksomhetene fordelt på virksomhetstype Figur 5.5 viser at de IT-relaterte virksomhetene anser Steinkjers Næringsselskap AS bidrag som viktigst av de tre virksomhetstype. Dette er naturlig i og med at IT er et stort satsningsområde for Steinkjer Næringsselskap.

18 6. KONKLUSJON Resultatene viser at det har vært en økning på 55 ansatte i virksomhetene som er med i undersøkelsen i den perioden Steinkjer næringsselskap AS har administrert omstillingsprogrammet i Steinkjer. Økningen har vært størst i ITrelaterte virksomheter. Den forventede utviklingen av antall ansatte fra fram til årsskifte 2001/2002 er 100. Dette tyder på et optimistisk syn på fremtiden til virksomhetene i Steinkjer. Virksomhetene vurderer viktigheten av bidragene til Steinkjer næringsselskap jevnt over på en skala fra null til fem, Dette er en naturlig fordeling i og med at bidrag er definert som alt fra økonomisk støtte, faglig råd og til nettverksknytting. De ulike virksomhetene har fått ulike bidrag og viktigheten av bidragene er naturlig nok ulik. IT-relaterte virksomheter vurderte gjennomsnittlig SNS bidrag som mer viktig for utviklingen av deres virksomhet enn hva de to andre virksomhetstypene. Dette er ikke overraskende siden IT er hovedsatsningsområdet til SNS. Alt i alt er utviklingen relativ bra og utsiktene kan betegnes som optimistiske. Samtidig kommer SNS bra ut i virksomhetens vurderinger av deres bidrag for virksomhetens utvikling. Men vi skal være forsiktig med å tolke dataene dit hen at SNS er ansvarlig for den positive utviklingen blant næringslivet i Steinkjer. Det gir ikke dataene oss mulighet til å si noe om. Men dataene sier oss at i denne perioden SNS har administrert omstillingsprogrammet har det vært en økning i antall ansatte i virksomhetene som er med i undersøkelsen. Samtidig må vi huske på at resultatene vil være annerledes dersom alle virksomhetene hadde vært med i undersøkelsen. 6.1 Framtidige utfordringer Som tidligere forklart er denne undersøkelsen foretatt innen for en svært stram tidsramme. Men dette er begynnelsen på et samarbeid mellom Steinkjer Næringsselskap og Nord-Trøndelagsforskning som skal resultere i et evalueringsverktøy som gir SNS og virksomhetene i Steinkjer meningsfulle data for egen utvikling. Data innsamling vil foregå på en teknologisk effektiv måte. Det samme vil formidlingen av dataresultatene. Vi ser for oss opprettelse av et intranett for virksomhetene som har befatning på en eller annen måte med SNS som vil være et verktøy for innsamling av aktuelle data og formidling av forsknings- og evalueringsresultat. Dette kan være med å kvalitetsikre arbeidet til SNS og utviklingen for den enkelte virksomhet 16

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering :

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering : Les er under s økel s enyhet s br ev www. TFoU. no( 2012) Mor t enst ene Ar bei ds not at2012: 15 ii Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Forfatter : Morten Stene Arbeidsnotat : 2012:15

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene

Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Bygdekompasset Evaluering av de tre første kursene Gunnar Nossum Jon Olav Veie NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 ii Tittel Forfattere : BYGDEKOMPASSET Evaluering av de tre første kursene : Gunnar

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat15/2004 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 1. års følgeevaluering av Svein Frydenlund

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal

Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Før OTiIN Bruker- og medarbeideundersøkelse i Indre Namdal Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfatter NTF-arbeidsnotat : 2002:9 Prosjektnummer : 1524 : FØR OTIIN Bruker- og

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

IT I PRAKSIS 2013 DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER

IT I PRAKSIS 2013 DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 IT i praksis kartlegger utviklingen innenfor digital virksomhetsutvikling og innovasjon, og

Detaljer

Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse

Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse Christian Wendelborg Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-notat : 2003:11 Prosjektnummer : 1599 :

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

KARTLEGGING AV SKJULTE DATAKOSTNADER I DEN NORSKE BEFOLKNINGEN. Undersøkelse gjennomført for RAPPORT

KARTLEGGING AV SKJULTE DATAKOSTNADER I DEN NORSKE BEFOLKNINGEN. Undersøkelse gjennomført for RAPPORT KARTLEGGING AV SKJULTE DATAKOSTNADER I DEN NORSKE BEFOLKNINGEN Undersøkelse gjennomført for RAPPORT Utdrag for offentliggjøring OM UNDERSØKELSEN Er ment å gi en INDIKASJON på omfanget av dataproblemer

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Tittel : GJESTER PÅ STEINKJERFESTIVALEN 2010. : Anne Sigrid Haugset og Morten Stene. Arbeidsnotat : 2011:2 Prosjektnummer : 2213 ISSN : 1890-6818

Tittel : GJESTER PÅ STEINKJERFESTIVALEN 2010. : Anne Sigrid Haugset og Morten Stene. Arbeidsnotat : 2011:2 Prosjektnummer : 2213 ISSN : 1890-6818 www.tfou.no GJESTER PÅ STEINKJERFESTIVALEN 2010 HVOR KOM DE FRA? Anne Sigrid Haugset Morten Stene Arbeidsnotat 2011:2 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Resultater for Drammen DPS PasOpp-rapport Nr. 5 2014 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014. Resultater for Drammen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

1 LEVEKÅR OG SOSIAL FORHOLD

1 LEVEKÅR OG SOSIAL FORHOLD 1 LEVEKÅR OG SOSIAL FORHOLD Levekårsindeksen og levekårsindikatorene skal si noe om hvilke sosiale og helsemessige virkninger en nedbygging og omstilling i industrien kan gi. Det er selvfølgelig mange

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Hva er en veileder? Veilederen gir en oversikt over viktige metodiske, juridiske og praktiske hensyn som bør

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny PasOpp-rapport 2016: 78 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Pass farten! Evaluering av trafikksikkerhetsaksjon i Nord-Trøndelag

Pass farten! Evaluering av trafikksikkerhetsaksjon i Nord-Trøndelag Pass farten! Evaluering av trafikksikkerhetsaksjon i Nord-Trøndelag Joar Nordtug NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : PASS FARTEN! Evaluering av trafikksikkerhetsaksjon i Nord-Trøndelag

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER

SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER SNF ARBEIDSNOTAT NR. 80/02 LEDELSESUTVIKLING I NORSKE BEDRIFTER: HR-LEDERNES OG LINJELEDERNES SPRIKENDE OPPFATNINGER Anne Cathrin Haueng Paul Gooderham Birthe Kåfjord Lange SNF-prosjekt 6480: "Lederutvikling

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Økobønder i Trøndelag

Økobønder i Trøndelag Økobønder i Trøndelag Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon i Trøndelag Gunnar Nossum TFoU-rapport 2015:18 Tittel Forfatter : ØKOBØNDER I TRØNDELAG. Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET?

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? HELSE OG OMSORGSKONFERANSEN I HORDALAND SOLSTRAND 25-26 MARS 2015 Sønneve Teigen Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Et 3-årige utviklingsprogram

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 5-2006 (PasOpp-rapport) Kapittel 1 Leseveiledning Tittel

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Samvær med barn etter samlivsbrudd: Hva svarer far og hva svarer mor?

Samvær med barn etter samlivsbrudd: Hva svarer far og hva svarer mor? Samvær med barn etter samlivsbrudd: Hva svarer far og hva svarer mor? I Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 oppgir samværsfedre oftere enn enslige mødre at foreldrene har felles foreldreansvar for barna,

Detaljer

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk L a n d b r u k e t s Utredningskontor Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk Hanne Eldby Torbjørn Tufte RAPPORT 1 28 Forord Landbrukets evne til å forsyne det norske markedet med rødt kjøtt

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk

Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk Sammendrag: TØI rapport 443/1999 Forfatter: Ronny Klæboe og Aslak Fyhri Oslo 1999, 56 sider Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk Bakgrunn ny norsk standard I forbindelse med

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. september 2014 Rune Johansen, forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON PROFESSOR DR. MED RICARDO LAURINI FELLES TEORETISK UNDERVISNING I FORSKNINGSMETODIKK FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON Idé -> Hypotese Skriv ned problemstillingen/ hypotesen.

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer?

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Innlegg Nordisk statistikermøte Åbo august 2004 Seniorrådgiver Dag Ellingsen Statistisk sentralbyrå, Norge Jeg skal først si noe om hvilke sosiale indikatorer

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen

Evaluering av koordinatoropplæringen. kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Prosjektrapport nr. 7/2010 Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand kommune Opplæring gitt som et ledd i videreutvikling av koordinatorrollen Arild Vangstad Tittel Forfattere Evaluering av koordinatoropplæring

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 73

PasOpp-rapport 2016: 73 PasOpp-rapport 2016: 73 Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Ålesund Behandlingssenter, Seksjon for behandling/utredning Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer