VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr

2 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret DRIFT Skolefritidsordningen (SFO) drives av Skedsmo kommune og i samsvar med Opplæringslova av 9. juni 1998, 13-7 samt kommunale planer og vedtak. 2 DEN KOMMUNALE FORVALTNING Hovedutvalg for utdanning er styringsinstans med kommunaldirektør for utdanning som administrativt ansvarlig. 3 AREALUTNYTTING Arealet som benyttes til SFO skal være egnet for barns lek og aktiviteter ute og inne. 4 FORMÅL SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. Formålet er å gi barn på årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn. Tilbudet skal gi mulighet for: mat, hvile og omsorg fri lek i et trygt og stimulerende miljø å utvikle evne til samarbeid og ansvar å delta i ulike former for praktiske og estetiske aktiviteter å delta i kultur- og fritidsaktiviteter 5 RÅD OG UTVALG Foreldreråd ved skolen Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn ved skolen. Det skal fremme fellesinteresser og bidra aktivt til å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. (Jfr i Opplæringslova). Samarbeidsutvalg ved skolen Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ ved skolen. Organet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det består av foreldre, lærere, elever og andre ansatte ved skolen. (Jfr i Opplæringslova). Samarbeidsutvalget kan delegere saker om SFO til et arbeidsutvalg. Det kan etableres et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og barnehage.

3 6 TAUSHETSPLIKT / OPPLYSNINGSPLIKT For virksomheter etter Opplæringslova gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven, f. Personalet skal av eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter 15-3 og 15-4 i Opplæringslova. Opplysningene skal normalt gis av rektor. 7 OPPTAK AV BARN Alle som søker plass med hjemmel i 4, tas inn. Det er ett hovedopptak for nye barn med søknadsfrist 1. mars. Opptaket gjelder normalt i fire år, eller til plassen sies opp skriftlig. Barna kan som fast ordning delta 3, 4 eller 5 dager pr. uke. Det er i spesielle tilfeller anledning til å benytte enkeltdager i SFO etter særskilt avtale med den enkelte skole. Innmelding skjer elektronisk fra kommunens nettside. For innmelding utenom hovedopptaket kan det gis et SFO-tilbud dersom bemanningen tilsier det. 8 BETALING FOR OPPHOLD Skolefritidstilbudet skal finansieres gjennom kommunale bevilgninger og foreldrebetaling. Betaling for barnas opphold i SFO skjer etter de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Det gis ikke søskenmoderasjon. Familiens restanser i betaling forhold til tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan begynne i SFO. Retningslinjer for betaling a) Regninger sendes ut forskuddsvis med forfall 15. i hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. I juli måned er SFO stengt i 4 uker. Denne måneden (termin 7) er derfor betalingsfri. b) Det betales fra åpningsdato 1. august. Antall påmeldte dager er bindende for betaling inntil skriftlig endring / oppsigelse foreligger. Betaling påløper i oppsigelsestida. c) Betaling regnes fra 1. i hver måned. Det må betales for hel måned. d) Det må betales for full dag, selv om dagen bare benyttes før eller etter skoletid. e) Betalingssatsene er basert på husstandens samlede inntekt, inkl. trygdeytelser. Beløp som mottas i barnebidrag må også oppgis. Som husstand regnes den/de av barnets foreldre som bor sammen med barnet. Hvis barnet bor hos den ene av foreldrene og denne har samboer, regnes samboers inntekt med i husstandens samlede inntekt.

4 f) Husstander med inntekt under 2,5 G kan få redusert oppholdsbetaling. Eget søknadsskjema må benyttes, og nydatert dokumentasjon må følge søknaden. Søknader behandles fortløpende. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling. g) Selvstendige næringsdrivende skal levere utskrift av foregående års ligning, samt gi opplysninger om vesentlige endringer. h) Dersom betaling ikke skjer til avtalt tid, blir varsel om oppsigelse sendt med 1. gangs purring. i) Ved for sen betaling blir det pålagt forsinkelsesrenter fra forfallsdag til betaling skjer. j) Ved enhver purring / (varsel om) tvangsinnfordring, påløper gebyr. Betaling for fosterbarn For fosterbarn plassert i Skedsmo kommune, og hvor SFO er et forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenester, 9-1, skal den kommunen - som etter Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 har ansvar for barnet - betale Skedsmo kommune oppholdsutgifter etter gjeldende satser, samt andel av kommunens netto driftsutgifter. Fosterforeldrene betaler kostgodtgjørelsen. Fosterforeldrene må selv sørge for at det foreligger vedtak fra barnets hjemkommune, og at denne skal være ansvarlig for betalingen. For fosterbarn som gis plass i SFO etter søknad fra fosterforeldrene, uten at dette skjer med hjemmel i Lov om barneverntjenester, betales ordinær foreldrebetaling i henhold til gjeldende betalingsregulativ på grunnlag av fosterforeldrenes inntekt. Erstatningsplikt ved redusert drift Ved uforutsette hendinger, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Skedsmo kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foresatte. Fritak for betaling Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i minst 1 mnd. - legeattest må legges ved - kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i skoleåret eller fritak for betaling av kost. Det kan heller ikke kreves fritak for betaling selv om foreldre har ferie til andre tider enn den tid SFO er stengt.

5 9 ÅPNINGSTIDER SFO holdes åpen kl , men stengt i den tiden alle elever har undervisning. Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO s planleggingsdager og på jul- og nyttårs-aften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier. 10 OPPSIGELSE AV PLASS I SFO Oppsigelsesfrist Tildelt plass må sies opp elektronisk, eller skriftlig til den enkelte skole v/ SFOleder. Det er 2 måneders oppsigelsestid. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Ved eventuelle innskrenkninger i driften, kan plass i SFO sies opp av Skedsmo kommune med 3 måneders varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Mislighold Rådmannen ved kommunaldirektør for utdanning kan ta tildelingen av SFOplassen opp til ny vurdering dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene i vedtektene, dvs.: åpningstiden (jf. 9) ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent.) betalingsreglementet ikke overholdes (jf. 8) det står igjen restanse (ubetalte regninger) ved skoleårets/barnehageårets slutt det unnlates å gi oppdaterte opplysninger om økt inntekt ved innvilget redusert betaling dersom særskilte forhold gir grunn til det 11 ENDRING I OPPHOLDSTID Økning Gjelder endringen økning i antall dager, kan dette skje dersom bemanningen tillater det. Økningen vil da tre i kraft fra den 1. i den påfølgende måned. Reduksjon Reduksjon i oppholdstid vil alltid gjelde fra den 1. i måneden. Ønske om reduksjon i oppholdstid må meldes elektronisk minimum 1 måned før endringen skal tre i kraft.

6 12 BEMANNING OG LEDELSE SFO er en del av den enkelte skoles virksomhet hvor rektor er faglig og administrativ leder. Leder for SFO har ansvar for den daglige ledelse av ordningen. Under rektors ledelse består bemanningen av: Daglig leder Baseledere Fagarbeider/assistenter Bemanningen følger den til enhver tid gjeldende bemanningsnorm som er p.t. 1,6 t/u pr. heltidsplass. 13 FORSIKRING/ERSTATNINGSPLIKT Barn i skole og SFO er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg på skolen, på utflukter, reiser o.l. som er arrangert av skolen / SFO og på direkte vei til og fra skolen. SFO har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler.

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03. Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.2010 1. Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer