VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak. Barnehagene har et virksomt internkontrollsystem i henhold til Arbeidsmiljøloven. 2 DEN KOMMUNALE FORVALTNING Hovedutvalg for utdanning er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter. Administrativt er barnehagene tilknyttet utdanningssektoren med kommunaldirektøren som ansvarlig. Styrer har den daglige ledelse av den enkelte barnehage. 3 AREALUTNYTTING Den generelle norm for barns leke- og oppholdsareal inne er 4 m² netto per barn over 3 år og 5,3 m 2 per barn under 3 år. 4 FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 5 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (jf. Lov om barnehager 4). Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 6 TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT For virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f tilsvarende. 1

2 Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter 21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av styrer. 7 OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Skedsmo kommune. Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge: a) Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må vedlegges søknaden. b) Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen. c) Barn som søker overflytting til annen barnehage i Skedsmo. Gjelder kun i hovedopptakets to første runder. Overflytting fra barnehage med aldersbegrensning prioriteres før andre overflyttinger. d) Barn som ikke har barnehageplass innen kommunegrensene. e) Barn av personell som er vanskelig å rekruttere, ansatt av Skedsmo kommune. Uttalelse fra virksomhetens leder må vedlegges søknaden. f) Barn av eneforsørgere med studieplass eller fast jobb. Når flere søkere står likt, foretas elektronisk trekning mellom disse. Det skal tas hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og funksjonsevne. I helt spesielle tilfelle kan kommunen foreta en individuell skjønnsmessig vurdering av hvilket barn som bør gis forrang. 8 OPPTAK AV BARN a) For kommunale barnehager er rådmannen ved kommunaldirektøren for utdanning opptaksmyndighet. b) De kommunale barnehagene inngår i kommunens samordnede opptaksprosess. c) Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. d) Søknad om opptak skjer elektronisk eller på fastsatt skjema. Tildeling av og avslag på barnehageplass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene i 7. e) Søknad om overføring til annen barnehage og bytte av oppholdstid fremsettes også elektronisk eller på fastsatt skjema. f) Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, med hensyn til ønsket barnehage og oppholdstid. g) Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov. h) Tilbud om plass gis med antall hele dager per uke. i) Barn som tas opp tildeles plass fram til skolepliktig alder, eller til barnet flytter ut av kommunen. j) Det gis ikke permisjon fra opphold i barnehage. Søknad om redusert oppholdstid i en periode regnes ikke som permisjon, men endring av oppholdstiden. 2

3 k) Ved tilbud om barnehageplass, blir barnet strøket fra søkerlisten. Foresatte kan søke på nytt, uavhengig av om de svarer ja eller nei til tilbudet. Barnet får samme prioritetskode som det hadde før tilbudet om barnehageplass. 8 a SUPPLERENDE OPPTAK a) Supplerende opptak til ledige plasser gjennomføres hele året på grunnlag av søkerlisten på det aktuelle tidspunkt. b) Det foretas én elektronisk trekning for hvert supplerende opptak. c) Ved supplerende opptak sendes ikke avslag til de som ikke får plass, unntatt søkere med lovfestet rett til prioritet som ikke tilbys plass. 8 b HOVEDOPPTAK a) Hovedopptaket gjennomføres èn gang pr. år etter kunngjøring i lokalpressen. Fristen for søknad om barnehageplass er 1. mars for etterfølgende barnehageår som regnes fra 1. august 31. juli året etter. b) I hovedopptakets 1. runde tildeles plass etter trekningsnummer til de som har barnehagen som 1. ønske. Etter 1. runde følges kun trekningsnummer. c) Det foretas én elektronisk trekning pr. årskull ved hovedopptaket. 9 KLAGERETT Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker. Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Kommunens klageorgan er klageinstans. 10 ÅPNINGSTIDER Barnehagene holdes åpne mandag - fredag fra kl til kl Jule- og nyttårsaften er alle barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden fra kl Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år; da er barnehagene stengt. Da termin 7 er betalingsfri, skal barna ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal taes i forbindelse med hovedferieperioden ( ). Hvis barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien avvikles innen De 5 planleggingsdagene kan regnes som feriedager. Skjema for ferieavvikling leveres barnehagen etter nærmere beskjed fra styrer. 3

4 11 BETALING FOR OPPHOLD Betaling for barnas opphold i barnehagene skjer etter de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehagen. Retningslinjer for betaling Regninger sendes ut forskuddsvis med forfall 15. i hver måned. Det betales for 11 måneder pr. år. Termin 7 er betalingsfri. Betaling regnes fra avtalt startdato. Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Betalingssatsene er basert på husstandens samlede inntekt, inkl. trygdeytelser. Beløp som mottas i barnebidrag skal også oppgis. Som husstand regnes den/de av barnets foreldre som bor sammen med barnet. Hvis barnet bor hos den ene av foreldrene og denne har samboer, regnes samboers inntekt med i husstandens samlede inntekt. Ved delt daglig omsorg legges inntekten til begge foreldrene til grunn. Husstander med inntekt under 2,5 G kan få redusert oppholdsbetaling. Eget søknadsskjema må benyttes, og nydatert dokumentasjon må følge søknaden. Søknader behandles fortløpende. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling. Selvstendige næringsdrivende skal levere utskrift av foregående års ligning, samt gi opplysninger om vesentlige endringer. Dersom betaling ikke skjer til avtalt tid, blir varsel om oppsigelse sendt med 1. gangs purring. Ved for sen betaling blir det pålagt forsinkelsesrenter fra forfallsdag til betaling skjer. Ved enhver purring / (varsel om) tvangsinnfordring, påløper gebyrer. Betaling for fosterbarn For fosterbarn plassert i Skedsmo kommune, og hvor barnehagen er et forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenester, skal foreldrenes bostedskommune betale høyeste betalingssats. For fosterbarn som gis plass i barnehage etter søknad fra fosterforeldre, uten at dette skjer med hjemmel i Lov om barneverntjenester, betales ordinær foreldrebetaling i henhold til gjeldende betalingsregulativ på grunnlag av fosterforeldrenes inntekt. Redusert drift Ved uforutsette hendinger, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Skedsmo kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foreldre/foresatte. Reduksjon av betaling for opphold vil bare kunne skje hvis åpningstiden er mindre enn 7 timer pr. dag. Ved arbeidskonflikt hvor barnehagen er helt stengt, fritas foreldrene for betaling i den tiden barnehagen er stengt. Fritak for betaling Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i 1 mnd. - legeattest må legges ved - kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i barnehageåret. Det kan heller ikke kreves fritak for betaling selv om foreldre har ferie utenom hovedferieperioden. 12 OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASSEN Oppsigelsesfrist Oppsigelse må leveres elektronisk eller skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert. Når familien flytter ut av kommunen, må plassen sies opp skriftlig og oppsigelsesfristen gjelder. Etter særskilt vurdering kan plassen beholdes frem til første ferie. Slik søknad fremmes til styrer i barnehagen. Ved evt. innskrenkninger i driften kan barnehageplassen sies opp av kommunen med 3 måneders varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned. Mislighold Rådmannen ved kommunaldirektør for utdanning kan ta tildelingen av barnehageplass opp til ny vurdering dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene i vedtektene, d.v.s.: åpningstiden (jf. 10) ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent), 4

5 betalingsreglementet ikke overholdes (jf. 11), det gis uriktige opplysninger i søknaden (jf. barnehagelovens 12a og 13), det står igjen restanse (ubetalte regninger) ved barnehageårets/skoleårets slutt det unnlates å gi oppdaterte opplysninger om økt inntekt ved innvilget redusert betaling dersom særskilte forhold gir grunn til det 13 HELSE/SYKDOM Barnehagen vil i forbindelse med oppstart i barnehagen innhente opplysninger om barnets helse, jf. Lov om barnehager 23. Barn med smittsomme sykdommer/redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. I tvilstilfeller har styrer avgjørelsesmyndigheten. 14 ERSTATNINGSPLIKT/FORSIKRING Klær og andre eiendeler må være navnet. Barnehagene har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner, leker m.m. Barn i Skedsmo kommunale barnehager er kollektivt ulykkeforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser o.l. som er arrangert av barnehagen og på direkte vei til og fra barnehagen. 15 KONTANTSTØTTE Kommunen har plikt til å opprette og føre register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret skal inneholde opplysninger om: navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1-3 år som har barnehageplass med offentlig driftstilskudd, navn, fødselsnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos, avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen, tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen. Dersom barnet er i kontantstøttealder kan familien være berettiget til kontantstøtte. Familien må selv ta kontakt med trygdekontoret. 16 GYLDIGHET Forandringer i og tilføyelser til disse vedtektene fremmes gjennom hovedutvalg for utdanning og vedtas av kommunestyret. 5

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

www.idrettsbarnehage.no

www.idrettsbarnehage.no IDRETTS BARNEHAGE DRIFTSVEDTEKTER FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGEAS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt "HIB") er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer