VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune"

Transkript

1 VEDTEKTER Vedtatt i

2 Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak og planer for den for den enkelte barnehage. - Barnehagen skal være en trygg pedagogisk tilrettelagt virksomhet. - Barnehagen har som formål å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med heimen. - Barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse. 2. STYRINGSVERK 2.1 Samarbeidsutvalg (SU) Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (SU). Dette utvalget skal bestå av 3 representanter, En representant hver fra eier, foreldre og personalet. Barnehagens enhetsleder er sekretær for SU, og deltar i møtene med tale og forslagsrett. Enhetsleder har ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet; årsplan for den pedagogiske virksomheten, forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal. Funksjonstiden for foreldrerådets og de ansattes representant er 1 år. Funksjonstiden til eierrepresentanten følger valgperioden. 2.2 Foreldreråd (FR) Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i vedkommende barnehage. Enhetslederen er behjelpelig med første innkalling og gir aktuell informasjon ved behov. På første møte om høsten velges leder (med vara) av foreldrerådet. Leder av FR fungerer også som medlem av SU. Leder i FR har ansvaret for innkalling til og ledelse av møtene. Ved avstemming gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. FR skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FR skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

3 Side Enhetsleder Ved barnehagen skal det være en enhetsleder som har den daglige ledelse av virksomheten og er arbeidsleder for de øvrige ansatte. Enhetsleder skal påse at den daglige driften holdes innenfor gjeldende bestemmelser og tildelte bevilgninger. Enhetsleder er administrativt underlagt rådmannen. 3. ÅRSPLAN OG BUDSJETT 3.1. : Årsplan. Enhetsleder utarbeider hvert år årsplan for barnehagens virksomhet. Årsplanen skal godkjennes av SU og framlegges for rådmannen innen 1.7. Årsplanen gjelder fram til : Budsjett. SU skal ha presentert sine innspill årsbudsjett for kommende kalenderår innen 15. oktober. 4. 0PPTAK AV BARN. Kommunalleder 2 har ansvaret for kunngjøring og opptak av barn i barnehagen. Opptaksutvalget, bestående av enhetsledere/styrere i barnehagene og kommunalleder 2, foretar et samordnet opptak til nytt barnehageår (som starter 15.august). Frist for å søke til dette opptaket er 1.mars. Søknad om opptak sendes servicekontoret på Herøy rådhus. Opptaket skal være gjennomført innen en måned etter søknadsfristens utløp. Barn som ikke får plass settes på venteliste. De som står på venteliste og de som søker ellers i året blir tildelt plasser fortløpende etter ordinære opptakskriterier om det blir ledig. 5. OPPTAKSKRITERIER Følgende prioriteres ved opptak a) Barn med funksjonshemninger i den utstrekning de kan ha nytte av opphold i vanlig barnehage. (Jfr. Lov om barnehager 13. Det kreves dokumentasjon for at barnet kan gis slik fortrinnsrett. b) Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i det forebyggende barnevern; Lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Det kreves dokumentasjon for at barnet kan gis slik fortrinnsrett. c) Lov om barnehager 12 slår fast at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få barnehage fra august dersom de har søkt innen hovedopptaket. d) Alle 5-åringer som søker barnehageplass skal tilbys en ordinær barnehageplass. e) Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller i utdanning. f) Begge foreldre i arbeid.

4 Side 4 6. KLAGE Eventuelle klager over vedtak om opptak må komme inn til servicekontoret (Herøy rådhus) senest tre (3) uker etter at vedtak er gjort kjent for søkerne. Klage over vedtak fattet av opptaksutvalget, avgjøres av formannskapet. 7. OPPSIGELSE Oppsigelsesfristen er en (1) måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og det må betales for opphold i oppsigelsestiden. Dersom man sier opp plassen i barnehagen, vil man ikke ha automatisk fortrinnsrett til nytt opptak (jfr. pkt.5). Barnehageplass som sies opp etter 1.mai, må betales for ut barnehageåret. Barn som går over i skolen trenger ikke si opp plassen. De har plass ut juli, dersom annet ikke er avtalt. Kommunen kan også si opp avtaleforholdet. Oppsigelse kan gis ved manglende oppholdsbetaling. Oppsigelsestid er 1 måned. 8. FORELDREBETALING Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for opphold i barnehagene. Det regnes kun hele måneder uavhengig av ferier og fridager. Det betales for 11 måneder for de barn som har fast plass. Juli måned er betalingsfri. Betaling skjer forskuddsvis til kommunen. Legeerklæring kan gi rett til fritak for foreldrebetaling dersom fraværet er 10 sammenhengende virkedager eller mer. Reduksjon i betalingen foretas ordinært bare ved fravær p.g.a. barns sykdom. Søskenmoderasjon gis etter følgende regler: 1. barn betaler full sats 2. og øvrige barn betaler 50% av full sats. Foreldre som skylder betaling for opphold og kost, mister barnehageplassen ved restanser over to måneder. I slike tilfeller vil foreldrene først bli kontaktet av kommunen som innkrevende myndighet.

5 Side 5 9. ÅPNINGSTIDER Barnehagene holder åpent fra kl til Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften og på planleggingsdager. Vi stenger kl.12 dagen før helligdag. 10. FERIE Barna skal ha minimum 3 uker ferie i løpet av kalenderåret. To av disse skal være sammenhengende. Den 4. betalingsfrie uka er planleggings- og kursdager for personalet. Disse legges utover i barnehageåret. Foreldrene må gi beskjed om tidspunkt for barnas ferie. Frist for tilbakemelding om sommerferie er 1.mai. Alle barn skal ha ferie! 11. TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt om private forhold de blir kjent med i stillingens medfør. (Jfr. Forvaltningsloven 13) 12. GODKJENNINGSMYNDIGHET Godkjenning av Herøy barnehage er delegert til kommunestyret IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene for Herøy barnehage trer i kraft fra den dato formannskapet bestemmer.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014 Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Familiebarnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer