VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS"

Transkript

1 Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen. Trine-Lill Herdal Andreassen er daglig leder. Barnehagen har èn avdeling med 29 plasser. Barna er fra 1-6 år. 2. FORMÅL Eplehagen Barnehage Lyngdal AS drives i samsvar med Lov om barnehages 1 og OPPTAKSMYNDIGHET OG OPPTAKSKRETS I Lyngdal kommune er det samordnet opptak for private og kommunale barnehager, i samsvar med Lov om barnehage 12. Opptakskretsen for Eplehagen Barnehage er Lyngdal kommune. Plassene fordeles etter innstilling fra eiere og styrer. 4. OPPTAKSKRITERIER Prioritet 1: Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehageloven 13. Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog, PPT eller andre institusjoner med fagkompetanse må foreligge. Prioritet 2: Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Vedlegg fra barnevernet må foreligge om at barnehageplass er et forebyggende tiltak. Prioritet 3: Særskilte kriterier. Barn fra familier som har redusert mulighet til å ha den daglige omsorgen for barnet. Skriftlig dokumentasjon fra lege, psykolog eller andre faggrupper som er relevant dersom foresatte lider av sykdom/nedsatt funksjonsevne må foreligge. Prioritet 4: Endret oppholdstid. Barn som allerede har plass i Eplehagen Barnehage kan utvide oppholdstiden. Prioritet 5: Barn fra språklige minoriteter. Prioritet 6: Hensyn til barnegruppas sammensetning. Prioritet 7: Eiere og ansattes barn. Prioritet 8: Barn som har søsken i Eplehagen Barnehage. Prioritet 9: Barn som skal gå siste år i barnehage før skolestart. 5. OPPTAKSPERIODE Eplehagen barnehage tar inn barn i alderen 1-5 år. Tildeling skjer skriftlig. Barnehageåret starter ca. 1. august. Det betales fra den datoen barnet har fått tildelt barnehageplass. Side 1 av 5

2 Side 2 av 5 Barn som tildeles plass, kan beholde plassen til 15. august det året de begynner på skolen, med mindre det finnes et sfo-tilbud fra 1. til 15. august ved skolen barnet skal gå på. Lyngdal kommunen vil fra 1. august 2014 ha et sfo-tilbud ved Berge barneskole, Å barneskole og Årnes barneskole. Dette vil også gjelde for 1. klassingene. For de av skolebarna som benytter tilbudet om å være i barnehagen august, vil det bli bindende påmelding. De har tilbud om samme antall dager som de har gått tidligere. Tilbudet koster kr. 330,- pr dag, og skal betales innen 1. juli d.å. Søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling gjelder ikke for dette tilbudet. 6. VENTELISTE OG KLAGE PÅ OPPTAK De søkerne som ved ordinært opptak får avslag på søknad om barnehageplass, settes på venteliste. Denne legges til grunn ved eventuelle ledige plasser senere i barnehageåret. Supplerende opptak i løpet av barnehageåret: -Søkere fra venteliste tilbys plass i samsvar med fastsatte opptakskriterier ( 4). -Barn på venteliste som har søkt innen fristen for hovedopptak, vil bli prioritert før barn som har søkt etter hovedopptakets frist. Det er etter Barnehagelovens forskrifter om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage anledning til å klage på opptak og avslag på søknaden. Klagen skjer skriftlig til Opptaksutvalget i kommunen, som foretar forberedende klagebehandling. Evt. klager blir behandlet av kommunalt klageorgan. Dersom kommunens klageorgan finner at klageren skulle være tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige barnehageplass etter at barn med prioritet etter barnehagelovens 13 og barnevernlovens 4-12, 4-4, er tilbudt plass. 7. ENDRING I OPPHOLDSTID OG PERMISJON Ved tildelt plass kan endring av antall dager normalt skje først Søknad om endring av antall dager skal skje skriftlig. Reduksjon av oppholdstiden kan normalt skje 1.8. og 1.1. Ved ønske om å øke antall dager i barnehageåret må det søkes skriftlig til styrer. Det kan søkes om økt oppholdstid i løpet av barnehageåret ved ledig kapasitet i barnehagen. Permisjon: Det kan søkes om permisjon fra tildelt barnehageplass. Permisjon kan søkes fra tidspunktet barnet fikk tildelt plass til etterfølgende barnehageår starter. Søknaden må skje skriftlig til styrer, og kan innvilges for maksimalt et år. Styrer må godkjenne søknaden før permisjonen kan tas. 8. OPPSIGELSESFRISTER Ved oppsigelse av tildelt plass i barnehagen, er oppsigelsestiden en mnd., regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skal være skriftlig og gis til styrer. Det betales for hele oppsigelsesperioden, selv om barnet ikke møter i barnehagen. Ved oppsigelse etter 1. april må barnehageplassen betales ut barnehageåret. (man betaler også for mai og juni). Nye barn som har fått tildelt plass i Eplehagen Barnehage og takket ja til plassen, kan ikke si opp plassen senere en 1. juni d.å. uten å måtte betale for 1 mnd. opphold. Side 2 av 5

3 Side 3 av 5 9. ÅPNINGSTIDER Barnehagen har åpent fra kl mandag til fredag, med unntak av hellig- og høytidsdager. Barnehagen stenger kl , da skal personalet kunne gå hjem. Den som skal hente barnet må komme i barnehagen senest kl for å kunne ha tid til samtale med personalet og klesskift i garderoben. 10. FERIER Barnehagen har tre uker sammenhengende ferie i juli-august, og holder da stengt. I julen er det stengt fra og med 23. desember til og med 1. januar. I påsken er det stengt fra og med mandag etter palmesøndag til og med 2. påskedag. 11. PLANLEGGINGSDAGER Det holdes fem planleggingsdager i året og da er barnehagen stengt. Oversikt over planleggingsdager og ferier utdeles ved barnehageårets begynnelse. 12. BETALING FOR BARNEHAGEPLASS Foreldrebetaling fastsettes av eiere, men følger makspris gitt av staten. Det er fast månedspris i forhold til antall oppholdsdager pr. uke. Eplehagen Barnehage Lyngdal AS har følgende satser: 3 oppholdsdager pr. uke: Månedskostnad kr. 1515,- + kr. 220,- for mat. 4 oppholdsdager pr. uke: Månedskostnad kr. 2020,- + kr. 290,- for mat. 5 oppholdsdager pr. uke: Månedskostnad kr. 2405,- + kr. 360,- for mat. Det tas forbehold om prisendring fra staten/kommunen i perioden. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. (første) i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Eldste barn i søskenflokken blir definert som barn nr. 1, barn nr. 2 er nesteldst osv. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 eller flere. Dette er fastsatt gjennom forskrifter om foreldrebetaling i barnehager 3. Moderasjon gis bare på foreldrebetaling, ikke på kostpenger. Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses som fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Har foreldre avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses som fast bosatt begge steder. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Søskenmoderasjon gjelder ikke ved kjøp av ekstra timer utover fast tilbud. 13. REDUKSJON ELLER FRITAK FOR FORELDREBETALING For barnefamilier med lav betalingsevne, er det mulighet for reduksjon eller fritak for foreldrebetalingen med hjemmel i sosialtjenestelov og barnevernlov. Foreldre må søke skriftlig om reduksjon/friplass til NAV v/sosialkontor eller barnevernstjenesten i kommunen. Side 3 av 5

4 Side 4 av FRADRAG I FORELDREBETALING DER BARNET FÅR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN Det gis fradrag i foreldrebetalingen for den tid barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens 5-7. Reduksjonen trekkes hver måned på foreldrebetalingen. 15. MANGLENDE BETALING FOR BARNEHAGEPLASS Betaling skjer forskuddsvis den første i hver måned, med mindre annet er avtalt med barnehagens eiere. Uteblir betalingen for barnehageplass i to (2) måneder, kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 dagers varsel. 16. TAP AV BARNEHAGEPLASS Oppsigelse av et barns plass i Eplehagen Barnehage, kan fra barnehagens side kan skje dersom; - Oppholdsavgiften ikke betales etter purring. - Dersom barnehageplassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger. - Ved langvarig fravær uten at barnehagen varsles. - Foresatte opptrer på en måte som er egnet til å skade eller sette i fare andres barn, de ansattes arbeidsforhold eller barnehagens omdømme. Slik oppsigelse avgjøres av barnehagens eiere. - Dersom oppsigelse av barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenger. 17. KJØP AV EKSTRA DAG Det kan kjøpes ekstra dager i barnehagen etter avtale, med forbehold om at barnehagen har kapasitet til dette. Det koster 330,- kr pr dag, og blir fakturert på førstkommende foreldrebetaling. 18. FOR SENT HENTING AV BARNET Barnehagen stenger kl , da skal personalet kunne gå hjem. Den som skal hente barnet må komme i barnehagen senest kl for å kunne ha tid til samtale med personalet og klesskift i garderoben. Blir barnet hentet etter 16.30, vil det bli pålagt et tilleggsgebyr på kr. 150,- pr. påbegynte halvtime. Dette faktureres på førstkommende foreldrebetaling. 19. DERSOM BARNEHAGEN IKKE ÅPNER TIL AVTALT TID Eplehagen åpner normalt kl Dersom personalet pga. uforutsette hendelser ikke åpner til avtalt tid, vil familier som blir berørt få en reduksjon på foreldrebetalingen på kr 150,- pr. påbegynte halvtime på neste regning. 20. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Barnehagen fyller krav om at leke- og oppholdsareal pr. barn skal være minimum 4 kvm for barn over 3 år, og 5,3 kvm for barn under 3 år. Eplehagen har ca. 184 kvm. netto leke- og oppholdsareal. 184 kvm.: 29 = 6,34 kvm. pr. barn. 21. FORSIKRING Alle barn som har plass i Eplehagen Barnehage er forsikret. Forsikringen gjelder på barnehagens område og på turer som arrangeres av barnehagen. Forsikringen gjelder Side 4 av 5

5 Side 5 av 5 også på direkte tur til og fra barnehagen For mer detaljerte opplysninger, spør personalet. 22. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALGE Eplehagen Barnehages foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til barn som går i Eplehagen. Foreldrerådet skal jobbe for godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. Det blir holdt to foreldrerådsmøter i året. Fra foreldrerådet velges det to foreldrerepresentanter til Samarbeidutvalget. Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to representanter for ansatte. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal ha to møter pr. barnehageår, og ellers om det oppstår situasjoner som krever det. 23. TAUSHETSPLIKT Personalet og representanter som sitter i Samarbeidsutvalget har taushetsplikt jfr. Lov om barnehager 20 og Forvaltningsloven 13 til 13f. 24. POLITIATTTEST Hele personalet i Eplehagen Barnehage skal levere politiattest i henhold til Lov om barnehage INTERNKONTROLL Det gjennomføres internkontroll i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Barnehagen har utarbeidet en internkontroll som har til hensikt å sikre kvalitet og helse, miljø, sikkerhet, brannvern og produktkontroll for barn og ansatte i barnehagen. Barnehagens HMS ansvarlige har system og rutiner for oppfølging. 26. FASTSETTELSE AV VEDTEKTENE OG ENDRING AV VEDTEKTENE. Det er styret i Eplehagen Barnehage Lyngdal AS som fastsetter barnehagens vedtekter. Vedtektene gjelder for ett (1) år av gangen. Det er styret i Eplehagen Barnehage som endrer vedtektene. Side 5 av 5