Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS"

Transkript

1 Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 1. Eierforhold Alba barnehagene eies og drives av Albacare AS. 2. Formål Barnehagene skal drives i samsvar med: Lov om barnehager De av Barne- og familiedepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer Egne vedtekter og plan for de enkelte barnehagene Barnehagen skal gi barna en trygg og god oppvekst, med vekt på lek og samspill med andre barn og voksne. Det fysiske miljø og de ansatte skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. I nært samarbeid med barnas hjem skal barnehagen tilrettelegge et miljø som sikrer barna omsorg, utfoldelse og utvikling, hvor individets forutsetninger og egenart står i fokus. Barnehagene skal drives med et ikke økonomisk formål. 3 Våre verdier/pedagogikk I Albabarnehagene får barna kunnskap for livet. Hvert barn er unikt og kompetent med rett til å tenke, føle og gjøre på ulike måter. For å forstå sammenhenger og skape mening i livet trenger barn ett mangfold av inntrykk - og utrykksmåter. De trenger ulike materialer ute og inne, som gir de mulighet til å fordype seg, utforske og leke. Disse situasjonene kjennetegnes ved intensivt engasjement, dyp konsentrasjon, manglende tidsfornemmelse og å glemme seg selv. I barnehagen deltar barnet i fellesskapet. Deltagerne skaper noe felles og alle sine ideer, væremåte og fantasi skal møtes med respekt. Vi vil bidra til at barna får erfare gleden og nytten i å dele med andre. Barna skal få erfare hvordan vi lever demokratiet. Ingen dag er lik, ingen barn er lik, ingen situasjon er lik, ingen tolkning er lik dette er en verdi for oss. Adresse:,

2 4 Styringsorganer: 4.1 Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem, og være et rådgivende og kontaktskapende organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer. De ansatte og foreldrerådet velger to representanter hver. Eierstyret velger en representant. Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 1 år om gangen. Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentanten. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke stemmerett såfremt daglig leder ikke er valgt inn som representant. Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av samarbeidsutvalgets leder, av et medlem av samarbeidsutvalget, eller av daglig leder. Leder foretar innkallingen. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Samarbeidsutvalget har blant annet som oppgave å fastsette barnehagens årsplan. Årsplanen skal bygge på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og avspeile vedtektenes formål. Medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt. 4.2 Foreldreråd Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Dette for å sikre godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen. I saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen kan foreldrerådet be om å få saken forelagt. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt. Foreldrerådets leder innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtte. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget og to varamedlemmer. Foreldre har taushetsplikt omkring saker som blir tatt opp gjennom foreldreråd. Saker som er oppe i foreldreråd er taushetsbelagt. Adresse:,

3 5. Arealutnytting, åpningstid og ferie Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm. leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,3 kvm. for barn i aldersgruppen 0-3 år. Barnehagen er åpen fra kl til kl mandag til fredag. I perioder med lite behov kan det være aktuelt å innskrenke åpningstiden, for eksempel i sommerferieavvikling. Barnehagen er stengt: o På alle offentlige høytidsdager o Hele påskeuken o Fra og med julaften til og med nyttårsaften o Fem planleggingsdager i året Ferieavvikling for barn: o Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Derav minst tre uker sammenhengende i tidsrommet 1.juni til 15.august. Foresatte må på forhånd inngå bindende avtale med barnehagen om tidspunkt for barnas ferie innen 25.april. o Barnehagen har åpent hele sommeren. o Skolestartere skal ha avviklet sin ferie før de slutter. Det samme gjelder for barn som slutter i august. 6. Tildeling av plass i barnehagen Barnehagen deltar i samordnet opptak med kommunen. Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 år og fram til skolestart. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1) Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av oppholdet i barnehagen, jfr. Barnehagelovens 9. 2) Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern; Lov om barnevernstjenester ) Søsken av barn som går i barnehagen. 4) Barn av ansatte i barnehagen. 5) Barn som i henhold til lov om barnehage 12a har rett til plass i barnehage. 6) Barn i nærmiljøet. Ved opptak skal det tas hensyn til gruppesammensetning. Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart. Hvis barnehagen ikke får fylt opp barnehageplassene, vil det vurderes å ta inn barn fra nærliggende kommuner. Adresse:,

4 7. Foreldrebetaling Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis søskenmoderasjon, jfr. kommunale vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for kost kommer i tillegg, indeksreguleres hvert år. Betaling regnes fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte. Betaling skjer via avtalegiro. Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister man plassen i barnehagen. Pr. 1.mars 2013 er foreldrebetalingen pr. måned på kr 2330,- og kost på kr 500,-. 8. Oppsigelse (utmelding) Oppsigelse av plassen må skje skriftlig, enten ved et brev eller e-post til daglig leder i barnehagen, med en måneds varsel, regnet fra den første i måneden. 9. Sykdom og fravær Hvis et barn er sykt, eller er borte av andre grunner, skal det gis beskjed til barnehagen. Om det er planlagt at barnet skal være borte, gis det beskjed på forhånd. Hvis barnet er sykt, skal det holdes hjemme pga smittefare. Om barnet ikke kan delta i aktiviteter ute og inne på lik linje med de andre barna, bør det holdes hjemme. I tvilstilfeller eller ved spesielle behov, avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen. 10. Ansvar Barnehagens styre er pålagt å tegne forsikring på barna. Foreldre er ansvarlig for levering og henting av barna, og må ikke forlate/eller ta med barnet før det har vært i kontakt med personalet. Dersom barnet skal hentes av en annen person en de som vanligvis henter barnet, må det gis beskjed. Personalet har ansvar for barna når de er i barnehagen. Barnehagen har ikke ansvar for barnets medbrakte klær og eiendeler. De ansatte skal ikke ta med barna som passasjer i egen bil, eller offentlig transportmiddel, uten foreldrenes samtykke. Adresse:,

5 11. Taushetsplikt og politiattest Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt, jfr 20 i Lov om barnehager. Dette gjelder også eierstyret, og foreldre med verv i barnehagen. Vikarer, studenter og andre skriver under taushetserklæring før start i barnehagen. Alle ansatte må levere politiattest før tiltredelse. Dette gjelder også vikarer og andre som skal være i barnehagen. 12. Helsekontroll av barnet Når et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. 13. Barnehagens internkontrollsystem Barnehagen følger forskriftene for internkontroll med hensyn til blant annet arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsen. Dette kommer fram i egne dokumenter. 14. Endringer av vedtekter Eierstyret kan endre retningslinjer for driften av barnehagen etter endringsforslaget er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse. Vedtektene er forelagt Samarbeidsutvalget i desember 2012 for uttalelse. Vedtektene er revidert og vedtatt i eierstyret og gjeldende fra Adresse:,

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014 Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Familiebarnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg...

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S

Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtekter for Øverland Barnehage A/S Vedtatt i generalforsamling 5. desember 2005 med virkning fra 1. august 2006. Endret og vedtatt i generalforsamling 07.10.13 Adresse: Gml. Ringeriksv. 125 1356 Bekkestua

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer