1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)"

Transkript

1 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015

2 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember 2011, med hjemmel i lov 17.juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 13-7 tredje ledd. Revidert ved vedtak i kommunestyret april 2012 september 2013 mai Virkeområde Forskrift for kommunale skolefritidsordninger i Rana kommune. Forskriften gjelder for alle skolefritidsordninger i Rana kommune (heretter kalt SFO). 2 Eierforhold Rana kommune eier og driver skolefritidsordninger som en integrert del av alle kommunale skoler med barnetrinn. 3 Formål SFO skal være et trygt og helsefremmende omsorgs og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Tilbudet skal preges av aktiviteter og sosial læring samtidig som barns behov for omsorg og lek ivaretas. SFO skal omfatte både inne- og uteaktiviteter. Den enkelte skole skal utarbeide aktivitetsplaner for SFO for hvert år. Skolens ordensreglement gjelder i hovedsak også for SFO. 4 Opptaktsmyndighet Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet. Søknad om opptak, endringer samt oppsigelser gjøres på kommunens egen nettportal for SFO. Alle som ønsker SFO-plass må søke elektronisk. Lenke til nettportalen finner du på kommunens hjemmeside. 5 Opptakskriterier (hvem som omfattes av tilbudet) Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1.-4.klasse. Det skal også gis tilbud for barn med særskilte behov i 5.-7.klasse (bistandstrengende). Bistandstrengende er de som i henhold til sakkyndig vurdering og i enkeltvedtak om spesialundervisning, er tildelt plass i SFO. Ei forutsetning for inntak i SFO er at alle restanser i forhold til foreldrebetaling i kommunale barnehager og SFO m.m. skal være oppgjort, eller er i samsvar med inngått betalingsavtale. 6 Opptaksperiode Det tilbys plass for elever på årstrinn til og med utgangen av 4. trinn. Plassen må sies opp dersom den ikke skal løpe til og med 4. trinn. Jfr. 12 Bistandstrengende elever med særskilte behov kan få tilbud om plass til og med 7.årstrinn.

3 3 7 Opptak, frister og prioritering. Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1.mars. De som søker etter fristen settes på venteliste og vil få plass ved ledig kapasitet. Rektor vurderer kapasitet ut fra forsvarlighet og tilgjengelige ressurser. Hvis det er flere søkere enn de plassene som kan tilbys gjøres følgende prioritering i rekkefølge: 1. Bistandstrengende elever 1.-7.klasse. 2. Barn med vedtak av lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven). 3. Yngre elever prioriteres foran eldre. Venteliste handteres med samme prioritering som ved hovedopptak. Bistandstrengende elever som i henhold til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak trenger SFO-tilbud, får dette. Tilbudet til bistandstrengende kan etter ei samlet vurdering av ressurser og kompetanse legges til annen skole enn nærskolen. Kommunen har styrket kompetanse og fysisk miljø på minst en av sine skoler i forhold til bistandstrengende elever. 8 Avslag Søkere som ikke tildeles plass i hovedopptaket får avslag om plass innen 1. juni. Ved å kontakte rektor kan søker stå på venteliste i tilfelle ledig kapasitet oppstår. Prioritering følger kriterier gitt i 7 i denne forskrift. Ved tildeling av plasser etter hovedopptak (venteliste) gis det ikke avslag til de øvrige på ventelista. 9 Foreldrebetaling Foreldrebetaling for SFO beregnes ut fra de retningslinjer og satser som til enhver tid vedtas av kommunestyret. Eventuelle endringer skjer i forbindelse med kommunens årlige budsjettbehandling. For alle plasser gjelder at faktura i september belastes med dagene i august. Oppholdsbetaling belastes fra startdato gitt i tilbudsbrevet. For bistandstrengende elever klasse beregnes foresattbetaling etter de satser som til enhver tid gjelder. For bistandstrengende elever i 5.-7.klasse beregnes det ikke betaling for tilbudet. Ved for sein betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr. 9A: Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i SFO, gis det søskenmoderasjon slik: Fra og med barn nr. 2 gis det 50 % reduksjon i foreldrebetaling på billigste plass. For å få moderasjon må søsken ha samme bostedsadresse, samt ha samme mor og/eller far. Moderasjonen gis ut fra til en hver tid gjeldende betalingssats vedtatt av kommunestyret. Søskenmoderasjon gjelder alle plasstyper unntatt dagplass.

4 4 10 Plasstyper Det tilbys følgende plasser: Hel plass: Alle skoledager i 10 mnd. Halv plass: 50 % av alle skoledager i 10 mnd. Innenfor tildelt økonomisk ramme kan organisering av plasstypen variere noe fra skole til skole. Rektor avgjør i samarbeid med foresatte de muligheter som ligger innenfor rammen. Dagplasser: plass en enkelt dag for elever uten ordinær plass når det oppstår akutt behov for tilsyn. Tilleggsplass - heldagstilbud på skolefridager/ferier: Jfr. 13 om åpningstider. Miniplass: I 10 mnd. o Gjelder fra undervisningsslutt kortdager og til tidspunkt for ordinær skoleslutt øvrige dager i uka. 11 Varsel om endring av betalingssats Prisøkning iverksettes 6 uker etter at skriftlig varsel er gitt. Nye satser kunngjøres i brev fra rektor til foresatte, samt i lokalavis og kommunens hjemmeside. 12 Oppsigelse av plass i SFO Plass i SFO kan sies opp med en måneds varsel fra den 1. i måneden av bruker. Dette gjøres via nettportal for SFO Jfr. 4. Dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen kan rektor si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. i måneden. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes blant annet: 1. Ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene. 2. Dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger Jfr Åpningstider Et SFO-år går fra 1. august til 31. juli påfølgende år. SFO i Rana kommune er som hovedregel åpen alle skoledager etter skoleruta. SFO s åpningstider fastsettes til vanlig mellom kl. 07:00-16:30. Muligheter for noe lokal tilpasning ved enkelte skoler. I skoleferier tilbys elever med tilleggsplass SFO-tilbud på et av stedene i angitt sone: Sone 1: Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors. Sone 2: Gruben barneskole, Dalsgrenda, Hauknes og Lyngheim. Merk: I uke 28, 29, 30 og 31 gis tilbudet kun ved Gruben barneskole. Øvrige skoler har ikke SFO-tilbud i skolens ferier. Oppstartdato i august må vurderes av den enkelte skole v/rektor og kunngjøres på kommunens hjemmeside. SFO er stengt 5 planleggingsdager utenom elevens skolerute. julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag fra klokken 12:00.

5 5 14 Bemanning og ledelse Rektor er administrativ og faglig leder av SFO. Det kan opprettes arbeidslederstilling på SFO. Slik stilling benevnes SFO-leder. 15 Leke- og oppholdsareal Generelle krav som stilles til SFO fremkommer av plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, opplæringslovens 9a og 13-7, forskrift om miljørettet helsevern mv. Godkjenning av lokaler gjøres på bakgrunn av dette regelverket. SFO er en del av skolens lokaler. Vi tilstreber å ha et fast rom/sted som primærbase for SFO ved alle skolene i kommunen. Skolens utearealer ivaretar behovet også for SFO. Det er ønskelig at SFO også tar i bruk tilgjengelige utearealer og anlegg i skolens nærhet. 16 Rutiner for sein henting av barn Dersom barnet ikke blir hentet ved stengetid legges følgende retningslinjer til grunn: a) Foresatte kontaktes på de telefonnummer som er tilgjengelige. b) Dersom det ikke oppnås kontakt med noen på oppgitt telefonliste innen 30 minutter kontaktes barnevernet. c) Dersom barnevernet ikke får handtert situasjonen kontaktes politiet for å ivareta barnet for videre handtering. d) Det kan kreves inn ekstra betaling ved for sen henting gjentatte ganger. 17 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1.juli 2015, og gjelder til eventuelle nye endringer blir vedtatt. Fra samme tid oppheves forskrift av september Klage Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for den instans som har truffet vedtaket. Endelig klageinstans er Rana kommunes klagenemd. Klagefrist: 3 uker 19 Endringer Rettigheter og plikter fastsatt i, eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt endres av kommunestyret. Dette også med virkning for de som innehar plass når forskriften endres.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Komite for mennesker og livskvalitet i møte den12.02.14 under sak nr. 13/14 VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE 1. GENERELT. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015

SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 Oppdatert pr. 20.02.2014 INNHOLD ADRESSE- OG TELEFONLISTE TIDSPLAN ANNONSE RETNINGSLINJER FOR OPPTAK INFORMASJON VEDTEKTER SERVICEERKLÆRING PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer