Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017

2 Tittel: Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Undertittel: Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området TF-notat nr: 43/2017 Forfattere: Bent Aslak Brandtzæg og Audun Thorstensen Dato: ISBN: ISSN: X Pris: 120 (Kan lastas ned gratis fra Framsidefoto: Telemarksforsking Prosjekt: Utredning av grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner Prosjektnr.: Prosjektleder: Bent Aslak Brandtzæg Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Telemark Spørsmål om dette notatet kan rettes til: Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf: Resymé: Telemarksforsking har gjennomført en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering som omfatter området Hjuksebø i Sauherad kommune, og som er knyttet til en endring i kommunestrukturen i området. Kartleggingen er basert på telefonintervju, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av disse. Bent Aslak Brandtzæg er utdannet geograf (Cand.polit.) fra Universitetet i Bergen. Brandtzæg har vært ansatt som forsker ved Telemarksforsking siden 1995, og er temaansvarlig for instituttets forsking knyttet til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Audun Thorstensen er utdannet statsviter og har vært ansatt som forsker ved Telemarksforsking siden Han arbeider spesielt med forskingsprosjekter innen kommunal økonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt. 2 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

3 Forord Telemarksforsking har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark gjennomført en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering som omfatter området Hjuksebø i Sauherad kommune i forbindelse med endring i kommunestrukturen i området. Kartleggingen er basert på telefonintervju, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av disse. Telefonintervjuene ble gjennomført i perioden november Ved Telemarksforsking har Bent A. Brandtzæg vært prosjektleder. Audun Thorstensen har bidratt i analyse- og rapporteringsarbeidet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg Prosjektleder Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 3

4

5 Innhold Sammendrag Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Om undersøkelsen Om respondentene Handel Kommunale tjenester Kultur- og fritidstilbud Vurdering av grensejustering Mulige tiltak fra Sauherad/nye Midt-Telemark Konklusjon Vedlegg Innbyggerundersøkelse resultater i tabellform (vektet) Innbyggerundersøkelse Spørreskjema Kart over grunnkretser og delområder i Sauherad kommune Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 5

6 Sammendrag Dette notatet presenterer resultatene fra en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i Hjuksebøområdet i Sauherad kommune. Stortinget har vedtatt at Bø og Sauherad skal slås sammen til Midt-Telemark kommune. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført i forbindelse med at det skal gjennomføres en vurdering av om Hjuksebø-området skal være en del av Midt-Telemark eller Notodden kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden november, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjuene. Det ble ringt til alle innbyggere i Hjuksebø i stemmerettslig alder og som var registret med fasttelefon eller mobiltelefon. I alt omfattet dette 340 personer. Undersøkelsen ga svar fra 214 av disse, noe som utgjør en svarprosent på 63. Spørsmålene la vekt på få fram innbyggerne i Hjuksebø sin tilknytning til kommunene i området gjennom arbeid, handel, kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud. Videre ble det stilt spørsmål om hvordan innbyggerne stiller seg til å bli en del av nye Midt-Telemark eller Notodden kommune. Resultatene fra undersøkelsen er relativt klare. Undersøkelsen viser at innbyggerne i Hjuksebø har langt større tilknytning til Notodden enn Bø og nye Midt-Telemark kommune. En stor andel av pendlingen skjer mot Notodden, og en betydelige større andel av de sysselsatte har sitt arbeidsted på Notodden og Kongsberg sammenlignet med Sauherad og Bø. Det meste av handel, bruk av kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud som skjer utenfor Sauherad, skjer også på Notodden. Bruken av slike tilbud i Bø og Midt-Telemark er relativt liten. Resultatene viser at et klart flertall er positive til å bli en del av Notodden kommune (85 prosent), mens et klart flertall også er negative til å bli en del av nye Midt-Telemark kommune (73 prosent). 6 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

7 1. Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Telemarksforsking har på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark gjennomført en innbyggerundersøkelse om en eventuell grensejustering som omfatter området Hjuksebø i Sauherad kommune. Kartleggingen er basert på telefonintervju, og Norstat AS har hatt ansvaret for gjennomføring av disse. I dette notatet vil vi gå gjennom resultatene fra undersøkelsen. 1.1 Om undersøkelsen Stortinget har vedtatt at Bø og Sauherad skal slås sammen til nye Midt-Telemark kommune. I forbindelse med dette skal det gjennomføres en vurdering av om Hjuksebø-området skal overføres til Notodden kommune, og Telemarksforsking har hatt ansvar for å gjennomføre en innbyggerundersøkelse blant de som bor i området. Spørsmålene i undersøkelsen er utarbeidet av Telemarksforsking i samarbeid med Fylkesmannen. Gjennom undersøkelsen har det vært ønskelig å få svar på følgende hovedspørsmål: Hvor pendler innbyggerne på Hjuksebø til? I hvilken grad benytter innbyggerne seg av tilbud utenfor Sauherad kommune, og hvor ligger disse tilbudene? o Handel o Kommunale tjenester o Kultur- og fritidstilbud Hvordan stiller innbyggerne seg til å bli en del av Notodden eller Midt-Telemark kommune? Selve spørreskjemaet følger som vedlegg til rapporten. En detaljerte oversikt over spørsmålsformuleringene går således fram av dette. Datainnsamlingen ble gjennomført via telefonintervju. Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjuene. Undersøkelsen omfattet alle innbyggere med stemmerett i Hjuksebø-området og som også var registrert med fasttelefon eller mobiltelefon. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden november. For å nå så mange som mulig av innbyggerne, ble det i forkant av telefonintervjuene sendt et brev til alle husstander med informasjon om undersøkelsen, og hvor også spørreskjema var vedlagt. Dersom medlemmene i husstanden var usikre på om de var registret i offentlige registre med et telefonnummer de kunne kontaktes på, ble de oppfordret til å ta kontakt med Telemarksforsking for å oppgi telefonnummer som de kunne kontaktes på. Ut fra henvendelser fra innbyggerne i området, ble det foretatt endringer av 16 telefonnummer, samtidig som 20 nye telefonnummer ble lagt inn. Totalt ble det ringt til 340 personer i stemmerettslig alder i området registret med fast telefon eller mobiltelefon. I følge SSBs befolkningsstatistikk var det 380 personer over 18 år som hadde registrert bostedsadresse i de aktuelle grunnkretsene per Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 7

8 1.2 Om respondentene Totalt fikk Norstat svar fra 214 respondenter, noe som gir en svarprosent på 63. Tabell 1 gir oversikt over kjennetegn ved respondentene. Blant de som ikke svarte, var det 28 prosent som av ulike årsaker ikke ønsket å svare på undersøkelsen og 72 prosent som ikke svarte på telefon. Respondenter som ikke svarte, ble forsøkt ringt inntil 10 ganger. Vi ser at det er 53 prosent menn og 47 prosent kvinner som har svart på undersøkelsen. Videre ser vi at en stor andel er 50 år og eldre (70 prosent). Nesten 50 prosent oppgir at de har bodd i Hjuksebø-området i 31 år eller mer. 39 prosent oppgir at de ikke er yrkesaktive. Av de yrkesaktive er det flest som arbeider i privat og kommunal sektor. En liten andel er sysselsatt i statlig og fylkeskommunal sektor. Av de yrkesaktive er det kun 16 prosent som har arbeidsplassen sin i Sauherad, mens de resterende har arbeid utenfor kommunen. Notodden er den klart største utpendlingskommunen, og 54 prosent av respondentene har arbeidsplassen der. Det er 12 prosent som arbeider på Kongsberg og 5 prosent som arbeider i Bø. Av de som har arbeidsplassen i Sauherad, er det 55 prosent som har arbeidsplassen på Hjuksebø, mens 45 prosent har arbeidsplassen et annet sted i kommunen. Tabell 1 Bakgrunnsvariabler. Kjennetegn. Bakgrunnsvariabler Prosent Kjønn Menn 53 % Kvinner 47 % Alder år 18 % år 13 % år 41 % 67 år og eldre 29 % Bodd i Hjuksebø 0-5 år 9 % 6-10 år 5 % år 15 % år 22 % 31 år eller mer 48 % Yrkesaktivitet Yrkesaktiv kommunal 16 % Yrkesaktiv fylkeskommunal 1 % Yrkesaktiv statlig 7 % Yrkesaktiv privat 37 % Ikke yrkesaktiv 39 % Arbeidsplass Sauherad 17 % Notodden 54 % Kongsberg 12 % Bø 5 % Grenland/Nome 4 % En annen kommune 10 % Arbeidsplass Sauherad Hjuksebø 55 % Et annet sted i Sauherad 45 % I og med at ikke alle i stemmerettslig alder som er bosatt i Hjuksebø-området har svart, eller har hatt anledning til å svare, på innbyggerundersøkelsen, er det av interesse å se nærmere på i hvilken 8 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

9 grad de som har svart er representative for innbyggerne totalt sett. Vi ser at de som har vært med i undersøkelsen er rimelig representative ut fra kjønn og aldersfordeling (jf. Tabell 2). Tabell 2 Fordeling mellom innbyggere på Hjuksebø og respondenter som har deltatt i undersøkelsen. Kjønn og alder. I prosent. Kilde: SSB Respondenter som har deltatt Innbyggere på Hjuksebø i undersøkelsen Kjønn Menn 53 % 52 % Kvinner 47 % 48 % Alder år 18 % 25 % år 13 % 18 % år 41 % 36 % 67 år og eldre 29 % 21 % Tabellen viser at de som har deltatt i undersøkelsen i stor grad er representative ut fra kjønnsfordeling. Det er en viss underrepresentasjon for de yngste aldersgruppene (18-34 år og år), og en viss overrepresentasjon for de eldste aldersgruppene (50-66 år og 67 år og eldre). Det er likevel små forskjeller, og disse vil ha liten effekt på hovedresultatene for undersøkelsen. For å unngå eventuelle skjevheter har vi likevel valgt å vekte resultatene basert på den faktiske befolkningssammensetningen i Hjuksebø. I det følgende vil vi gå gjennom resultatene fra undersøkelsen. Resultatene i tabellform er også vist i vedlegg til rapporten. 1.3 Handel I undersøkelsen ble innbyggerne spurt om hvor ofte de handler utenfor Sauherad kommune. Figur 1 viser at det er relativt stor grad av handel utenfor kommunen. Hele 83 prosent handler utenfor kommunen noen ganger i uken eller oftere. 12 prosent svarer at det de handler utenfor kommunen hver uke. Aldri 1% Sjeldnere 1% Noen ganger i året Noen ganger i måneden 3% Hver uke 12% Noen ganger i uken 48% Daglig 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 1 Hvor ofte handler du utenfor Sauherad kommune? Totalt. I prosent Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 9

10 Tabell 3 viser hvor ofte innbyggerne i Hjuksebø handler utenfor kommunen fordelt på de ulike bakgrunnsvariablene. Her synes det å være noen forskjeller: Menn handler oftere utenfor kommunen enn kvinner Yngre handler oftere utenfor kommunen enn eldre De som er yrkesaktive handler oftere utenfor kommunen enn de som ikke er det De med arbeidssted utenfor kommunen handler oftere utenfor kommunen enn de som har arbeidssted i kommunen Dette er funn som forventet, og synes å være relatert til yrkesaktivitet og pendling. Flesteparten av de sysselsatte i området har sitt arbeidssted utenfor Sauherad kommune. Tabell 3 Hvor ofte handler du utenfor Sauherad kommune? Fordelt på bakgrunnsvariabler. I prosent. N Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i året Noen ganger i måneden Sjeldnere Aldri Totalt % 48 % 12 % 3 % 1 % 1 % Kjønn Mann % 39 % 10 % 6 % 1 % Kvinne % 57 % 14 % 2 % 2 % Alder Under % 41 % 9 % 2 % år år % 27 % 19 % 7 % Ikke yrkesaktiv % 64 % 14 % 1 % 3 % 1 % Sauherad % 47 % 23 % 9 % Arbeidssted år % 52 % 11 % 1 % 3 % 1 % 67 år og eldre % 67 % 11 % 3 % 2 % 0-5 år % 36 % 26 % 4 % 3 % 6-10 år % 18 % 25 % 6 % år % 44 % 6 % 3 % år % 45 % 7 % 2 % 31 år eller mer % 58 % 12 % 6 % 1 % Kommunal % 58 % 10 % 7 % 2 % Bodd i Hjuksebøområdet Yrkesaktiv Fylkeskommunal 3 75 % 25 % Statlig % 47 % 5 % 6 % Privat % 31 % 13 % 2 % 1 % Notodden % 40 % 9 % 1 % 1 % Kongsberg % 26 % Bø 7 14 % 70 % 17 % Grenland og Nome 4 44 % 57 % 10 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

11 Arbeidssted i Sauherad En annen % 27 % 6 % 17 % kommune Hjuksebø % 33 % 33 % 5 % Et annet sted i Sauherad 9 11 % 67 % 8 % 14 % I undersøkelsen ble innbyggerne videre spurt om følgende: «Dersom du handler utenfor kommunen: Hvor er det du vanligvis handler?» Figur 2 gir en oversikt over svarfordelingen. Resultatene viser at hele 98 prosent oppgav Notodden. Det er relativt få som vanligvis handler i andre kommuner. Notodden er således det klart viktigste handelsstedet for de som handler utenfor kommunen. 100% 98% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 6% 4% 3% 0% Notodden Kongsberg Bø Grenland og Nome En annen kommune Figur 2 Dersom du handler utenfor kommunen? Hvor er det du vanligvis handler? Totalt. I prosent. Flere svar mulig. Tabell 4 summerer opp svarene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Vi ser at uavhengig av bakgrunnsvariabler, så er det Notodden som er den vanligste kommunen å handle i for de som handler utenfor kommunen. Svarene viser at det ikke uventet er noe variasjon når man sorterer etter arbeidssted. For de som arbeider i Grenland er det her også her man oftest handler. Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 11

12 Tabell 4 Dersom du handler utenfor kommunen? Hvor er det du vanligvis handler? Totalt og fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. I prosent. Flere svar mulig. N Bø Notodden Kongsberg Grenland og Nome En annen kommune TOTAL Totalt % 5 % 6 % 4 % 3 % 115 % Kjønn Mann % 5 % 6 % 6 % 3 % 115 % Kvinne % 5 % 5 % 3 % 2 % 116 % Alder Under 35 år % 4 % 6 % 108 % Ikke yrkesaktiv % 4 % 3 % 1 % 2 % 111 % Sauherad % 16 % 7 % 10 % 133 % Arbeidssted Arbeidssted i Sauherad år % 11 % 8 % 8 % 8 % 131 % år % 3 % 11 % 3 % 2 % 118 % 67 år og % 3 % 2 % 2 % 2 % 108 % eldre 0-5 år % 4 % 7 % 111 % 6-10 år % 100 % år % 4 % 8 % 7 % 118 % år % 4 % 4 % 5 % 112 % 31 år eller % 8 % 7 % 6 % 3 % 120 % mer Kommunal % 10 % 4 % 10 % 121 % Bodd i Hjuksebøområdet Yrkesaktiv Fylkeskommunal % 25 % 125 % Statlig % 6 % 106 % Privat % 8 % 4 % 8 % 118 % Notodden % 1 % 2 % 2 % 106 % Kongsberg % 36 % 136 % Bø % 14 % 17 % 131 % Grenland og Nome 4 52 % 100 % 152 % En annen kommune % 23 % 113 % Hjuksebø % 7 % 12 % 119 % Et annet sted i Sauherad % 28 % 25 % 153 % 12 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

13 1.4 Kommunale tjenester Figuren under gir en oversikt over hvor ofte innbyggerne benytter seg av tjenester som er lokalisert i en annen kommune (f.eks. lege/tannlege/fysioterapeut/barnehage e.l.). Figuren viser at 45 prosent benytter tjenester utenfor Sauherad kommune noen ganger i måneden eller oftere. 45 prosent oppgir at de benytter slike tjenester noen ganger i året. Aldri Sjeldnere 5% 6% Noen ganger i året 45% Noen ganger i måneden 25% Hver uke Noen ganger i uken Daglig 6% 6% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 3 Hvor ofte benytter du tjenester som er lokalisert i en annen kommune? Totalt. I prosent. Tabell 5 viser svarfordelingen fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Resultatene viser at menn, innbyggere over 50 år og de som har arbeidssted i Sauherad i minst grad benytter tjenester utenfor kommunen. Tabell 5 Hvor ofte benytter du kommunale tjenester som er lokalisert i en annen kommune? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariabler. I prosent. N Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i året Noen ganger i måneden Sjeldnere Aldri Totalt % 6 % 6 % 25 % 45 % 6 % 5 % Kjønn Mann % 5 % 2 % 19 % 50 % 9 % 5 % Kvinne % 6 % 9 % 31 % 40 % 4 % 4 % Alder Under 35 år % 4 % 13 % 26 % 36 % 2 % år 38 8 % 11 % 23 % 48 % 7 % 4 % år 76 5 % 3 % 4 % 25 % 49 % 10 % 5 % 67 år og 45 2 % 7 % 3 % 26 % 47 % 8 % 8 % eldre 0-5 år % 3 % 9 % 27 % 25 % 9 % 6-10 år % 9 % 58 % 6 % 17 % Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 13

14 Ikke yrkesaktiv 69 4 % 7 % 6 % 28 % 39 % 10 % 6 % Sauherad 23 4 % 31 % 53 % 12 % Arbeidssted Arbeidssted i Sauherad år % 2 % 13 % 23 % 46 % 2 % år 49 4 % 10 % 4 % 27 % 49 % 3 % 3 % 31 år eller mer 89 3 % 5 % 4 % 27 % 46 % 10 % 6 % Kommunal 38 5 % 6 % 7 % 28 % 40 % 4 % 11 % Bodd i Hjuksebøområdet Yrkesaktiv Fylkeskommunal 3 50 % 50 % Statlig % 5 % 13 % 6 % 56 % 5 % Privat % 3 % 3 % 24 % 52 % 5 % 2 % Notodden % 4 % 10 % 21 % 39 % 4 % 7 % Kongsberg 17 8 % 8 % 25 % 60 % Bø 7 42 % 59 % Grenland 4 18 % 35 % 48 % og Nome En annen kommune % 9 % 74 % 6 % Hjuksebø 14 7 % 28 % 57 % 7 % Et annet sted i Sauherad 9 34 % 46 % 19 % Figur 4 gir en oversikt over svarfordelingen på spørsmålet: «Dersom du benytter deg av tjenester som er lokalisert i en annen kommune, hvor ligger disse tjenestene?» Her ser vi også at hele 93 prosent svarer Notodden. Av de som bor i Hjuksebø, og som benytter tjenester i andre kommuner, er det bare en liten andel som benytter tjenester i andre kommuner enn Notodden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 2% 9% Notodden Kongsberg Bø Grenland og Nome En annen kommune 3% 6% Figur 4 Dersom du benytter deg av kommunale tjenester som er lokalisert i en annen kommune, hvor ligger disse tjenestene? Totalt. I prosent. 14 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

15 Tabell 6 Dersom du benytter deg av kommunale tjenester som er lokalisert i en annen kommune, hvor ligger disse tjenestene? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariabler. I prosent. Flere svar mulig. N Bø Tabell 6 under viser svarene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. I og med at de fleste har svart Notodden, er det ikke store variasjoner. Det er en noe mindre andel som bruker tjenester på Notodden blant innbyggere som har arbeidsted utenfor Midt-Telemark og Notodden-/Kongsbergområdet. Notodden Kongsberg Grenland og Nome En annen kommune TOTAL Totalt % 2 % 9 % 3 % 6 % 113 % Kjønn Mann % 11 % 3 % 6 % 113 % Kvinne % 4 % 6 % 3 % 7 % 113 % Alder Under 35 år % 4 % 13 % 4 % 6 % 118 % Ikke yrkesaktiv % 1 % 4 % 10 % 108 % Sauherad % 25 % 7 % 10 % 132 % Arbeidssted Arbeidssted i Sauherad år % 4 % 8 % 4 % 112 % år % 1 % 11 % 1 % 8 % 115 % 67 år og % 2 % 5 % 5 % 105 % eldre 0-5 år % 3 % 3 % 7 % 12 % 125 % 6-10 år % 22 % 111 % år % 12 % 7 % 4 % 114 % år % 6 % 4 % 3 % 110 % 31 år eller % 10 % 3 % 8 % 112 % mer Kommunal % 14 % 5 % 6 % 118 % Bodd i Hjuksebøområdet Yrkesaktiv Fylkeskommunal 3 75 % 25 % 25 % 125 % Statlig % 6 % 106 % Privat % 3 % 12 % 6 % 3 % 116 % Notodden % 8 % 2 % 105 % Kongsberg % 16 % 116 % Bø % 17 % 117 % Grenland og Nome 4 74 % 26 % 61 % 182 % En annen kommune % 25 % 16 % 124 % Hjuksebø % 7 % 12 % 119 % Et annet sted i Sauherad 9 75 % 51 % 25 % 151 % Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 15

16 1.5 Kultur- og fritidstilbud Figur 5 viser hvor ofte innbyggerne benytter seg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen. Vi ser at 64 prosent svarer at de benytter seg av slike tilbud noen ganger i måneden eller oftere. Det er flest (37 prosent) som sier at de benytter kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen noen ganger i måneden. Samlet sett er det 65 prosent som bruker kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen noen ganger i måneden eller oftere. Aldri 7% Sjeldnere 10% Noen ganger i året 19% Noen ganger i måneden 37% Hver uke 11% Noen ganger i uken 15% Daglig 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 5 Hvor ofte benytter du deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen? Totalt. I prosent. Tabell 7 viser hvor ofte innbyggerne benytter seg av kultur- og fritidstilbud ut fra bakgrunnsvariablene. Oversikten viser at menn, eldre over 67 år, de som ikke er yrkesaktive og de som har arbeidssted i Sauherad i minst grad benytter tilbud utenfor kommunen. På samme måte som for handel og bruk av kommunale tjenester, er det på Notodden de fleste kultur og fritidstilbudene blir benyttet (jf. Figur 6). Tabell 7 Hvor ofte benytter du deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariabler. I prosent. N Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i året Noen ganger i måneden Sjeldnere Aldri Totalt % 15 % 11 % 37 % 19 % 10 % 7 % Kjønn Mann % 13 % 10 % 32 % 21 % 13 % 9 % Alder Kvinne % 17 % 11 % 41 % 18 % 6 % 5 % Under 35 år år år 54 8 % 19 % 16 % 39 % 8 % 6 % 4 % % 12 % 33 % 19 % 10 % 8 % % 7 % 42 % 25 % 10 % 5 % 16 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

17 Ikke yrkesaktiv % 9 % 32 % 20 % 16 % 10 % Sauherad 23 8 % 50 % 22 % 6 % 15 % Notodden 79 4 % 21 % 9 % 36 % 17 % 7 % 6 % Kongsberg % 16 % 48 % 10 % 5 % Bø 7 14 % 44 % 14 % 14 % 14 % Arbeidssted Arbeidssted i Sauherad 67 år og eldre % 10 % 28 % 24 % 14 % 15 % 0-5 år % 5 % 44 % 14 % 9 % 11 % Bodd i Hjuksebøområdet Yrkesaktiv % 9 % 17 % 25 % 17 % 16 % 8 % år % 7 % 52 % 20 % 4 % år % 19 % 17 % 29 % 18 % 4 % 8 % år 31 år eller mer % 9 % 34 % 22 % 15 % 9 % Kommunal % 10 % 46 % 14 % 8 % 10 % Fylkes % 50 % 25 % kom- munal Statlig % 68 % 17 % Privat 88 5 % 19 % 10 % 31 % 22 % 8 % 5 % Grenland og Nome En annen kommune Hjuksebø Et annet sted i Sauherad 4 18 % 61 % 22 % 14 9 % 11 % 34 % 37 % 10 % 14 7 % 50 % 30 % 5 % 7 % 9 9 % 49 % 9 % 8 % 25 % Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 17

18 100% 98% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 9% Notodden Kongsberg Bø Grenland og Nome 6% 6% En annen kommune Figur 6 Dersom du benytter deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen, hvor ligger disse tilbudene? Totalt. I prosent. Tabell 8 gir en oversikt over om det forskjeller på hvilke kommuner som blir benyttet til kulturog fritidstilbud ut fra bakgrunnsvariablene. Her det ikke store variasjoner, men det kan virke som innbyggere under 35 år, de som har bodd i Hjuksebø i under 5 år og de som har arbeidssted Bø, i noe større grad enn andre benytter tilbud i andre kommuner enn Notodden. Likevel er det i hovedsak tilbud på Notodden som i størst grad også blir benyttet av disse gruppene. Tabell 8 Dersom du benytter deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen, hvor ligger disse tilbudene? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariabler. I prosent. Flere svar mulig. N Bø Notodden Kongsberg Grenland og Nome En annen kommune TOTA L Totalt % 6 % 9 % 6 % 6 % 124 % Kjønn Mann % 7 % 5 % 3 % 5 % 118 % Kvinne % 4 % 13 % 9 % 7 % 131 % Alder Under 35 år % 7 % 14 % 4 % 4 % 122 % Bodd i Hjuksebøområdet år % 13 % 4 % 21 % 4 % 143 % år % 2 % 9 % 0 % 9 % 120 % 67 år og % 4 % 6 % 6 % 4 % 117 % eldre 0-5 år % 0 % 4 % 27 % 14 % 136 % 6-10 år % 19 % 10 % 0 % 0 % 129 % år % 8 % 22 % 8 % 0 % 135 % år % 7 % 4 % 5 % 5 % 121 % 31 år eller % 3 % 6 % 1 % 7 % 117 % mer Kommunal % 6 % 14 % 5 % 0 % 124 % 18 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

19 Ikke yrkesaktiv % 4 % 8 % 7 % 7 % 121 % Sauherad % 4 % 9 % 16 % 9 % 138 % Arbeidssted Arbeidssted i Sauherad Yrkesaktiv Fylkeskommunal % 0 % 25 % 0 % 0 % 125 % Statlig % 10 % 22 % 0 % 12 % 143 % Privat % 6 % 5 % 7 % 6 % 123 % Notodden % 2 % 9 % 4 % 6 % 121 % Kongsberg % 7 % 107 % Bø 7 84 % 14 % 17 % 114 % Grenland og Nome % 35 % 135 % En annen kommune % 32 % 21 % 7 % 161 % Hjuksebø % 6 % 8 % 25 % 8 % 146 % Et annet sted i Sauherad % 12 % 12 % 124 % 1.6 Vurdering av grensejustering Figur 7 illustrerer hvordan innbyggerne stiller seg til å bli en del av Notodden eller nye Midt-Telemark kommune. Innbyggerne ble bedt om å vurdere hvert alternativ på en skala fra svært negativ (1) til svært positiv (6). 80% 73% 70% 60% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 1 Svært negativ 10% 10% 9% 1% 3% 3% 5% 3% 2 Ganske negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Ganske positiv 14% 6 Svært positiv 4% 5% Vet ikke Notodden Midt-Telemark Figur 7 Hvor negativ eller positiv er du til å bli en del av Notodden/Nye Midt-Telemark kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. I prosent. Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 19

20 Resultatene viser at et klart flertall av respondentene er positive til å bli en del av Notodden kommune og klart negative til å bli en del av nye Midt-Telemark kommune. Av de spurte er 85 prosent positive til Notodden (4-6), mens 73 prosent er negative til nye Midt-Telemark (1-3). Ut fra spredningen på svarskalaen som er benyttet, ser vi at det er en relativt stor andel som er tydelige på hva de mener. Av de spurte er 53 prosent svært negative til å bli en del av nye Midt-Telemark, mens 73 prosent er svært positive til å bli en del av Notodden. Figur 8, Tabell 9 og Tabell 10 viser hvor negative eller positive respondentene er til å bli en del av Notodden eller nye Midt-Telemark kommune ut fra de ulike bakgrunnsvariablene. Vi ser at det er relativt små forskjeller, men det virker som en del av de som har sin arbeidsplass i Sauherad (andre steder enn Hjuksebø) ikke er så negative til å bli en del av Midt-Telemark som andre. Likevel er disse også klart mest positive til å bli en del av Notodden kommune. Arbeidssted: Et annet sted i Sauherad Arbeidssted: Hjuksebø Arbeidssted: En annen kommune Arbeidssted: Grenland (Nome/Skien/Porsgrunn) Arbeidssted: Bø Arbeidssted: Kongsberg Arbeidssted: Notodden Arbeidssted: Sauherad Yrkesaktiv: Ikke yrkesaktiv Yrkesaktiv: Privat Yrkesaktiv: Statlig Yrkesaktiv: Fylkeskommunal Yrkesaktiv: Kommunal Botid: 31 år eller mer Botid: år Botid: år Botid: 6-10 år Botid: 0-5 år Alder: 67 år og eldre Alder: år Alder: år Alder: Under 35 år Kjønn: Kvinne Kjønn: Mann Totalt 3,7 4,8 2,8 4,5 3,6 4,9 2,3 5,4 1,6 6 2,6 5,2 2 5,6 3,1 4,6 2,3 5,3 2,5 5,3 1,7 5,6 2,3 5,2 2,3 5,5 2,2 5,4 2,6 5,2 2,2 5,5 3,7 5,1 1,9 5,4 2 5,5 2,2 5,2 2,6 5,6 2,6 5,3 2,3 5,2 2,4 5,5 2,3 5, Midt-Telemark Notodden Figur 8 Hvor negativ eller positiv er du til å bli en del av Notodden/Nye Midt-Telemark kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. Fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Gjennomsnitt på skalaen fra Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

21 Tabell 9 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av Notodden kommune. Totalt og fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Prosent. Totalt Kjønn Alder N 1 Svært negativ 2 Gansk e negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Gansk e positiv 6 Svært positiv Vet ikke % 1 % 3 % 3 % 9 % 73 % 4 % Mann % 2 % 1 % 7 % 78 % 7 % Kvinne % 2 % 3 % 5 % 11 % 68 % 2 % Under 35 år 54 9 % 4 % 9 % 76 % 2 % år 38 4 % 4 % 4 % 78 % 10 % år 76 8 % 2 % 5 % 4 % 10 % 69 % 1 % 67 år og eldre 45 7 % 3 % 11 % 73 % 7 % 0-5 år % 10 % 68 % 6 % 6-10 år % 66 % 19 % år 40 5 % 2 % 4 % 10 % 80 % år % 2 % 7 % 77 % 1 % 31 år eller mer 89 7 % 1 % 1 % 5 % 11 % 70 % 5 % Kommunal 38 3 % 2 % 2 % 4 % 13 % 67 % 9 % Fylkeskommunal 3 25 % 75 % Statlig 15 6 % 5 % 89 % Privat % 1 % 1 % 1 % 9 % 74 % 4 % Ikke yrkesaktiv 69 7 % 4 % 4 % 10 % 71 % 4 % Bodd i Hjuksebø-området Yrkesaktiv Arbeidssted Bø % Grenland (Nome/Skien/Pors grunn) 4 57 % 44 % En annen kommune % 6 % 69 % 10 % Hjuksebø % 7 % 20 % 51 % Arbeidssted i Sauherad Sauherad % 8 % 4 % 16 % 53 % 3 % Notodden 79 4 % 1 % 2 % 8 % 79 % 6 % Kongsberg % 5 % 5 % 80 % Et annet sted i Sauherad 9 11 % 9 % 9 % 9 % 55 % 8 % Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 21

22 Tabell 10 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av nye Midt-Telemark kommune. Fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Prosent. N 1 Svært negativ 2 Gansk e negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Gansk e positiv 6 Svært positiv Totalt % 10 % 10 % 5 % 3 % 14 % 5 % Kjønn Mann % 7 % 9 % 4 % 1 % 17 % 9 % Kvinne % 14 % 10 % 6 % 6 % 11 % Alder Under 35 år % 8 % 10 % 11 % 18 % 4 % Bodd i Hjuksebø-området Yrkesaktiv Arbeidssted Grenland 4 18 % 35 % 48 % (Nome/Skien/Pors grunn) En annen kommune % 5 % 6 % 18 % 6 % 33 % Hjuksebø % 13 % 19 % 27 % Arbeidssted i Sauherad Vet ikke år % 20 % 8 % 3 % 4 % 18 % 7 % år % 4 % 12 % 4 % 7 % 11 % 3 % 67 år og eldre % 15 % 8 % 2 % 11 % 6 % 0-5 år % 20 % 21 % 11 % 6-10 år % 9 % 9 % 34 % 19 % år % 13 % 12 % 5 % 4 % 10 % år % 7 % 8 % 2 % 5 % 22 % 1 % 31 år eller mer % 9 % 12 % 2 % 4 % 12 % 5 % Kommunal % 15 % 14 % 8 % 4 % 8 % 4 % Fylkeskommunal 3 75 % 25 % Statlig % 20 % 10 % 6 % Privat % 7 % 10 % 2 % 4 % 20 % 5 % Ikke yrkesaktiv % 10 % 7 % 9 % 3 % 11 % 6 % Sauherad % 8 % 23 % 7 % 26 % 4 % Notodden % 14 % 4 % 1 % 4 % 10 % 6 % Kongsberg % 12 % 5 % 24 % Bø 7 72 % 28 % Et annet sted i Sauherad 9 17 % 30 % 17 % 25 % 11 % 1.7 Mulige tiltak fra Sauherad/nye Midt-Telemark Innbyggerne som oppgav at de var positive til å bli en del av Notodden (4-6) og samtidig negative til å bli en del av nye Midt-Telemark (1-3), fikk følgende oppfølgingsspørsmål: «Er det tiltak fra Sauherad eller nye Midt-Telemark kommune som vil kunne føre til at du ikke ønsker å bli en del av Notodden». Resultatene viser at 82 prosent svarte nei, 10 prosent svarte ja og 8 prosent svarte vet ikke. 22 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

23 90% 80% 82% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 8% 0% Ja Nei Vet ikke Figur 9 Er det tiltak fra Sauherad eller nye Midt-Telemark kommune som vil kunne føre til at du ikke ønsker å bli en del av Notodden. De som svarte ja på at det er tiltak fra Sauherad som vil kunne føre til de ikke ønsker å blir en del av Notodden, fikk også et åpent spørsmål om hva som kunne være det viktigste tiltaket i den forbindelse. Det var 17 personer som svarte på dette spørsmålet. En del av disse svarene er ikke å betrakte som tiltak, men snarere en begrunnelse for hvorfor man ønsker seg til Notodden. Dette dreier seg om at det langt å reise til Bø, og at man ikke er fornøyd med prioriteringene i Sauherad kommune. Når det gjelder aktuelle tiltak, er det noen peker på at kommunale tjenester i større eller mindre må lokaliseres til Hjuksebø. Enkelte er konkrete på at skolen må gjenåpnes og at arbeidet med etablering av byggefelt må prioriteres. En av respondentene peker også på at innbyggerne på Hjuksebø burde fått benyttet kommunale tjenester utenfor kommunen. Samlet sett tyder tilbakemeldingene på at det ikke i vesentlig grad er aktuelle tiltak fra Sauherad eller Midt-Telemark som kan bidra til endre innbyggernes ønske om å bli en del av Notodden. 1.8 Konklusjon Undersøkelsen viser at innbyggerne i Hjuksebø har langt større tilknytning til Notodden enn Bø og nye Midt-Telemark kommune. En stor andel av pendlingen skjer mot Notodden, og en betydelige større andel av de sysselsatte har sitt arbeidsted på Notodden og Kongsberg sammenlignet med Sauherad og Bø. Det meste av handel, bruk av kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud som skjer utenfor Sauherad, skjer også på Notodden. Bruken av slike tilbud i Bø og Midt-Telemark er relativt liten. Resultatene viser at et klart flertall er positive til å bli en del av Notodden kommune (85 prosent), mens et klart flertall også er negative til å bli en del av nye Midt-Telemark kommune (73 prosent). Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 23

24 Vedlegg Innbyggerundersøkelse resultater i tabellform (vektet) Tabell 11 Hvor lenge har du bodd i Hjuksebø-området? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE år 11% 10% 12% 25% 8% 5% 7% 6-10 år 6% 9% 3% 12% 7% 5% år 19% 14% 24% 25% 39% 14% 3% år 23% 21% 25% 30% 16% 28% 11% 31 år eller mer 42% 46% 37% 8% 32% 49% 79% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 12 Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statleg eller privat sektor? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Kommunal 18% 10% 26% 22% 22% 22% 2% Fylkeskommunal 2% 3% 4% 2% Statlig 7% 4% 11% 6% 12% 10% Privat 41% 56% 25% 54% 54% 43% 11% Ikke yrkesaktiv 32% 30% 35% 18% 8% 23% 88% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 13 Dersom yrkesaktiv, i hvilken kommune ligger arbeidsplassen? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Sauherad 16% 15% 17% 7% 16% 21% 26% Notodden 55% 46% 65% 58% 53% 53% 62% Kongsberg 12% 17% 6% 12% 19% 9% Hjartdal 1% 1% 1% Bø 5% 7% 3% 7% 7% Nome 1% 1% 1% Skien 2% 2% 2% 3% 4% Porsgrunn 1% 1% 2% En annen kommune 9% 13% 5% 13% 8% 6% 12% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

25 Tabell 14 Dersom arbeidsplassen ligger i Sauherad, hvor i Sauherad ligger arbeidsplassen? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Hjuksebø 60% 61% 59% 63% 77% 52% 48% Akkerhaugen (kommunesenteret) 11% 9% 14% 21% Gvarv 15% 10% 21% 38% 13% 52% Nordagutu 4% 7% 6% Hørte Et annet sted i kommunen 10% 20% 23% 8% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 15 Hvor ofte handler du utenfor Sauherad kommune? TOTAL Mann Kvinn e Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Daglig 36% 45% 25% 48% 47% 32% 17% Noen ganger i uken 48% 39% 57% 41% 27% 52% 67% Hver uke 12% 10% 14% 9% 19% 11% 11% Noen ganger i måneden Noen ganger i året 3% 6% 2% 7% 1% 3% Sjeldnere 1% 1% 2% 3% Aldri 1% 2% 1% 2% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 16 Dersom du handler utenfor kommunen? Hvor er det du vanligvis handler? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Notodden 98% 97% 100% 98% 97% 99% 100% Kongsberg 5% 5% 5% 4% 11% 3% 3% Hjartdal Bø 6% 6% 5% 8% 11% 2% Nome Skien 3% 4% 3% 4% 8% 1% 2% Porsgrunn 1% 2% 2% 1% En annen kommune 3% 3% 2% 8% 2% 2% TOTAL 115% 115% 116% 108% 131% 118% 108% Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 25

26 Tabell 17 Hvor ofte benytter du deg av tjenester som er lokalisert i en annen kommune (for eksempel lege/tannlege/fysioterapeut e.l.)? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Daglig 8% 10% 6% 18% 8% 5% 2% Noen ganger i uken 6% 5% 6% 4% 11% 3% 7% Hver uke 6% 2% 9% 13% 4% 3% Noen ganger i måneden 25% 19% 31% 26% 23% 25% 26% Noen ganger i året 45% 50% 40% 36% 48% 49% 47% Sjeldnere 6% 9% 4% 7% 10% 8% Aldri 5% 5% 4% 2% 4% 5% 8% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 18 Dersom du benytter deg av tjenester som er lokalisert i en annen kommune (for eksempel lege/tannlege/fysioterapeut/barnehage e.l.), hvor ligger disse tjenestene? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Notodden 93% 92% 94% 91% 96% 93% 93% Kongsberg 2% 4% 4% 1% 2% Hjartdal 1% 1% 1% 1% 2% Bø 9% 11% 6% 13% 4% 11% 5% Nome Skien 3% 2% 3% 4% 8% Porsgrunn 1% 1% 1% En annen kommune 6% 5% 6% 6% 4% 7% 4% TOTAL 113% 113% 113% 118% 112% 115% 105% Tabell 19 Hvor ofte benytter du deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen? TOTA Mann Kvinne Under år og L 35 år år år eldre BASE Daglig 2% 2% 2% 8% Noen ganger i uken 15% 13% 17% 19% 18% 12% 10% Hver uke 11% 10% 11% 16% 12% 7% 10% Noen ganger i måneden 37% 32% 41% 39% 33% 42% 28% Noen ganger i året 19% 21% 18% 8% 19% 25% 24% Sjeldnere 10% 13% 6% 6% 10% 10% 14% Aldri 7% 9% 5% 4% 8% 5% 15% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

27 Tabell 20 Dersom du benytter deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen, hvor ligger disse tilbudene? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Notodden 98% 98% 98% 94% 100% 100% 98% Kongsberg 6% 7% 4% 7% 13% 2% 4% Hjartdal 1% 2% 1% 1% 4% Bø 9% 5% 13% 14% 4% 9% 6% Nome Skien 6% 3% 8% 4% 21% 4% Porsgrunn 0% 1% 2% En annen kommune 4% 3% 6% 4% 4% 7% TOTAL 124% 118% 131% 122% 143% 120% 117% Tabell 21 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av Notodden kommune? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Svært negativ 7% 6% 9% 9% 4% 8% 7% 2 Ganske negativ 1% 2% 2% 3 Litt negativ 3% 2% 3% 4% 5% 4 Litt positiv 3% 1% 5% 4% 4% 3% 5 Ganske positiv 9% 7% 11% 9% 4% 10% 11% 6 Svært positiv 73% 78% 68% 76% 78% 69% 73% Vet ikke 4% 7% 2% 2% 10% 1% 7% Gjennomsnitt 5,3 5,5 5,2 5,3 5,6 5,2 5,5 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 22 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av nye Midt-Telemark kommune? TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Svært negativ 53% 53% 53% 49% 41% 60% 58% 2 Ganske negativ 10% 7% 14% 8% 20% 4% 15% 3 Litt negativ 10% 9% 10% 10% 8% 12% 8% 4 Litt positiv 5% 4% 6% 11% 3% 4% 5 Ganske positiv 3% 1% 6% 4% 7% 2% 6 Svært positiv 14% 17% 11% 18% 18% 11% 11% Vet ikke 5% 9% 4% 7% 3% 6% Gjennomsnitt 2,3 2,4 2,3 2,6 2,6 2,2 2,0 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 27

28 Tabell 23 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av Notodden kommune? Negativ (1-3) Positiv (4-6) Totalt 11 % 85 % Kjønn Mann 8 % 86 % Kvinne 14 % 85 % Alder Under 35 år 13 % 85 % Bodd i Hjuksebøområdet år 4 % 86 % år 15 % 84 % 67 år og eldre 7 % 87 % 0-5 år 16 % 78 % 6-10 år 15 % 66 % år 7 % 93 % år 14 % 85 % 31 år eller mer 9 % 86 % Yrkesaktiv Kommunal 7 % 84 % Fylkeskommunal 25 % 75 % Statlig 6 % 94 % Privat 13 % 84 % Ikke yrkesaktiv 11 % 86 % Arbeidssted Sauherad 25 % 72 % Arbeidssted i Sauherad Notodden 5 % 89 % Kongsberg 16 % 84 % Bø 0 % 100 % Grenland (Nome/Skien/Porsgrunn) 0 % 100 % En annen kommune 21 % 69 % Hjuksebø 29 % 71 % Et annet sted i Sauherad 19 % 72 % Tabell 24 Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø blir en del av nye Midt-Telemark kommune? Negativ (1-3) Positiv (4-6) Totalt 73 % 22 % Kjønn Mann 69 % 22 % Kvinne 77 % 23 % Alder Under 35 år 67 % 29 % år 68 % 25 % år 76 % 22 % 67 år og eldre 81 % 13 % Bodd i Hjuksebø-området 0-5 år 68 % 21 % 6-10 år 38 % 43 % år 81 % 19 % år 70 % 29 % 31 år eller mer 78 % 18 % Yrkesaktiv Kommunal 77 % 20 % 28 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

29 Fylkeskommunal 75 % 25 % Statlig 94 % 6 % Privat 70 % 26 % Ikke yrkesaktiv 71 % 23 % Arbeidssted Sauherad 63 % 33 % Notodden 79 % 15 % Kongsberg 72 % 28 % Bø 100 % 0 % Grenland (Nome/Skien/Porsgrunn) 100 % 0 % En annen kommune 44 % 56 % Arbeidssted i Sauherad Hjuksebø 73 % 27 % Et annet sted i Sauherad 47 % 42 % Tabell 25 Er det tiltak fra Sauherad eller nye Midt-Telemark som vil kunne føre til at du ikke ønsker å bli en del av Notodden? TOTA L Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Ja 10% 9% 11% 11% 20% 4% Nei 82% 84% 81% 88% 83% 73% 90% Vet ikke 8% 7% 8% 12% 6% 6% 6% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 26 Kjønn TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Mann 52% 100% 54% 51% 50% 52% Kvinne 48% 100% 47% 49% 50% 48% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 27 Alder TOTAL Mann Kvinne Under 35 år år år 67 år og eldre BASE Under 35 år 25% 26% 25% 100% år 18% 18% 18% 100% år 36% 35% 37% 100% 67 år og eldre 21% 21% 21% 100% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 29

30 Innbyggerundersøkelse Spørreskjema God dag/kveld. Jeg ringer fra Norstat og vi gjennomfører ei innbyggerhøring på oppdrag fra Telemarksforsking om en eventuell grensejustering hvor Hjuksebø og Andgard grunnkrets overføres fra Sauherad til Notodden. Undersøkelsen har sammenheng med at det er vedtatt kommunesammenslåing mellom Bø og Sauherad kommuner. Har du anledning til å svare på noen spørsmål i den forbindelse? 1. Hvor lenge har du bodd i Hjuksebø-området? 0-5 år 6-10 år år år 31 år eller mer 2. Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statlig eller privat sektor? Kommunal Fylkeskommunal Statlig Privat Ikke yrkesaktiv 3. Dersom yrkesaktiv, i hvilken for kommune ligger arbeidsplassen? Sauherad Notodden Kongsberg Hjartdal Bø Nome Skien Porsgrunn En annen kommune 4. Dersom arbeidsplassen ligger i Sauherad, hvor i Sauherad ligger arbeidsplassen? Hjuksebø Akkerhaugen (kommunesenteret) Gvarv Nordagutu Hørte Et annet sted i kommunen 5. Hvor ofte handler du utenfor Sauherad kommune? Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere/aldri 30 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

31 6. Dersom du handler utenfor kommunen? I hvilken kommune er det du vanligvis handler? Flere svar mulig Notodden Kongsberg Hjartdal Bø Nome Skien Porsgrunn En annen kommune 7. Hvor ofte benytter du kommunale tjenester som er lokalisert i en annen kommune (f.eks. lege/tannlege/fysioterapeut/barnehage e.l.)? Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere/aldri 8. Dersom du benytter deg av tjenester som er lokalisert i en annen kommune (f.eks. lege/tannlege/fysioterapeut/barnehage e.l.), i hvilke kommuner ligger disse tjenestene? Flere svar mulig. Notodden Kongsberg Hjartdal Bø Nome Skien Porsgrunn En annen kommune 9. Hvor ofte benytter du deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen? Daglig Noen ganger i uken Hver uke Noen ganger i måneden Noen ganger i året Sjeldnere/aldri 10. Dersom du benytter deg av kultur- og fritidstilbud utenfor kommunen, i hvilke kommuner ligger disse tilbudene? Flere svar mulig. Notodden Kongsberg Hjartdal Bø Nome Skien Porsgrunn En annen kommune Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 31

32 11. Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø og Andgard grunnkrets blir en del av Notodden kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Vet ikke 12. Hvor negativ eller positiv er du til at Hjuksebø og Andgard grunnkrets blir en del av nye Midt-Telemark kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Vet ikke 13. Dersom positiv til at Hjuksebø og Andgard grunnkrets blir en del av Notodden kommune, og negativ til at grunnkretsene blir en del av nye Midt-Telemark kommune: Er det det tiltak fra Sauherad eller nye Midt-Telemark kommune som vil kunne føre til at du skifter mening? Ja Nei Vet ikke 14. Dersom ja, hva vil være det viktigste tiltaket? Åpent spørsmål 15. Kjønn? Mann Kvinne 16. Alder? år år år 67 år og eldre 32 Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

33 Kart over grunnkretser og delområder i Sauherad kommune Figur 10 Oversikt over grunnkretser og delområder. Kilde: SSB 1 1 Området Hjuksebø omfatter grunnkretsene 0102 Andgard og 0103 Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 33

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Audun Thorstensen og Gudrun N. Venås TF-notat 1 Kolofonside Tittel: Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Undertittel: TF-notat nr.: 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune januar 2015 1 Innledning Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Sauherad kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse om kommunestruktur. Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside.

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad Kommune Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad, 10.4.2016 Hans Erik Utne rådmann

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Nome

Innbyggerundersøkelse i Nome Innbyggerundersøkelse i Nome Tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen Presentasjon på kommunestyremøte i Nome 6.11.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om undersøkelsen Tilhørighet til ulike geografiske

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad?

Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av Bø, Nome og Sauherad? Hva mener folk i Midt-Telemark om en sammenslåing av, Nome og Sauherad? Resultater fra en spørreundersøkelse, april 2005 Av Torjus Bolkesjø og Karl Gunnar Sanda Telemarksforsking- TF-notat nr 8/2005 20.

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 RØYKEN KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Sør-Varanger kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016

Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016 Vadsø kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 2. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for

Detaljer

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Andebu kommune, September

Rapport. Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Andebu kommune, September Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur Andebu kommune, September 2014 www.momentanalyse.no Innhold Del 01. Hovedfunn 05 Del 02. Overordnet syn på kommunesammenslåing 08 Del 03. Evaluering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016

ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM. Rapport, Mai 2016 ASKER KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE OM KOMMUNEREFORM Rapport, Mai 2016 FORORD Epinion Norge As har utført en innbyggerundersøkelse for kommunene Asker, Bærum og Røyken. Innbyggerundersøkelsen tar sikte

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner BENT ASLAK BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 38/2017 Tittel: Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Tana kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Kommunereformen - Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Kjetil Lie, Audun Thorstensen og Gudrun N. Venås TF-notat 1 Kolofonside Tittel: Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 19/2009 TF-notat Tittel: Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger. Status mars 2009 TF-notat nr:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer