Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN"

Transkript

1 Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017

2 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja Undertittel: Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området TF-notat nr: 35/2017 Forfattarar: Bent Aslak Brandtzæg og Audun Thorstensen Dato: ISBN: ISSN: X Pris: 120 (Kan lastas ned gratis frå Framsidefoto: Telemarksforsking Prosjekt: Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy Prosjektnr.: Prosjektleiar: Bent Aslak Brandtzæg Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Spørsmål om dette notatet kan rettast til: Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf: Resymé: Telemarksforsking har gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Bryggja i Vågsøy kommune, og som er knytt til ei endring i kommunestrukturen i området. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. Bent Aslak Brandtzæg er utdanna geograf (Cand.polit.) frå Universitetet i Bergen. Brandtzæg har vore tilsett som forskar ved Telemarksforsking sidan 1995, og er temaansvarleg for instituttets forsking knytt til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Audun Thorstensen er utdanna statsvitar og har vore tilsett ved Telemarksforsking sidan Han arbeider spesielt med forskingsprosjekt innan kommunal økonomi, med statistiske analysar og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt. 2 Innbyggarhøyring i Bryggja

3 Forord Telemarkforsking har på oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Bryggja i Vågsøy kommune i samband med at Stortinget har vedtatt oppretting av to nye kommunar i området; Stad kommune og Kinn kommune. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. Telefonintervjua vart gjennomført i perioden august Ved Telemarkforsking har Bent A. Brandtzæg vore prosjektleiar. Audun Thorstensen har delteke i analyse- og rapporteringsarbeidet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg Prosjektleiar Innbyggarhøyring i Bryggja 3

4

5 Innhald Samandrag Innbyggarhøyring i Bryggja Om undersøkinga Om respondentane Handel Kommunale tenester Kultur- og fritidstilbod Vurdering av grensejustering Konklusjon Vedlegg Innbyggarhøyringa resultat i tabellform Innbyggarhøyringa Spørjeskjema Kart over grunnkretsar og delområde i Vågsøy kommune Innbyggarhøyring i Bryggja 5

6 Samandrag Dette notatet presenterer ei innbyggarhøyring blant innbyggarane i Bryggja-området i Vågsøy. Stortinget har vedteke at Selje og Eid skal slåast saman til Stad kommune og at Vågsøy og Flora skal slåast saman til Kinn kommune. Høyringa er gjennomført i samband med at det skal gjennomførast ei vurdering av om Bryggja-området skal vera ein del av Stad eller Kinn kommune. Undersøkinga vart gjennomført i perioden august, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjua. Det vart ringt til alle innbyggarar i Bryggja i stemmerettsalder og som var registert med fasttelefon eller mobiltelefon. I alt omfatta dette 298 personar. Undersøking gav svar frå 195 av desse, noko som utgjer ein svarprosent på 65. Spørsmåla la vekt på få fram innbyggarane i Bryggja si tilknyting til kommunane i området gjennom arbeid, handel, kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod. Vidare er det stilt spørsmål om kor negative eller positive dei er til å bli en del av nye Kinn eller nye Stad kommune. Resultata frå undersøkinga er relativt eintydige. Undersøkinga viser at innbyggarane i Bryggja har langt større tilknyting til Eid og Selje samanlikna med Bremanger og Flora. Ein stor del av pendlinga skjer mot Eid. Det meste av handel, bruk av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som skjer utanfor Vågøy, skjer òg i Eid. Bruken av slike tilbod i Bremanger og Flora er tilnærma lik null. Resultata syner at eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Stad kommune (79 prosent), medan eit klart fleirtal og er negative til å bli ein del av Kinn kommune (84 prosent). 6 Innbyggarhøyring i Bryggja

7 1. Innbyggarhøyring i Bryggja Telemarksforsking har gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Bryggja i Vågsøy kommune. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. I dette notatet vil vi gå igjennom av resultata frå undersøkinga. 1.1 Om undersøkinga Stortinget har vedteke at Selje og Eid skal slåast saman til Stad kommune og at Vågsøy og Flora skal slåast saman til Kinn kommune. I samband med dette skal det gjennomførast ein vurdering av om Bryggja-området skal overførast til Stad kommune, og Telemarksforsking har hatt ansvar for å gjennomføre ei innbyggarhøyring blant dei som bur i området. Spørsmåla i undersøkinga er utarbeidd av Telemarkforsking i samarbeid med Fylkesmannen. Gjennom undersøkinga har det vore ønskeleg å få svar på følgjande hovudspørsmål: Kor pendlar innbyggjarane i Bryggja til? I kva grad nyttar innbyggarane seg av tilbod utanfor Vågsøy kommune, og kor ligg desse tilboda? o Handel o Kommunale tenester o Kultur- og fritidstilbod Korleis stiller innbyggarane seg til å bli ein del av Stad eller Kinn kommune? Sjølve spørjeskjemaet følgjer òg som vedlegg til notatet. Det detaljerte oversynet over spørsmålsformuleringane går såleis fram av dette. Datainnsamlinga vart gjennomført via telefonintervju. Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjua. Undersøkinga omfatta alle innbyggarar med stemmerett i Bryggja-området (alle med postadresse 6711 Bryggja) 1 og som også var registrert med fasttelefon eller mobiltelefon. Undersøkinga vart gjennomført i perioden august. 1.2 Om respondentane I og med at det samla sett er få innbyggarar i området, var det eit mål å få svar frå så mange som muleg. Norstat fann 298 personar i stemmerettsalder i området registert med fasttelefon eller mobiltelefon. Totalt fekk Norstat svar frå 195 respondentar, noko som gjev ein svarprosent på 65. Tabell 1 gir oversikt over ein del kjenneteikn ved respondentane. 1 Postadressene er i samsvar med grunnkretsane Maurstad, Bryggja og Totland. Kart over desse er lagt i vedlegg. Innbyggarhøyring i Bryggja 7

8 Vi ser at det er 48 prosent menn og 52 prosent kvinner som har svara på undersøkinga. Vi ser at ein stor del er 60 år og eldre, og dermed og ein stor del som ikkje er yrkesaktive. Av dei sysselsette er det flest som arbeider i privat og kommunal sektor. Ein liten del er sysselsett i statleg og fylkeskommunal sektor. Av dei yrkesaktive er det 55 prosent som arbeider i Vågsøy, medan dei resterande har arbeid utanfor kommunen. Eid er den klart største utpendlingskommunen, og 24 prosent av dei sysselsette har arbeid der. Det er ingen som arbeider i Flora og ein prosent som arbeider i Bremanger. Av dei som arbeider i Vågsøy, er det 36 prosent som har sin arbeidsstad i Bryggja, 53 prosent arbeider i kommunesenteret Måløy og 12 prosent har sin arbeidsstad ein annan stad i kommunen. Tabell 1 Bakgrunnsvariablar. Kjenneteikn. Bakgrunnsvariablar Prosent Kjøn Menn 48 % Kvinner 52 % Alder Under 30 år 10 % år 14 % år 31 % 60 år og eldre 50 % Yrkesaktivitet Yrkesaktiv kommunal 15 % Yrkesaktiv fylkeskommunal 2 % Yrkesaktiv statleg 5 % Yrkesaktiv privat 36 % Ikkje yrkesaktiv 43 % Arbeidsstad Vågsøy 55 % Selje 4 % Eid 24 % Bremanger 1 % Flora 0 % Vanylven 5 % Annan kommune 12 % Arbeidssted Vågsøy Bryggja 36 % Måløy (kommunesenteret) 53 % Annan stad i kommunen 12 % I og med at ikkje alle med stemmerettsalder busett i Bryggja-området har svara, eller har hatt høve til å svare, på innbyggarhøyringa, er det av interesse å sjå nærare på i kva grad dei som har svara er representative for innbyggarane totalt sett. Vi ser at dei som har vore med i undersøkinga er rimelig representative ut frå aldersfordeling og kjønn (jf. Tabell 2 og Tabell 3). Tabell 2 Aldersfordeling mellom deltakarane i undersøkinga samanlikna med aldersfordelinga mellom dei som er busett i Bryggja. Alder Innbyggarar i Bryggja Fordeling på dei som har delteke i undersøkinga % 10 % % 13 % % 31 % % 45 % 8 Innbyggarhøyring i Bryggja

9 Tabell 3 Kjønnsfordeling mellom deltakarane i undersøkinga samanlikna med kjønnsfordelinga mellom dei som er busett i Bryggja. Kjønn Innbyggarar i Bryggja Fordeling på dei som har delteke i undersøkinga Menn 49 % 48 % Kvinner 51 % 52 % Det er ein viss underrepresentasjon for aldersgruppa år, og ein viss overrepresentasjon for aldersgruppa år. Det er likevel små forskjellar og desse vil ha ubetydelege effektar på hovudresultata for undersøkinga. I det følgjande vil vi gå igjennom resultata frå undersøkinga. Resultat i tabellform er òg lagt i vedlegg. 1.3 Handel I undersøkinga vart innbyggarane stilt spørsmål om kor ofte dei handlar utanfor Vågsøy kommune. Figur 1 viser at det er relativt stor handel utanfor kommunen. Heile 49 prosent handlar utanfor kommunen kvar veke eller oftare. 38 prosent svarar at det dei handlar utanfor nokre gonger i månaden. Aldri Sjeldnare 1% 3% Nokre gonger i året 9% Nokre gonger i månaden 38% Kvar veke Nokre gonger i veka 21% 21% Dagleg 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 1 Kor ofte handlar du utanfor Vågsøy kommune? Totalt. I prosent Tabell 4 viser kor ofte innbyggarane i Bryggja handlar utanfor kommunen fordelt på bakgrunnsvariablar. Her synes det å vere nokre skilnader: Menn handlar oftare utanfor kommunen enn kvinner Yngre handlar oftare utanfor kommunen enn eldre Dei som er yrkesaktive handlar oftare utanfor kommunen enn dei som ikkje er det Dei med arbeidsstad utanfor kommunen handlar oftare utanfor kommunen enn dei som har arbeidsstad i kommunen Innbyggarhøyring i Bryggja 9

10 Dette er funn som forventa, og synes å vera relatert til yrkesaktivitet og pendling. Tabell 4 Kor ofte handlar du utanfor Vågsøy kommune? Fordelt på bakgrunnsvariablar N Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i året Aldri Totalt % 21 % 21 % 38 % 9 % 3 % 1 % Kjønn Mann % 23 % 23 % 32 % 6 % 2 % 2 % Kvinne 92 2 % 19 % 19 % 44 % 11 % 4 % 1 % Alder Under 30 år % 39 % 37 % 8 % Nokre gonger i månaden Sjeldnare Yrkesaktiv Offentleg sektor % 26 % 11 % 38 % 11 % Privat sektor 75 8 % 28 % 28 % 28 % 6 % 1 % Arbeidsstad Annan kommune % 17 % 28 % 29 % 3 % 3 % Bryggja 21 6 % 13 % 26 % 45 % 10 % Arbeidsstad i Vågsøy år 26 5 % 32 % 29 % 29 % 6 % år % 33 % 21 % 31 % 5 % 60 år og eldre 88 3 % 6 % 24 % 45 % 12 % 6 % 3 % Nei 81 2 % 13 % 20 % 46 % 10 % 7 % 2 % Vågsøy 60 2 % 29 % 17 % 39 % 13 % Eid % 36 % 26 % 17 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen % 12 % 33 % 18 % 8 35 % 15 % 49 % I undersøkinga vart innbyggarane vidare spurt om følgjande: «Dersom du handlar utanfor kommunen: Kor er det du vanlegvis handlar?» Dei fekk oppgjeve følgjande alternativ: «Selje», «Eid», «Bremanger», «Flora», «Vanylven» eller «Andre kommunar» Figur 2 gir eit oversyn over svarfordelinga. Resultata syner at heile 90 prosent oppgav Eid. Det er svært få som vanlegvis handlar i andre kommunar. Eid er såleis den klart viktigaste handelstaden for dei som handlar utanfor kommunen. 10 Innbyggarhøyring i Bryggja

11 100% 90% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 1% 11% 19% Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Andre kommunar Figur 2 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det vanlegvis du handlar? Totalt. I prosent. Fleire svar mogleg. Tabell 5 summerer opp svara fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. Vi ser at det uavhengig av bakgrunnsvariablar, så er det Eid som den vanlegaste kommunen å handle i for dei som handlar utanfor kommunen. Av dei som har sin arbeidsplass i Bryggja eller i Eid, har samtlege svara «Eid» på dette spørsmålet. Det er ein litt større del av dei under 30 år som handlar i andre kommunar enn Eid dersom dei handlar utanfor kommunen, men delen som vanlegvis handlar i Eid er likevel høg (76 prosent), også mellom desse. Tabell 5 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det du vanlegvis du handlar? Totalt og fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. I prosent. Fleire svar mogleg. N Selje Eid Bremanger Vanylven Totalt Totalt % 90 % 1 % 11 % 19 % 124 % Kjønn Mann % 87 % 1 % 14 % 18 % 123 % Kvinne 91 5 % 94 % 7 % 20 % 125 % Alder Under 30 år % 76 % 14 % 39 % 143 % Andre kommunar Yrkesaktiv Offentleg sektor 39 2 % 85 % 10 % 22 % 119 % Privat sektor 74 2 % 89 % 2 % 17 % 15 % 124 % Arbeidsstad Annan kommune 27 4 % 63 % 4 % 30 % 32 % 133 % Bryggja % 100 % Arbeidsstad i Vågsøy år % 17 % 21 % 127 % år 61 3 % 92 % 2 % 15 % 16 % 128 % 60 år og eldre 86 2 % 92 % 6 % 16 % 115 % Nei 79 6 % 93 % 6 % 22 % 127 % Vågsøy 60 1 % 93 % 7 % 17 % 118 % Eid % 15 % 3 % 118 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen 32 3 % 87 % 5 % 25 % 120 % % 31 % 30 % 161 % Innbyggarhøyring i Bryggja 11

12 1.4 Kommunale tenester Figuren under gir eit oversyn over kor ofte innbyggarane nyttar seg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune. Figuren syner at nesten halvparten (46 prosent) «aldri» nyttar kommunale tenester utanfor Vågsøy kommune. Det er naturleg at innbyggarane nyttar tenester i eigen kommune, og som oftast har dei ikkje noko val. 15 prosent svarer likevel at dei nyttar tenester i lokalisert i en annan kommune nokre gonger i månaden eller oftare, medan 32 prosent svarar at dei nyttar tenester i ein annan kommune nokre gonger i året. I ei parallell utreiing som Telemarksforsking gjennomfører i samband med ei mogleg grensejustering for Bryggja-området, er det blitt opplyst at ein del av innbyggarane i Bryggja nyttar legetenester og kulturtilbod i Eid. Etter at legekontoret vart lagt ned i Bryggja, er det fleire som nyttar legekontor i Nordfjordeid. Aldri 46% Sjeldnare 7% Nokre gonger i året 32% Nokre gonger i månaden 9% Kvar veke 2% Nokre gonger i veka 4% Dagleg 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3 Kor ofte nyttar du kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Totalt. I prosent. Figuren under viser svarfordelinga fordelt på ulike aldersgrupper. Resultata viser at dei eldste (over 60 år) i minst grad nyttar kommunale tenester utanfor kommunen. 60 prosent av dei over 60 år svara at dei «aldri» nyttar kommunale tenester utanfor kommunen. I aldersgruppa år oppgåve 21 prosent at dei «aldri» nyttar kommunale tenester utanfor kommunen. Tabell 6 Kor ofte nyttar du kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Totalt og fordelt på aldersgrupper. I prosent. N Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i året Nokre gonger i månaden Sjeldnare Totalt % 4 % 2 % 9 % 32 % 7 % 46 % Kjønn Mann % 4 % 2 % 5 % 32 % 5 % 50 % Aldri Kvinne 92 4 % 2 % 13 % 31 % 8 % 42 % Alder Under 30 år 20 8 % 14 % 37 % 41 % år 26 8 % 3 % 23 % 35 % 11 % 21 % 12 Innbyggarhøyring i Bryggja

13 45-59 år 61 4 % 1 % 10 % 35 % 11 % 40 % 60 år og eldre 88 2 % 6 % 28 % 4 % 60 % Yrkesaktiv Nei 81 5 % 7 % 32 % 5 % 51 % Offentleg sektor 39 4 % 3 % 7 % 10 % 34 % 14 % 28 % Privat sektor 75 3 % 1 % 9 % 30 % 5 % 51 % Arbeidsstad Annan kommune 28 6 % 9 % 9 % 28 % 12 % 38 % Bryggja 21 8 % 24 % 14 % 54 % Arbeidsstad i Vågsøy Vågsøy 60 2 % 3 % 10 % 26 % 9 % 51 % Eid 26 7 % 11 % 49 % 3 % 30 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen 32 4 % 5 % 7 % 26 % 8 % 50 % 8 22 % 31 % 48 % Figur 4 under gir eit oversyn over svarfordelinga på spørsmålet: «Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene?» Her ser vi òg at heile 90 prosent svarar Eid. Av dei som bur i Bryggja, og som nyttar kommunale tenester i andre kommunar, er det berre ein liten del som nyttar tenester i andre kommunar enn Eid. 100% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 10% 4% 4% 0% Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Andre kommunar Figur 4 Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Totalt. I prosent. Tabell 7 under viser svara fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. I og med at dei fleste har svara Eid, er det ikkje store variasjonar. Det verkar likevel som innbyggarar under 30 år og dei som arbeider i ein annan kommune enn Vågsøy og Eid, i større grad nyttar teneter i andre kommunar. Det er heller ikkje uventa, sidan det naturleg at ein nyttar kommunale tenester i den kommunen ein arbeider. Alle som har arbeidsstad i Bryggja eller Eid, og som nyttar kommunale tenester i ein annan kommune, har svara at desse tenestene ligg i Eid. Innbyggarhøyring i Bryggja 13

14 Tabell 7 Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent Flora N Selje Eid Bremanger Vanylven Totalt Totalt % 90 % 4 % 14 % 112 % Kjønn Mann 51 2 % 88 % 2 % 19 % 111 % Kvinne 54 5 % 92 % 5 % 10 % 112 % Alder Under 30 år % 62 % 24 % 14 % 124 % Andre kommunar Yrkesaktiv Arbeidsstad Annan kommune 17 7 % 64 % 7 % 36 % 114 % Bryggja % 100 % Arbeidsstad i Vågsøy år % 6 % 10 % 106 % år 37 3 % 91 % 20 % 114 % 60 år og eldre % 10 % 108 % Offentleg % 4 % 23 % 112 % sektor Privat sektor 37 3 % 91 % 15 % 109 % Nei 39 7 % 93 % 7 % 7 % 114 % Vågsøy % 19 % 114 % Eid % 100 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen % 23 % 118 % 4 79 % 50 % 129 % 1.5 Kultur- og fritidstilbod Figur 5 viser kor ofte innbyggarane nyttar seg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen. Vi ser at 25 prosent svarar at dei nyttar seg av slik tilbod nokre gonger i månaden eller oftare. Det er flest (48 prosent) som seier at dei nyttar kultur og fritidstilbod utanfor kommunen nokre gonger i året. 14 Innbyggarhøyring i Bryggja

15 Aldri 19% Sjeldnare 9% Nokre gonger i året 48% Nokre gonger i månaden 16% Kvar veke Nokre gonger i veka Dagleg 1% 3% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Totalt. I prosent. Tabell 8 viser kor ofte innbyggarene nyttar seg av kultur- og fritidstilbod ut frå bakgrunnsvariablane. Oversikta tyder på at dei eldste og dei som ikkje er yrkesaktive i minst grad nyttar tilbod utanfor kommune. På same måte som for handel og bruk av kommunale tenester, er det i Eid dei fleste kultur og fritidstilboda blir nytta (jf. Figur 6). Tabell 8 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent. N Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i året Sjeldnare Totalt % 5 % 3 % 16 % 48 % 9 % 19 % Kjønn Mann % 5 % 3 % 18 % 47 % 8 % 17 % Aldri Kvinne 92 5 % 4 % 13 % 49 % 9 % 21 % Alder Under 30 år 20 8 % 14 % 8 % 39 % 8 % 23 % Nokre gonger i månaden Yrkesaktiv Offentleg sektor 39 4 % 2 % 8 % 20 % 48 % 15 % 4 % Privat sektor 75 2 % 6 % 1 % 20 % 53 % 3 % 16 % Arbeidsstad år 26 6 % 3 % 26 % 56 % 3 % 6 % år 61 2 % 4 % 3 % 18 % 56 % 6 % 11 % 60 år og eldre 88 3 % 4 % 13 % 41 % 12 % 27 % Nei 81 6 % 3 % 10 % 42 % 11 % 28 % Vågsøy 60 2 % 3 % 5 % 18 % 57 % 7 % 9 % Eid 26 4 % 4 % 24 % 55 % 3 % 11 % Annan kommune 28 6 % 7 % 20 % 36 % 11 % 21 % Bryggja 21 4 % 27 % 59 % 4 % 6 % Måløy (kommunesenteret) 32 4 % 6 % 7 % 11 % 52 % 8 % 13 % Innbyggarhøyring i Bryggja 15

16 Arbeidsstad i Vågsøy Ein annan stad i kommunen 8 20 % 69 % 11 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 89% 1% 3% 26% Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Andre kommunar Figur 6 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Totalt. I prosent. Tabell 9 gir ein oversikt over om det skilnader på kva for kommunar som blir nytta til kultur- og fritidstilbod ut frå bakgrunnsvariablane. Her det ikkje store variasjonar, men det er eit trekk at innbyggarar under 30, som nyttar kultur- og fritidstilbod utanfor kommune, i noko større grad enn andre nyttar tilbod i andre kommunar enn Eid. Likevel er det i hovudsak tilbod i Eid som i størt grad og vert nytta òg av denne gruppa. Tabell 9 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent. Flora N Selje Eid Bremanger Vanylven Totalt Totalt 15 6 % 89 % 1 % 3 % 26 % 125 % 9 Kjønn Mann 86 7 % 89 % 1 % 3 % 23 % 123 % Kvinne 73 5 % 89 % 2 % 30 % 127 % Alder Under 30 år % 79 % 11 % 21 % 121 % Andre kommunar Yrkesaktiv år 25 3 % 97 % 16 % 116 % år 54 8 % 92 % 2 % 2 % 31 % 135 % 60 år og eldre 65 4 % 87 % 3 % 27 % 121 % Offentleg 38 7 % 87 % 37 % 131 % sektor Privat sektor 63 8 % 90 % 2 % 4 % 25 % 129 % Nei 58 3 % 91 % 3 % 20 % 117 % Vågsøy 55 5 % 89 % 2 % 2 % 34 % 132 % Eid % 89 % 7 % 32 % 147 % 16 Innbyggarhøyring i Bryggja

17 Arbeidsstad Arbeidsstad i Vågsøy Annan kommune % 16 % 104 % Bryggja 20 6 % 81 % 40 % 127 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen 28 6 % 91 % 31 % 129 % % 15 % 15 % 27 % 157 % 1.6 Vurdering av grensejustering Figur 7 illustrerer korleis innbyggarane stiller seg til å bli ein del av nye Stad eller nye Kinn kommune. Innbyggarane vart beden om å vurdera kvart alternativ på ein skala frå svært negativ (1) til svært positiv (6). Resultata syner at eit klart fleirtal av respondentane er positive til å bli ein del av Stad kommune og klart negative til å bli ein del av Kinn kommune. Av dei spurde er 79 prosent positive til Stad (4-6), medan 84 prosent (1-3) er negative til Kinn. 70% 60% 61,0 % 52,2 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,9 % Svært negativ (1) 4,4 % 13,1 % Ganske negativ (2) 1,9 % 9,6 % Litt negativ (3) 9,8 % 3,2 % Litt positiv (4) 17,1 % Ganske positiv (5) 5,6 % 5,4 % Svært positiv (6) 4,8 % 2,0 % Veit ikkje Stad Kinn Figur 7 Kor negativ eller positiv er du til å bli ein del av Stad/Kinn kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. Gjennomsnitt. Ut frå spreiinga på svarskalaen som er nytta, ser vi òg at det er ein relativt stor del som er tydelege på kva dei meiner. Av dei spurde er 61 prosent svært negative til å bli ein del av Kinn, medan 52 prosent er svært positive til å bli ein del av Stad. Figur 8, Tabell 10 og Tabell 11 viser kor negative eller positive respondentane er til å bli ein del av Stadt eller Kinn kommune ut frå dei ulike bakgrunnsvariablane. Vi ser at det ikkje er store forskjellar, men det Innbyggarhøyring i Bryggja 17

18 verkar som dei under 30 år og dei som har arbeidsstad i kommunesenteret i Vågøy, i minst grad er negative til bli ein del av Kinn kommune. Det er likevel eit klart fleirtal som er negative til å blir ein del av Kinn og eit klart fleirtal som er positive til å bli ein del av Stad kommune. Arbeidsstad anna stad i kommunen Arbeidsstad Måløy (kommunesenteret) Arbeidsstad Bryggja Arbeidssstad annan kommune Arbeidsstad Eid Arbeidsstad Vågsøy Ikkje yrkesaktiv Privat sektor Offentlig sektor 60 år og eldre år år Under 30 år Kvinne Mann Totalt 1,7 1,6 2,2 1,7 2,2 1,7 1,9 2,4 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,7 2,9 4,2 5,3 4,5 4,8 4,5 5,2 4,7 5,0 4,8 4,6 5,0 5,0 4,6 4,8 4,9 4, Kinn Stad Figur 8 Kor negativ eller positiv er du til å bli ein del av Stad/Kinn kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. Gjennomsnitt fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. Tabell 10 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir ein del av Stad kommune. Prosent. N Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Ganske positiv Svært positiv Veit ikkje Totalt % 4 % 2 % 10 % 17 % 52 % 5 % Kjønn Mann % 3 % 2 % 9 % 15 % 56 % 4 % Kvinne 92 8 % 6 % 2 % 11 % 20 % 48 % 6 % Alder Under 30 år % 14 % 8 % 23 % 39 % år % 3 % 12 % 11 % 53 % 5 % år 61 7 % 7 % 1 % 6 % 22 % 56 % 1 % 60 år og eldre 88 8 % 1 % 3 % 12 % 15 % 53 % 8 % Offentleg sektor % 2 % 7 % 10 % 22 % 44 % 2 % Privat sektor % 5 % 1 % 7 % 17 % 55 % 3 % Nei 81 7 % 5 % 12 % 15 % 54 % 8 % Litt positiv Yrkesaktiv Arbeidsstad Vågsøy % 5 % 3 % 10 % 19 % 48 % 3 % Eid 26 3 % 3 % 3 % 3 % 29 % 54 % 4 % Annan kommune % 4 % 3 % 9 % 9 % 55 % Bryggja 21 8 % 4 % 5 % 15 % 13 % 52 % 4 % 18 Innbyggarhøyring i Bryggja

19 Arbeidsstad i Vågsøy Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen % 3 % 3 % 9 % 28 % 40 % 8 15 % 70 % 15 % Tabell 11 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir ein del av Kinn kommune. Prosent. N Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Ganske positiv Svært positiv Totalt % 13 % 10 % 3 % 6 % 5 % 2 % Kjønn Mann % 13 % 4 % 5 % 5 % 7 % 2 % Kvinne % 13 % 16 % 1 % 7 % 4 % 2 % Alder Under 30 år % 16 % 23 % 16 % Litt positiv Yrkesaktiv Arbeidsstad Arbeidsstad i Vågsøy år % 11 % 21 % 5 % 6 % år % 13 % 11 % 7 % 1 % 3 % 2 % 60 år og eldre % 13 % 7 % 2 % 5 % 4 % 3 % Offentleg sektor % 18 % 21 % 2 % 8 % 8 % Privat sektor % 16 % 8 % 5 % 3 % 6 % 3 % Nei % 9 % 5 % 2 % 7 % 3 % 2 % Vågsøy % 16 % 15 % 2 % 6 % 9 % Eid % 18 % 10 % 3 % 3 % 4 % Annan kommune % 14 % 11 % 9 % 8 % 4 % 4 % Bryggja % 22 % 13 % 4 % Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen % 11 % 20 % 8 % 18 % 8 65 % 20 % 15 % Vet ikke 1.7 Konklusjon Undersøkinga viser at innbyggarane i Bryggja har langt større tilknyting til Eid og Selje samanlikna med Bremanger og Flora. Ein stor del av pendlinga skjer mot Eid. Det meste av handel, bruk av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som skjer utanfor Vågøy, skjer òg i Eid. Bruken av slike tilbod i Bremanger og Flora er tilnærma lik null. Resultata syner at eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Stad kommune (79 prosent), medan eit klart fleirtal og er negative til å bli ein del av Kinn kommune (84 prosent). Innbyggarhøyring i Bryggja 19

20 Vedlegg Innbyggarhøyringa resultat i tabellform Tabell 12 Bur du i Bryggja-området? BASE Ja 99% 98% 100% 92% 100% 100% 99% Nei Nei, men har bustadadresse der 1% 3% 8% 1% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 13 Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statleg eller privat sektor? BASE Kommunal 13% 7% 21% 8% 21% 25% 4% Fylkeskommunal 2% 3% 2% 8% 5% 3% Statleg 4% 4% 5% 9% 4% 4% Privat 39% 57% 17% 41% 52% 59% 20% Ikkje yrkesaktiv 41% 29% 55% 43% 14% 9% 72% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 14 Dersom yrkesaktiv, i kva for kommune ligg arbeidsstaden? BASE Vågsøy 53% 46% 65% 57% 70% 47% 48% Selje 4% 7% 14% 5% 2% 4% Eid 23% 18% 31% 14% 5% 27% 33% Bremanger 1% 2% 2% Flora Vanylven 6% 10% 5% 11% Annan kommune 13% 18% 4% 14% 14% 11% 15% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 15 Dersom arbeidsstaden ligg i Vågsøy, kor i Vågsøy ligg arbeidsstaden? BASE Bryggja 34% 32% 38% 27% 38% 54% 20 Innbyggarhøyring i Bryggja

21 Måløy (kommunesenteret) 53% 50% 56% 75% 65% 47% 39% Ein annan stad i kommunen 13% 18% 6% 25% 8% 16% 8% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 16 Kor ofte handlar du utanfor Vågsøy kommune? BASE Dagleg 7% 12% 2% 16% 5% 11% 3% Nokre gonger i veka 21% 23% 19% 39% 32% 33% 6% Kvar veke 21% 23% 19% 29% 21% 24% Nokre gonger i månaden 38% 32% 44% 37% 29% 31% 45% Nokre gonger i året 9% 6% 11% 8% 6% 5% 12% Sjeldnare 3% 2% 4% 6% Aldri 1% 2% 1% 3% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 17 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det vanlegvis du handlar? BASE Selje 4% 2% 5% 14% 3% 2% Eid 90% 87% 94% 76% 89% 92% 92% Bremanger 1% 1% 2% Flora Vanylven 11% 14% 7% 14% 17% 15% 6% Andre kommunar 19% 18% 20% 39% 21% 16% 16% TOTAL 124% 123% 125% 143% 127% 128% 115% Tabell 18 Kor ofte nyttar du kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune? BASE Dagleg 1% 2% 8% Nokre gonger i veka 4% 4% 4% 14% 8% 4% Kvar veke 2% 2% 2% 3% 1% 2% Nokre gonger i månaden 9% 5% 13% 23% 10% 6% Nokre gonger i året 32% 32% 31% 37% 35% 35% 28% Sjeldnare 7% 5% 8% 11% 11% 4% Aldri 46% 50% 42% 41% 21% 40% 60% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Innbyggarhøyring i Bryggja 21

22 Tabell 19 Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? BASE Selje 4% 2% 5% 24% 3% Eid 90% 88% 92% 62% 90% 91% 97% Bremanger Flora Vanylven 4% 2% 5% 24% 6% Andre kommunar 14% 19% 10% 14% 10% 20% 10% TOTAL 112% 111% 112% 124% 106% 114% 108% Tabell 20 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? BASE Dagleg 1% 3% 8% 2% Nokre gonger i veka 5% 5% 5% 14% 6% 4% 3% Kvar veke 3% 3% 4% 3% 3% 4% Nokre gonger i månaden 16% 18% 13% 8% 26% 18% 13% Nokre gonger i året 48% 47% 49% 39% 56% 56% 41% Sjeldnare 9% 8% 9% 8% 3% 6% 12% Aldri 19% 17% 21% 23% 6% 11% 27% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 21 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? BASE Selje 6% 7% 5% 11% 3% 8% 4% Eid 89% 89% 89% 79% 97% 92% 87% Bremanger 1% 1% 2% Flora Vanylven 3% 3% 2% 11% 2% 3% Andre kommunar 26% 23% 30% 21% 16% 31% 27% TOTAL 125% 123% 127% 121% 116% 135% 121% Tabell 22 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Stad kommune? BASE Svært negativ 10% 11% 8% 16% 17% 7% 8% Ganske negativ 4% 3% 6% 14% 3% 7% 1% Litt negativ 2% 2% 2% 1% 3% 22 Innbyggarhøyring i Bryggja

23 Litt positiv 10% 9% 11% 8% 12% 6% 12% Ganske positiv 17% 15% 20% 23% 11% 22% 15% Svært positiv 52% 56% 48% 39% 53% 56% 53% Veit ikkje 5% 4% 6% 5% 1% 8% MEAN 4,9 4,9 4,8 4,2 4,6 5,0 5,0 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 23 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Kinn kommune? BASE Svært negativ 61% 64% 58% 45% 58% 62% 65% Ganske negativ 13% 13% 13% 16% 11% 13% 13% Litt negativ 10% 4% 16% 21% 11% 7% Litt positiv 3% 5% 1% 7% 2% Ganske positiv 6% 5% 7% 23% 5% 1% 5% Svært positiv 5% 7% 4% 16% 6% 3% 4% Veit ikkje 2% 2% 2% 2% 3% MEAN 1,9 1,9 1,9 2,9 2,0 1,8 1,8 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 24 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Stad kommune? Negativ (1-3) Positiv (4-6) Totalt 16 % 79 % Kjønn Mann 16 % 80 % Kvinne 16 % 79 % Alder Under 30 år 30 % 70 % år 20 % 76 % år 15 % 84 % 60 år og eldre 12 % 80 % Yrkesaktiv Offentleg sektor 23 % 76 % Privat sektor 17 % 79 % Nei 12 % 81 % Arbeidsstad Vågsøy 20 % 77 % Eid 9 % 86 % Annan kommune 27 % 73 % Arbeidsstad i Vågsøy Bryggja 17 % 80 % Måløy (kommunesenteret) 24 % 77 % Ein annan stad i kommunen 15 % 70 % Innbyggarhøyring i Bryggja 23

24 Tabell 25 Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Kinn kommune? Negativ (1-3) Positiv (4-6) Totalt 84 % 14 % Kjønn Mann 81 % 17 % Kvinne 87 % 12 % Alder Under 30 år 61 % 39 % år 90 % 11 % år 86 % 11 % 60 år og eldre 85 % 11 % Yrkesaktiv Offentleg sektor 83 % 18 % Privat sektor 83 % 14 % Nei 85 % 12 % Arbeidsstad Vågsøy 83 % 17 % Eid 90 % 6 % Annan kommune 75 % 21 % Arbeidsstad i Vågsøy Bryggja 96 % 4 % Måløy (kommunesenteret) 74 % 26 % Ein annan stad i kommunen 85 % 15 % Tabell 26 Kjønn BASE Mann 53% 100% 57% 55% 51% 53% Kvinne 47% 100% 43% 45% 50% 47% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 27 Alder BASE Under 30 år 10% 11% 9% 100% år 13% 14% 13% 100% år 31% 30% 33% 100% 60 år og eldre 45% 45% 45% 100% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 Innbyggarhøyring i Bryggja

25 Innbyggarhøyringa Spørjeskjema God dag/kveld. Eg ringer frå Norstat og vi gjennomfører ei innbyggarhøyring på oppdrag frå Telemarksforsking om ei eventuell grensejustering som omfattar området Bryggja. Stortinget har vedteke at Selje og Eid skal slåast saman til Stad (uttalast Statt) kommune og at Vågsøy og Flora skal slåast saman til Kinn kommune. I samband med dette skal det gjennomførast ein vurdering av om Bryggja-området skal overførast til Stad kommune. Har du anledning til å svare på nokre spørsmål i samband med dette? 1. Bur du i Bryggja-området? Ja Nei (dersom nei, er det ikkje aktuelt å gå vidare med spørsmåla) Nei, men har bustadadresse der 2. Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statleg eller privat sektor? Kommunal Fylkeskommunal Statleg Privat Ikkje yrkesaktiv 3. Dersom yrkesaktiv, i kva for kommune ligg arbeidsstaden? Vågsøy Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Ein annan kommune/stad 4. Dersom arbeidsstaden ligg i Vågsøy, kor i Vågsøy ligg arbeidsstaden? Bryggja Måløy (kommunesenteret) Ein annan stad i kommunen 5. Kor ofte handlar du utanfor Vågsøy kommune? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i året Sjeldnare/aldri 6. Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det du vanlegvis du handlar? Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Ein annan kommune 7. Kor ofte nyttar du kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Innbyggarhøyring i Bryggja 25

26 Nokre gonger i året Sjeldnare/aldri 8. Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Ein annan kommune 9. Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i året Sjeldnare/aldri 10. Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Selje Eid Bremanger Flora Vanylven Ein annan kommune 11. Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Stad kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Veit ikkje 12. Kor negativ eller positiv er du til at Bryggja blir en del av nye Kinn kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Veit ikkje 13. Kjønn? Mann Kvinne 14. Alder? Under 30 år år år 60 år og eldre 26 Innbyggarhøyring i Bryggja

27 Kart over grunnkretsar og delområde i Vågsøy kommune Figur 9 Oversikt over grunnkretsar og delområde. Kjelde: SSB 2 2 Området Bryggja omfattar grunnkretsane 0208 Totland, 0209 Bryggja og 0210 Maurstad Innbyggarhøyring i Bryggja 27

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-90 Dato 28. november 2017 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Eg viser til brev 17. november frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr.

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 5 2016 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Audun Thorstensen og Gudrun N. Venås TF-notat 1 Kolofonside Tittel: Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Undertittel: TF-notat nr.: 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr. 11-2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Søknad om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune - fylkesmannen si vurdering og tilråding

Søknad om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune - fylkesmannen si vurdering og tilråding Sakshandsamar: Anne Kristin Eitungjerde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643172 17.11.2017 2017/739-311 E-post: fmsfaka@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 31.05.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Bystyret

Tilleggsinnkalling til Bystyret Tilleggsinnkalling til Bystyret Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 17:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009 Evaluering av Fylkesplan for Hordaland 2005-2008/09 September 2009 AUD-rapport nr. 10-09 1 2 1 Innleiing Ved innføringa av ny planlov tok regional planstrategi over etter fylkesplanen som lovpålagt obligatorisk

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 11 2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy. Bent Aslak Brandtzæg,

Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy. Bent Aslak Brandtzæg, Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy Bent Aslak Brandtzæg, 25.08.2017 1 Bakgrunn Stortinget har vedteke samanslåing av: Vågøy og Flora Selje og Eid Mål med utgreiinga: Vurdere

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Innbyggarundersøking Kommunereforma

Innbyggarundersøking Kommunereforma Innbyggarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune Opinion AS Mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kartlegging av rammevilkår

Kartlegging av rammevilkår Kommunale råd for funksjonshemma i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma Forord Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtok

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

PENDLING OG BULYST I HARDANGER

PENDLING OG BULYST I HARDANGER PENDLING OG BULYST I HARDANGER Presentasjon av rapport på Hardangerkonferansen 15. november 2017 i Nordheimsund. Pelle Engesæter ideas2evidence Grunnlaget Rapporten er utarbeida på grunnlag av svar frå

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 9 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune Opinion AS April-mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma Framlegg til vedtak: Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane

Detaljer

Kommunereforma oppdatert vurdering og tilråding for kommunestrukturen i Sogn og Fjordane

Kommunereforma oppdatert vurdering og tilråding for kommunestrukturen i Sogn og Fjordane Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 09.01.2017 2014/692-320 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Pb 8112

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Rapport medlemsundersøking 2016

Rapport medlemsundersøking 2016 Rapport medlemsundersøking 2016 26.01.2017 Innhald: 1. Innleiing Side 1.1. Hensikt med undersøkinga 3 1.2. Spørjeskjema. 3 1.3. Gjennomføring..... 4 1.4. Medlemsdeltaking - svarprosent.. 4 2. Resultat

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. AUD-rapport 09-17 Tittel: Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte AUD-rapport

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av kommunale eldreråd i Møre og Romsdal sine rammevilkår Forord Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok å gjennomføre

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.02.2016 K-SAK 7/16 KOMMUNEREFORM 2016 - RETNINGSVAL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking 11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune.

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Desember 2012. Bakgrunn for undersøkinga: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvaltar prosjektpengar

Detaljer

Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy BENT ASLAK BRANDTZÆG, AUDUN THORSTENSEN OG SVENJA DOREEN RONCOSSEK

Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy BENT ASLAK BRANDTZÆG, AUDUN THORSTENSEN OG SVENJA DOREEN RONCOSSEK Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy BENT ASLAK BRANDTZÆG, AUDUN THORSTENSEN OG SVENJA DOREEN RONCOSSEK TF-notat nr. 36/2017 Tittel: Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

EIGENKONTROLL OPPFØLGING

EIGENKONTROLL OPPFØLGING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201106894-9 SAKNR. Arkivnr. 09 DATO 22. mars 2012 Saksh. Bjørgo, Vigdis Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglement pkt. 2.9. EIGENKONTROLL

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer