Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins"

Transkript

1 Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018

2 Tittel: Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Undertittel: Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området TF-notat nr: 1/2018 Forfattarar: Bent Aslak Brandtzæg og Audun Thorstensen Dato: ISBN: ISSN: X Pris: 120,- (Kan lastas ned gratis frå Framsidefoto: Telemarksforsking Prosjekt: Utgreiing av grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar Prosjektnr.: Prosjektleiar: Bent Aslak Brandtzæg Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Spørsmål om dette notatet kan rettast til: Telemarksforsking Postboks Bø i Telemark Tlf: Resymé: Telemarksforsking har gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Nesse skulekrins i Balestrand kommune, og som er knytt til ei endring i kommunestrukturen i området. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. Bent Aslak Brandtzæg er utdanna geograf (Cand.polit.) frå Universitetet i Bergen. Brandtzæg har vore tilsett som forskar ved Telemarksforsking sidan 1995, og er temaansvarleg for instituttets forsking knytt til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Audun Thorstensen er utdanna statsvitar og har vore tilsett ved Telemarksforsking sidan Han arbeider spesielt med forskingsprosjekt innan kommunal økonomi, med statistiske analysar og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt. 2 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

3 Forord Telemarkforsking har på oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Nesse skulekrins i Balestrand kommune. Stortinget har vedteke at Balestrand, Leikanger og Sogndal skal slåast saman til Nye Sogndal kommune. Høyringa er gjennomført i samband med at det skal gjennomførast ei vurdering av om Nesse skulekrins skal overførast til Høyanger kommune. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. Telefonintervjua vart gjennomført i perioden desember Ved Telemarkforsking har Bent A. Brandtzæg vore prosjektleiar. Audun Thorstensen har delteke i analyse- og rapporteringsarbeidet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg Prosjektleiar Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 3

4

5 Innhald Samandrag Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Om undersøkinga Om respondentane Handel Tenester Kultur- og fritidstilbod Vurdering av grensejustering Konklusjon Vedlegg Innbyggarhøyringa resultat i tabellform Innbyggarhøyringa Spørjeskjema Kart over grunnkrinsar i Balestrand kommune Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 5

6 Samandrag Dette notatet presenterer ei innbyggarhøyring blant innbyggarane i Nesse skulekrins i Balestrand kommune. Stortinget har vedteke at Balestrand, Leikanger og Sogndal skal slåast saman til Nye Sogndal kommune. Høyringa er gjennomført i samband med at det skal gjennomførast ei vurdering av om Nesse skulekrins skal overførast til Høyanger kommune. Undersøkinga vart gjennomført i perioden desember, og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjua. Det vart ringt til alle innbyggarar i Nesse skulekrins over 15 og som var registert med fasttelefon eller mobiltelefon. I alt omfatta dette 95 personar. Undersøkinga gav svar frå 55 av desse, noko som utgjer ein svarprosent på 58. Spørsmåla la vekt på å få fram innbyggarane i Nesse skulekrins si tilknyting til kommunane i området gjennom arbeid, handel, kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod. Vidare er det stilt spørsmål om kor negative eller positive dei er til å bli en del av Høyanger kommune eller nye Sogndal kommune. Resultata frå undersøkinga er relativt eintydige. Undersøkinga viser at innbyggarane i Nesse skulekrins har langt større tilknyting til Høyanger samanlikna med Sogndal og Leikanger. Ein stor del av pendlinga skjer mot Høyanger. Det meste av handel, bruk av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som skjer utanfor Balestrand, skjer òg i Høyanger. Bruken av slike tilbod i Sogndal og Leikanger er tilnærma lik null. Resultata syner at eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Høyanger kommune (98 prosent), medan eit klart fleirtal og er negative til å bli ein del av nye Sogndal kommune (92 prosent). 6 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

7 1. Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Telemarksforsking har gjennomført ei innbyggarhøyring om ei eventuell grensejustering som omfattar området Nesse skulekrins i Balestrand kommune. Nesse skulekrins omfattar Nessane grunnkrinsen og bygdene Sæle/Lindane i Kvamsøy grunnkrins. Kartlegginga er basert på telefonintervju og Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av desse. I dette notatet vil vi gå igjennom av resultata frå undersøkinga. 1.1 Om undersøkinga Stortinget har vedteke at Balestrand, Leikanger og Sogndal skal slåast saman til Nye Sogndal kommune. Høyringa er gjennomført i samband med at det skal gjennomførast ei vurdering av om Nesse grunnkrins skal overførast til Høyanger kommune, og Telemarksforsking har hatt ansvar for å gjennomføre ei innbyggarhøyring blant dei som bur i området. Spørsmåla i undersøkinga er utarbeidd av Telemarkforsking i samarbeid med Fylkesmannen. Gjennom undersøkinga har det vore ønskeleg å få svar på følgjande hovudspørsmål: Kor pendlar innbyggarane i Nesse skulekrins til? I kva grad nyttar innbyggarane seg av tilbod utanfor Balestrand kommune, og kor ligg desse tilboda? o Handel o Kommunale tenester o Kultur- og fritidstilbod Korleis stiller innbyggarane seg til å bli ein del av nye Sogndal kommune eller Høyanger kommune? Sjølve spørjeskjemaet følgjer òg som vedlegg til notatet. Det detaljerte oversynet over spørsmålsformuleringane g såleis fram av dette. Datainnsamlinga vart gjennomført via telefonintervju. Norstat AS har hatt ansvar for gjennomføring av intervjua. Undersøkinga omfatta alle innbyggarar over 15 i Nesse skulekrins og som også var registrert med fasttelefon eller mobiltelefon. Undersøkinga vart gjennomført i perioden desember. 1.2 Om respondentane I og med at det samla sett er få innbyggarar i området, var det eit mål å få svar frå så mange som muleg. Balestrand kommune har i den forbindelse gått igjennom og supplert lista med telefonnummer til busette i Nesse skulekrins. I alt var det registstert 95 personar over 15 i området registert med fasttelefon eller mobiltelefon. Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 7

8 Totalt fekk Norstat svar frå 55 respondentar, noko som gjev ein svarprosent på 58. Tabell 1 gir oversikt over ein del kjenneteikn ved respondentane. Vi ser at det er 47 prosent menn og 53 prosent kvinner som har svara på undersøkinga. Vi ser at ein relativt stor del er 60 og, og dermed og ein stor del som ikkje er yrkesaktive. Av dei sysselsette er det flest som arbeider i privat sektor. Av dei yrkesaktive er det 56 prosent som arbeider i Balestrand, medan 38 prosent arbeider i Høyanger. 6 prosent arbeider i ein annan kommune. Tabell 1 Bakgrunnsvariablar. Kjenneteikn. Bakgrunnsvariablar Prosent Kjønn Mann 47 % Kvinne 53 % Alder % % % 67 og 38 % Yrkesaktiv Offentleg 27 % Privat 31 % Ikkje yrkesaktiv 42 % Arbeidsstad Balestrand 56 % Høyanger 38 % Annan kommune 6 % I og med at ikkje alle over 15 busett i Nesse skulekrins har svara, eller har hatt høve til å svare, på innbyggarhøyringa, er det av interesse å sjå nærare på i kva grad dei som har svara er representative for innbyggarane totalt sett. Vi har her samanlikna respondentanes fordeling på alder kjønn med fordelinga i Nessane grunkrins. 1 Vi finn at dei som har vore med i undersøkinga er rimelig representative ut frå aldersfordeling og kjønn. Tabell 2 Fordeling innbyggarar i undersøkinga og i Nessane grunnkrins. 1 Kjønn og alder. I prosent. Kjelde: SSB. Respondentar i undersøkinga Innbyggarar Nessane grunnkrins Kjønn Menn 47 % 49 % Kvinner 53 % 51 % Alder % 21 % % 17 % % 27 % 67 og 38 % 36 % 1 14 innbyggarar i bygdene Sæle/Lindane i grunnkrinsen Kvamsøy inng også i undersøkinga, men for desse har vi ikkje aldersfordeling og kjønn. 8 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

9 Det er ein viss underrepresentasjon for aldersgruppa 15-34, og ein viss overrepresentasjon i dei øvrige aldersgruppene. Det er likevel små forskjellar og desse vil ha ubetydelege effektar på hovudresultata for undersøkinga. I det følgjande vil vi gå igjennom resultata frå undersøkinga. Resultat i tabellform er òg lagt i vedlegg. 1.3 Handel I undersøkinga vart innbyggarane stilt spørsmål om kor ofte dei handlar utanfor Balestrand kommune. Figur 1 viser at det er relativt stor handel utanfor kommunen. Heile 93 prosent handlar utanfor kommunen kvar veke eller oftare. 18 prosent svarar at det dei handlar utanfor kommunen dagleg. Tabell 3 viser kor ofte innbyggarane i Nesse skulekrins handlar utanfor kommunen fordelt på bakgrunnsvariablar. Ut frå bakgrunnsvariablane synes det å vere nokre skilnader: Menn handlar oftare utanfor kommunen enn kvinner Yngre handlar oftare utanfor kommunen enn Dei som er yrkesaktive handlar oftare utanfor kommunen enn dei som ikkje er det Dei med arbeidsstad utanfor kommunen handlar oftare utanfor kommunen enn dei som har arbeidsstad i kommunen Dette er funn som forventa, og synes å vera relatert til yrkesaktivitet og pendling. Aldri Sjeldnare Nokre gonger i et Nokre gonger i månaden Kvar veke Nokre gonger i veka Dagleg 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 1 Kor ofte handlar du utanfor Balestrand kommune? Totalt. I prosent Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 9

10 Tabell 3 Kor ofte handlar du utanfor Balestrand kommune? Fordelt på bakgrunnsvariablar N Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i et Aldri Totalt Totalt % 42 % 33 % 4 % 2 % 2 % 100 % Kjønn Mann % 39 % 35 % 4 % 100 % Kvinne % 45 % 31 % 3 % 3 % 3 % 100 % Alder % 29 % 14 % 14 % 100 % Nokre gonger i månaden Sjeldnare Yrkesaktiv Ikkje yrkesaktiv Balestrand Høyanger Annan kommune Arbeidsstad % 46 % 27 % 100 % % 19 % 63 % 100 % 67 og 21 5 % 62 % 19 % 5 % 5 % 5 % 100 % Offentleg % 33 % 47 % 100 % Privat % 24 % 47 % 100 % 23 9 % 61 % 13 % 9 % 4 % 4 % 100 % % 17 % 72 % 100 % % 42 % 17 % 100 % 2 50 % 50 % 100 % I undersøkinga vart innbyggarane vidare spurt om følgjande: «Dersom du handlar utanfor kommunen: Kor er det du vanlegvis handlar?» Dei fekk oppgjeve følgjande alternativ: «Høyanger», «Leikanger», «Sogndal», «Førde», «Gaular», «Vik» eller «Ein annan kommune/stad» Figur 2 gir eit oversyn over svarfordelinga. Resultata syner at heile 91 prosent svara Høyanger. Det er svært få som vanlegvis handlar i andre kommunar. Høyanger er såleis den klart viktigaste handelstaden for dei som handlar utanfor kommunen. 10 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 2 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det vanlegvis du handlar? Totalt. I prosent. Fleire svar mogleg. Tabell 4 summerer opp svara fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. Vi ser at uavhengig av bakgrunnsvariablar, så er det Høyanger som den vanlegaste kommunen å handle i for dei som handlar utanfor kommunen. Det er verdt å merke seg at Førde er nest viktigaste handelskommune for dei som handlar utanfor kommunen. Det er ingen som svarar at dei vanlegvis handlar i Leikanger eller Sogndal. Dette viser klart at tilknytinga for dei som bur i Nesse krins er langt høgare i retning Høyanger og Førde samanlikna med Leikanger og Sogndal. Tabell 4 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det du vanlegvis du handlar? Totalt og fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. I prosent. Fleire svar mogleg. N Førde Høyanger Leikanger Sogndal Gaular Vi k Totalt Totalt % 7 % 2 % 100 % Kjønn Mann % 4 % 4 % 100 % Kvinne % 11 % 100 % Alder % 100 % Ein annan kommune/stad Yrkesaktiv Ikkje yrkesaktiv % 14 % 5 % 100 % Balestrand % 100 % Arbeidsstad % 100 % % 6 % 100 % 67 og % 15 % 5 % 100 % Offentleg % 7 % 100 % Privat % 100 % Høyanger % 100 % Annan kommune 2 50 % 50 % 100 % Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 11

12 1.4 Tenester Figur 3 gir eit oversyn over kor ofte innbyggarane nyttar seg av tenester som er lokalisert i ein annan kommune. Aldri 16% Sjeldnare Nokre gonger i et 18% Nokre gonger i månaden 26% Kvar veke 9% Nokre gonger i veka 22% Dagleg 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 3 Kor ofte nyttar du tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Totalt. I prosent. Figuren syner at 66 prosent av dei som bur i Nesse krins nyttar tenester utanfor Balestrand kommune nokre gonger i månaden eller oftare. 16 prosent nyttar aldri tenester utanfor Balestrand kommune. Tabell 5 syner svarfordelinga fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. Resultata syner at dei over 67, og dei som ikkje er yrkesaktive, i minst grad nyttar tenester utanfor kommunen. Tabell 5 Kor ofte nyttar du tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Totalt og fordelt på aldersgrupper. I prosent. N Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i et Aldri Totalt Totalt 55 9 % 22 % 9 % 26 % 18 % 16 % 100 % Kjønn Mann 26 8 % 27 % 12 % 19 % 23 % 12 % 100 % Kvinne % 17 % 7 % 31 % 14 % 21 % 100 % Alder % 43 % 29 % 100 % Dagleg Sjeldnare Yrkesaktiv % 18 % 36 % 27 % 100 % % 31 % 6 % 31 % 13 % 13 % 100 % 67 og % 19 % 38 % 33 % 100 % Offentleg % 13 % 13 % 27 % 13 % 13 % 100 % Privat 17 6 % 47 % 18 % 24 % 6 % 100 % Ikkje yrkesaktiv Balestrand 23 4 % 9 % 26 % 35 % 26 % 100 % % 28 % 33 % 11 % 100 % 12 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

13 Arbeidsstad Høyanger Annan kommune % 33 % 17 % 8 % 8 % 100 % 2 50 % 50 % 100 % Figur 4 under gir eit oversyn over svarfordelinga på spørsmålet: «Dersom du nyttar deg av tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene?» Her ser vi òg at heile 94 prosent svarar Høyanger. Av dei som bur i Nesse skulekrins, og som nyttar tenester i andre kommunar, er det berre ein liten del som nyttar tenester i andre kommunar enn Høyanger. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 4 Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Totalt. I prosent. Tabell 6 viser svara fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. I og med at dei fleste har svara Høyanger, er det ikkje store variasjonar. Det verkar likevel som innbyggarar over 67 og dei som ikkje er yrkesaktive, i noko større grad nyttar tenester i andre kommunar enn Høyanger. Dette gjeld i første rekkje i regionsenteret Førde. Tabell 6 Dersom du nyttar deg av kommunale tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent N Førde Høyanger Leikanger Sogndal Gaular Vik Ein annan kommune/stad Totalt Totalt % 4 % 2 % 100 % Kjønn Mann % 4 % 4 % 100 % Kvinne % 4 % 100 % Alder % 100 % % 100 % % 100 % 67 og % 14 % 7 % 100 % Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 13

14 Ikkje yrkesaktiv Balestrand Høyanger Annan kommune Arbeidsstad Yrkesaktiv Offentleg % 100 % Privat % 100 % % 12 % 6 % 100 % % 100 % % 100 % % 100 % 1.5 Kultur- og fritidstilbod Figur 5 viser kor ofte innbyggarane nyttar seg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen. Vi ser at 44 prosent svarar at dei nyttar seg av slike tilbod nokre gonger i månaden eller oftare. Det er flest (27 prosent) som seier at dei nyttar kultur og fritidstilbod utanfor kommunen nokre gonger i månaden. Aldri Sjeldnare Nokre gonger i et Nokre gonger i månaden Kvar veke Nokre gonger i veka Dagleg 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 5 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Totalt. I prosent. Tabell 7 viser kor ofte innbyggarane nyttar seg av kultur- og fritidstilbod ut frå bakgrunnsvariablane. Oversikta tyder på at dei eldste, og dei som ikkje er yrkesaktive, i minst grad nyttar tilbod utanfor kommune. På same måte som for handel og bruk av kommunale tenester, er det i Høyanger dei fleste kultur og fritidstilboda blir nytta (jf. Figur 6). 14 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

15 Tabell 7 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent. N Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i et Aldri Totalt Totalt 55 6 % 11 % 27 % 24 % 13 % 20 % 100 % Kjønn Mann 26 4 % 12 % 19 % 27 % 15 % 23 % 100 % Kvinne 29 7 % 10 % 35 % 21 % 10 % 17 % 100 % Alder % 43 % 29 % 14 % 100 % Nokre gonger i månaden Sjeldnare Yrkesaktiv Ikkje yrkesaktiv 23 4 % 13 % 17 % 17 % 22 % 26 % 100 % Balestrand % 33 % 22 % 11 % 22 % 100 % Arbeidsstad % 18 % 46 % 27 % 100 % % 31 % 31 % 6 % 19 % 100 % 67 og 21 5 % 10 % 10 % 14 % 24 % 38 % 100 % Offentleg 15 7 % 7 % 40 % 27 % 7 % 13 % 100 % Privat 17 6 % 12 % 29 % 29 % 6 % 18 % 100 % Høyanger 12 8 % 8 % 33 % 42 % 8 % 100 % Annan kommune 2 50 % 50 % 100 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 6 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Totalt. I prosent. Tabell 8 gir ein oversikt over om det skilnader på kva for kommunar som blir nytta til kultur- og fritidstilbod ut frå bakgrunnsvariablane. Her det ikkje store variasjonar, men det er eit trekk at innbyggarar over 50, som nyttar kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, i noko større grad enn andre nyttar tilbod i andre kommunar enn Høyanger. Likevel er det i hovudsak tilbod i Høyanger som i størst grad og vert nytta òg av denne gruppa. Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 15

16 Tabell 8 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Totalt og fordelt på bakgrunnsvariablar. I prosent. N Høyanger Leikange r Førde Sogndal Gaular Vik Ein annan kommune/sta d Totalt Totalt % 2 % 2 % 7 % 100 % Kjønn Mann % 5 % 5 % 100 % Kvinne % 13 % 100 % Alder % 100 % % 9 % 100 % % 8 % 8 % 100 % Yrkesaktiv Ikkje yrkesaktiv % 12 % 100 % Balestrand % 7 % 100 % Arbeidsstad 67 og % 15 % 100 % Offentleg % 8 % 100 % Privat % 7 % 7 % 100 % Høyanger % 9 % 9 % 100 % Annan kommune % 100 % 1.6 Vurdering av grensejustering Figur 7 illustrerer korleis innbyggarane stiller seg til å bli ein del av nye Sogndal eller Høyanger kommune. Innbyggarane vart bede om å vurdera kvart alternativ på ein skala frå svært negativ (1) til svært positiv (6). Resultata syner at eit klart fleirtal av respondentane er positive til å bli ein del av Høyanger kommune og klart negative til å bli ein del av nye Sogndal kommune. Av dei spurde er 98 prosent positive til Høyanger (4-6), medan 92 prosent (1-3) er negative til nye Sogndal kommune. Ut frå spreiinga på svarskalaen som er nytta, ser vi òg at det er ein relativt stor del som er tydelege på kva dei meiner. Av dei spurde er 75 prosent «svært negative» til å bli ein del av nye Sogndal, medan 76 prosent er «svært positive» til å bli ein del av Høyanger. 16 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

17 90% 80% 75% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1 Svært negativ 13% 2 Ganske negativ 15% 7% 4% 4% 2% 4% 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Ganske positiv 6 Svært positiv Veit ikkje Nye Sogndal kommune Høyanger kommune Figur 7 Kor negativ eller positiv er du til å bli ein del av nye Sogndal/Høyanger kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. I prosent. Figur 8, Tabell 9 og Tabell 10 syner kor negative eller positive respondentane er til å bli ein del av nye Sogndal eller Høyanger kommune ut frå dei ulike bakgrunnsvariablane. Vi ser at det ikkje er store forskjellar, men det verkar som dei over 67 og dei som ikkje er yrkesaktive, ikkje i like stor grad er positive til å bli ein del av Høyanger kommune. Det er likevel eit klart fleirtal som er positive til å bli ein del av Høyanger kommune og eit klart fleirtal som er negative til å bli ein del av nye Sogndal kommune. Arbeidsstad annan kommune Arbeidsstad Høyanger Arbeidsstad Balestrand Ikkje yrkesaktiv Privat sektor Offentleg sektor 67 og Kvinne Mann Totalt Høyanger kommune Nye Sogndal kommune Figur 8 Kor negativ eller positiv er du til å bli ein del av nye Sogndal/Høyanger kommune. 1=svært negativ og 6=svært positiv. Gjennomsnitt fordelt på ulike bakgrunnsvariablar. Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 17

18 Tabell 9 Kor negativ eller positiv er du til at Nesse skulekrins blir ein del av nye Sogndal kommune. Prosent. N 1 Svært negativ 2 Ganske negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Ganske positiv 6 Svært positiv Veit ikkje Totalt Totalt % 13 % 4 % 4 % 2 % 4 % 100 % Kjønn Mann % 15 % 4 % 8 % 100 % Kvinne % 10 % 3 % 7 % 3 % 100 % Alder % 43 % 100 % % 9 % 9 % 100 % % 13 % 6 % 100 % 67 og % 5 % 10 % 5 % 10 % 100 % Yrkesaktiv Tabell 10 Kor negativ eller positiv er du til at Nesse skulekrins blir ein del av Høyanger kommune. Prosent. N 1 Svært negativ 2 Ganske negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 5 Ganske positiv 6 Svært positiv Veit ikkje Totalt Totalt 55 2 % 7 % 15 % 76 % 100 % Kjønn Mann 26 4 % 8 % 23 % 65 % 100 % Kvinne 29 7 % 7 % 86 % 100 % Alder % 86 % 100 % % 9 % 82 % 100 % % 88 % 100 % 67 og 21 5 % 14 % 19 % 62 % 100 % Offentleg % 7 % 7 % 7 % 100 % Privat % 18 % 100 % Ikkje yrkesaktiv % 13 % 9 % 4 % 9 % 100 % Balestrand % 6 % 6 % 100 % Høyanger % 25 % 8 % 100 % Annan % 100 % kommune Arbeidsstad Yrkesaktiv Offentleg 15 7 % 93 % 100 % Privat % 77 % 100 % Ikkje yrkesaktiv 23 4 % 13 % 17 % 65 % 100 % Balestrand 18 6 % 94 % 100 % Høyanger 12 8 % 25 % 67 % 100 % Annan % 100 % kommune Arbeidsstad 18 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

19 1.7 Konklusjon Undersøkinga viser at innbyggarane i Nesse skulekrins har langt større tilknyting til Høyanger samanlikna med Leikanger og Sogndal. Ein stor del av pendlinga skjer mot Høyanger. Det meste av handel, bruk av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som skjer utanfor Balestrand, skjer òg i Høyanger. Bruken av slike tilbod i Leikanger og Sogndal er tilnærma lik null. Resultata syner at eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Høyanger kommune (98 prosent), medan eit klart fleirtal og er negative til å bli ein del av nye Sogndal kommune (92 prosent). Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 19

20 Vedlegg Innbyggarhøyringa resultat i tabellform Tabell 11 Bur du i Nessane skulekrins? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Ja 96% 100% 93% 71% 100% 100% 100% Nei Nei, men har bustadadresse der 4% 7% 29% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 12 Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statleg eller privat sektor? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Kommunal 18% 8% 28% 46% 31% Fylkeskommunal 4% 7% 9% 5% Statleg 6% 10% 14% 13% Privat 31% 54% 10% 43% 46% 50% 5% Ikkje yrkesaktiv 42% 39% 45% 43% 6% 91% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 13 Dersom yrkesaktiv, i kva for kommune ligg arbeidsstaden? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Balestrand 56% 56% 56% 25% 64% 53% 100% Høyanger 38% 38% 38% 50% 36% 40% Leikanger Sogndal Førde 3% 6% 7% Gaular Vik Ein annan kommune/stad 3% 6% 25% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

21 Tabell 14 Dersom arbeidsstaden ligg i Balestrand, kor i Balestrand ligg arbeidsstaden? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE I Nesse skulekrins 61% 89% 33% 100% 57% 50% 100% I kommunesenteret 33% 67% 43% 38% Ein annan stad i kommunen 6% 11% 13% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 15 Kor ofte handlar du utanfor Balestrand kommune? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Dagleg 18% 23% 14% 43% 27% 19% 5% Nokre gonger i veka 42% 39% 45% 29% 46% 19% 62% Kvar veke 33% 35% 31% 14% 27% 63% 19% Nokre gonger i månaden 4% 4% 3% 14% 5% Nokre gonger i et 2% 3% 5% Sjeldnare Aldri 2% 3% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 16 Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det vanlegvis du handlar? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Høyanger 91% 92% 89% 100% 100% 94% 80% Leikanger Sogndal Førde 7% 4% 11% 6% 15% Gaular Vik Ein annan kommune/stad 2% 4% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 21

22 Tabell 17 Kor ofte nyttar du tenester som er lokalisert i ein annan kommune? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Dagleg 9% 8% 10% 29% 18% 6% Nokre gonger i veka 22% 27% 17% 43% 18% 31% 10% Kvar veke 9% 12% 7% 36% 6% Nokre gonger i månaden 26% 19% 31% 29% 27% 31% 19% Nokre gonger i et 18% 23% 14% 13% 38% Sjeldnare Aldri 16% 12% 21% 13% 33% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 18 Dersom du nyttar deg av tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Høyanger 94% 91% 96% 100% 100% 100% 79% Leikanger Sogndal Førde 4% 4% 4% 14% Gaular Vik Ein annan kommune/stad 2% 4% 7% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 19 Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Dagleg Nokre gonger i veka 6% 4% 7% 14% 9% 5% Kvar veke 11% 12% 10% 18% 13% 10% Nokre gonger i månaden 27% 19% 35% 43% 46% 31% 10% Nokre gonger i et 24% 27% 21% 29% 27% 31% 14% Sjeldnare 13% 15% 10% 14% 6% 24% Aldri 20% 23% 17% 19% 38% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

23 Tabell 20 Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Høyanger 89% 90% 88% 100% 91% 85% 85% Leikanger 2% 5% 8% Sogndal 2% 5% 9% Førde Gaular Vik Ein annan kommune/stad 7% 13% 8% 15% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 21 Kor negativ eller positiv er du til at Nessane skulekrins blir en del av nye Sogndal kommune? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Svært negativ 75% 73% 76% 57% 82% 81% 71% 2 Ganske negativ 13% 15% 10% 43% 9% 13% 5% 3 Litt negativ 4% 4% 3% 10% 4 Litt positiv 4% 7% 9% 5% 5 Ganske positiv 6 Svært positiv 2% 3% 6% Veit ikkje 4% 8% 10% MEAN 1,4 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 22 Kor negativ eller positiv er du til at Nessane skulekrins blir en del av Høyanger kommune? TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Svært negativ 2% 4% 5% 2 Ganske negativ 3 Litt negativ 4 Litt positiv 7% 8% 7% 9% 14% 5 Ganske positiv 15% 23% 7% 14% 9% 13% 19% 6 Svært positiv 76% 65% 86% 86% 82% 88% 62% Veit ikkje MEAN 5,6 5,4 5,8 5,9 5,7 5,9 5,3 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 23

24 Tabell 23 Kjønn TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Mann 47% 100% 43% 46% 44% 52% Kvinne 53% 100% 57% 55% 56% 48% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabell 24 Alder TOTAL Mann Kvinne Under og BASE Under 35 13% 12% 14% 100% % 19% 21% 100% % 27% 31% 100% 67 og 38% 42% 35% 100% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

25 Innbyggarhøyringa Spørjeskjema God dag/kveld. Eg ringer frå Norstat og vi gjennomfører ei innbyggarhøyring på oppdrag frå Telemarksforsking om ei eventuell grensejustering som omfattar Nesse skulekrins. Stortinget har vedteke at Balestrand, Leikanger og Sogndal skal slåast saman til Nye Sogndal kommune. I samband med dette skal det gjennomførast ein vurdering av om Nesse skulekrins i Balestrand skal overførast til Høyanger kommune. Har du anledning til å svare på nokre spørsmål i samband med dette? 1. Bur du i Nesse skulekrins? Ja Nei (dersom nei, er det ikkje aktuelt å gå vidare med spørsmåla) Nei, men har bustadadresse der (gå vidare med spørsmåla) 2. Er du yrkesaktiv, og arbeider du i tilfellet i kommunal, fylkeskommunal, statleg eller privat sektor? Kommunal Fylkeskommunal Statleg Privat Ikkje yrkesaktiv 3. Dersom yrkesaktiv, i kva for kommune ligg arbeidsstaden? Balestrand Høyanger Leikanger Sogndal Førde Gaular Vik Ein annan kommune/stad 4. Dersom arbeidsplassen ligg i Balestrand, kor i Balestand ligg arbeidsplassen? I Nesse skulekrins I kommunesenteret Ein annan stad i kommunen 5. Kor ofte handlar du utanfor Balestrand kommune? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i et Sjeldnare/aldri 6. Dersom du handlar utanfor kommunen? Kor er det du vanlegvis du handlar? Høyanger Leikanger Sogndal Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 25

26 Førde Gaular Vik Ein annan kommune/stad 7. Kor ofte nyttar du tenester som er lokalisert i ein annan kommune? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i et Sjeldnare/aldri 8. Dersom du nyttar deg av tenester som er lokalisert i ein annan kommune, kor ligg desse tenestene? Høyanger Leikanger Sogndal Førde Gaular Vik Ein annan kommune/stad 9. Kor ofte nyttar du deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen? Dagleg Nokre gonger i veka Kvar veke Nokre gonger i månaden Nokre gonger i et Sjeldnare/aldri 10. Dersom du nyttar deg av kultur- og fritidstilbod utanfor kommunen, kor ligg desse tilboda? Høyanger Leikanger Sogndal Førde Gaular Vik Ein annan kommune/stad 11. Kor negativ eller positiv er du til at Nesse skulekrins blir en del av nye Sogndal kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Veit ikkje 26 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

27 12. Kor negativ eller positiv er du til at Nesse skulekrins blir ein del av Høyanger kommune? Svært negativ Ganske negativ Litt negativ Litt positiv Ganske positiv Svært positiv Veit ikkje 13. Kjønn? Mann Kvinne 14. Alder? Under og Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 27

28 Kart over grunnkrinsar i Balestrand kommune Figur 9 Oversikt over grunnkrinsar Balestrand kommune. Kjelde: SSB 2 2 Nesse skulekrins omfattar grunnkrinsen 0110 Nessane og bygdene Sæle/Lindane i grunnkrinsen 0109 Kvamsøy 28 Innbyggarhøyring i Nesse Skulekrins

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr.

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 5 2016 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad

Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Kommunereformen-Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Audun Thorstensen og Gudrun N. Venås TF-notat 1 Kolofonside Tittel: Innbyggerundersøkelse i Ullensvang herad Undertittel: TF-notat nr.: 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggarundersøking Kommunereforma

Innbyggarundersøking Kommunereforma Innbyggarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune Opinion AS Mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 11 2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr. 11-2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009 Evaluering av Fylkesplan for Hordaland 2005-2008/09 September 2009 AUD-rapport nr. 10-09 1 2 1 Innleiing Ved innføringa av ny planlov tok regional planstrategi over etter fylkesplanen som lovpålagt obligatorisk

Detaljer

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 9 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune Opinion AS April-mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-90 Dato 28. november 2017 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Eg viser til brev 17. november frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Kartlegging av rammevilkår

Kartlegging av rammevilkår Kommunale råd for funksjonshemma i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma Forord Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtok

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 /

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / S aksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / 123-13 Kommunereforma * Tilråd ing: Intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal til

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Fjaler kommune www.fjaler.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

PENDLING OG BULYST I HARDANGER

PENDLING OG BULYST I HARDANGER PENDLING OG BULYST I HARDANGER Presentasjon av rapport på Hardangerkonferansen 15. november 2017 i Nordheimsund. Pelle Engesæter ideas2evidence Grunnlaget Rapporten er utarbeida på grunnlag av svar frå

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. AUD-rapport 09-17 Tittel: Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte AUD-rapport

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal

Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av kommunale eldreråd i Møre og Romsdal sine rammevilkår Forord Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok å gjennomføre

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2 Interkommunalt IKT-samarbeid Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal Vår ref 10/3794-29 Eining/avd/saksh. REGIKT//CARNYB Arkiv Dykkar ref Dato 28.11.2012 ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013 Innhald Kva har

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking 11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord

Ny kommune i indre Sunnfjord Ny kommune i indre Sunnfjord Felles formannskapsmøte i Balestrand 15.02.17 Anne Karin Hamre Nasjonal status 94 kommunar med gjensidige vedtak i 39 samanslåingar o 59 kommunar har positive, men einsidige

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune.

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Desember 2012. Bakgrunn for undersøkinga: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvaltar prosjektpengar

Detaljer

Rapport medlemsundersøking 2016

Rapport medlemsundersøking 2016 Rapport medlemsundersøking 2016 26.01.2017 Innhald: 1. Innleiing Side 1.1. Hensikt med undersøkinga 3 1.2. Spørjeskjema. 3 1.3. Gjennomføring..... 4 1.4. Medlemsdeltaking - svarprosent.. 4 2. Resultat

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

Grensejustering i Stranda kommune

Grensejustering i Stranda kommune 2017 Grensejustering i Stranda kommune fmmrvive@fylkesmannen.no Møre og Romsdal Fylkeskommune 22.11.2017 Innhald 1 Moglege grensejusteringar i Møre og Romsdal... 3 1.1 Grunnkrins Liabygda... 3 1.2 Grunnkrinsane

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer