Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur"

Transkript

1 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune 2020? 1

2 Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 2

3 Innhald 1. innleiing Bu og jobbtrivsel i Nordhordland febr Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Innflytting og utflytting i Nordhordland Kommunesamanslåing i Nordhordland positiv eller negativ? Borgarundersøking 2011 Nordhordland Om undersøkinga Oppsummering av undersøkinga Kommunestrukturendring positiv eller negativ? Nordhordland ein kommune 2020? 3

4 1. innleiing Dette notatet summerer opp to innbyggarundersøkingane som har vore i Nordhordland der deler av undersøkinga vedrører kommunestruktur. Det er også interessant å ta med noko om korleis innbyggarane ser på eigen kommune med omsyn til tenester og som bustadområde. Dei to undersøkingar som er tatt med: Borgarundersøking Nordhordland i 2011 Bu- og jobbtrivsel i Nordhordland 2015 målgruppe år Nordhordland ein kommune 2020? 4

5 2. Bu og jobbtrivsel i Nordhordland februar 2015 Det vart gjennomført ei spørjeundersøking i Nordhordland februar 2015 blant personar år. Undersøkinga er gjort av Respons etter bestilling frå «Reservebenken» med grunnlag i «omdømmeprosjektet». Det var 300 stk som deltok i undersøkinga fordelt på 7 kommunar (Modalen 4, Meland 80, Radøy 36, Lindås - 143, Austrheim - 22, Fedje - 3, Masfjorden 12). Undersøkinga var delt inn i tre hovuddelar: Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Innflytting og utflytting i Nordhordland Kommunesamanslåing i Nordhordland I undersøkinga er der presentert data for heile regionen og det er sett på Meland og Lindås (74 %) samla og øvrige kommunar (26 %). Det er også skilt på aldersgruppene under 30 år, år og år. Det som står om undersøkinga under er henta direkte frå ein Powerpoint framstilling gjort av «Respons» på eit møte Nordhordland ein kommune 2020? 5

6 2.1 Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Kor viktig er det for deg å ha følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod Barnehagetilbod Butilhøve Nærleik til fjell og sjø Aktivitetstilbod Jobbtilbod 56% 55% 59% 55% 57% 50% 55% 50% 84% 86% 81% 76% 76% 77% 76% 75% 79% 71% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært viktig (5) eller viktig (4). Skuletilbod i kommunen blir oppfatta som det aller viktigaste. Totalt seier 84 prosent at dette er svært viktig. Det er dei unge i Meland og Lindås som i størst grad vektlegg skuletilbodet i kommunen. Nærare 80 prosent meiner barnehagetilbod i kommunen er svært viktig. Her ser vi ingen vesentlege skilnader mellom kommunane. Dei aller fleste meiner at gode butilhøve i kommunen er viktig. I alt 76 prosent meiner dette er svært viktig. Heller inga stor skilnad mellom kommunane her. Vel halvparten av dei spurte meiner at nærleik til fjell og sjø, aktivitetstilbod og jobbtilbod i kommunen er svært viktig altså klårt lågare enn vektlegging av «basistilboda» skule, barnehagar og butilhøve. Når det gjeld vektlegging av jobbtilbod, er det stor skilnad mellom Meland/Lindås og dei øvrige kommunane. Dette kan ha samanheng med at Meland og Lindås ligg nærare den store arbeidsmarknaden i Bergen. Jobbtilbod treng såleis ikkje isolerast til den kommunen ein bur i, slik som skuletilbod, barnehagetilbod og butilhøve. Nordhordland ein kommune 2020? 6

7 Kva inntrykk har du av følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod 65% 60% 79% Barnehagetilbod 65% 63% 71% Butilhøve 63% 64% 62% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar Aktivitetstilbod 42% 40% 47% Jobbtilbod 28% 28% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært godt (5) eller ganske godt (4) inntrykk av tenestetilbodet. Skuletilbodet og barnehagetilbodet er dei tilboda dei unge er mest tilfreds med, og spesielt gjeld dette blant dei som bur i dei mindre kommunane utanom Meland og Lindås. Nærare 80 prosent meiner barnehagetilbod i kommunen er svært viktig. Ikkje uventa er det dei som har barn som meiner dette er viktigast. Dei unge er godt tilfreds med barnehagetilbodet i kommunen. I alt 65 seier tilbodet er svært godt eller ganske godt. Dei eldste er mest tilfreds med tilbodet. Eit fleirtal blant dei unge er også godt tilfreds med butilhøva i kommunen. Totalt seier 63 prosent at butilhøva i kommunen er svært gode eller ganske gode. Her er det inga særleg skilnad mellom Meland/Lindås og dei øvrige kommunane. Ungdomen er klårt minst tilfreds med jobbtilboda i kommunen. I underkant av 30 prosent meiner jobbtilboda er svært gode eller ganske gode. Inga skilnad mellom kommunane, men bakgrunnstala viser at dei yngste er minst tilfreds med jobbtilboda i kommunen. Nordhordland ein kommune 2020? 7

8 Kor viktig er det for deg å ha følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Kva inntrykk har du av følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod 65% 84% Barnehagetilbod 65% 76% Butilhøve 63% 76% Vektlegging Inntrykk Aktivitetstilbod 42% 55% Jobbtilbod 28% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært viktig (5) eller ganske viktig (4). Kor viktig vil det vere at det kjem fleire arbeidsplassar til Nordhordland for om du vert buande i Nordhordland? Totalt 27% 28% Meland og Lindås 28% 25% Ganske viktig Svært viktig Øvrige kommunar 24% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nordhordland ein kommune 2020? 8

9 Vel 50 prosent meiner det er svært eller ganske viktig at det kjem fleire arbeidsplassar for om ein vert buande i Nordhordland. Men det er til dels stor skilnad mellom dei unge i Meland/Lindås og i dei øvrige kommunane. I Meland/Lindås er det berre 25 prosent som seier dette er svært viktig, medan 37 prosent i dei øvrige kommunane i Nordhordland seier dette er svært viktig. Totalt seier altså godt over 40 prosent at det er mindre viktig eller ikkje viktig at det kjem arbeidsplassar for om ein vert buande eller ikkje. 2.2 Innflytting og utflytting i Nordhordland Vil du i løpet av dei nærmaste 5 åra framleis bu i den kommunen du bur i, kjem du til å flytte til ein annan kommune i Nordhordland, kjem du til å flytte til Bergen, eller kjem du til å flytte til andre stader? Totalt 4% 6% 4% 74% Vil fortsatt bu i kommunen år år 1% 3% 3% 7% 4% 4% 85% 70% Vil flytte til annan kommune i Nordhordland Vil flytte til Bergen Under 30 år 6% 13% 5% 67% Vil flytte til andre stader 0% 20% 40% 60% 80% 100% Godt over 70 prosent av ungdomen meiner ein vil fortsatt bu i kommunen om 5 år. Bakgrunnstala viser at dess eldre ein er, dess meir sannsynleg er det at ein blir buande i kommunen. Tala viser at 85 prosent av dei mellom 35 og 39 år fortsatt vil bu i kommunen om 5 år. Årsaka er sjølvsagt at dei fleste i den eldste aldersgruppa er etablert med hus og familie, og vil dermed ha ein høgare terskel til å flytte på seg. Nordhordland ein kommune 2020? 9

10 Dei yngste er mest mobile, og klårt færre i denne gruppa gir uttrykk for at ein fortsatt vil bu i kommunen. 13 prosent svarer blant anna at ein kjem til å flytte til Bergen. Kva var viktigaste grunn til at du flytta til Nordhordland? Jobb 19% 15% 28% Skule 6% 4% 13% Kjøp av eigendom, hus 18% 29% 32% Kjæraste Nærare familien og oppvekstheimen 12% 11% 12% 17% 18% 16% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar Rimelegare å bu Anna Ingen spesiell grunn 0% 5% 7% 8% 9% 8% 4% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Viktigaste grunn til at ein flytta til Nordhordland er kjøp av bustad. Totalt 29 prosent seier at kjøp av eigedom/hus er viktigaste grunn. Det er spesielt ungdomar i Meland og Lindås som oppgir dette. Dernest kjem jobb, som 19 prosent oppgir. Ein annan viktig grunn for mange er at ein kjem nærare familien og oppvekstheimen.17 prosent oppgir dette. Dette vil da vere dei som har budd ei stund ein annan plass enn Nordhordland, og som nå har flytta tilbake. 12 prosent skylder på ein kjæraste. Dei fleste i målgruppa er eller har vært i ein etableringsfase. Det er i denne samanhengen at kjærastens val av bustad kan vere viktig. Fleire menn enn kvinner skylder på kjærasten. Berre 6 prosent meiner viktigaste grunn er skule. I alt 5 prosent er innflyttarar fordi det er rimelegare å bu i Nordhordland. Men dette må sjåast i samanheng med kjøp av bustad, som nesten 30 prosent oppgir. Det er klårt ein av grunnane til at ein har kjøpt hus og eigedom i Nordhordland, er at bustadprisane er lågare enn i for eksempel Bergen. Nordhordland ein kommune 2020? 10

11 I kva grad meiner du det er attraktivt for unge menneske å bu i den kommunen du bur i? Totalt 38% 17% Meland og Lindås 44% 16% I ganske stor grad I svært stor grad Øvrige kommunar 21% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Godt over halvparten av dei unge meiner det i stor grad er attraktivt for unge menneske å bu i den kommunen ein bur i. Bakgrunnstala viser at dei eldste ungdomane og kvinnene er mest overtydd om at det er attraktivt. Det er fleire i de to store kommunane som er overtydd om at det er attraktivt for dei unge å bu i kommunen enn det vi finn i dei mindre kommunane. I for eksempel Meland svarer godt over 70 prosent at det er attraktivt for unge å bu i kommunen. Nordhordland ein kommune 2020? 11

12 2.3 Kommunesamanslåing i Nordhordland positiv eller negativ? 45% Totalt 31% 24% Meland og Lindås 26% 23% 51% Stiller meg positiv Stiller meg negativ Inga oppfatning 28% Øvrige kommunar 46% 26% 0% 20% 40% 60% Ei overvekt av dei spurte stiller seg positive til at kommunen ein bur i blir slått saman med ein eller fleire andre kommunar. 45 prosent er positive, medan vel 30 prosent stiller seg negative. Totalt 24 prosent seier dei ikkje nokon oppfatning i dette spørsmålet. Det er stor skilnad i haldning til kommunesamanslåingar mellom unge i dei to største kommunane og unge i dei øvrige kommunane. Det er også størst oppslutnad om kommunesamanslåing i dei største kommunane, og sterkast motstand i dei minste kommunane. Nordhordland ein kommune 2020? 12

13 Ville du stille deg positiv eller negativ dersom den kommunen du bur i, blei slått saman med ein eller fleire andre kommunar? Totalt 31% 24% 45% år 29% 24% 48% Stiller meg positiv år 25% 23% 52% Stiller meg negativ Inga oppfatning Under 30 år 24% 35% 41% 0% 20% 40% 60% Trur du kommunesamanslåing I Nordhordland, vil føre til eit betre tenestetilbod eller dårlegare tenestetilbod for innbyggjarane, eller vil ikkje dette ha nokon innverknad på tenestetilbodet? 30% Totalt 35% 23% Meland og Lindås Øvrige kommunar 35% 25% 26% 14% 63% Betre tenestetilbod Dårlegare tenestetilbod Inga innverknad på tenestetilbodet 14% 0% 20% 40% 60% 80%100% Nordhordland ein kommune 2020? 13

14 Sjølv om det er ei overvekt som er positive til kommunesamanslåingar, er det ikkje like store forventningar om at det vil føre til betre tenestetilbod. 30 prosent meiner tenestetilbodet blir betre med større kommunar, 35 prosent meiner det blir dårlegare, medan 23 prosent trur samanslåingar ikkje vil gi noko innverknad på tenestetilbodet. I det store og heile samsvarar tala nokså godt med andre målingar som er gjennomført om dette spørsmålet. Dei fleste stiller seg positive til samanslåingar, men er usikre på om det vil gi noko betre tenestetilbod frå kommunane. Men det er store skilnader mellom dei store og små kommunane. Ungdomen i dei minste kommunane er klårt overtydd om at tenestetilbodet vil verta dårlegare med kommunesamanslåing til større kommunar. Ungdom i dei to største kommunane er meir delt i synet på tenestetilbodet, men ei overvekt trur det blir betre tenestetilbod. Nordhordland ein kommune 2020? 14

15 3. Borgarundersøking 2011 Nordhordland (Det som står her er kopiert inn i frå undersøkinga) 3.1 Om undersøkinga Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass å bo og leve på? Hvilken innflytelse synes innbyggerne at de har på de kommunale vedtakene? Hvor fornøyd er de med tjenestene fra kommune? Underøkelsen har fem temagrupper (indeks) Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks 3.2 Oppsummering av undersøkinga Det vart laga ei oppsummering av undersøkinga som er tatt inn her. Modalen Modalen er suverent best på hovedmålene Tjenestetilfredshet, Omdømme og Borgerskåre. Tidligere beste kommune var Tydal som nå er på 3 plass. Bak Modalen og Fedje. Nordhordland ein kommune 2020? 15

16 Modalen utmerker seg positivt i alle delspørsmål unntatt: - Veier, Gang- og sykkelstier på Tjenesteindeksen. - Utdanningstilbud og Kollektivtilbud på Bostedsindeksen - Sykehustilbudet og Krisesituasjoner på Trygghetsindeksen Bostedsindeksen har størst påvirkning på Borgerskåren, og her er det Muligheten til å drive Næringsvirksomhet som påvirker mest. Fedje Fedje har tidenes nest neste Borgerskåre og nest beste Omdømmemål. Kun Modalen har bedre skårer. Fedje utmerker seg positivt i alle delspørsmål unntatt: - Veier, Gang- og sykkelstier på Tjenesteindeksen. - Jobbmuligheter Utdanningstilbud og Mulighet for næringsvirksomhet på Bostedsindeksen Fedje har den beste skåren som er oppnådd på Trygghetsindeksen samlet. Organisasjonsindeksen har størst påvirkning på Borgerskåren (sammen med Affektiv tilknytning). Fedje har imidlertid en svært god skåre på denne indeksen. Så her gjelder det å fortsette det gode arbeidet. Austrheim Austrheim er stort sett gode på alle hovedmål. Alle punkt på Tjenesteindeksen. Stort sett alle punkt også på Bostedsindeksen (samlet kun slått av Trondheim). Innbyggerne er trygg på at kommunen har kriseberedskapsplaner, men ikke så gode skårer på kriminalitet og sykehus. Ellers stort sett meget gode resultat. Ingen av indeksene skiller seg markant ut (Trygghet ligger litt lavere). Fortsett det gode arbeidet. Masfjorden Masfjorden utmerker seg med meget gode skårer i Tjenesteindeksen. Her er de på topp-ti på: - Barnehage (4) - Grunnskole (6) - Eldreomsorg (3) - Helsetjeneste (3) Kommunen utmerker seg også med å ha den 10 beste demokratiskåren vi har målt. Tjenesteindeksen er den indeksen som har størst kraft og her trekker Næringsutvikling ned. Meland Nordhordland ein kommune 2020? 16

17 Meland er helt på linje med Nordhordlandsregionen samlet og er lik regionen på de enkelte indeksene. Det er kun på Demokratiindeksen at kommunen skiller seg fra regionen. Meland utmerker seg positivt på tilfredshet med kollektivtilbudet. Det er Bostedsindeksen som påvirker mest og her er det Mulighet til å drive næringsvirksomhet som påvirker mest. På begge hovedmålene. Meland har også en av regionens beste skårer på Ungdomstilbud. Lindås Resultatene for Lindås preges av at kommunene er regionens storkommune og har de kjennetegn som andre store kommuner har på Borgeundersøkelsen. - Lindås har samme skårer på hovedmålene som andre større kommuner - Lindås skårer meget bra på kontrollmålene i) Anbefale venner å flytte hit (8) og ii) Bostedslojalitet (8), men svakere på Affektiv tilknytning. Alt normalt for større kommuner. Lindås skårer også som andre store godt på Bostedsindeksen (bedre enn regionen, svakere enn Norge = normalt) og skiller seg positivt ut fra regionen med: - Jobbmuligheter (6) - Utdanningstilbud (5) - Kollektivtilbud (10) Organisasjons- og Demokratiindeksen har størst kraft. Radøy Radøy utmerker seg særlig positivt i Organisasjonsindeksen. Her er kommunen signifikant bedre enn regionen. Samlet har kommunen en svært god skåre på denne indeksen (8). - Miljøbevissthet (7) - Informasjon til innbyggerne. Her har kommunen tidenes nest beste skåre! - Samfunnsansvar og etikk (7) Kommunen utmerker seg også positivt med Bostedslojalitet (7). Utfordringene til Radøy ligger først og fremst i Bostedsindeksen og igjen er det Muligheten til å drive næringsvirksomhet som trekker ned. Gulen Gulen utmerker seg positivt i enkeltspørsmålene: - Grunnskole (9) - Kulturtilbudet (9) - Kriminalitet (6) - Informasjon til innbyggerne (10) Nordhordland ein kommune 2020? 17

18 Gulen skiller seg imidlertid fra regionen på hovedmålene (svakere). Gulen skiller seg imidlertid fra regionen på hovedmålene (svakere). Både Tjeneste-, Bosted-, og Organisasjonsindeksen har kraft på Borgerskåren. Nordhordland Borgerundersøkelsen viser at regionen blir signifikant bedre oppfattet som et sted å leve og bo enn det som er normalt i Norge. Regionen skiller seg positivt ut fra Norge i: - Borgerskåren - Omdømme - Affektiv tilknytning - Organisasjonsindeksen - Demokratiindeksen Regionen skiller seg negativt ut fra Norge i: - Tjenesteindeksen - Bostedindeksen Skal regionen løfte seg i flokk, er det Bostedindeksen som har størst kraft. Og her er det som vi har påpekt for mange kommuner Mulighet for å drive næringsvirksomhet. Dette er regionens hovedutfordring. Nordhordland ein kommune 2020? 18

19 Nordhordland ein kommune 2020? 19

20 Nordhordland ein kommune 2020? 20

21 Nordhordland ein kommune 2020? 21

22 Raud linje er Norge (gjennomsnitt for landet). Dei som ligg over og til høgre for den raude linja har høgare omdømme og tenestetilfredshet enn Norge, det er Fedje, Austrheim og Masfjorden. Grøn linje er gjennomsnittet for regionen. Nordhordland ein kommune 2020? 22

23 Nordhordland ein kommune 2020? 23

24 3.3 Kommunestrukturendring positiv eller negativ? Her er det tatt med resultata frå undersøkinga som gikk på spørsmål om endring i kommunestrukturen. Nordhordland ein kommune 2020? 24

25 Nordhordland ein kommune 2020? 25

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Vedteke av kommunestyret 29.04.04

Vedteke av kommunestyret 29.04.04 Vedteke av styret 29.04.04 Innhald Innhald... 2 Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan... 3 1. OPPSUMMERING... 4 2. INNLEIING... 5 Ny bustadmelding... 7 Organisasjon framdrift - arbeidsmåte... 8 3.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Heim=Fyresdal Kort beskrivelse Eit stadsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane

Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 12/2004 Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane Kortversjon til VF-notat 11/2004 Thor André Fløtre 1 Tittel

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/2005 Ungdomsbarometeret 2005 -kortversjon av VF-rapport Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Notat

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer