Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur"

Transkript

1 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune 2020? 1

2 Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 2

3 Innhald 1. innleiing Bu og jobbtrivsel i Nordhordland febr Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Innflytting og utflytting i Nordhordland Kommunesamanslåing i Nordhordland positiv eller negativ? Borgarundersøking 2011 Nordhordland Om undersøkinga Oppsummering av undersøkinga Kommunestrukturendring positiv eller negativ? Nordhordland ein kommune 2020? 3

4 1. innleiing Dette notatet summerer opp to innbyggarundersøkingane som har vore i Nordhordland der deler av undersøkinga vedrører kommunestruktur. Det er også interessant å ta med noko om korleis innbyggarane ser på eigen kommune med omsyn til tenester og som bustadområde. Dei to undersøkingar som er tatt med: Borgarundersøking Nordhordland i 2011 Bu- og jobbtrivsel i Nordhordland 2015 målgruppe år Nordhordland ein kommune 2020? 4

5 2. Bu og jobbtrivsel i Nordhordland februar 2015 Det vart gjennomført ei spørjeundersøking i Nordhordland februar 2015 blant personar år. Undersøkinga er gjort av Respons etter bestilling frå «Reservebenken» med grunnlag i «omdømmeprosjektet». Det var 300 stk som deltok i undersøkinga fordelt på 7 kommunar (Modalen 4, Meland 80, Radøy 36, Lindås - 143, Austrheim - 22, Fedje - 3, Masfjorden 12). Undersøkinga var delt inn i tre hovuddelar: Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Innflytting og utflytting i Nordhordland Kommunesamanslåing i Nordhordland I undersøkinga er der presentert data for heile regionen og det er sett på Meland og Lindås (74 %) samla og øvrige kommunar (26 %). Det er også skilt på aldersgruppene under 30 år, år og år. Det som står om undersøkinga under er henta direkte frå ein Powerpoint framstilling gjort av «Respons» på eit møte Nordhordland ein kommune 2020? 5

6 2.1 Vektlegging og inntrykk av tilbod og tenester i kommunen Kor viktig er det for deg å ha følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod Barnehagetilbod Butilhøve Nærleik til fjell og sjø Aktivitetstilbod Jobbtilbod 56% 55% 59% 55% 57% 50% 55% 50% 84% 86% 81% 76% 76% 77% 76% 75% 79% 71% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært viktig (5) eller viktig (4). Skuletilbod i kommunen blir oppfatta som det aller viktigaste. Totalt seier 84 prosent at dette er svært viktig. Det er dei unge i Meland og Lindås som i størst grad vektlegg skuletilbodet i kommunen. Nærare 80 prosent meiner barnehagetilbod i kommunen er svært viktig. Her ser vi ingen vesentlege skilnader mellom kommunane. Dei aller fleste meiner at gode butilhøve i kommunen er viktig. I alt 76 prosent meiner dette er svært viktig. Heller inga stor skilnad mellom kommunane her. Vel halvparten av dei spurte meiner at nærleik til fjell og sjø, aktivitetstilbod og jobbtilbod i kommunen er svært viktig altså klårt lågare enn vektlegging av «basistilboda» skule, barnehagar og butilhøve. Når det gjeld vektlegging av jobbtilbod, er det stor skilnad mellom Meland/Lindås og dei øvrige kommunane. Dette kan ha samanheng med at Meland og Lindås ligg nærare den store arbeidsmarknaden i Bergen. Jobbtilbod treng såleis ikkje isolerast til den kommunen ein bur i, slik som skuletilbod, barnehagetilbod og butilhøve. Nordhordland ein kommune 2020? 6

7 Kva inntrykk har du av følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod 65% 60% 79% Barnehagetilbod 65% 63% 71% Butilhøve 63% 64% 62% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar Aktivitetstilbod 42% 40% 47% Jobbtilbod 28% 28% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært godt (5) eller ganske godt (4) inntrykk av tenestetilbodet. Skuletilbodet og barnehagetilbodet er dei tilboda dei unge er mest tilfreds med, og spesielt gjeld dette blant dei som bur i dei mindre kommunane utanom Meland og Lindås. Nærare 80 prosent meiner barnehagetilbod i kommunen er svært viktig. Ikkje uventa er det dei som har barn som meiner dette er viktigast. Dei unge er godt tilfreds med barnehagetilbodet i kommunen. I alt 65 seier tilbodet er svært godt eller ganske godt. Dei eldste er mest tilfreds med tilbodet. Eit fleirtal blant dei unge er også godt tilfreds med butilhøva i kommunen. Totalt seier 63 prosent at butilhøva i kommunen er svært gode eller ganske gode. Her er det inga særleg skilnad mellom Meland/Lindås og dei øvrige kommunane. Ungdomen er klårt minst tilfreds med jobbtilboda i kommunen. I underkant av 30 prosent meiner jobbtilboda er svært gode eller ganske gode. Inga skilnad mellom kommunane, men bakgrunnstala viser at dei yngste er minst tilfreds med jobbtilboda i kommunen. Nordhordland ein kommune 2020? 7

8 Kor viktig er det for deg å ha følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Kva inntrykk har du av følgjande tilbod i den kommunen du bur i? Skuletilbod 65% 84% Barnehagetilbod 65% 76% Butilhøve 63% 76% Vektlegging Inntrykk Aktivitetstilbod 42% 55% Jobbtilbod 28% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser dei som har svara svært viktig (5) eller ganske viktig (4). Kor viktig vil det vere at det kjem fleire arbeidsplassar til Nordhordland for om du vert buande i Nordhordland? Totalt 27% 28% Meland og Lindås 28% 25% Ganske viktig Svært viktig Øvrige kommunar 24% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nordhordland ein kommune 2020? 8

9 Vel 50 prosent meiner det er svært eller ganske viktig at det kjem fleire arbeidsplassar for om ein vert buande i Nordhordland. Men det er til dels stor skilnad mellom dei unge i Meland/Lindås og i dei øvrige kommunane. I Meland/Lindås er det berre 25 prosent som seier dette er svært viktig, medan 37 prosent i dei øvrige kommunane i Nordhordland seier dette er svært viktig. Totalt seier altså godt over 40 prosent at det er mindre viktig eller ikkje viktig at det kjem arbeidsplassar for om ein vert buande eller ikkje. 2.2 Innflytting og utflytting i Nordhordland Vil du i løpet av dei nærmaste 5 åra framleis bu i den kommunen du bur i, kjem du til å flytte til ein annan kommune i Nordhordland, kjem du til å flytte til Bergen, eller kjem du til å flytte til andre stader? Totalt 4% 6% 4% 74% Vil fortsatt bu i kommunen år år 1% 3% 3% 7% 4% 4% 85% 70% Vil flytte til annan kommune i Nordhordland Vil flytte til Bergen Under 30 år 6% 13% 5% 67% Vil flytte til andre stader 0% 20% 40% 60% 80% 100% Godt over 70 prosent av ungdomen meiner ein vil fortsatt bu i kommunen om 5 år. Bakgrunnstala viser at dess eldre ein er, dess meir sannsynleg er det at ein blir buande i kommunen. Tala viser at 85 prosent av dei mellom 35 og 39 år fortsatt vil bu i kommunen om 5 år. Årsaka er sjølvsagt at dei fleste i den eldste aldersgruppa er etablert med hus og familie, og vil dermed ha ein høgare terskel til å flytte på seg. Nordhordland ein kommune 2020? 9

10 Dei yngste er mest mobile, og klårt færre i denne gruppa gir uttrykk for at ein fortsatt vil bu i kommunen. 13 prosent svarer blant anna at ein kjem til å flytte til Bergen. Kva var viktigaste grunn til at du flytta til Nordhordland? Jobb 19% 15% 28% Skule 6% 4% 13% Kjøp av eigendom, hus 18% 29% 32% Kjæraste Nærare familien og oppvekstheimen 12% 11% 12% 17% 18% 16% Totalt Meland og Lindås Øvrige kommunar Rimelegare å bu Anna Ingen spesiell grunn 0% 5% 7% 8% 9% 8% 4% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Viktigaste grunn til at ein flytta til Nordhordland er kjøp av bustad. Totalt 29 prosent seier at kjøp av eigedom/hus er viktigaste grunn. Det er spesielt ungdomar i Meland og Lindås som oppgir dette. Dernest kjem jobb, som 19 prosent oppgir. Ein annan viktig grunn for mange er at ein kjem nærare familien og oppvekstheimen.17 prosent oppgir dette. Dette vil da vere dei som har budd ei stund ein annan plass enn Nordhordland, og som nå har flytta tilbake. 12 prosent skylder på ein kjæraste. Dei fleste i målgruppa er eller har vært i ein etableringsfase. Det er i denne samanhengen at kjærastens val av bustad kan vere viktig. Fleire menn enn kvinner skylder på kjærasten. Berre 6 prosent meiner viktigaste grunn er skule. I alt 5 prosent er innflyttarar fordi det er rimelegare å bu i Nordhordland. Men dette må sjåast i samanheng med kjøp av bustad, som nesten 30 prosent oppgir. Det er klårt ein av grunnane til at ein har kjøpt hus og eigedom i Nordhordland, er at bustadprisane er lågare enn i for eksempel Bergen. Nordhordland ein kommune 2020? 10

11 I kva grad meiner du det er attraktivt for unge menneske å bu i den kommunen du bur i? Totalt 38% 17% Meland og Lindås 44% 16% I ganske stor grad I svært stor grad Øvrige kommunar 21% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Godt over halvparten av dei unge meiner det i stor grad er attraktivt for unge menneske å bu i den kommunen ein bur i. Bakgrunnstala viser at dei eldste ungdomane og kvinnene er mest overtydd om at det er attraktivt. Det er fleire i de to store kommunane som er overtydd om at det er attraktivt for dei unge å bu i kommunen enn det vi finn i dei mindre kommunane. I for eksempel Meland svarer godt over 70 prosent at det er attraktivt for unge å bu i kommunen. Nordhordland ein kommune 2020? 11

12 2.3 Kommunesamanslåing i Nordhordland positiv eller negativ? 45% Totalt 31% 24% Meland og Lindås 26% 23% 51% Stiller meg positiv Stiller meg negativ Inga oppfatning 28% Øvrige kommunar 46% 26% 0% 20% 40% 60% Ei overvekt av dei spurte stiller seg positive til at kommunen ein bur i blir slått saman med ein eller fleire andre kommunar. 45 prosent er positive, medan vel 30 prosent stiller seg negative. Totalt 24 prosent seier dei ikkje nokon oppfatning i dette spørsmålet. Det er stor skilnad i haldning til kommunesamanslåingar mellom unge i dei to største kommunane og unge i dei øvrige kommunane. Det er også størst oppslutnad om kommunesamanslåing i dei største kommunane, og sterkast motstand i dei minste kommunane. Nordhordland ein kommune 2020? 12

13 Ville du stille deg positiv eller negativ dersom den kommunen du bur i, blei slått saman med ein eller fleire andre kommunar? Totalt 31% 24% 45% år 29% 24% 48% Stiller meg positiv år 25% 23% 52% Stiller meg negativ Inga oppfatning Under 30 år 24% 35% 41% 0% 20% 40% 60% Trur du kommunesamanslåing I Nordhordland, vil føre til eit betre tenestetilbod eller dårlegare tenestetilbod for innbyggjarane, eller vil ikkje dette ha nokon innverknad på tenestetilbodet? 30% Totalt 35% 23% Meland og Lindås Øvrige kommunar 35% 25% 26% 14% 63% Betre tenestetilbod Dårlegare tenestetilbod Inga innverknad på tenestetilbodet 14% 0% 20% 40% 60% 80%100% Nordhordland ein kommune 2020? 13

14 Sjølv om det er ei overvekt som er positive til kommunesamanslåingar, er det ikkje like store forventningar om at det vil føre til betre tenestetilbod. 30 prosent meiner tenestetilbodet blir betre med større kommunar, 35 prosent meiner det blir dårlegare, medan 23 prosent trur samanslåingar ikkje vil gi noko innverknad på tenestetilbodet. I det store og heile samsvarar tala nokså godt med andre målingar som er gjennomført om dette spørsmålet. Dei fleste stiller seg positive til samanslåingar, men er usikre på om det vil gi noko betre tenestetilbod frå kommunane. Men det er store skilnader mellom dei store og små kommunane. Ungdomen i dei minste kommunane er klårt overtydd om at tenestetilbodet vil verta dårlegare med kommunesamanslåing til større kommunar. Ungdom i dei to største kommunane er meir delt i synet på tenestetilbodet, men ei overvekt trur det blir betre tenestetilbod. Nordhordland ein kommune 2020? 14

15 3. Borgarundersøking 2011 Nordhordland (Det som står her er kopiert inn i frå undersøkinga) 3.1 Om undersøkinga Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass å bo og leve på? Hvilken innflytelse synes innbyggerne at de har på de kommunale vedtakene? Hvor fornøyd er de med tjenestene fra kommune? Underøkelsen har fem temagrupper (indeks) Tjenesteindeks Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks 3.2 Oppsummering av undersøkinga Det vart laga ei oppsummering av undersøkinga som er tatt inn her. Modalen Modalen er suverent best på hovedmålene Tjenestetilfredshet, Omdømme og Borgerskåre. Tidligere beste kommune var Tydal som nå er på 3 plass. Bak Modalen og Fedje. Nordhordland ein kommune 2020? 15

16 Modalen utmerker seg positivt i alle delspørsmål unntatt: - Veier, Gang- og sykkelstier på Tjenesteindeksen. - Utdanningstilbud og Kollektivtilbud på Bostedsindeksen - Sykehustilbudet og Krisesituasjoner på Trygghetsindeksen Bostedsindeksen har størst påvirkning på Borgerskåren, og her er det Muligheten til å drive Næringsvirksomhet som påvirker mest. Fedje Fedje har tidenes nest neste Borgerskåre og nest beste Omdømmemål. Kun Modalen har bedre skårer. Fedje utmerker seg positivt i alle delspørsmål unntatt: - Veier, Gang- og sykkelstier på Tjenesteindeksen. - Jobbmuligheter Utdanningstilbud og Mulighet for næringsvirksomhet på Bostedsindeksen Fedje har den beste skåren som er oppnådd på Trygghetsindeksen samlet. Organisasjonsindeksen har størst påvirkning på Borgerskåren (sammen med Affektiv tilknytning). Fedje har imidlertid en svært god skåre på denne indeksen. Så her gjelder det å fortsette det gode arbeidet. Austrheim Austrheim er stort sett gode på alle hovedmål. Alle punkt på Tjenesteindeksen. Stort sett alle punkt også på Bostedsindeksen (samlet kun slått av Trondheim). Innbyggerne er trygg på at kommunen har kriseberedskapsplaner, men ikke så gode skårer på kriminalitet og sykehus. Ellers stort sett meget gode resultat. Ingen av indeksene skiller seg markant ut (Trygghet ligger litt lavere). Fortsett det gode arbeidet. Masfjorden Masfjorden utmerker seg med meget gode skårer i Tjenesteindeksen. Her er de på topp-ti på: - Barnehage (4) - Grunnskole (6) - Eldreomsorg (3) - Helsetjeneste (3) Kommunen utmerker seg også med å ha den 10 beste demokratiskåren vi har målt. Tjenesteindeksen er den indeksen som har størst kraft og her trekker Næringsutvikling ned. Meland Nordhordland ein kommune 2020? 16

17 Meland er helt på linje med Nordhordlandsregionen samlet og er lik regionen på de enkelte indeksene. Det er kun på Demokratiindeksen at kommunen skiller seg fra regionen. Meland utmerker seg positivt på tilfredshet med kollektivtilbudet. Det er Bostedsindeksen som påvirker mest og her er det Mulighet til å drive næringsvirksomhet som påvirker mest. På begge hovedmålene. Meland har også en av regionens beste skårer på Ungdomstilbud. Lindås Resultatene for Lindås preges av at kommunene er regionens storkommune og har de kjennetegn som andre store kommuner har på Borgeundersøkelsen. - Lindås har samme skårer på hovedmålene som andre større kommuner - Lindås skårer meget bra på kontrollmålene i) Anbefale venner å flytte hit (8) og ii) Bostedslojalitet (8), men svakere på Affektiv tilknytning. Alt normalt for større kommuner. Lindås skårer også som andre store godt på Bostedsindeksen (bedre enn regionen, svakere enn Norge = normalt) og skiller seg positivt ut fra regionen med: - Jobbmuligheter (6) - Utdanningstilbud (5) - Kollektivtilbud (10) Organisasjons- og Demokratiindeksen har størst kraft. Radøy Radøy utmerker seg særlig positivt i Organisasjonsindeksen. Her er kommunen signifikant bedre enn regionen. Samlet har kommunen en svært god skåre på denne indeksen (8). - Miljøbevissthet (7) - Informasjon til innbyggerne. Her har kommunen tidenes nest beste skåre! - Samfunnsansvar og etikk (7) Kommunen utmerker seg også positivt med Bostedslojalitet (7). Utfordringene til Radøy ligger først og fremst i Bostedsindeksen og igjen er det Muligheten til å drive næringsvirksomhet som trekker ned. Gulen Gulen utmerker seg positivt i enkeltspørsmålene: - Grunnskole (9) - Kulturtilbudet (9) - Kriminalitet (6) - Informasjon til innbyggerne (10) Nordhordland ein kommune 2020? 17

18 Gulen skiller seg imidlertid fra regionen på hovedmålene (svakere). Gulen skiller seg imidlertid fra regionen på hovedmålene (svakere). Både Tjeneste-, Bosted-, og Organisasjonsindeksen har kraft på Borgerskåren. Nordhordland Borgerundersøkelsen viser at regionen blir signifikant bedre oppfattet som et sted å leve og bo enn det som er normalt i Norge. Regionen skiller seg positivt ut fra Norge i: - Borgerskåren - Omdømme - Affektiv tilknytning - Organisasjonsindeksen - Demokratiindeksen Regionen skiller seg negativt ut fra Norge i: - Tjenesteindeksen - Bostedindeksen Skal regionen løfte seg i flokk, er det Bostedindeksen som har størst kraft. Og her er det som vi har påpekt for mange kommuner Mulighet for å drive næringsvirksomhet. Dette er regionens hovedutfordring. Nordhordland ein kommune 2020? 18

19 Nordhordland ein kommune 2020? 19

20 Nordhordland ein kommune 2020? 20

21 Nordhordland ein kommune 2020? 21

22 Raud linje er Norge (gjennomsnitt for landet). Dei som ligg over og til høgre for den raude linja har høgare omdømme og tenestetilfredshet enn Norge, det er Fedje, Austrheim og Masfjorden. Grøn linje er gjennomsnittet for regionen. Nordhordland ein kommune 2020? 22

23 Nordhordland ein kommune 2020? 23

24 3.3 Kommunestrukturendring positiv eller negativ? Her er det tatt med resultata frå undersøkinga som gikk på spørsmål om endring i kommunestrukturen. Nordhordland ein kommune 2020? 24

25 Nordhordland ein kommune 2020? 25

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kommunereform og demokrati - før, under, etter

Kommunereform og demokrati - før, under, etter Regionrådet Vest Fjell 27. oktober 2014 Kommunereform og demokrati - før, under, etter Harald Baldersheim Universitetet i Oslo Bakgrunn 1: Nordmenn glad i heimstaden, pga. -Natur -Røter -Arbeid -Spennande

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Innbyggarundersøking 2008 for Førde bykommune

Innbyggarundersøking 2008 for Førde bykommune Innbyggarundersøking 00 for Førde bykommune Rapport 1. november 00 Markedsinfo as 0 0 Formål og gjennomføring Formålet med denne undersøkinga er: Avdekke innbyggarane sitt forhold til og meiningar om Førde

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015 Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland Oktober 2015 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i Nordhordland. Oppdragsgjevar:

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Praksis ved Nav-kontora i Hordaland når dei behandlar søknader frå bustadlause om mellombels bustadtilbod

Praksis ved Nav-kontora i Hordaland når dei behandlar søknader frå bustadlause om mellombels bustadtilbod Saksbehandlar, innvalstelefon Tor G. Turøy, 55 57 22 22 Vår dato 23.12.2013 Vår referanse 2013/10930 721.0 Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO Praksis ved Nav-kontora i Hordaland når dei behandlar

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida?

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida? K:\Kom_plan\Samfunn\Verkstad_KVV_20060406\Puncha_storark_20060406.doc Gruppe 1 Baroniet Fjell, sjø og natur Perlo Godt miljø Mykje karftproduksjon Fint fjordhotell Mange fine bygder Halsnøy Kloster Folkehøgskule

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar:

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FE - 002, TI - &35, FE - 030 14/344 Saknr Utval Type Dato 029/14 Formannskapet PS 22.04.2014 021/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Kommunestruktur

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Anette, Jarl Vegard, Ola Tobias i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste 1. Innleiing

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer