Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland"

Transkript

1 Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007

2 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga er gjennomført telefonisk av informasjons- og datainnsamlingsselskapet Norstat AS i februar Utvalet er trekt frå eit mobilregister basert på opplysningar frå alle dei store teleoperatørane. Det er totalt gjennomført 600 intervju. Utvalet er stratifisert på geografi, og data er vekta etter kjøns- og alderssamansetninga i populasjonen.

3 Om utvalet Geografi: Kjønn: Alder: Hovudaktivitet: Tilgang til Internett: Bur i Bergen: 51 % Gut: 51 % år: 47 % Skoleelev/lærling: 44 % Student: 26 % Yrkesaktiv: 24 % Heime: 92 % På skulen: 63 % På jobb: 18 % Andre kommunar: 49 % Jente: 49 % år: 53 % Militær/sivilteneste: 1% Arbeidsledig/trygda:2 % Anna: 3 % Andre stader: Nei: 1 %

4 Oppsummering Internett er den informasjonskjelda som står sterkast blant ungdommane i denne undersøkinga. Internett er den mest sentrale kjelda til informasjon for alle dei emna som ungdommane vart spurde om, med unntak av helse. Når det gjeld informasjon om helse, er det flest som ville bruke lege eller helsesøster som informasjonskjelde. Samla sett meiner ungdommane at det er lett å finne fram til informasjon om dei tema som vert tatt opp i undersøkinga. Det temaet som flest synest det er vanskeleg å finne informasjon om, er jobb og studiar i utlandet. Det er ein tendens til at jenter ville nytte fleire ulike informasjonskjelder enn det gutar ville.

5 Oppsummering Når ungdommane vert spurde om det er noko tema det er vanskeleg å få tak i informasjon om, er det ingen nye tema som peiker seg spesielt ut. Ungdommane i denne undersøkinga synest det er viktig både at informasjonen dei er ute etter er samla på ein nettstad og at det finst ein stad sentralt i kommunen dei kan oppsøke. Dei synest nettstad er litt viktigare enn ein fysisk stad. Men det er forskjell på dei ulike ungdomsgruppene i korleis dei vurderer desse tilhøva. Jenter synest begge tilboda er viktigare enn det gutar gjer, og dei yngste ungdommane vurderer viktigheita av begge tilboda som høgare enn det dei eldre ungdommane gjer.

6 Informasjon om skule og utdanning Hvor ville du lete hvis du ønsket å finne informasjon om skole og utdanning? % % % 19 % 7 % Internett Rådgiver eller andre på skolen 3 % 2 % 2 % Venner Familie Avis/blad Annet, noter: Bibliotek eller kommunehus Ikke sikker Ikke aktuelt for meg

7 Informasjon om skule og utdanning Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få tak i informasjon om skole og utdanning? % % 11 % 6 % 1 % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker

8 Informasjon om skule og utdanning 91 % oppgjev at dei ville nytte internett for å søke etter informasjon om skule og utdanning. Det er fleire av dei mellom 20 og 25 år (95 %) som oppgjev internett, enn blant dei mellom 15 og 19 år (86 %) Rådgjevar eller andre på skulen er den kjelda til informasjon som flest oppgjev etter internett. Det er ein større del av dei som er skuleelevar eller lærlingar som ville søke informasjon på skulen (56 %) enn i dei andre gruppene. Til saman 83 % seier at det er svært eller ganske lett å få tak i informasjon om skule og utdanning. Det er ein noko større andel i gruppa år som tykkjer dette (87 %), enn det er blant dei som er eldre (79 %).

9 Informasjon om kultur og fritid 10 Hvor ville du lete hvis du ønsket å finne informasjon om kultur og fritid? % % % Internett Venner Avis/blad Familie Bibliotek eller kommunehus 6 % 4 % 4 % 3 % Rådgiver eller andre på skolen 1 % Ikke sikker Annet, noter: Ikke aktuelt for meg

10 Informasjon om kultur og fritid Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få tak i informasjon om kultur og fritid? % % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker 1 % 7 %

11 Informasjon om kultur og fritid Internett er den informasjonskjelda som flest oppgjev at dei ville nytte til å finne informasjon om kultur og fritid (74 %). Det er ein større andel av dei mellom 20 og 25 år som oppgjev internett (78 %), enn blant dei mellom 15 og 19 år (68 %). Det er vener som samla sett er den andre viktigaste kjelda på dette området (31 %). Det er fleire jenter (37 %) enn gutar (26 %) som oppgjev vener. Blant dei mellom 20 og 25 år er det avis/blad som er den andre viktigaste informasjonskjelda (36 %). Jenter oppgjev fleire kjelder enn gutar. I tillegg til vener, er det fleire jenter som ville nytte avis/blad og familie som kjelde til informasjon om kultur og fritid. Totalt 77 % seier at det er svært eller ganske lett å få tak i informasjon om kultur og fritid.

12 Informasjon om helse H vor ville du lete hvis du øn sket å finne inform asjon om helse? % % 1 3 % Leg e eller h else sø ster 7 % Intern ett Fam ilie V en ner Av is /b la d R åd give r eller an dre på sko len 5 % 4 % 3 % 2 % Bib lio te k e lle r kom m une hus An net, n oter: Ikke sikker Ikk e ak tu elt for m eg

13 Informasjon om helse Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få tak i informasjon om helse? % 2 7 % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker 1 %

14 Informasjon om helse For informasjon om helse er det lege eller helsesøster som er den kjelda flest ville nytte (6). Dette gjeld ein større andel jenter (64 %) enn gutar (55 %). Internett er den andre mest oppgjevne informasjonskjelda med 57 %. Jenter ville nytte fleire informasjonskjelder for å finne informasjon om helse enn gutar. I tillegg til lege eller helsesøster, er det fleire jenter enn guter som oppgjev avis/blad, familie og vener. Til saman 82 % seier at det er svært eller ganske lett å få tak i informasjon om helse.

15 Informasjon om arbeid Hvor ville du lete hvis du ønsket å finne informasjon om jobb eller sommerjobb? % 53 % % 24 % 3 % 2 % 2 % 1 % Internett Avis/blad Venner Familie Annet, noter: Rådgiver eller andre på skolen Bibliotek eller kommunehus Ikke sikker Ikke aktuelt for meg

16 Informasjon om arbeid Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få tak i informasjon om jobb eller sommerjobb? % % 3 % 4 % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker

17 Informasjon om arbeid Internett er den informasjonskjelda flest nyttar når dei ynskjer å finne informasjon om jobb eller sommarjobb (63%). Det er ein større andel av dei som bur i Bergen (69 %) som ville nytte internett enn blant dei som bur i fylket elles (57%). Det er og ein større andel av dei over 20 år (78 %) som ville bruke internett til å skaffe seg informasjon om arbeid, enn det er blant dei mellom 15 og 19 år (46 %). Det er også mange som brukar avis/blad når dei er på jakt etter denne typen informasjon. Det er ein liten tendens til at dei som bur i fylket elles (56 %) i større grad nyttar avis/blad enn dei som bur i Bergen (5). Det er fleire av dei yngste ungdommane (28 %) enn blant dei eldre (2) som oppgjev familie som informasjonskjelde i denne samanhengen. 68 % meiner at det er svært eller ganske lett å finne informasjon om jobb eller sommarjobb. Dei yngste ungdommane synest i større grad enn dei eldre at det er vanskeleg. Blant dei mellom 20 og 25 år synest 79 % at det er svært eller ganske lett, det same gjeld for 54 % av dei mellom 15 og 19 år. Dei ungdommane som er yrkesaktive oppgjev i større grad at dei synest det er svært lett å få tak i informasjon om jobb eller sommarjobb enn dei som er skuleelvar/lærlingar eller studentar. Under kategorien anna er det fleire som nemner Aetat/arbeidskontor/NAV

18 Informasjon om utanlandsopphald Hvor ville du lete hvis du ønsket å finne informasjon om studier eller jobb i utlandet? % % % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 2 % Internett Rådgiver eller andre på skolen Venner Avis/blad Annet, noter: Familie Ikke sikker Bibliotek eller kommunehus Ikke aktuelt for meg

19 Informasjon om utanlandsopphald Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få tak i informasjon om studier eller jobb i utlandet? % % 24 % 12 % 3 % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker

20 Informasjon om utanlandsopphald Dersom ungdommane skulle ønske å finne informasjon om studiar eller jobb i utlandet, ville flest av dei bruke internett ( 76 %). Dette gjeld ein større andel av dei i den eldste aldersgruppa (81 %) enn i den yngste (72 %). 43 % ville kontakte rådgjevar eller andre på skulen for denne typen informasjon. Det er ein større del av dei mellom 20 og 25 år som ville bruke vener som informasjonskjelde enn blant dei mellom 15 og 19 år. Det er fleire jenter 48 (%) som ville bruke rådgjevar eller andre på skulen, enn gutar (37 %). 48 % oppgjev at dei synest det er svært eller ganske lett å få tak i informasjon om jobb eller studiar i utlandet. Til saman 28 % synest det er svært eller ganske vanskeleg. Heile 24 % svarar ikkje sikker på dette spørsmålet.

21 Bruk av ulike informasjonskanalar Bruk av ulike informasjonskanalar % 74 % 76 % Skole/utd. Kultur/fritid Helse Jobb Utlandet % 57 % 6 53 % % 43 % % 19 % 19 % 22 % 31 % 27 % Internett 4 % 5 % 3 % Rådgiver eller andre på skolen Lege eller helsesøster 7 % 7 % 6 % 12 % 4 % 13 % 9 % Avis/blad Familie Venner Bibliotek eller kommunehus 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % Annet, noter: Ikke sikker Ikke aktuelt for meg

22 Bruk av ulike informasjonskanalar Internett er den mest populære informasjonskanalen. Dette gjeld for informasjon om alle dei ulike tema i undersøkinga, med unntak av helse. Når det gjeld helse, er det lege eller helsesøster som vert oppgjeve av flest. Andelen som oppgjev internett varierer frå 57 % til 91 %. Rådgjevar eller andre på skulen er mest aktuelle når det gjeld informasjon om skule og utdanning og utanlandsopphald. Både avis/blad og familie får sine høgaste skårar når det gjeld informasjon om jobb. Vener er mest aktuelle som informasjonskjelder for informasjon om kultur og fritid. Av dei alternativa som vart lese opp for respondentane, er det bibliotek/kommunehus som blir oppgjeve i minst grad. Bibliotek/kommunehus er mest aktuelt som informasjonskjelde når det gjeld informasjon om kultur og fritid (6 %).

23 Tilgjengelegheit informasjon om ulike emne Tilgjengelegheit Skole/utd. Kultur/fritid Helse Jobb Utlandet 7 65 % % 5 48 % % 32 % 25 % 25 % 24 % % 14 % 12 % 11 % 6 % 7 % 7 % 3 % 3 % 4 % 1 % 1 % 1 % Svært lett Ganske lett Ganske vanskelig Svært vanskelig Ikke sikker

24 Tilgjengelegheit informasjon om ulike emne Den største delen av ungdommane i denne undersøkinga meiner at det er ganske lett å tak i informasjon om dei ulike emna. For alle emna er det fleire som meiner at det er svært eller ganske lett å få tak i informasjon, enn det er som meiner at det er svært eller ganske vanskeleg. Andelen varierer frå 48 % til 83 %. Skole og utdanning er det emnet som flest synest det er lett å finne informasjon om, med totalt 83 % som meiner at det er svært eller ganske lett å finne. Informasjon om arbeid og opphald i utlandet er det som flest synest det er vanskeleg å få tak i informasjon om. Det er ein høgare andel som ikkje er sikker på kor lett eller vanskeleg dei synest det er å få tak i informasjon om jobb eller studiar i utlandet enn det er for dei andre emna.

25 Informasjonsbehov Ungdommane i denne undersøkinga vart spurde om det var nokre tema dei synest det er vanskeleg å få tak i informasjon om. I underkant av har oppgjeve eit område dei synest det er vanskeleg å finne informasjon om. Det er stor variasjon i kva tema dei har oppgjeve som lite tilgjengeleg med tanke på informasjon. Det er ikkje noko spesielt tema som peikar seg ut som svært viktig på bakgrunn av dette spørsmålet. Utdanning, jobb og skule i utlandet, fritidsaktivitetar, helse, lovverk, informasjon om offentleg transport og politikk er døme på tema som vert tatt opp.

26 Viktigheit nettstad og stad Viktighet 4 35 % 36 % Nettsted Sentralt sted i kommunen 3 29 % 25 % 2 24 % 21 % 2 22 % 15 % 12 % 12 % 5 % 4 % 5 % 1 Ikke viktig i det hele tatt 3 % 1 % 1 % Svært viktig Ikke sikker Gjennomsnitt: Nettstad: 4,5 Stad: 4,3

27 Viktigheit nettstad og stad Ungdommane i denne undersøkinga synest at det er noko viktigare at informasjonen dei treng er samla på ein nettstad, enn at det finst ein stad sentralt i kommunen som dei kan oppsøke for å få hjelp til å finne den informasjonen dei treng. Det er skilnad på korleis gutar og jenter vurderer viktigheita av dei to tenestene. Jenter vurderer viktigheita av begge tenestene til å vere høgare enn det gutane gjer: Viktigheit Guter Jenter Totalt Nettstad 4,3 4,7 4,5 Stad 4,0 4,6 4,3

28 Viktigheit nettstad og stad Det er også skilnad på dei ulike aldersgruppene når det gjeld kor viktig ein synest dei ulike tilboda er. Dei yngste respondentane vurderer begge tilboda som viktigare enn dei eldste gjer. Det er størst skilnad på kor viktig dei meiner det er å ha ein stad å gå til når ein treng informasjon. Viktigheit år år Totalt Nettstad 4,6 4,4 4,5 Stad 4,4 4,1 4,3

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer