Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din."

Transkript

1 Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Drivkreftene kan vera mange. Definisjon av Inn på Tunet Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Kva type tiltak passar for meg? Me er alle ulike. Dette viser seg i både handtering av oppgåver og i samhandling med andre menneske på. Det er viktig å bruka tid på å vurdera ulike målgrupper for ei etablering i tidleg fase. Målgruppe(r) kan veljast frå kjøpar sine behov, men målgrupper må også passa med dine interesser for dei ulike gruppene. Samhandlingskompetanse er svært viktig i Inn på tunet verksemd. Du møter sårbare menneske i mange ulike fasar og situasjonar. Ditt møte med brukaren er avgjerande for denne si oppleving av kvalitet. Din måte og kommunisera på saman med ulike aldrar og type menneske bør vera med i tanken når du vurderer å starta eit tilbod. Familiesituasjonen har mykje og seia for drifta av tilbodet. Det er viktig at familien er involvert i planleggingsarbeidet og at drifta passar din familiesituasjon. Inn på tunet tilbod involverer ofte heile familien. Fagkompetanse kan vera ønskeleg eller nødvendig i arbeidet. Fleire og fleire tilbydarar startar opp tilbodet ut frå at dei sjølve har ein fagleg bakgrunn innanfor området. Ein del kjøpargrupper stiller krav om kompetanse innanfor eit fagfelt, men mange tilbod har ikkje dette i kravspesifikasjonen.

2 Interesser innanfor mange felt kan vera med å skapa det unike Inn på tunet tilbodet. Dette kan vera song og musikk, handverk, dans. Bruk interessene dine i utforming av tilbodet. Du er best når du gjer ting du likar! Andre eigenskaper og preferansar bør også telja med når du vurderer etablering av Inn på tunet tilbod. Eksempel: Kor uthaldande er du? Kva type menneske trivst du saman med? Kor mykje arbeid passar det for deg å leggja ned i tiltaket? Kva passar for min gard? Garden si fysiske utforming og grunnlag for aktivitet er også viktig når du skal finna eigna målgruppe(r) for etableringa di. Er garden flat eller bratt? Kva driftsform og innhald er det på garden i dag? Kva potensiale ser du? Det unike tilbodet Kvar gard må tilby sitt særlege tilbod ut frå eigenskaper, garden sitt potensiale og behov for tenestene. Bygg opp ditt tilbod, og kopier ikkje andre sine vellukka tiltak. På deg sjølv kjenner du ingen andre. Ein god Inn på tunet bonde er ein sosial entreprenør, men fokus på å handtera ei samfunnsutfordring på garden sin. Les meir om sosialt entreprenørskap i denne handlingsplanen. Det er eit kapittel om inn på tunet i denne planen. Forretningsplanen Når du startar arbeidet med forretningsplan har du truleg tatt ei avgjerd om at du ynskjer å starta Inn på tunet verksemd. No er du på terskelen til oppstarts- og driftsfasen. Både store og små verksemder treng forretningsplan! Gjennom arbeid med forretningsplan får du tenkt gjennom sentrale spørsmål omkring det du ynskjer og etablera og utvikla. Du vil også i vidare arbeid ha nytte av ein god plan; eit aktivt planleggingsdokument som kan justerast og endrast etter behov.

3 Du finn mykje informasjon og mange malar til forretningsplan på Internett. Den du får presentert her gjev deg viktige spørsmål du må ta stilling til i etablering og utvikling av verksemda di og er i noko grad tilpassa Inn på tunet verksemder. Forretningsplanen må tilpassast den einskilde verksemda! (vedlegg 1) Kurs, hjelp og støtte i «skal skal ikkje» - fasen. Ta kontakt med Fylkesmannen i fylket ditt eller næringsrådgjevingstenesta i kommunen din for å koma i kontakt med tilbydarnettverk og institusjonar som kan gje deg kurs, hjelp og støtte. Det finst opplæringstilbod innanfor ulike satsingsområde; frå korte kurs til studiar.

4 Vedlegg 1 Forretningsplan Både store og små verksemder treng forretningsplan. Gjennom arbeid med forretningsplan får du tenkt gjennom sentrale spørsmål omkring det du ynskjer og etablera og utvikla. Du vil også i vidare arbeid ha nytte av ein god plan; eit aktivt planleggingsdokument som kan justerast og endrast etter behov. Du finn mykje informasjon og mange malar til forretningsplan på Internett. Den du får presentert her gjev deg viktige spørsmål du må ta stilling til i etablering og utvikling av verksemda di. Forretningsplanen må tilpassast den einskile verksemda! Forretningsplanen bør ikkje vera eit tjukt hefte. Hovudmålet med planen er å verta bevisst på ideen din og korleis du kan realisera han. Arbeidet med planen er ein utviklingsprosess. Forretningsplan vert også nytta ved søknad om finansiering av tiltak. Dei vanlegaste punkta i forretningsplanen: (denne lista er retta inn mot mindre etableringar) Innleiing Innleiing Forretningsidé Produkt/teneste og produksjon Marknaden Marknadsstrategi / marknadsplan Økonomi og budsjett Kapitalbehov og finansiering Organisering og administrasjon av verksemda Handlingsplan Her skriv du kort om bakgrunnen for at du ynskjer å etablera tiltaket, kva du skal gjera og kva behov tenestene dine dekkar i marknaden. Kort informasjon om deg sjølv og garden Kontaktinformasjon Forretningsidé Forretningsideen skal formulerast kort og konkret og fortelja kva overordna behov tenestene dine skal dekka, kven som er hovudmålgruppa og kva som set deg i stand til å dekka behovet. Forretningsideen bør vera såpass ambisiøs at du har noko å strekka deg etter. Ein god forretningsidé er visjonær og vert formidla enkelt og konkret. (Visjon: Mentale bilete av ei ynskt framtid frå «Sammen om visjoner» av Marjorie Parker)

5 Produkt/teneste og produksjon Her skriv du kort kva teneste(r) verksemda di skal levera. Du kan også skriva kort om tenesteproduksjonen (innhald og organisering). Dette er særleg viktig der du leverer tenester som er knytt opp mot lovverk, læreplanar eller andre offentlege retningsliner. Marknaden Det er viktig og vita noko om marknaden for tenestene dine. Kunnskap om dette kan du få ved å gjennomføra ei marknadsundersøking. Det kan gjerast gjennom telefon, besøk eller skriftleg. Innanfor dette punktet skal du også seia noko om kva geografisk område du ynskjer å arbeida innafor, kor stor marknaden er og korleis du tenkjer at marknaden vil utvikla seg. Kven er kundane dine? (Her skal du tenkja kjøpar og ikkje brukar.)kva er viktig for dei ved kjøp av tenester? Kven er konkurrentane dine og kva er deira fortrinn.? (Alle har konkurrentar.) Marknadsstrategi/marknadsplan Strategien din handlar om kva retning du skal velja for å få kundar. For og laga gode strategiar er det viktig at du er klar på kva som er dei sterke sidene dine og kva du må vidareutvikla. Korleis skal eg nå fram til kundane mine? Lag ein enkel marknadsplan, der du skisserer ulike måtar å nå fram til kundar på (Internett, møte, telefonar, trykksaker..) Økonomi og budsjett Resultatbudsjett. Her kan du planlegga inntekter og utgifter i etableringsfasen. Tenk gjerne i ein treårsperiode. Du kan også laga eigne salsbudsjett og likviditetsbudsjett etter behov. Kapitalbehov og finansiering Kva investeringar treng du for å koma i gang? Korleis vil du finansiera dette? Organisering og administrasjon av verksemda Her skriv du kort om korleis du vil organisera og administrera verksemda. Handlingsplan Handlingsplanen fortel konkret og detaljert om sentrale arbeidsoppgåver i etableringsfasen. Handlingsplanen bør førast i eit skjema med overskriftene kva (oppgåver), kvifor (mål), kven (ansvar) og kva tid (frister) Kjelde: https://www.altinn.no/no/starte-og-drive-bedrift/forberede/planlegge/forretningsplan/

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer