Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal"

Transkript

1 Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale ressursar på gardar i Noreg. Norges Bondelag har hausten 2011 laga ein felles definisjon på kva Inn på tunet er: Inn på tunet er tilrettelagte kvalitetssikra tenestetilbod på gardsbruk. Tilboda skal gi grunnlag for mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigedom som nyttast til jord,-skog eller hagebruk. Aktivitetane er knytta opp til garden, livet eller arbeidet der. Inn på tunet kan gi eit meir variert tenestetilbod til kommunen sine tenestemottakarar. Hallingdal vart saman med Kongsberg kommune prioritert i Buskerud av Innovasjon Norge og har fått tilskot til å arbeide med dette frå Gjennom arbeidet med Inn på tunetløftet i Hallingdal, skal kommunane få konkret erfaring med å bruke inn på tunet tenester. Desse erfaringane er nyttige å ta med seg når prosjektet er ferdig for å innarbeide Inn på tunet som ein naturleg del av tenestetilbodet til kommunane i Hallingdal. Prosjektleiar starta i 40% stilling 1. januar Oppstartmøtet for prosjektet var 24.februar Prosjektet har ein prosjektpresentasjon med klare mål som prosjektet til har arbeida etter. Måla for prosjektet vart og teke opp i samband med finansieringa av prosjektet og er handsama i alle Hallingdalskommunane. No som prosjektet er godt i gang er det viktig å få prosjektplan med planlagte aktivitetar med tidsfrist for å nå måla.

2 2. Mål Målet for det 3-årige prosjektet Inn på tunet løftet for Hallingdal er: Alle dei 6 hallingdalskommunane skal bli med på å utvikle tverrsektorielle modellar for å prøve ut inn på tunet- tenester både i eigen kommune og mellom kommunane i Hallingdal. Hol kommune, Ål kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Nes kommune og Flå kommune skal vurdere å bruke Inn på tunet- tenester som supplement og alternativ for å nå mål i sentrale og lokale styringsdokument og til å gi betre læring og livskvalitet for ulike brukargrupper. 3. Organisering Prosjektet er organisert etter prosjektleiar- prosess- metoden (PLP- metoden) der alle seks Hallingdalskommunane er prosjekteigar. Prosjektet blir styrt gjennom samarbeidsorganet Regionrådet for Hallingdalmed ei tverrfagleg styringsgruppe som består av: Knut Arne Gurigard Regionrådet for Hallingdal Prosjektansvarleg og leiar i styringsgruppa Jan Olav Helling Helse og sosialsjef Hol kommune Eldgrim Springgard Oppvekstsjef Ål kommune Henrik Thorset Fagkoordinator helse Hemsedal kommune Else Horge Asplin Rådmann i Nes kommune

3 Gjertrud Gauteplass Tilbydar av Inn på tunet Tenester Hol kommune Trond Ask Henriksen Hallingdal Etablerersenter Det er vald kontaktpersonar for Flå kommune og Gol kommune Gol: Marianne Ødegård Flå: Nils Røkkum 4. Budsjett Budsjettet for Inn på tunet løftet Hallingdal med prosjektleiar i 40% stilling i 3 år er 1,6 mill. kroner med slik finansiering: Statleg tilskot frå LMD og KRD kr Eigeninnsats kr (Det blir skrivi timelister) Kommunalt tilskot kr ( kr / år / kommune) Sum finansiering kr 5. Aktivitetar for å nå måla Aktivitetar Tidsplan Status Ansvar for gjennomføring Gjennomføre studieringen Ressurskartlegging av landbruket i Hallingdal 1.oktober 2011 Gjennomført Prosjektleiar Sende ut spørjeundersøking for å kartleggebehovet for Inn på tunet tenester i dei 6 kommunane i Hallingdal 1. august 2011 Gjennomført Prosjektleiar Gjennomføre Helse, miljø- og

4 sikkerhetskurs for interesserte inn på tunet-tilbydarar 10. november deltakarar gjennomførte kurset Gjennomføre kurset Inn på tunet kvalitet og tryggleik for interesserte inn på tunettilbydarar Gjennomføre møter med alle Hallingdalskommunane ilag med interesserte tilbydarar der resultat av spørjeundersøkinga bli lagt fram Gjennomføre Fyrstehjelpskurs for interesserte Inn på tunettilbydarar 15. desember deltakara gjennomførte kurset. Dersom det er nok deltakarar arrangere nytt kurs i Gjennomført møter i alle kommunane unnteke Hol 1. mai mai 2012 Organiserte kurs i juni,vart avlyst på grunn av for få deltakarar. Prøvar med nytt fystehjelpskurs i fyrste halvår Prosjektleiar i samarbeidet Lanbrukets HMS-teneste Prosjektleiar i samarbeidt Lanbrukets HMS-teneste Inn på tunet- tilbydarar og prosjektleiar i samarbeid med uilke etatar i kommunane Prosjektleiar i samarbeid med Torpomoen Rednings- og øvingspark Gjennomføre møter med PPT i Hallingdal og arrangere fagtur for å besøke Inn på tunet-gardar 30. mai 2012 Inn på tunet- tilbydar Bjørn Herbrand Tretterud, prosjektleiar Renate Christensen for lågterskel arbeidstilbod og prosjektleiar Inn på tunet løftet har hatt møte med PPT-tenesta i Ål og Hol. Det er ikkje hatt møte med PPT i nedre Hallingdal. Ulike alt. for fagtur/seminar er drøfta og styringsgruppa bestemte 7. januar å satse på Styringsgruppa i samarbeid med prosjektleiar

5 Starte opp minst ein Inn på tunet pilot i kvar av kommunane i Hallingdal. Pilotane kan vera samarbeid mellom fleire kommunar og innanfor ulike tenesteområde. Syne økonomisk modell for å samanlikne inn på tunet teneste med anna tenestetilbod Profilering av Inn på tunet gjennom å få: o Lagt informasjon om Inn på tunet på Hallingdalskommunane sine heimesider 1. mai mai september 2012 Heile tida fram til 15. desember fagseminar fordi ein vil nå fleire ved å ha seminar i staden for å reise på tur. Det er 10 Inn på tunet-tilbod i Hallingdal no. Alle kommunane unnteke Nes kommune har Inn på tunet-tilbod. Det har vore 2 arbeidsmøter i Nes kommune der ulike tenesteområder har delteke. Dersom det ikkje er mogeleg å skaffe midlar til finansiere Inn på tunet-tiltak, vurdere å søke midlar frå Helsedirektoratet for å prøve ut Inn på tunet for til dømes brukarar med rusproblem. Er laga eit økonomisk notat i samband med handsaming av budsjettet i Ål kommune. Notatet synte på ein enkel måte kor mykje samfunnet ville spara på at brukar kom ut i arbeid samanlikna med å gå på uføretrygd. Jobbar med å få lagt ut informasjon om Inn på tunet på kommunane sine heimesider. Få minst 2 gode mediaoppslag i Ulike tenesområde i Nes kommune ilag med prosjektleiar Prosjektleiar. Finne litteratur frå forskning som belyser dette Inn på tunet-tibydarar i samarbeid med prosjektleiar og prosjektansvarleg

6 o Syne fram gode døme på inn på tunet- tilbod i media o Arrangere møter og tur Bestillingskompetanse for kjøpar, avtaler mellom kjøpar og tilbydar, deltaking på ansvarsgruppemøter og rapportering Tverrfagleg arbeidslagsmodellar for Inn på tunet-tenester Heile tida fram til 15. desember Heile tida fram til 15. desember Det er jobba med å forbetre Inn på tunet avtaler i Hemsedal ut frå Standardavtala på Matmerk som alle blir bedt å bruke. Det skal arrangerast eit seminar for kommunane om å utarbeide tilbod for inn på tunet-tenesta dei ynskjer Ein inngang til dette er å informere om inn på tunettenestene i koordinerende enhet som er vorte ei lovpålagt oppgåve som kommunane må ha. Mogelegheit for Inn på tunettenestene kan og bli teke opp på ansvarsgruppemøter og. Pleie og omsorgsetaten ilag med prosjektleiar Koordinerande enhet i kvar kommune og samarbeid mellom dei I Hallingdal Sluttrapport med med forslag til tiltak og organisering for å innarbeide Inn på tunet som ein naturleg del av tenestetilbodet i Hallingdal Prosjektleiar Regionrådet for Hallingdal Marit Torsrud Nerol Prosjektleiar Inn på tunet-løftet for Hallingdal

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012

Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012 Frå bygd til landsby - fase 1 Sluttrapport Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012 Prosjektleiar: Anne-Bjørg Haugan Prosjektansvarleg: Hjartdal kommune v/ Rådmannen Prosjekteigar:

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE,

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, SLUTTRAPPORT: INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, Mollandsmarki, Luster Kommune 2010 Bilete frå Sogn Avis i samband med omtale av pilotprosjektet: IPT tilbod til heimebuande demente

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING

GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING Modellbiblioteket på Os vidaregåande skule Sluttrapport Strategi 1, tiltak 1 i Strategisk handlingsplan for bibliotek i vidaregåande skolar

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt

Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt 2013 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 4 Målsetting... 4 Avgrensing/spesifisering... 4 Mandat... 5 Budsjett... 5 Organisering...

Detaljer