NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM"

Transkript

1 NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

2 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTMÅL PROSJEKTORGANISERING ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM» OVERORDNA OG LOKALE UTFORDRINGAR PROSJEKTOPPGÅVER EVALUERING OG RAPPORTERING FRAMDRIFTSPLAN...7 2

3 1. Bakgrunn for prosjektet Kvart år vert om lag 5000 flyktningar busett i Noreg. Ved inngangen til 2013 budde det om lag 1700 flyktningar i Sogn og Fjordane. 1 Med opphald og busetting i ein kommune følgjer det for dei fleste flyktningar rett og plikt til Introduksjonsprogrammet. Ordninga vart oppretta i 2005 og er rammeverket for eit program beståande av norsk, samfunnskunnskap og førebuing til vidare arbeid og utdanning. Ansvaret for tilbodet ligg hjå den einskilde kommune, som vel enten å opprette ei eiga Flyktningteneste eller organiserer arbeidet under det lokale NAV- kontoret. I dag er om lag halvparten av kommunane sitt flyktningarbeid organisert utanfor NAVkontoret. Ansvar, roller og samarbeid er gjort greie for i Introduksjonslova og tilhøyrande rundskriv, eller gjennom eigne samarbeidsavtalar. Ei analyse av resultata i Introduksjonsprogrammet i utvalde kommunar viste at det ikkje er utslagsgivande for suksess korleis Flyktningtenesta er organisert, men at formalisering av samarbeid, eigarskap og medansvar og heilskapleg arbeid er det som påverkar resultatet. 2 I Sogn og Fjordane er kommunane ulikt organisert når det gjeld flyktningtenesta og oppfølging/ansvarsområde. Dette gjeld norsk- og samfunnsfagopplæringa, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, og korleis NAV- kontora føl opp deltakarane i introduksjonsprogrammet. Per i dag opplever både arbeidsgivarar og søkarar at deltakarane ikkje er klare for arbeidsmarknaden eller vidare utdanning etter introduksjonsprogrammet. Først og fremst er dette grunna for dårleg språk, og kunnskap om det norske samfunnet. Som ein konsekvens av dette er det for få flyktningar kjem i arbeid/utdanning og på sikt risikerer ein at ei stor gruppe vert ståande utanfor både arbeids- og samfunnsliv medan regionen går glipp av ressursar i form av arbeidskraft og innbyggarar. 2. Prosjektmål «NAV tenester over grenser» er eit samarbeidsprosjekt mellom Rådmannsutvalet og NAV for å prøve ut om tenestelevering frå NAV på tvers av kommunegrenser kan gi betre kvalitet og resultat. I løpet av prosjektet ønskjer ein å oppnå auka kapasitet, kompetanse og erfaringsutveksling. Erfaringane skal vere ein pådrivar for andre interkommunale tiltak i Sogn og Fjordane, og etter avslutta prosjekt skal det vurderast overføring til ordinær drift. «Eit arbeidsretta Introduksjonsprogram» er ein del av «NAV tenester over grenser», og er eit samarbeid mellom kommunane Luster, Leikanger og Sogndal. Delprosjektet har som føremål at fleire flyktningar skal i arbeid og utdanning etter avslutta introduksjonsprogram Rambøll 2012: 11 3

4 Gjennom dette prosjektet ønskjer ein å oppnå betre resultat i introduksjonsordninga i regionen, styrke samarbeidet mellom kommunane så vel som mellom tenesteeiningar i kvar kommune, og yte betre bistand til deltakarane i introduksjonsprogrammet på vegen fram mot utdanning og arbeid. 3. Prosjektorganisering 3.1. NAV-tenester over grenser Prosjekteigar: NAV Sogn og Fjordane og Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Tore Thorsnes og leiar i Rådmannsutvalet Ole John Østenstad Prosjektleiar: Knut Steinar Eitungjerde Prosjektarbeidar: Ragnhild Holm Tidsrom: Prosjektmål: Å prøve ut om tenestelevering frå NAV på tvers av kommunegrenser kan gi betre kvalitet og resultat. Delprosjekt: Felles gjeldsrådgjevar Eit arbeidsretta introduksjonsprogram Marknadsretta oppfølging Kontaktperson for større bedrifter 3.2. Eit arbeidsretta introduksjonsprogram Prosjekteigar: NAV Sogn og Fjordane og Rådmannsutvalet i Sogn og Fjordane Styringsgruppe: Jarle Skartun, Rådmann i Luster, Jostein Ånestad, Rådmann Sogndal og Odd Arve Rakstad, Rådmann Leikanger Prosjektleiar: Knut Steinar Eitungjerde Prosjektgruppe: Osvald Lykkebø, kommunalsjef Sogndal. Emil O. Davidsen, flyktningkonsulent Sogndal. Knut Ole Myren, rektor norskopplæringa Sogndal. Hilde Yndestad Halland, leiar NAV Sogndal. Ragnhild Ås, flyktningkonsulent Luster. Hanne Bisgaard, leiar NAV Luster. Grete Hagen, leiar NAV Leikanger. Anny Mari Berge, flyktningkonsulent Leikanger. Idunn Litlere, NAV Sogn og Fjordane og Knut Steinar Eitungjerde, NAV Sogn og Fjordane. 4

5 4. Ansvarsområde og samarbeid «Eit arbeidsretta introduksjonsprogram» 5. Overordna og lokale utfordringar 6. Prosjektoppgåver Mandat: Det blir etablert ei prosjektgruppe som skal gjere ei vurdering av kommunane sine introduksjonsprogram, og kome med framlegg til og prøve ut endringar både i innhald, gjennomføring og ansvars- og oppgåvedeling. Gruppa skal også komme med framlegg til kva oppgåver som kan takast inn i eit eventuelt vidare interkommunalt samarbeid. Prosjektgruppa skal kome med framlegg til konkrete forbetringstiltak innan følgjande delar av introduksjonsprogrammet: Prosjektgruppa skal vurdere Introduksjonsprogrammet som heilskap og korleis ein kan koordinere dei ulike aktivitetane. Samarbeidet om den individuelle planen og ansvaret innanfor kommunen sin organisasjon og tenesteeiningar skal kartleggast/tydeleggjerast. Gruppa skal komme med framlegg til korleis ein kan sikre kommunalt eigarskap og at deltakaren har eit tydeleg medansvar for planen. Norskopplæring: Ansvar for oppfølging av språkpraksis, metodikk, undervisningsarena, samarbeid som kan leie til auka timetal. Samfunnskunnskap: Sikre at forventingar og kunnskap om arbeid og samfunnsdeltaking blir formidla tydeleg i ei tidleg fase av programmet. 5

6 Vegen mot arbeid: Styrke den arbeidsretta oppfølginga av deltakarane så tidleg som mogeleg og vidareutvikle samarbeidet med næringslivet. Vidare skulegang: Rettleiing om utdanningsalternativ og eventuelle avklaringar i samband med dette. Busetjing, integrering og samfunnsdeltaking: Å bu og leve, fritidsaktivtetar, lokalsamfunn m.m. Sikre at praktiske gjeremål og tilrettelegging tek minst mogeleg tid og fokus. 7. Evaluering og rapportering «Eit arbeidsretta introduksjonsprogram» er ein del av prosjektet «NAV tenester over grenser». Prosjektperioden er førebels ut 2013, og eventuelle forlengingar av prosjektet vert vurdert fortløpande. Som delprosjekt har det blitt oppretta referansegruppe, og det vil bli gjort ei samla vurdering av prosjektet. Prosjektstart er Første evaluering og attendemelding til rådmannsgruppa er I både utarbeiding av plan og i gjennomføring skal prosjektgruppa konferere med/ innhente råd aktuelle samarbeidspartnarar i offentlege og private organisasjonar. Gruppa skal innhente informasjon og erfaringar frå tidlegare deltakarar i introduksjonsprogrammet i kommunane. Erfaringane skal nyttast til å sjå på endringspotensiale i programmet. Finansiering: Prosjektet blir gjennomført innanfor eksisterande ressursar. NAV Sogn og Fjordane har budsjettert med midlar til kompetansehevande tiltak / ekskursjonar m.m. for prosjektet. 6

7 8. Framdriftsplan Dato Kva Deltek Tema Ansvar Resultat Mandat til rådmenn Prosjektstart Kommunestyre informert om prosjekt og sektoransvar, einingsleiarar klarert praksisplassar Skuleferie Juli Prosjektførebuing: T.d: Kontakt med næringsliv, plan for Fjøra Intro, samtale tidlegare deltakarar intro. Fulltidsprogram for alle deltakarar med fokus på språk og arbeid Prosjektplan ferdigstilt Skuleferie Evaluering av prosjektet så langt Endringar tatt inn i prosjektet Skuleferie 7

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

avklaring AVKLARING 8 eller 12 veker Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle Betra livskvalitet Velkomen til Avklaringskurs ved Sandane Industri.

avklaring AVKLARING 8 eller 12 veker Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle Betra livskvalitet Velkomen til Avklaringskurs ved Sandane Industri. Eldbjørg Hatledal (Kursansvarleg) Oddvar Almenning (Ansvarleg for praksis) AVKLARING 8 eller 12 veker Kurset for deg som er usikker på eiga arbeidsevne. avklaring Motivasjon Meistring Auka sjølvkjensle

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer