PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret sine endringar: sak 68/2008, sak 78/2009 DM Side 1 av 7

2 PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom år Innhald 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Rammer BESKRIVELSE Omfang og avgrensing Gjennomføring ORGANISERING Ansvarsforhold TIDSPLAN RISIKOANALYSE... 7 Side 2 av 7

3 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Sogn og Fjordane er eit lite fylke som har ei rekke av idretts- og kulturtalent som gjer seg godt bemerka både nasjonalt og internasjonalt. Slike opplevingar gjer oss stolte over å være i frå fylket, det styrkar samhaldet og vår felles identitet. Med dette prosjektet ønskjer Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) i samarbeid med Sogn og Fjordane Idrettskrins (SFIK) å legge til rette for at enno fleire utøvarar kan utvikle seg og prestere godt i sin idrett. Dette ønskjer ein å gjere gjennom å legge til rette for ny kunnskap og kompetanse i dei gode klubbmiljøa som eksisterar i fylket. Utøvarane vil være hovudmålet for prosjektet, men involvering av trenarar og støtteapparat er heilt avgjerande. 1.2 Prosjektmål Styrke aktivitets, kunnskaps og kompetanseutviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Kompetanse omfattar her kunnskap, erfaringar, ferdigheiter, verdiar og haldningar. 1.3 Rammer Prosjektet skal gjennomførast innan følgjande rammer: Tid: 3 års drift med opsjon på 2 år til. Oppstart haust 2008 Økonomi: Prosjektet si økonomiske ramme er avgrensa opp til kr pr år. 2. Beskrivelse 2.1 Omfang og avgrensing Klubbar med lovande utøvarar i aldersgruppa år som har ein vidaregåande skule i nærleiken får tilbod om å få jamleg tilgang på ny kunnskap om trening og idrett. Dette vil være kunnskap på generell basis om styrketrening, spenst, uthald, motorikk, kost, motivasjon og liknande. I tillegg til talentet er det svært viktig at trenarane er engasjerte og deltakande. Saman med støtteapparatet i klubben er det desse innsatsfaktorane som vert igjen i klubben, og som kan sikre at det er grunnlag for å få fram fleire utøvarar frå dette miljøet over tid. Tilbodet er ikkje idrettsspesifikt. Teknikk og taktikk innan dei ulike idrettsgreinene er ikkje faktorar som prosjektet vil tilføre spesiell kunnskap om. Skulle det dukke opp særidrettslege behov vil desse bli meldt inn til respektive idrettsorganisasjon. Side 3 av 7

4 Prosjektet skal inngå samarbeid med 3 klubbar hausten 2008, der alle regionane er representert. Det er eit mål å auke dette med 1-2 klubbar kvart år framover. Tilgang på ressursar vil sette rammene for kor mange klubbar det er mogeleg å handtere samstundes. Val av klubbar vil skje i samråd med Idrettskretsen og kvar enkelt særkrets. Særkretsane vil etter eiga prioritering anbefale ein klubb i sin idrett. Ut i frå desse anbefalingane vil ei arbeidsgruppe i prosjektet avklare kva klubbar som skal få tilbodet og i kva rekkefølgje. 2.2 Gjennomføring SFIK vil saman med Idrettssenteret i Sogndal lage til ein aktivitetsplan for prosjektet i dei 3 første åra. Denne planen skal godkjennast av styringsgruppa. Den skal og innehalde tidsplan for evaluering, struktur for fortløpande rapportering og årsrapport/ årsrekneskap. Budsjett for komande år skal leggast fram i oktober kvart år. Rapportering skal skje til styringsgruppa. Klubbar som takkar ja til å være med i prosjektet vil først gå gjennom ein Start-kveld med prosjektleiar (PL) i prosjektet. Dette er eit prosessuelt verktøy for klubbane der ein mellom anna vil avklare kva status og behov klubben har. Etter ei slik avklaring vil ein gå gjennom og diskutere ei framdriftsplan for dei behova ein meiner at prosjektet kan prøve å dekke opp. Deretter vil det bli lagt ein felles aktivitetsplan for prosjektet der PL står for detaljane som avgjer kor ofte kvar enkelt klubb får besøk, og kva aktivitet som er aktuell kvar gong. Det skal årleg gjennomførast samlingar for trenarar, som arbeider spesifikt med ungdom, på tvers av idrettsgreinene. Desse samlingane er opne for alle klubbar i fylket og vert arrangert av SFIK i regi av prosjektet. Målet er å overføre kompetanse til og frå prosjektet og på tvers av idrettsgreinene. Side 4 av 7

5 3. Organisering 3.1 Ansvarstilhøve SFIK er eigar av og formelt ansvarleg for prosjektet. Idrettskrinsstyret nemner opp styringsgruppe etter framlegg frå desse deltakande institusjonane/organisasjonarne: S. og Fj. Idrettskrins (leiar i styringsgruppa), Sparebanken S. og Fj, særkrinsane (2 repr), S. og Fj. Fylkeskommune, Høøskulen i S. og Fj., Idrettssenteret A/S.. Det er følgjande ansvarsforhold i prosjektet etter oppnemning av styringsgruppe: Organisering, ansvarsfordeling og roller i prosjektet Idrettskrinsstyret Styringsgruppe (SG) SFIK (leiar)(1) SSF (1) Særkretser (2) SF Fylkeskommune (1) HiSF (1) IS (1) Prosjektleiar (PL) Tilsett i IS Arbeidsgruppe (AG) Fagleg utførande Innhaldet i rollene er slik: Styringsgruppa arbeider etter hovudråmene til prosjektet og legg føringar for prosjektleiar og framdrift for prosjektet. SFIK har gjennom styringsgruppa ansvar for at underleverandør fører rekneskap, lagar budsjett og har økonomiansvar. Styringsgruppa held møte minst fire gonger i året i samsvar med eigen vedteken møteplan. Styringsgruppa skal i sine møte evaluere gjennomføringa av prosjektet, inkludert framdrift og drift av prosjektet i høve til framdriftsplan, rekneskap, budsjett og prosjektplan. I styringsgruppa sine møte har kvar deltakande institusjon/organisasjon ved eventuell avrøysting ei røyst. Prosjektleiar har det daglege koordineringsansvaret i prosjektet og har mellom anna ansvar for å legge fram grunnlag for vedtak i sakene til styringsgruppa. Ved møte i styringsgruppa skal PL rapportere om økonomi og framdrift i prosjektet og førebu saker til vedtak. PL skal være sekretær for styringsgruppa. Side 5 av 7

6 Prosjektleiar deltek i møte med tale og forslagsrett, men utan røyste rett. Prosjektleiar utarbeider sakliste til møta og skriv protokoll frå møta i styringsgruppa. Seinast innan 1.november kvart år skal styringsgruppa ha vedteke budsjett og drifts-/ framdriftsplan for påfølgande år. Seinast innan 1.mai kvart år skal prosjektleiar legge fram årsrapport og årsrekneskap for styringsgruppa. Endeleg godkjenning av rekneskap for prosjektet vert gjort av Idrettssenteret (IS) etter innstilling frå styringsgruppa og i samsvar med gjeldande rutinar. IS rapporterer til oppdragsgivar, SFIK. I samsvar med prosjektplanen har SFIK gjennom styringsgruppa ansvar for at IS fører rekneskap, lagar budsjett og har økonomiansvar. SFIK sender godkjent rekneskap og årsrapport til SSF, med eventuelle utfyllande kommentarar. Oppretting av arbeidsgrupper. Prosjektleiar kan nemne opp arbgrp/ad hoc grp etter behov innan fagområda. Mål og funksjonstid er minimum av det som må kome klart fram i tillegg til evt budsjett. Styringsgruppa vert orientert i første møte etter oppnemning. Styringsgruppa nemner opp grupper som skal arbeide innan meir politisk prega område, t.d. tilrettelegging generelt for elevar i vgs og HISF. Desse gruppene arbeider utan medverknad frå prosjektleiar. Alle saker som skal til styringsgruppa skal fremjaast gjennom prosjektleiar. Dreiar saka seg om avtalar som må undertskrivast mellom idretten og annan part, eller om tiltak som ikkje fell inn under prosjektplanen, må slike leggast fram for idrettskrinsstyret. Side 6 av 7

7 4. Tidsplan Prosjektplan pr 1.juli Primo mai - første utkast til kontrakt mellom partane Ultimo juni - endeleg kontrakt vert underteikna Ultimo juni - prosjektleiar tilsett Ultimo juni - lansering av prosjektet Primo august - prosjektleiar startar opp arbeidet Medio august - arbeidsgruppe vert etablert September - fagplanar/ tema/ innhald klart September - kartlegging av aktuelle klubbar; avklaring med vgs i fylket mtp samarbeid tober - innstilling til styringsgruppa om kva klubbar som er aktuelle for første opptak av klubbar som skal delta (3 stk) November - første besøksrunde Desember - andre besøksrunde Oppdatert 23.okt 08 med avvik 2008 Lansering 4.juli Kartlegging, arbeid i gang med innhald. Møte på Skei 23.sept ; Sogndal vgs og Hafstad vgs Konstituering av styringsgruppa 31.oktober og innstilling om kva klubber i første opptak.. Styringsgruppemøte med budsjett for 2009 og prosjektrekneskap pr november Medio januar - gjennomføring av første fagsamling og testing i Sogndal Februar - innstilling til styringsgruppa andre opptak av klubbar (1-2 stk) Mars - besøk til etablerte og nye klubbar April - evaluering av prosjekt så langt Mai - årsrapport og årsrekneskap skal leggast fram 2009 I henhold til prosjektplan. 5. Risikoanalyse Følgjande forhold er kritiske med omsyn til gjennomføring av prosjektet: - At Idrettssenteret kan stille med tilstrekklig eigeninnsats. - At eksterne ressurspersonar har tilstrekkelig med kompetanse og tid til å hjelpe prosjektet i prosessen - Halde framdrift/ tidsfristar - Å avgrense omfang- vere konkret nok Side 7 av 7

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer