KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars Pål Sandal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal"

Transkript

1 KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal

2

3

4 Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare!

5 Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling (og prosjektleiar) Gloppen kommune sidan august 2012 Tidlegare HR/Utviklingssjef og kommersiell sjef i Fjord 1 AS Offiser i Hæren 12 år sist i Telemark bataljon Master internasjonal politikk (UIT) Internasjonal rett (UIO) Krigsskole II strategi og internasjonale operasjonar Krigsskole I leiing US Army univ. Georgia

6 Rådmann Stabsfunksjonar Strategisk leiing Strategi & tenesteutvikling Økonomi & HR Samfunnsutvikling, tilrettelegging og forvaltning Operativ leiing Ressursgruppe: Informasjon, kontrollar, IKT, kompetanse, innkjøp og anskaffelse, folkehelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur Kommunal teknikk/ Landbruk og næring/ eigedom NAV Servicetorg og tenestestøtte

7 Hovudoppgåver Oppfølging av politiske vedtak Organisasjonsutvikling og samordning av kommunen si samla verksemd Informasjon Samarbeid med politikarar, politiske organ og samarbeidspartar utanfor kommunen Strategiske analysar Utvikle og utarbeide kommunale planar Leie strategiprosessar på tvers i organisasjonen «Strategi er heilskapleg planlegging og handling som siktar mot optimal bruk av tilgjengelege ressursar for å nå planlagte mål»

8 Strategisk prosess 1. Rapportering: Kva har hendt, kva er status og kva trur vi om framtida? 2. Forretningsidéen: Kva skal vi gjøre for kven og kvifor? 3. Visjonen: Vårt framtidige bilde som gjev oss retning og motivasjon 4. Verdisyn: Gode eigenskapar som vert spegla i våre avgjere og kultur 5. Framgangsfaktorar: Kva skal vi kjennetegnast av for å lykkast? 6. Mål: Kva vi skal oppnå på kort, mellomlang og lang sikt 7. Aktivitetar: Kva skal vi halde fram med å gjere, kva skal vi avvikle og kva skal vi gjere nytt. Kva blir dei økonomiske konsekvensane? 8. Personal og organisasjon: Roller og ansvar og korleis skal vi samhandle. Har vi kompetansen? 9. Rapportering: Kva skal vi følge opp og korleis, slik at vi når våre mål

9 Hovudansvar strategisk leiing Velge metode, middel og allokere ressursar slik at Gloppen kommune når sine mål Strategisk leiing Leie strategiprosessar Tenesteanalysar Trend og marknadsanalysar Overordna rapportering (BedreStyring) Informasjon Overordna leiarutvikling Prosjektarbeid Utabeide kommunale planar Samhandling med lokalt næringsliv Kompetansemobilisering Årsmelding Strategi & tenesteutvikling Økonomi & HR Samfunnsutvikling Ressursgruppe: Informasjon, Controller, IKT, Kompetanse, innkjøp og anskaffelse

10 Hovudansvar strategisk leiing Velge metode, middel og allokere ressursar slik at Gloppen kommune når sine mål Strategisk leiing Økonomiske analysar HMS/Overordna personalpolitikk Lønnsforhandlingar Økonomiplan-/Budsjettprosess Årsavslutting og rekneskap Tertiarapportering/-oppfølging Strategi & tenesteutvikling Økonomi & HR Samfunnsutvikling, forvaltning og tilrettelegging Ressursgruppe: Informasjon, Controller, IKT, Kompetanse, innkjøp og anskaffelse

11 Hovudansvar strategisk leiing Velge metode, middel og allokere ressursar slik at Gloppen kommune når sine mål Strategisk leiing Nettenester bygg/eigedom Reguleringsplan Kommuneplan Kjøp og sal av eigedom Ekspropriasjon Klagesaker Næringsutvikling lang sikt Juridisk fagansvarleg Kontraktsrett (døme: festeavgifter mm) Strategi & tenesteutvikling Økonomi & HR Samfunnsutvikling, tilrettelegging og forvaltning Ressursgruppe: Informasjon, Controller, IKT, Kompetanse, innkjøp og anskaffelse

12 Kvar står vi i dag? BedreStyring er i bruk som styringsverktøy Kunnskap om systemet er etablert hos alle leiarar, men ferdigheitene variera Forståing for konseptet balansert målstyring er krevjande Indikatorar er valde ut, men delvis implementert Målsettingar er stort sett på plass Aktivitetsplan vert brukt av alle leiarar Faste kundemøte med BedreStyring

13

14 Agenda driftsmøte 1. Oppfølging sist møte 2. Sist månads resultat 3. Tiltak 4. Aktivitetsplan 5. Saker frå strategisk leiing 6. Rådmannen si liste over prioritert aktivitet 7. Koordinering mellom avdelingane

15

16

17 Kva har vi gjort? Møtt motstand! Pilotar Felles arbeid på indikatorar Starta med få indikatorar Støtte frå KS konsulent Systemansvarleg prosjektleiar (Saman om ein betre kommune) Individuell opplæring Tillit til data - KOSTRA

18 Erfaringar Er eit framtidsretta system som i stor grad dekker våre behov Gode grafiske løysingar Brukarvenleg Vert opplevd som nyttig Svak kundeoppfølging tidsfristar og tilbakemeldingar Enkelte tungvinte løysingar teknisk Må ha ein «strateg» som tek føringa Manuell rapportering er eit svakt punkt Indikatorar må vere relevante og opplevd som nyttige Har auka forståinga i kommunen for kva vi skal oppnå

19 Erfaringar Større krav til tydelege og målbare mål når er målet nådd? Betre dialog mellom administrasjon og politikarar Kultur for mål og resultat Meir forståing og fokus på heilskapen ikkje berre mitt og ditt

20

21 Vegen vidare Gloppen har gjort eit val! Frå ansvar til tenester BedreStyring må vere fast innslag når øvste leiing møtast Større kjennskap til- og forståing for kommunen sine mål Balansere fornuft og følelsar i måling av resultat

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 2013 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen

Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 1 Samling for tillitsvalde og verneteneste i Helse Vest 16. 18. mars 2015 Etablering av innkjøpsføretak ved Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen 2 TEMA Innleiing om Helse Vest Utfordringar

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer