Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK"

Transkript

1 Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

2 FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse overfor andre viktig. Vi tek val på grunnlag av meiningane våre. Desse vala har ofte noko å seie for andre enn berre oss sjølve. Derfor må vi vise respekt for andre ved å ta ansvar for handlingane våre. Eit av dei vala du står overfor akkurat no, er om du skal konfirmere deg eller ikkje og korleis du eventuelt skal gjere det. Viss du ikkje har bestemt deg eller er i tvil, kan kanskje denne informasjonen frå Human-Etisk Forbund om Humanistisk konfirmasjon hjelpe deg til å gjere ditt val. Kanskje du og dine føresette kan sjå på denne informasjonen saman? 2 3

3 DEN SOM IKKJE STILLER SPØRSMÅL, FINN HELLER INGEN SVAR Å setje spørjeteikn ved noko er ikkje uttrykk for uvisse, men snarare eit prov på evna til å tenkje sjølv. Dette er viktig for å kunne danne eigne meiningar og ikkje berre stole på at andre har alle svara. Deltaking i diskusjonar og meiningsytringar er fruktbart for å kunne sjå ei sak frå så mange sider som mogleg. Det gjer det lettare å forme sitt eige standpunkt i dei spørsmåla det er naturleg å stille seg på vegen mot å bli vaksen. På kurset som er ein del av Humanistisk konfirmasjon tek vi opp ei rekkje spørsmål. Vi tar opp spørsmål som er viktige i kvardagen, men óg store spørsmål om verda. Ofte heng desse saman. Vi oppmuntrar alle til å delta aktivt og til å sjå kritisk på eigne og andre sine haldningar. Vi ønskjer å inspirere deg til å tenkje sjølv. KVA ER HUMANISTISK KONFIRMASJON? Humanistisk konfirmasjon er eit tilbod til deg som ønskjer ei humanistisk markering av overgangsfasen frå barn til vaksen. Humanistisk konfirmasjon er eit kurs i livssyn og etikk som vert avslutta med ein høgtideleg seremoni. KVIFOR VELJE HUMANISTISK KONFIRMASJON? Det å markere dei store hendingane i livet har alltid vore viktig, uavhengig av kultur. Vi menneske set pris på feiringar, oppleving av høgtid og menneskeleg fellesskap. Dette er ein del av Humanistisk konfirmasjon. I seremonien er det talar, dikt, musikk, song og utdeling av kursbevis. På same tid er Humanistisk konfirmasjon meir enn feiring. Konfirmasjonen skal óg gjere at ein tenkjer over viktige spørsmål: Kva er rett? Kva er godt? Kva er sant? Ansvarskjensle og respekt for andre er fine ord, men kva tyder dei, ikkje berre på papiret, men i praksis? Og kva tyder det å ta ansvar for eige liv og på same tid medverke til at andre har høve til det same? 4 5

4 kurset Nokre tema er så viktige at dei vil dukke opp uansett kvar du bur og kvar du går på kurs. Slike tema er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneske rettar. Andre tema kan vere identitet, toleranse, kjønn og kropp, seksualitet og rus. Som konfirmant er du óg med på å bestemme tema sjølv. Det obligatoriske kurset i livssyn og etikk er tenkt å vere ein byggjestein på vegen mot vaksenlivet, men óg for å styrke deg her og no. På kurset møter du andre ungdomar, nokre kjenner du, medan andre har du kanskje aldri møtt før. Vi håper kurset óg vert ein fin, sosial møteplass. Human-Etisk Forbund er engasjert i arbeid for toleranse, solidaritetsarbeid og humanitære prosjekt. Konfirmantane kan på ulike måtar bli trekt inn i dette. KVEN KAN VELJE HUMANISTISK KONFIRMASJON? Alle ungdomar som ønskjer det kan velje Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eige eller føresette sitt livssyn. Ingen vert medlem i Human-Etisk Forbund utan aktivt å melde seg inn. For å bli medlem må du ha fylt 15 år. KVA OM DU IKKJE KAN KOME TIL KURS ELLER SEREMONI? Om du bur i utlandet og er forhindra i å delta på kurs, kan du ta kontakt med hovud kontoret til Human-Etisk Forbund og spørje etter det elektroniske kurset «Tenk på det og skriv om det!». KOR LENGE VARER KURSET? Det er vanleg at kurset byrjar i januar/ februar og varer fram til sjølve seremonien om våren. Som regel er det ein kveld i veka. Nokre stader er det tur eller leir, og då kan kurstida bli annleis. KORLEIS MELDER DU DEG PÅ? Du melder deg på til Humanistisk konfirmasjon hos ditt fylkeslag. Sjå lokal informasjon om påmelding, anten på vedlagde ark, eller på fylkeslaget si heimeside på Konfirmanten og føresette må sette seg ned saman for å fylle ut påmeldinga. Skjemaet omfattar spørsmål både om konfirmanten, føresette og forhold de bør ta eit felles standpunkt til. Før påmelding bør de sjekke tilbodet i fylket der de bur og snakke saman om kva som passar best. Nokre fylke har kurs både på vekedagar, helgesamlingar og kursleir. KVA KOSTAR DET? Kor stort gebyret er kan variere frå fylke til fylke. Dersom minst ein av dine føresette er medlem i Human-Etisk Forbund er gebyret lågare enn for ikkje-medlemmer. KVAR FINN EG MEIR INFORMASJON? For å lese meir om Humanistisk konfirmasjon, sjå forbundet sine heimesider: 6 7

5 Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfridom og jamstilling av livssyn. Til grunn for arbeidet ligg dei humanistiske prinsippa og ideala slik dei blir uttrykt i menneskerettane. Det humanistiske livssynet bygger på ei oppfatning om at vi kan leve gode liv ved hjelp av fornuft, erfaring og fellesmenneskelege verdiar. Vi har sjølv ansvar for handlingane våre og må jobbe saman med andre for vårt felles beste. Ein viktig del av verksemda til forbundet er tilbodet om seremoniar i samband med høgtidene i livet. I tillegg til Humanistisk konfirmasjon arrangerer Human-Etisk Forbund Humanistisk namnefest, Humanistisk vigsel og Humanistisk gravferd. Telefon: Telefaks: E-post: Postadresse: Human-Etisk Forbund, Postboks 6744 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 27, Oslo Brosjyren er óg trykt på bokmål. Denne brosjyren vert sendt til deg som er fylt eller fyller 14 i år. Foto: Nora Lie Bjørn Molstad/bareform.no Liselotte Dick Design: Grafisk Form Trykk: Norsk Formular Industri AS, 2013

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen vegvesen.no EIN KLAR TEKST Slik skriv vi klare og tydelege tekstar: 1. Vi sørgjer for at lesarane får den informasjonen dei treng ikkje meir,

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM

Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Informasjon frå Den norske kyrkja SJÅ FILM Finn ut meir på konfirmant.no INVITASJON TIL DEG SOM FYLLER 14 I ÅR Kyrkja inviterer deg til å vere konfirmant. No er valet ditt. Kyrkja du høyrer til i vil sende

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet.

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Frå Gudstenesteboka 2011 Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Innhald: Nokre hovudomgrep i ordninga s. 02 Ei gudsteneste

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar.

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Dette heftet skal brukast

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Eit fleirkulturelt samfunn

Eit fleirkulturelt samfunn Eit fleirkulturelt samfunn Hei! Eg heiter Mahammed. Eg er 15 år gammal. Eg er fødd i Somalia, og flytta hit til Noreg for 5 år sidan. Eg liker å spele fotball og gå ut med vener. Eg er eigentleg avhengig

Detaljer

Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet.

Informasjon frå Den norske kyrkja. Invitasjon til ein viktig del av livet. Informasjon frå Den norske kyrkja Invitasjon til ein viktig del av livet. DET ER VELDIG, VELDIG SPESIELT Å VERE TIL Om påmelding sjå side 14 I dag vart ein gut fødd. Medan magen til mor har vakse, og sparka

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet

SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet Sund Turlag Etter stor interesse og engasjement på allmøte 30. januar 2012 vart Sund Turlag stifta 14. mars 2012. Vi ynskjer å vere ein samlande organisasjon

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett:

H u m a n i s m e Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Faks: E-post: Internett: H u m a n i s m e et livssyn 2 Humanismens menneskesyn formuleres slik i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med

Detaljer