Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?"

Transkript

1 Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn.

2 Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk korte setningar. Rett språket indirekte. Gje barnet tid til å snakka ferdig. Bruk rikeleg med bøker, eventyr, songar, rim og regler Gje barnet opplevingar. Leik med barnet.

3 10 råd om språkstimulering 1. Fylg barnet Frå barnet begynner å visa interesse for omgjevnadene: Set namn på og snakk om det som fangar barnet si merksemd. Følg opp barnet sine initiativ til samtale. 2. Vær emosjonelt tilgjengeleg for barnet Forhald deg til barnet si totale oppleving, ikkje berre til det referensielle innhaldet. Det må lønna seg kjenslemessig for barnet å snakka. 3. Sørg for at barnet får gjera allsidige erfaringar Gje rom for samtale om erfaringane og opplevingane. 4. Vær ein god dialogpartnar Undra deg saman med barnet. 5. Dyrk det musiske saman med barnet Bruk den poetiske språkfunksjonen saman med barnet. Syng for det. 6. Fortel for barnet Språkfest hendingar i barnet sitt liv i notid, framtid og fortid. Fortel frå ditt eige liv. Fortel eventyr. 7. Les for barnet 8. Legg til rette for leik Vis respekt for leiken. Ikkje avbryt han. Den gode leiken krev tid. Delta på barnet sine premiss i leiken. 9. Tilpass talespråket etter barnet sitt nivå Unngå å korrigera barnet sin uttale og uttrykksmåte. Utvid barnet sine replikkar så lenge det er aktuelt. Ikkje gjenta barnet sine replikkar av gammal vane. 10.Vær ein god lyttar når barnet fortel Gje nødvendig dialogstøtte. Ton ned støtta etterkvart som barnet meistrar den kommunikative monologen. Barns språkutvikling, muntleg og skriftleg, ved Anne Høigård

4 Me kan leggja forholda til rette og skapa god språkstimulering: Ved å skapa tryggleik og kontakt Ved å skapa to-vegs kommunikasjon, der vaksen og barn er likeverdige partnarar Ved å tilretteleggja for gode leike- og erfaringsmogelegheiter for barnet Ved å vera ein god samhandlar for barnet på alle utviklingstrinn Ved å la språk fylgja handling i alle situasjonar Ved å ha eit levande kroppsspråk, som samsvarar med det ein seier Ved å vera ein god lyttar. Lytt til kva barnet seier, ikkje til korleis det seier det Ved å vera eit godt språkleg førebilete med omsyn til val av ord, tilpassa setningslengde med tydeleg uttale, moderat tempo og stemmebruk Ved å vera aksepterande. La barnet fylgja sitt eige utviklingstempo, ikkje korrigera eller kommentera talen til barnet. Gjenta heller orda korrekt i neste setning Ved å snakka med barnet om det barnet er oppteke av Ved å snakka med barnet om det barnet og den vaksne opplever saman Å verta teken på alvor gjev positiv sjølkjensle. Situasjonar som på ein god måte gjev språkstimulering, fører samtidig til utvikling av tillit til eigen kompetanse og positiv sjølkjensle

5 Naturleg språkstimulering. 1. Snakk med barnet om enkle daglege hendingar. Knyt språk saman med handling og oppleving. Vis barnet meininga bak ord ( - særleg nære ting for barnet ) 2. Lytt med stor interesse til det barnet seier 3. Oppmuntre til samtale / dialog. Få kontakt med barnet ved å gå inn på det barnet held på med i øyeblikket. Ta kontakt når du kan vera personleg tilstade ( = ekte kontakt ) 4. Der barnet gjer feil, gjenta det barnet seier på ein naturleg og rett måte. Snakk enkelt, tydeleg og korrekt 5. Oppsøk verkelege situasjonar saman. Verkelegheitsorientering: Gå på tur i skog og fjell, sentrum og lignende, studer detaljer. Lær barn eksakte opplysingar: Kor dei er, stadnamn, butikknamn med mer 6. Samarbeid med barnet. La barnet delta, lag ein samarbeidssituasjon, vaksen / barn. Gjennom samarbeid lærer barn at dei meistrar. Døme: rydda rommet, vaska bilen, skjæra opp grønsaker, frukt med mer 7. Ros barnet. Gje barnet kjensle av å greie / meistre. Gje barnet tru på seg sjølv 8. Les for barnet og vis det regelmessig bilete i biletbøker, blad og fotoalbum, fast lesestund. Bruk biblioteket! 9. Sjå barne-tv saman med barnet. Kommenter, forklar og diskuter programmet 10. Spell barne-cdar for barnet. Samtal om innhaldet 11. Ha forventingar til barnet i høve det nivået det er på. La barnet både vera stor og liten, avhengig av situasjonen 12. Tenk positivt! Gjer barnet oppmerksom på positive ting ved seg sjølv

6 Som vaksne må me prøve å unngå: 1. Å avbryte barnet når det snakkar. 2. Å snakke over hovudet på barnet. 3. Å snakke for lenge og for mykje til barnet. 4. Å bruke babyspråk. 5. Å gi for vanskelig instruksjonar og beskjedar. 6. Å undervurder barnet. 7. Å vektleggje det negative barnet gjer. 8. Å bombader barnet med spørsmål. 9. Å vera ein dårleg modell for barnet.

7 Søderberg: Barn lærer språk etter fylgjande prinsipp: Tileigning av språk skjer i samspel med andre menneske, der samanhengen mellom språk og handling er funksjonell Tileigninga skjer i konkrete og for barnet forståelege situasjonar, der orda får betyding direkte ut ifrå samanhengen Tileigning av språk skjer gjennom bruk av språk. Barnet oppdagar sjølv den indre strukturen i språket: danning av setningar og ord, bøyingar og oppbygging av lyd.

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

BARNET OG SPRÅKET. Første språksamling12.01.2010. Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen.

BARNET OG SPRÅKET. Første språksamling12.01.2010. Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen. BARNET OG SPRÅKET Første språksamling12.01.2010. Seminarhaldar: Førsteamanuensis Reidunn Hernes, Høgskolen i Bergen. Program for dagen 1. time: Kva er språk? Barnet som språkutforskar. 2. time: Språket

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1.

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1. 1 SAMANDRAG Tema for prosjektet mitt er korleis barn bidreg til kvarandre si utvikling av sosial kompetanse, kva dei lærer kvarandre gjennom aktivt samspell og fellesskap i barnehagen. Personalet og barna

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer