Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime"

Transkript

1 Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime

2 Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla ein gong for alle. Det er noko som må haldast ved like og utviklast vidare. Framleis er det viktig at heim og skule samarbeider for å gi barna lyst til å lese og for å gjere dei kjende med ulike tekstar. På trinnet skal barna lære å lese for å lære. Her kan foreldra gjere mykje for å støtte leseutviklinga. Barn er forskjellige. Dei lærer på ulike måtar. Dei er i ulik grad villige til å ta imot hjelp, kanskje spesielt frå foreldra sine. Foreldre er òg ulike. Lesevanar, tradisjonar, språk og kulturell bakgrunn kan variere. Men alle ønskjer det beste for barna sine og vil gjerne hjelpe dei. Dette vesle heftet gir nokre enkle råd. Vel det som passar best for deg, barnet ditt og familien din. Barnet mitt har lært å lese, kva meir skal det lære? Dei første skuleåra blir barna kjende med bokstavane. Dei lærer å setje dei saman til ord og tekst. Dei lærer at lesing kan gi mange gleder og næring til fantasien. Frå 5. trinnet aukar krava til lesedugleik. Tekstane blir vanskelegare, og barna møter i stadig større grad forventingar om å lese for å lære. Det vil seie at dei må lære: å setje mål for si eiga lesing: Kva skal eg sjå etter i teksten? Kva skal eg lære av dette? å arbeide aktivt med teksten, stille spørsmål, notere, fortelje kva han handlar om, osv. å bruke seg sjølv, sine eigne erfaringar og sin eigen kunnskap for å forstå innhaldet: Kva tenkjer eg om dette? Kva minner det meg om? Leselyst og lesestoff Ein må lese mykje for å bli ein god lesar. Det går lettast for den som synest lesing er gøy eller nyttig. Å gi barn lyst til å lese er derfor ei stor oppgåve både for heimen og skulen. Skule- og folkebiblioteket kan gi hjelp til å finne bøker som passar. Men lesing er meir enn å lese bøker. Barn på Trinn treng å høyre at Det finnes mange og ulike tekster Dei sjølv kan velgje kva dei vil lese Både teikneseriar og seriebøker gir nyttig lesetrening. Å lese kan vere å surfe på nettet, spele dataspel, sjå på utanlandske (teksta) filmar, leite etter opplysningar i rutetabellar og oppdage at favorittfotballaget avanserer på ein serietabell. Barn må få velje kva dei vil lese, men dei treng å lære at ulike tekstar må lesast på ulike måtar. Visste du at barn treng rettleiing, støtte og oppmuntring for å halde ved like og vidareutvikle eigen lesedugleik også på trinnet at det er forskjell på korleis vi les ei krimbok og ei fagbok. Barn må lære å lese på ulike måtar til ulike formål Barn som er på veg inn i tenåra, er ofte i opposisjon til foreldra sine og kan reagere negativt dersom foreldra prøver å tvinge på dei sine haldningar og interesser. Det gjeld både lesing, bokval og andre område. Utfordringa i denne perioden er å vere tolmodig og romsleg. Ein kan ikkje tvinge barn inn i bokverda. Dei må støttast og oppmuntrast. Dei må få høve til å orientere seg i eit breitt utval av bøker og tekstar få sjansen til å gjere eigne val. Eitt bokval er ikkje rettare enn eit anna, og barna bør møte respekt for det dei vel. Du kan likevel synleggjere dine interesser og val. Vis kva du les. Snakk om bøker du har glede av. Spør kva sonen din eller dottera di liker å lese. Å dele leseerfaringar gir gode opplevingar. fug.no Framleis rom for lesing heime_2

3 Visste du at det er greitt å lese høgt for barna også etter at dei har lært å lese sjølve at foreldra si interesse for lesing og skulearbeid er viktig for fagleg framgang og utvikling at det å søkje på internett gir god lesetrening. Barn kan lære å lese målretta, systematisere informasjon og utvikle ei kritisk haldning til kjelder Lese- og leksehjelp Lese- og leksesituasjonane er ulike. Derfor er det vanskeleg å gi generelle råd. Du gjer uansett ein god jobb når du viser interesse og respekt for skulen og skulearbeidet, støttar og oppmuntrar, kanskje spesielt når ting går trått. Du kan sjølvsagt òg gi konkrete råd dersom det er behov for det og dersom barnet er mottakeleg for det. Men viss interessa blir opplevd som press, og råda som mas, kan det vere best å halde seg litt unna ein periode. Ver likevel tydeleg på at du er villig til å lytte, at du gjerne vil hjelpe, og at du har forventingar. På trinnet er det relativt vanleg med oppgåver der barn skal lese eit avsnitt i ei fagbok (til dømes naturfag eller samfunnsfag), samle fakta, lage spørsmål, skrive eller teikne noko frå teksten. Målet er sjølvsagt at dei skal samle kunnskap, men òg at dei skal utvikle gode arbeidsformer. Sjølv om mesteparten av skulearbeidet går føre seg i skuletida og mange skular gir tilbod om leksehjelp, er det viktig at du viser interesse for oppgåvene. Har barnet heimelekser, kan du både hjelpe og inspirere ved å vise korleis du sjølv tenkjer og arbeider både før, under og etter lesing. Før barnet begynner å lese: Snakk om det teksten handlar om, minn barnet om eigne erfaringar med aktuelle tema: Hugsar du den gongen vi? Det minner meg om noko vi snakka om Vis at du sjølv skaffar deg oversikt over innhaldet ved å sjå på bilete og avsnittsoverskrifter: Kva kan dette handle om? Ut frå bilete og overskrifter kan eg tenkje meg at Vis at du stiller spørsmål til deg sjølv: Kva slags opplysningar kan vi finne her? Kva er det lurt å sjå spesielt etter, og kvar skal vi leite? Mens barnet les: Støtt lesinga dersom det er nødvendig; kanskje kan de lese eit avsnitt kvar? Snakk om lange, vanskelege og ukjende ord: Det var eit langt og rart ord! Kva kan det bety? Kva tenkjer du når eg seier? Leit i teksten etter forklaringar, minn om at det er lov å bruke ordliste Etter lesinga: Vis korleis ein kan samle opplysningar, til dømes ved å notere dei i eit tankekart (sjå side?) eller på ein måte ein sjølv synest er nyttig. Be barnet om å teikne eller fortelje frå teksten. Spørsmål om leksene er lesne, og om dei er forstått, blir ofte oppfatta som mas. Det er slett ikkje uvanleg at barn og ungdom svarer: Ja, eg har gjort dei, og eg kan alt! Det trur dei nok, men det er likevel ikkje sikkert at dei har fått med seg innhaldet i det dei har lese. Den som skal lese for å lære, må òg lære å sjekke eiga forståing og eiga læring. Det er derfor god leksehjelp å gi barna høve til å vise kva dei har forstått etter å ha lese ein tekst. fug.no Framleis rom for lesing heime_3

4 Når lesing er vanskeleg Oppdagar du at lesing ikkje gir barnet ditt glede og gode opplevingar, men snarare blir ei kjelde til stress og uro, bør du kontakte skulen og be om råd. Kanskje er tekstane litt for vanskelege? Dersom du synest at barnet ditt verkar usikkert, les seint og stoppar opp ved mange ord, bør du samarbeide med læraren for å finne tekstar som passar betre både med omsyn til evner og interesser. Barn som strevar med å lese, treng å oppleve at lesing er noko anna og meir enn ein strevsam skuleaktivitet. Gjer lesinga til noko positivt. Ta kontakt med det lokale biblioteket, spør etter bøker om tema barnet er interessert i. Du kan gjerne lese nokre av dei høgt, eller kanskje de kan lese for kvarandre. Lesing skal gi gode opplevingar. Etter kvart kan leksene bli vanskelege for barn som strevar med lesinga. Då kan du gjerne lese teksten høgt. Du kan òg kontakte skulen og be om eit lydbokeksemplar av aktuelle lærebøker. Høgtlesing og lydbøker er god hjelp, men hugs at barn kan trenge både rettleiing og støtte for å lære korleis dei kan lytte seg til innsikt. Ofte stilte spørsmål Eg er ikkje så glad i å lese kva kan eg gjere? Då kan du kanskje fortelje i staden. Forteljarstunder gir òg opplevingar og kunnskap. Barna lærer å lytte, dei lærer språk og får kjennskap til eventyr og forteljingar frå ulike kulturar og frå barndommen til foreldra. Mange bøker for barn og unge er filma. De kan sjå film i lag, og de kan lytte på lydbøker. Både filmar og lydbøker kan de låne gratis på biblioteket. Eg er ikkje så flink til å lese norsk kan eg lese høgt på mitt eige språk? Lesestunder er hyggjestunder same kva språk det blir lese på. Du treng ikkje lese norsk, du kan godt lese høgt på ditt eige språk. Det gjer det ikkje vanskelegare for barnet ditt å lære å snakke og lese på norsk, tvert imot. Når du les på det språket du kan best, formidlar du leseglede, språk, kultur og tradisjonar. Slik gir du barnet ditt erfaringar og gode opplevingar som er viktige både for utviklinga og læringa. Eg ønskjer at dottera min skal bli like glad i å lese som eg er, men ho vegrar seg. Kva kan eg gjere? Det er med lesing som med det meste anna: Ein må øve seg for å bli flink. Dottera di bør lese. Du skal ikkje utan vidare godta at ho ikkje vil. Men du må akseptere at ho ikkje liker det same som deg, og heller hjelpe henne med å finne lesestoff som kan engasjere. fug.no Framleis rom for lesing heime_4

5 Sonen min les ikkje bøker, men han les mykje på dataskjermen. Er det farleg? Nei. Også skjermlesing kan gi fine opplevingar og ny innsikt. Å sitje i timevis og stire på ein skjerm kan likevel vere slitsamt for auga. Derfor er det bra med variasjon. Sonen min strevar. Kan eg ta kontakt med skulen? Ja, det kan du, og det er viktig at du gjer det. Det er du som kjenner han best, og du ser han i andre situasjonar enn læraren gjer. Du veit kva erfaringar han har, og kva han liker å halde på med. Kunnskapen din er derfor svært viktig for læraren. Eit godt og trygt samarbeid mellom heimen og skulen er alltid nyttig og det er særleg viktig når barnet strevar. Dottera mi tør ikkje å lese høgt i klassen fordi ho synest ho ikkje les godt nok. Læraren lèt henne sleppe, men eg synest ho bør pressast. Kva skal eg gjere? Opplevinga av å lese høgt i ei gruppe varierer avhengig av kor trygg ein føler seg, korleis lesesituasjonen er, og kva slags tekst som skal lesast. Derfor er det vanskeleg å seie noko generelt om barn bør pressast til høgtlesing. Det beste du kan gjere, er å snakke med læraren med jamne mellomrom og sørgje for at dottera di opplever at lesing gir glede og meistring. Det gir tryggleik og sjølvtillit. Du kan oppmuntre henne til å lese høgt. Kanskje kan de lese kvar sitt avsnitt i ei spennande bok. Ver raus med ros, kommenter spesielt situasjonar der ho strevar litt: Det var eit vanskeleg ord. Fint at du ikkje gav deg! Slik kan du gi henne tru på at ho er god nok, og at ho kan klare å lese høgt i klassen. Sei ifrå til læraren når dottera di føler seg trygg nok til å få dei same leseutfordringane som andre elevar. Be om å få greie på kva for avsnitt dottera di skal lese høgt på skulen, slik at ho kan få øvd seg grundig heime på førehand. Eg synest mange av skulefaga er vanskelege. Korleis kan eg hjelpe? Skulen og heimen skal samarbeide, men dei har ulike oppgåver. Oppgåva di er å støtte, oppmuntre og motivere til innsats. Du skal ikkje vere læraren til barnet. Derfor er det ikkje så farleg om du ikkje kan så mykje i dei enkelte faga. Dersom barnet spør om ting du ikkje veit, kan du kanskje spørje tilbake: Eg veit ikkje. Fortel meg kva du tenkjer, så kan vi prøve å finne ut av det i lag. fug.no Framleis rom for lesing heime_5

6 Visste du at skriving kan vere enklare for den som les mykje. Lesing gir både idear og modellar til eiga skriving at store bibliotek har bøker på fleire språk. Det er gratis å låne bøker og filmar Heim-skule-samarbeid Foreldremøte kan mellom anna nyttast til å samtale om litteratur og kva barna liker å lese å samtale om korleis foreldra og skulen saman og kvar for seg kan støtte språk- og leseutviklinga til barna å samtale om kva barn bør meistre på 5., 6. og 7. trinnet å samtale om kva det blir lagt vekt på i leseopplæringa på desse trinna På foreldremøte kan ein lage leselystgrupper for barn og foreldre, der ein til dømes besøkjer biblioteket og finn bøker som kan gå på omgang i gruppa les høgt eller fortel til kvarandre gir kvarandre tips om nye bøker skriv framhaldsbok lagar boka om bøker med bokmeldingar og teikningar frå bøker de har lese lagar små lesekonkurransar: Kor mange sider les de per månad? Klarer de fleire neste månad? går på kino for så å diskutere filmen i gruppa Konferansetimar (utviklingssamtalar) kan brukast til å snakke om barnet sine sterke sider og interesser samanhengen mellom lesedugleik og motivasjon kva som kan motivere barnet kva barnet treng/ønskjer av hjelp og rettleiing, både på skulen og heime resultat frå nasjonale prøver eller anna kartlegging Framleis rom for lesing heime Foreldreutvalet for grunnopplæringa, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet FUG 2010 Layout: Månelyst as Foto: istockphoto Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) er eit nasjonalt utval for og med foreldre som har barn i skulen. FUG er opptatt av: Heim-skule-samarbeid Å ta vare på foreldra sine interesser i skulesamanheng Å gje kunnskap om korleis eit heim-skule-samarbeid fungerer Å gje kunnskap om korleis foreldre kan støtte sine barn Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjeld sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skulearbeid, med meir. ein nettressurs for foreldre med barn i skulen Framleis rom for lesing heime FUG 2010

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Blindheim barneskole lære å lære

Blindheim barneskole lære å lære LÆRE Å LÆRE INNHALD 1.0 FORORD 3 2.0 2.1 MÅL FOR PLANEN 5 Innføring av læringsstrategitrappa...5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 METAKOGNISJON LÆRE Å LÆRE.6 Eit overordna mål med metodikken er

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer