Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!"

Transkript

1 Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

2 Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap i matematikk. Vi håper at Foreldre tel kan gi foreldre med barn i grunnskulen og dei tilsette i skulen nyttige tips og informasjon, og at dette opplegget gjerne blir brukt på foreldremøte. Fleire studiar har vist at heimen har mykje å seie for læringa til elevane: kva haldning vi foreldre har til skule og læring, kva vi forventar av barna våre, korleis vi involverer oss i skulearbeidet og støttar og rettleier. Vi treng ikkje vere så flinke i matematikk sjølve, men når vi viser interesse og oppmuntrar barna våre, hjelper vi dei til god læring. Helsing Foreldreutvalet for grunnopplæringa esember 2009 Innhald 3_Likte du matematikk på skolen? 4_Godt språk ei hjelp i matematikk 5_Spirer (8.10. årstrinnet) 6_Hesteløp Foreldre tel! Foreldreutvalet for grunnopplæringa FUG 2009 Layout: Månelyst as Foto: istockphoto 6_Matematikk på skulen 7_Hesteløp (1. 4. årstrinnet) 8_Samarbeid mellom heim og skule 9_Matematikkvanskar 9_NIM (5.7. årstrinnet) fug.no Foreldre tel_2

3 Likte du matematikk på skulen? Vi har ulike erfaringar frå eigen skulegang. Nokre likte matematikk godt, fekk det til og synest det er enkelt å hjelpe barna med lekser. ndre syntest matematikk var eit vanskeleg og unyttig fag, og føler slett ikkje at dei har noko å stille opp med i leksearbeidet. Same kva erfaring vi måtte ha med faget, kan vi gjere mykje for å hjelpe våre eigne barn i skulearbeidet. Kva kan vi gjere heime? Vi kan støtte, oppmuntre og dermed vise at matematikk er eit viktig fag. Vi kan jakte på matematikk i kvardagen. Vi kan hjelpe til med leksearbeidet. Vi kan spele spel, leike e.l. Vi kan be barna fortelje kva dei har lært, og forklare oss vaksne kva omgrepa tyder. Visste du at matematikk er eit nyttig verktøy i kvardagen alle kan lære matematikk jenter og gutar har same sjansen til å bli gode i matematikk svært mange yrke krev ei viss matematisk innsikt det å vere flink i rekning gir barn og unge kjensle av å meistre, noko som gir sjølvtillit og lyst til å gå vidare ein må vere flink til å rekne for å kunne gå vidare med meir avanserte problemstillingar i matematikk iga innstilling til matematikk Same kor lite eller mykje vi sjølve kan den beste måten å hjelpe barnet på er å ha ei positiv innstilling til det barna lærer på skulen. Vi kan oppmuntre, vere interesserte, spørje korleis det går, om det er noko som er lett eller vanskeleg, be om å få sjå kva dei har arbeidd med på skulen osv. Våre eigne tankar og kjensler har innverknad på kva barna tenkjer om matematikk og om seg sjølve som matematikarar. ersom ein i utgangspunktet er negativt innstilt og ikkje trur ein skal lykkast, blir det vanskelegare å lykkast. erfor er det viktig at vi foreldre skaper ei god stemning og ei positiv innstilling til å lære matematikk. Matematikk ikkje berre skulefag et er ei heil verd av matematikk rundt oss, sjølv om det kanskje ikkje er så lett å sjå. Mykje er skjult bak innpakning og design. Verken fjernsyn, mobiltelefonar eller Internett hadde eksistert utan stor nok matematisk kunnskap og innsikt. Matematikk er ein del av kvardagen, og mange av dei daglege gjeremåla kan hjelpe barna til å få eit betre forhold til matematiske emne som til dømes måleeiningar. enkjer vi oss litt om, ser vi at aktivitetar som innkjøp, matlaging, forming, handarbeid og sport er fulle av meir eller mindre skjulte reknestykke. Gå på jakt etter matematikken i desse situasjonane. For nokre kan det vere meir spennande å rekne på slike meiningsfulle oppgåver enn på dei ferdig oppstilte oppgåvene i matematikkboka. fug.no Foreldre tel_3

4 Mange yrke krev matematikkunnskap. Jordbrukarar, ekspeditørar, dataprogrammerarar, sjåførar, sjukepleiarar, lærarar, sjølvstendig næringsdrivande, militære og fleire andre bruker matematikk i jobben sin. et kan motivere til innsats når barn og unge får vite at det dei arbeider med på skulen, er nyttig kunnskap i yrkeslivet. alle mange få først sist føre etter lang kort stor større liten mindre høg låg sirkel kvadrat rektangel Godt språk ei hjelp i matematikk Vi tenkjer kanskje ikkje over det, men språk og matematikk høyrer saman. alforståing byggjer på nokre grunnleggjande omgrep, til dømes alle, mange, få (mengdeomgrep) først, sist, føre, etter (rekkjefølgjeomgrep) lang, kort, stor, større, liten, mindre, høg, låg (relasjonsomgrep) sirkel, kvadrat, rektangel (formomgrep) Vi er avhengige av å kunne språk, å kunne lese og skrive for å fungere i vårt moderne samfunn. Like viktig er det å kunne rekne. For å bli flinkare til å lese er det viktig å lese mykje. For å bli flinkare til å rekne er det viktig å rekne mange oppgåver. Vi må ha lært noko før vi kan få hjelp frå hjelpemiddel som kalkulator og oppslagsverk. Vi kan ikkje lære å snakke fransk berre ved hjelp av ei ordbok, like lite som vi kan bruke matematikk til noko berre fordi vi har ein kalkulator. Spele spel Kortspel og terningspel eignar seg godt til a byggje opp ei grunnleggjande talforståing. arna blir kjende med tala, får eit forhold til storleik og kan trene seg på enkle addisjonsoppgåver (til dømes ved å kaste med to terningar). For litt større barn finst det spel der dei både må rekne ut poengsummar og tenkje litt taktisk for å finne ut kva som lønner seg i neste trekk. Gjennom forskjellige slags puslespel kan barna lære å kjenne att og kombinere geometriske former. et finst mange spel som kan vere morosame og samtidig gi trening i matematikk. ips til foreldre om leksearbeidet Oppgåver kan løysast på forskjellige måtar! La barnet fortelje korleis det tenkjer. Gi ikkje frå deg svaret med ein gong! Finn først ut om barnet forstår oppgåva og alle orda som er brukte i oppgåva. Prøv å få barnet med på ein mogleg løysingsmetode ved å gi nokre hint. Feil svar kan vere til hjelp. it feil svar kan hjelpe deg og barnet ditt til å oppdage kva barnet ikkje forstår. Hjelp barnet ditt til å (våge å) prøve seg! Gi barnet ditt tid til å utforske forskjellige framgangsmåtar for å løyse eit problem. Finn gjerne konkrete gjenstandar som kan hjelpe barnet til å sjå oppgåva klossar, metermål, litermål, utklipte figurar e.l. Få barnet til å innsjå at nokre oppgåver må ein streve litt med før ein får dei til. Lekser skal ikkje vere berre strev! a kontakt med læraren dersom barna synest leksene er altfor vanskelege. å må leksene tilpassast betre. arna må ha ein reell sjanse til å lykkast. fug.no Foreldre tel_4

5 F F SPIRR ( årstrinnet) F F SPIRR Spelet kan leggjast til rette for andre årstrinn, sjå tips på matematikk.org Utstyr: papir og blyant o spelarar Spelereglar: eikn tre (eller fem) startpunkt på eit ark. Kvar spelar teiknar annankvar gong ei kurve (ein samanhengande strek) mellom to punkt utan å krysse kurver som allereie er teikna. eikn eit nytt punkt mellom dei to punkta på kurva. Gå fram slik: a) Maksimum tre kurver skal starte/slutte i kvart punkt. b) o kurver kan ikkje krysse kvarandre. c) i kurve kan gjerne begynne og slutte i same punkt. øme: Hanne og Hans begynner med tre startpunkt. 1) Slik ser det ut før spelet startar. 2) Hanne begynner. Ho vel å teikne ei kurve mellom og og lagar eit nytt punkt,. 3) Hans teiknar ei kurve som startar og sluttar i. Han legg til punktet. 4) Hanne bind saman og og legg til punktet F. Slik held spelet fram heilt til ein av dei ikkje kan teikne nokon lovlege kurver. en som har tur da, har tapt spelet. Spel nokre spel og prøv å løyse desse problema : Kan spelet halde fram i det uendelege? Kvifor/kvifor ikkje? Ved eit visst tal startpunkt (tre eller fem) må du vere den som startar spelet for å vinne? fug.no Foreldre tel_5

6 HSLØP Spelet er for to tre spelarar (eller lag). Kvar spelar treng to like brikker (dette er hestane). e treng éin terning. Spelar ein spelet med berre ein hest kvar, får ein trening i å rekne. Ved å setje inn to hestar, slik vi har foreslått her, får ein og trening i å tenkje strategi, kva for ein hest som det lønner seg å flytte. Spelet kan og leggjast til rette for andre årstrinn, sjå tips på matematikk.org. Spelereglar: Før spelet startar, må spelarane plassere alle hestane på startstreken (ruta med SR/MÅL). Spelarane kastar terningen på omgang. Når du har kasta terningen, set du han på en i ruta ved sida av den hesten du ønskjer a flytte. Når terningen står på plass i ruta, reknar du ut resultatet og flytter hesten så mange ruter som resultatet seier. Når hesten startar ved startstreken, skal du flytte fram så mange plassar som terningen viser. ersom reknestykket gir positivt svar (større enn 0), flytter du hesten din framover. Viser reknestykket negativt svar (mindre enn 0), må du flytte bakover. lir svaret 0, blir du ståande til neste runde. lle reknestykka skal lesast inn mot midten av spelebrettet. Hamnar du på eit felt utan, får du med ein gong gå vidare så mange auge som terningfiguren viser. u kan flytte berre ein hest om gongen, men du vel sjølv kva for ein hest som det lønner seg å flytte. lle hestane må komme i MÅL for å vere ferdige. Vinnaren er den som får begge hestane i mål først. in hest kan stoppe akkurat på målstreken eller krysse målstreken for å vere ferdig. Matematikk på skulen Visste du at det å ha ei positiv innstilling til matematikk ser ut til å henge saman med gode resultat i faget undersøkingar viser at når vi har tru på at barna kan lære utfordrande matematikk, og vi set høge, realistiske mål for dei, hevar barna seg og innfrir forventingane. erfor skal vi utfordre og oppmuntre barna. Store krav og forventingar til elevane Matematikk er eit sentralt fag i heile grunnskulen. et er ein lang veg frå seksåringen som kanskje kan telje litt og kjenner nokre av tala, til 16åringen som kan behandle rekneark, løyse likningar, gjere statistiske undersøkingar og rekne ut areal og volum. Lære godt og så gå vidare Felles for matematikk på alle nivå er at det er eit logisk oppbygd system der alt har sin naturlege posisjon, og der det aller meste byggjer på tidlegare erfaringar og resultat. levane må ha eit fast grep om det dei har lært tidlegare, slik at dei kan konsentrere seg om det som er nytt. levane må få halde på med eit tema så lenge at ting sit i fingrane eller i ryggmergen. Liksom ein skihoppar må utføre satsen gong etter gong for å vere sikker på at han gjer det rett i konkurransen, må elevane gjennomføre same slags rekneoperasjon mange gonger for å vere sikre på at det går av seg sjølv. å er det lett a bruke rekneoperasjonen som ein del av ei større oppgåve seinare. fug.no Foreldre tel_6

7 fug.no Foreldre tel_7 SR/MÅL H S L Ø P HSLØP (1. 4. årstrinnet)

8 Visste du at erfaring viser at mange som slit med matematikk, slett ikkje manglar evner eller talent, men har fått eit negativt forhold til faget dine haldningar påverkar haldningane til barna dine. Utsegner som matematikk er vanskeleg og heller ikkje eg likte matematikk på skulen gagnar ikkje barna dine! Vis heller at du er glad for at dei lærer matematikk, og at du er stolt av dei! Å utforske gir innsikt Matematikkundervisninga skal vere meir enn drill. levane må få leike og eksperimentere, få tid og hjelp til å lære matematiske omgrep (til dømes areal, malestokk, brok), få prøve seg på matematisk problemløysing som er tilpassa deira eige nivå, og få hjelp til å forstå og få innsikt i matematikken. enkjer og lærer på ulike måtar Læraren skal vite kva kvar elev lykkast eller strever med. Vi foreldre kan vere med og finne ut korleis våre eigne barn tenkjer når dei løyser oppgåver i matematikk. Vår erfaring og kunnskap om barnet er god informasjon for skulen og kan gi læraren eit enda betre grunnlag til å finne dei mest tenlege måtane å leggje til rette opplæringa på. Samarbeid mellom heim og skule Foreldremøte Her informerer lærarane om kva elevane skal lære i dei ulike faga. Foreslå at matematikk blir tema på foreldremøte gjennom heile skulegangen. Moglege tema kan vere: Korleis kan vi foreldra hjelpe elevane heime? Korleis kan vi motivere og oppmuntre til innsats? Kva kan heim og skule gjere saman dersom elevgruppa gir uttrykk for at matematikk er lite spennande? Kan vi vere med og lage matteklubbar? Foreldrekurs til dømes bokstavrekning, koordinatsystem, kva metode lærarane bruker, korleis lærarane forklarer låning, divisjon o.a. Utveksle erfaringar, tips og idear, til dømes når elevane skal lære gangetabellane. Kva kan vi foreldra gjere når vi ikkje forstår den matematikken barna våre arbeider med? Kan nokon av oss vere ei ressursgruppe som kan hjelpe både barn og foreldre? ruke konkrete hjelpemiddel. Kan elevane fa låne med seg hjelpemiddel heim? Kva kan ein bruke og lage utan at det kostar noko? Konferansetimen/utviklingssamtalen Utviklingssamtalen skal vere med og hjelpe eleven til å kunne utvikle seg og lykkast same kva nivå eleven er på. rfaringa til eleven, læraren og foreldra er viktig for å leggje eit best mogleg grunnlag for vidare læring. Utviklingssamtalen skal munne ut i avtalar om kva som skal gjerast vidare, kva skulen skal gjere, eleven sjølv og foreldra heime. Kanskje er det lurt å avtale ein ny konferansetime om fire veker? I alle høve er det lurt å følgje opp avtalane så tett at ein har sjanse til å lykkast. Nasjonale prøver i regning Nasjonale prøver skal gjennomføras på 5. og 8. trinn i grunnskulen. Prøvene er obligatorisk for alle elevane på desse trinna. in har prøvd å lage oppgåvene slik at dei skal hjelpe lærarane til å identifisere kva elevane kan, og kva dei slit med. Resultata av prøvane bør vere tema i konferansetimen. Foreldrebesøk i klasserommet i spesiell oppgåve både for foreldre, lærarar og andre kan vere å informere om korleis eg bruker matematikk på arbeidsplassen min. fug.no Foreldre tel_8

9 Visste du at ersom det er mistanke om matematikkvanskar, skal PPtjenesta for skulen kunne undersøkje eleven, sjå på ulike sider ved læringsprosessen og vere meir presis om kva slags vanskar eleven har. in del elevar med matematikkvanskar kan vise til gode eller gjennomsnittlege karakterar i dei fleste andre skulefaga. matematikk.org har eiga spalte om temaet matematikkvanskar både på foreldresida og på lærarsida. u kan få vite meir om matematikkvanskar ved Forum for matematikkvansker : matematikk I Norden er det etablert eit samarbeid om matematikkvanskar, sjå Matematikkvanskar Nokre elevar opplever at det er vanskeleg å lære matematikk. Kvifor er det slik? et finst ingen enkel modell som forklarer årsakene til matematikkvanskar. I byrjinga tek matematikkopplæringa mellom anna for seg å utvikle matematikkomgrep som vedkjem eleven i dagleglivet. enne opplæringa, der elevane også bruker konkrete hjelpemiddel, skaper som regel ingen vanskar. Vanskane kjem oftast når eleven skal bruke kunnskapen på det abstrakte, teoretiske planet utan å nytte hjelpemiddel. Kva skal vi sjå etter? ei fleste elevar med matematikkvanskar har problem med å hugse reknetabellar automatisk og å utføre enkle rekneoperasjonar. levane bruker oftast å telje for a komme fram til svaret sjølv om ein slik framgangsmåte er lite tenleg. leven kan ha store vanskar med å forstå talsystemet og a skilje 21 frå 12, og skriv til dømes 129 eller for Ofte er det og slik at eleven må rekne frå byrjinga kvar gong, og eleven lærer ikkje av feila sine. Mange elevar med matematikkvanskar har og lese og skrivevanskar. NIM it fyrstikkspel Spelet kan leggjast til rette for andre årstrinn, sjå tips på matematikk.org. NIM (5. 7. årstrinnet) Utstyr: éi fyrstikkøskje o spelarar Spelereglar: 1. Legg fyrstikkene i ein bunke på bordet. 2. Spelarane trekkjer annankvar gong fyrstikker frå bunken minst 1, maks en spelaren som trekkjer siste fyrstikka, vinn. 4. e kan variere spelet til dømes ved a trekkje 13 fyrstikker. Klarer de å beskrive ein vinnarstrategi? Visste du at et blir halde nasjonale prøvar i matematikk, lesing, skriving og engelsk. matematikk.org har ei eiga side for foreldre med barn i grunnskulen og den vidaregåande skulen, Her finn du mellom anna ei oversikt over gjeldande læreplanar, temaet matematikkvanskar, matematiske spel for elevar, repetisjonskurs i brøkrekning, prosentrekning osv. et finst fleire nettressursar der du kan finne varierte oppgåver av ulik vanskegrad. Sjå (vel aktuelt årstrinn og deretter reknemeisteren, toppskåraren, spelgalleriet eller bordspel) eller (vel oppgåvetema sjølv). i engelsk side med mange forskjellige oppgåver er et finst mykje litteratur om matematikk for barn, til dømes Skal vi leke matte? og Kvadrater, hieroglyfer og smarte kort skrivne av Kristin ahl (Omnipax forlag) og allenes verden av rik Newth (Gyldendal iden). ldre, flinke elevar kan ha nytte av nokre av bøkene i Paxserien all og anke. fug.no Foreldre teller_9

10 et finst fleire skulekonkurransar som kan vere med å stimulere interessa for matematikk, mellom anna julekalenderen til matematikk.org ( trinnet), Kappbel (9. trinnet) og Kengurukonkurransen (4. 7. trinnet), Første runden i belkonkurransen passar for ekstra flinke elevar på 9. og 10. årstrinnet, sjå På og com (matematikk) kan ein få leksehjelp eller berre stille matematiske spørsmål ein lurer på. matematikk.org er ein nettstad om matematikkformidling som ønskjer å hjelpe til at stadig fleire får oppleve matematikk som eit spennande og nyttig fag. matematikk.org vil vere med og skape større interesse og rekruttering til faget. Nettstaden er tilpassa gjeldande læreplanar og skal vere it verktøy som gjer elevar nysgjerrige og interesserte. it opplysningssenter for foreldre med barn i skulen. it inspirasjonssenter for matematikklærarar. in nettstad fylt av levande matematikk for alle. Oppdag alt som er mogeleg på Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) er eit nasjonalt utval for og med foreldre som har barn i skulen. FUG er opptatt av: Heimskulesamarbeid Å ta vare på foreldra sine interesser i skulesamanheng Å gje kunnskap om korleis eit heimskulesamarbeid fungerer Å gje kunnskap om korleis foreldre kan støtte sine barn Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjeld sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skulearbeid, med meir. ein nettressurs for foreldre med barn i skulen Foreldre tel! FUG 2009

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre teller!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre teller! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre teller! Forord Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ønsker å bidra til å styrke realfagene. Vi ønsker at elevenes interesse for og kunnskap i

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID

GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID 1 GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID Vi har samlet tips til å gjøre leksesituasjonen så god som mulig for barnet. Mange av tipsene hentet fra FUG sine nettsider. Foreldre er sine barns primære leksehjelpere,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

KAN VI HJELPE BARNA VÅRE MED MATEMATIKKEN? FORELDRE TELLER!

KAN VI HJELPE BARNA VÅRE MED MATEMATIKKEN? FORELDRE TELLER! KN VI HJLP RN VÅR M MMIKKN? FORLR LLR! Forord Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ønsker å bidra til å styrke realfagene. Vi ønsker at elevenes interesse for og kunnskap i matematikk skal bedres.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE

HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE HEIM OG SKULE SAMAN OM ELEVEN SI LÆRING OG UTVIKLING TID FOR SAMTALE Forord Alle foreldre ønskjer ei positiv utvikling for barna sine, og skulen er ein av dei viktigaste medspelarane til dette. Foreldrekonferansen

Detaljer

Eksamen 29.11.2011. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2011. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 29.11.2011 REA3028 Matematikk S2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2.årssteg

Årsplan i matematikk for 2.årssteg Årsplan i matematikk for 2.årssteg Læreverk: Abakus Grunnbok 2A, grunnbok 2B, Oppgåvebok 2B. I stadenfor oppgåvebok 2A har vi brukt Tusen millionar oppgåvebok 2. Klassen nyttar nettsida til dette læreverket,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson

Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson Matematikk Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Matematikken har sitt utgangspunkt i undersøkelsen av figurer og regning med tall,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer Kjelde: www.clipart.com 1 Funksjoner. Læraren sitt ark Kva seier læreplanen? Funksjonar Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08.

SKR-B. UTSATT EKSAMEN 06.06.08. Sensur faller innen 27.06.08. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Individuell skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1, M1SKR SKR-B 1 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 6.6.8. Sensur faller innen 27.6.8. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: Grunntall 1a + 1b Ressursperm Nettsted med oppgaver Grunnleggende ferdigheter Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER I prosjektideen står det skrive: Dette prosjektet vil setja fokus på oppvekstsentra og samanheng og progresjon i aktiviteten frå barnehage over i skulen og vidare i grunnskuletida

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag

Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag Å skape vennskap Foreldremøte for barnehage og skule tips og forslag FUB og FUG meiner at vennskap er det viktigaste verkemiddelet mot mobbing. At alle barn skal ha minst éin venn, er eit godt arbeidsmål

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon

Nynorsk. Eksamensinformasjon Eksamen 27.05.2008 MAT1005 Matematikk Påbygging 2P-Y Elevar/Elever, Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg:

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

reldre O l f TI TOPP MOBBING! S de råd OG

reldre O l f TI TOPP MOBBING! S de råd OG Gode råd til foreldre STOPP MOBBING! Vi skal løyse problema i fellesskap Vi skal få kunnskap om kva mobbing er, korleis mobbinga kjem til uttrykk, og kva konsekvensane kan vere. Vi skal vere tydelelge

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Fag matematikk Trinn 3.klasse

Fag matematikk Trinn 3.klasse Fag matematikk Trinn 3.klasse Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 STATISTIKK Tabellar og diagrammar samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Å læra og å ha! Del 1: Personalet. Del 2: Borna. Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar. Ålæra

Å læra og å ha! Del 1: Personalet. Del 2: Borna. Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar. Ålæra Å læra og å ha! Del 1: Personalet Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar Del 2: Borna Ålæra Å ha kunnskap: Eg sit i midten Barnehagelova 2 Barnehagen sitt innhald 2.3 Læring Barnehagen skal gi barn grunnleggende

Detaljer