Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen"

Transkript

1

2 Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever, vaksne deltakarar, privatistar, lærarar og føresette i god tid før eksamen. Sensorane må bruke rettleiinga som ei felles referanseramme i arbeidet sitt. Under vil «elevar» bli brukt om både elevar, vaksne deltakarar og privatistar. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamen: 5 timar Så langt det er mogleg, bør sentralt gitt eksamen vere IKT-basert. 2 Hjelpemiddel På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For framandspråk er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Gjennom opplæringa i det enkelte faget skal elevane ha blitt rettleidd i å vurdere kva for hjelpemiddel dei vil ha nytte av i arbeidet med å løyse ulike typar oppgåver. Det er eleven sjølv, gjerne i samråd med læraren, som finn fram til kva for hjelpemiddel som er formålstenlege. 3 Bruk av kjelder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kjelder i svaret, må desse førast opp på ein påliteleg. skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på alle kjelder som er brukte. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal han/ho føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp på ein slik at lesaren kan finne fram til dei. Dersom sensor mistenkjer at eit svar inneheld kopiert materiell utan kjeldetilvising, kan svaret sendast til plagiatkontroll. 4 Vurdering av eksamenssvar Læreplanane og forskrift til opplæringslova er grunndokument for vurderingsarbeidet. Til eksamen er heile læreplanen for faget aktuell. Forskrift til opplæringslova 3-25 og 4-18 slår fast følgjande: Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 2 av 10

3 Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne samanhengen definert som evna til å møte ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller oppgåve 1. Eksamensoppgåvene blir utforma slik at dei prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere den kompetansen eleven viser i eksamenssvaret, er kompetansemåla i læreplanen for fag 2. Dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte i kompetansemåla i læreplanane for fag. Grunnleggjande ferdigheiter vil derfor prøvast indirekte til sentralt gitt eksamen. Sentralt gitt skriftleg eksamen kan prøve kompetansen til elevane innanfor alle dei tre hovudområda i læreplanen, men ikkje alle kompetansemåla blir prøvde i kvart eksamenssett. Oppgåvene vil opne for at fleire ulike kompetansemål kan prøvast samtidig. Språklæring kan prøvast både direkte og indirekte. Elevane kan vise kompetansen sin innan for eksempel hjelpemiddelbruk, kjeldebruk eller val av arbeidsmåtar når dei les og produserer tekstar. Elevane kan også for eksempel bli bedt om å reflektere over språklæring eller gi eksempel på eigne strategiar. Kommunikasjon inneber både leseforståing og målspråkleg produksjon. Leseforståinga kan prøvast direkte ved at eleven blir bedt om å skrive om ulike sider ved ein tekst anten på norsk eller på målspråket. Leseforståinga kan òg prøvast indirekte ved at målspråklege tekstar fungerer som utgangspunkt for produksjon på målspråket. Det å skrive på målspråket kan prøvast ved at eleven skriv fleire ulike tekstar, eller ved at eleven får éi, meir omfattande, skriveoppgåve. Hovudområdet språk, kultur og samfunn i læreplanen opnar for at elevar kan vise kompetansen sin innan svært ulike tema. I vurderinga blir det lagt vekt på om eleven bruker informasjon og kunnskap på ein som både er relevant for oppgåva og fungerer som ein naturleg del av ein eigenprodusert tekst. Sensor skal vurdere samla kompetanse slik han kjem fram på eksamen, jf. forskrift til opplæringslova 3-25 og Kompetanse skal gi utteljing same kvar og korleis han kjem til syne i eit relevant svar. Eksamenssvaret blir vurdert av to eksterne sensorar. Dersom desse to er ueinige, avgjer ein oppmann karakteren, jf og 4.21 i forskrift til opplæringslova. 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring. 2 Forskift til opplæringslova 3-3 og 4-3 Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 3 av 10

4 4.1 Karakterar Forskrift til opplæringslova 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivingar for grunnopplæringa: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjenneteikn på måloppnåing i eksamensrettleiinga beskriv elevens kompetanse på tre nivå. Beskrivingane skal bidra til ei felles forståing av krava til vurdering og til ei rettferdig vurdering. 4.2 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? På dei tre neste sidene finn du kjenneteikn på måloppnåing ved sentralt gitt skriftleg eksamen i framandspråk på nivå I, II og III. Kjenneteikna på måloppnåing skal bidra til ei felles forståing av krava til eksamen og til ei meir rettferdig vurdering. Kjenneteikna på måloppnåing tek utgangspunkt i kompetansemåla. Dei beskriv kvaliteten på det eleven meistrar av måla i læreplanen. Kjenneteikna på måloppnåing beskriv det elevane får til og meistrar, ikkje det dei ikkje får til. Kjenneteikna kan gjelde både enkeltmål og fleire mål om gongen. Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 4 av 10

5 Kjenneteikn på måloppnåing i framandspråk, nivå I Tekstforståing viser litt tekstforståing viser ganske god forståing av hovudinnhald og/eller detaljar forstår hovudinnhald og detaljar Bruker eit enkelt ordforråd bruker eit tilstrekkeleg ordforråd bruker eit variert og ganske presist ordforråd meistrar enkel rettskriving og noko enkel grammatikk meistrar stort sett rettskriving og enkel grammatikk meistrar grunnleggjande rettskriving og grammatikk Språk bruker ei setningsoppbygging som til ein viss grad følgjer strukturen i målspråket bruker enkel tekstbinding bruker ei setningsoppbygging som stort sett følgjer strukturen i målspråket bruker noko variert tekstbinding bruker ei variert setningsoppbygging som i stor grad følgjer strukturen i målspråket bruker variert tekstbinding skriv tekstar med ein viss samanheng skriv tekstar med ganske god samanheng skriv tekstar med god samanheng Innhald tilpassar språket til på ein svært enkel beskriv sider ved daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein svært enkel uttrykkjer meiningar og kjensler på ein svært enkel tilpassar språket til på ein enkel beskriv og samanliknar sider ved daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein enkel uttrykkjer meiningar og kjensler nokså klart tilpassar stort sett språket til beskriv og samanliknar sider ved daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein god uttrykkjer meiningar og kjensler klart Språklæring på ein enkel nokså formålstenleg formålstenleg Relevans og heilskap svarer delvis relevant på oppgåvene og viser låg kompetanse i framandspråk nivå I svarer stort sett relevant på oppgåvene og viser nokså god kompetanse i framandspråk nivå I svarer relevant på oppgåvene og viser svært god kompetanse i framandspråk nivå I Karakteren 1 uttrykkjer at eleven viser lågare måloppnåing enn det som er gjort greie for ovanfor. Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 5 av 10

6 Kjenneteikn på måloppnåing i framandspråk, nivå II Tekstforståing 2 forstår noko av innhaldet i teksten 3 4 forstår teksten ganske godt 5 6 forstår teksten og synspunkta og haldningane i han bruker eit enkelt ordforråd bruker eit relevant ordforråd bruker eit godt og meir presist ordforråd meistrar enkel rettskriving og noko grunnleggjande grammatikk meistrar stort sett rettskriving og grunnleggjande grammatikk meistrar rettskriving og meir komplekse grammatiske strukturar Språk bruker setningsoppbygginga i målspråket på ein enkel bruker enkel tekstbinding bruker ei variert setningsoppbygging, oftast innanfor strukturen i målspråket bruker noko formålstenleg tekstbinding bruker ei variert og meir kompleks setningsoppbygging, hovudsakleg innanfor strukturen i målspråket bruker variert og formålstenleg tekstbinding skriv tekstar med ein viss samanheng skriv tekstar med samanheng skriv tekstar med god samanheng tilpassar delvis språket til tilpassar stort sett språket til tilpassar språket til kommunikasjonssituasjon uttrykkjer noko kunnskap om geografi og historie i språkområdet uttrykkjer nokså god kunnskap om geografi og historie i språkområdet uttrykkjer god kunnskap om geografi og historie i språkområdet Innhald beskriv daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein enkel beskriv daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein nokså god beskriv daglegliv, kultur og samfunnsforhold på ein god uttrykkjer meiningar, kjensler, haldningar og opplevingar på ein enkel uttrykkjer meiningar, kjensler, haldningar og opplevingar på ein nokså god uttrykkjer meiningar, kjensler, haldningar og opplevingar på ein god Språklæring på ein enkel nokså formålstenleg formålstenleg Relevans og heilskap svarer delvis relevant på oppgåvene og viser låg kompetanse i framandspråk nivå II svarer stort sett relevant på oppgåvene og viser nokså god kompetanse i framandspråk nivå II svarer relevant på oppgåvene og viser svært god kompetanse i framandspråk nivå II Karakteren 1 uttrykkjer at eleven viser lågare måloppnåing enn det som er gjort greie for ovanfor. Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 6 av 10

7 Kjenneteikn på måloppnåing i framandspråk, nivå III Tekstforståing 2 viser noko tekstforståing bruker eit enkelt ordforråd og meistrar til ein viss grad rettskriving 3 4 viser god tekstforståing bruker eit relevant ordforråd og meistrar stort sett rettskriving 5 6 viser svært god tekstforståing bruker eit breitt og meir presist ordforråd og meistrar rettskriving Språk Bruker ei enkel setningsoppbygging og skriv i nokon grad innanfor den grammatiske strukturen i målspråket bruker ei nokså god og variert setningsoppbygging og skriv stort sett innanfor den grammatiske strukturen i målspråket bruker ei variert setningsoppbygging og meir komplekse grammatiske strukturar, innanfor strukturen i målspråket Innhald skriv tekstar med ganske god samanheng og delvis tilpassa beskriv historie, geografi, religion og aktuelle samfunnsforhold på ein enkel diskuterer kulturelle likskapar og ulikskapar på ein enkel diskuterer sider ved det fleirkulturelle samfunnet og grunngir eigne standpunkt på ein enkel skriv tekstar med god samanheng og stort sett tilpassa beskriv nokså godt historie, geografi, religion og aktuelle samfunnsforhold diskuterer kulturelle likskapar og ulikskapar på ein nokså god diskuterer sider ved det fleirkulturelle samfunnet og grunngir eigne standpunkt på ein nokså god skriv tekstar med svært god samanheng og godt tilpassa formidlar godt sider av historie, geografi, religion og aktuelle samfunnsforhold diskuterer kulturelle likskapar og ulikskapar på ein god diskuterer sider ved det fleirkulturelle samfunnet og grunngir eigne standpunkt på ein god formidlar opplevingar knytte til ulike kulturformer og analyserer form og innhald i desse på ein enkel formidlar opplevingar knytte til ulike kulturformer og analyserer form og innhald i desse på ein nokså god formidlar opplevingar knytte til ulike kulturformer og analyserer form og innhald i desse på ein god Kjelder Hovudinntrykk presenterer opplevingar og erfaringar på ein enkel bruker kjelder nokså formålstenleg skriv tekstar som kommuniserer og til ein viss grad fungerer som ein heilskap svarer delvis relevant på oppgåvene og viser låg kompetanse i framandspråk nivå III presenterer opplevingar og erfaringar på ein nokså god bruker kjelder formålstenleg skriv tekstar som fungerer godt som ein heilskap med få kommunikasjonforstyrrande feil svarer stort sett relevant på oppgåvene og viser nokså god kompetanse i framandspråk nivå III presenterer opplevingar og erfaringar på ein svært god bruker relevante kjelder kritisk skriv tekstar som fungerer svært godt som ein heilskap, og der eventuelle unøyaktigheiter ikkje forstyrrar kommunikasjonen svarer utfyllande og relevant på oppgåvene og viser svært god kompetanse i framandspråk nivå III Karakteren 1 uttrykkjer at eleven viser lågare måloppnåing enn det som er gjort greie for ovanfor. Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 7 av 10

8 Vurderingsskjema framandspråk Kompetanse Kandidatnummer: Låg Nokså god God Mykje god Svært god Karakter Tekstforståing Ordforråd og rettskriving Struktur og grammatikk Språk Tekstbinding, flyt og samanheng Relevans Kunnskap Innhald Refleksjon Kommentarar til bruken av hjelpemiddel og kjelder Tilpassing til kommunikasjonssituasjon Språklæring Heilskapleg vurdering Eige karakterforslag: Endeleg karakter: Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 8 av 10

9 Blank side Eksamensrettleiing, Framandspråk 2015 Side 9 av 10

10

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering

EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering Styret i EALTA oppnemnde ei arbeidsgruppe som skulle gå gjennom og revidere det utkastet til Retningsliner ENLTA-prosjektet 1 hadde

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer