Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk"

Transkript

1 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig eksamen i samisk som andrespråk, nivå 6 etter 10. trinn Bokmål

2 Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen 2015 i samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen og hvordan denne eksamen skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, lærere og foresatte i god tid før eksamen. Sensorene skal bruke veiledningen som en felles referanseramme som grunnlag for vurdering av eksamenssvaret. 1. Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen i samisk som andrespråk, samisk 2, nivå 6 Forberedelsesdel: 1 dag: tirsdag 26. mai, fra kl Eksamen: 5 timer onsdag 27. mai På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag for elever i grunnskolen. I forberedelsestiden kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Forberedelsesmateriell til eksamen publiseres kun på nett. For å kunne dra nytte av bilder og lyd bør skolene legge til rette for at elevene kan arbeide med materiellet digitalt. Forberedelsesmateriellet kan også skrives ut. Sentralt gitt skriftlig eksamen varer i 5 timer. Så langt det er mulig, bør sentralt gitt eksamen være IKT-basert. Oppgavene blir trykket og sendt til skolen i tillegg til at de blir tilgjengelige i PAS på eksamensdagen. Sentralt gitt skriftlig eksamen i samisk som andrespråk er en prøve i tekstkompetanse. Elevene skal lese ulike tekster, vise tekstforståelse og fagkompetanse gjennom å produsere ulike typer tekster skriftlig. Praktisk informasjon Topptekst: fagkode, kandidatnummer og navn på skole Bunntekst: sidetall og totalt antall sider Font og skriftstørrelse: Arial, Times New Roman eller Calibri i brødtekster og str. 12 Linjeavstand: 1,5 Oppgavenummer: skrives inn i eksamenssvaret, f.eks. A1 og B3 1.1 Forberedelse Elevene får tilgang til forberedelesesmateriell ved hjelp av brukernavn og passord kl på forberedelsesdagen. I forberedelsesmateriellet kunngjøres tema for årets eksamen. I 2015 vil forberedelsesmateriellet være på om lag 5 sider for å gi elevene tid til både å arbeide grundig med med materiellet og tid til å knytte temaet for eksamen til innholdet i opplæringen. Forberedelsesmateriellet er knyttet opp mot tema på ulike måter. Det består av ulike typer tekster, originale, bearbeidede og oversatte tekster med ulik lengde og vanskegrad Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 2 av 11

3 tilpasset nivået for andrespråk. Sammensatte tekster er en del av tekstmateriellet. Materiellet er tilpasset alle brukere, og tekstene er innlest som lydfiler på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Tekstene skal være til inspirasjon og til bruk som kilder på eksamensdagen. Til eksamen er hele læreplanen til og med 10. trinn, nivå 6, aktuell. Det innebærer at elevene kan prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av forberedelsesmateriellet. Forberedelsen skal bidra til å forberede elevene på eksamen, men ikke være så konkret at den avslører eksamensoppgavene. Lærer skal veilede, men ikke undervise i forberedelsestiden. 1.2 Eksamensoppgavene Eksamensppgavene er basert på kompetansemålene i læreplanen for faget. For å sikre at eksamen prøver en så stor del av læreplanen som mulig og for å gi eleven anledning til å vise bred kompetanse i faget, består eksamensoppgavene i samisk andrespråk av to deler: Del A: Elevene skal lese vedlagt tekst som er knyttet til tema i forberedelsesdelen. Ut fra teksten skal elevene vise tekstforståelse og skrivekompetanse ved å svare på ulike typer oppgaver på enten norsk eller samisk. Del B: Elevene får oppgaver til valg som er knyttet til temaet og tekstene i forberedelsesdelen. Elevene skal svare på én av oppgavene og skrive én lengre, sammenhengende tekst på samisk. Oppgavene i del B kan ha henvisning til tekster i forberedelsesmateriellet igangsettere for å hjelpe eleven til å vise kompetansen sin i faget. 2. Hjelpemidler til sentralt gitt eksamen i samisk som andrespråk Til sentralt gitt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For samisk, som for andre språkfag, er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Gjennom opplæringen i det enkelte faget skal elevene ha fått veiledning i å vurdere hvilke hjelpemidler de vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. Det er eleven selv, gjerne i samråd med læreren, som finner fram til hvilke hjelpemidler som er formålstjenlige. 2.1 Ordbøker Mange skoler benytter seg av nettbaserte ordbøker i opplæringen. Fra 2015 tillater Utdanningsdirektoratet at skoler isolerer IP-adressene til nettbaserte hjelpemidler kandidaten er vant med å bruke i opplæringen, på eksamen. En viktig presisering er at det fremdeles er skolens ansvar å sikre at regelverket for hjelpemiddelbruk til eksamen følges, og at kandiatene ikke har tilgang til Internett, oversettelsesprogram(mer) eller kommunikajon med andre på selve eksamen! Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 3 av 11

4 3. Kilder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i eksamenssvaret, må disse oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. Det vesentligste er at kilder som blir brukt til eksamen, blir oppgitt på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal eleven oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 4. Vurdering av eksamenssvar i samisk som andrespråk, nivå 6 etter 10. trinn Læreplanene og forskrift til opplæringsloven er grunndokumenter for vurderingsarbeidet. Forskrift til opplæringsloven 3-25 og 4-18 slår fast følgende: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne sammenhengen definert som evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. 1 Eksamensoppgavene blir utformet slik at de prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere kompetansen eleven viser i eksamenssvaret, er de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget 2, men ikke alle kompetansemålene blir prøvd i ett og samme eksamenssett. Sentralt gitt skriftlig eksamen i samisk som andrespråk, samisk 2 etter 10. trinn, prøver elevens kompetanse innenfor hele læreplanen til og med nivå 6. Hver eksamensoppgave prøver et mindre utvalg av kompetansemål, men ett eksamenssvar kan likevel vise at eleven har bred kompetanse i faget. De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene i alle læreplanene for fag. Grunnleggende ferdigheter vil derfor prøves indirekte, slik de kommer til uttrykk i faget. blir vurdert av to eksterne sensorer, og dersom disse to er uenige, avgjør en oppmann, jf. forskrift til opplæringsloven Til eksamen er hele læreplanen til og med 10. trinn aktuell. Samisk som andrespråk har tre hovedområder. Hovedområdet Muntlig kommunikasjon dreier seg om å lytte, forstå og samtale i ulike sammenhenger, hovedområdet Skriftlig kommunikasjon dreier seg om å lese og skrive samisk. Det tredje hovedområdet, Språk, kultur og litteratur, dreier seg om å få kunnskap om det samiske språket, språket i bruk og språket som system og lære 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring. 2 Forskrift til opplæringsloven 3-3 og 4-3. Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 4 av 11

5 å bruke denne kunnskapen i egen språklæring. Disse tre hovedområdene ligger til grunn for valg av tema, forberedelsesmateriell og oppgaver til eksamen. 4.1 Kompetanse i faget Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlag for utvikling av funksjonell tospråklighet. Språkforståelse, språkbeherskelse og å kunne kommunisere på samisk er definerte formål med faget. Til skriftlig eksamen vil elevene gjennom oppgavene få mulighet til å vise lesforståelse, fagkompetanse og skrivekompetanse. Hovedområdet Språk, kultur og litteratur har mål som definerer forventet kompetanse om blant annet tekstforståelse, språklige rettigheter og grammatiske strukturer. Dette er områder som kan bli prøvet direkte i del A, mer indirekte i del B. Del B vil prøve elevens kompetanse i å formulere et innhold i en lengre, sammenhengende tekst. Kompetanse i Skriftlig kommunikasjon er blant annet formulert på følgende måte i læreplanen for samisk som andrespråk: skrive tekster om dagligdagse situasjoner (nivå 2) skrive tekster som forteller, beskriver og informerer (nivå 3) skrive tekster som beskriver, drøfter og uttrykker meninger (nivå 4) skrive ulike tekster ut fra selvvalgte emner (nivå 5) skrive tekster med ulik form og formål og bruke forskjellige virkemidler i arbeid med tekster (nivå 6) Forberedelsesdelen og forberedelsesmateriellet er ment å gi elevene inspirasjon til oppgavevalg og grunnlag for å utvikle innhold i egne tekster. Oppgavene blir laget med utgangspunkt i læreplanen for faget, tema for eksamen og tekstene i forberedelsesmateriellet, og de åpner for at flere kompetansemål kan prøves samtidig. Eleven skal til eksamen i samisk som andrespråk vise sluttkompetanse etter 10. trinn, nivå 6, og sensor vurderer eksamensbesvarelsene ut fra oppgavebestillingene. Det er derfor viktig at eleven besvarer alle oppgaver og alle deler av oppgavene innenfor rammen på 5 timer. 4.2 Kildebruk til eksamen i samisk som andrespråk En kilde er i denne sammenheng publiserte tekster. Ifølge læreplaner i flere fag skal elevene etter 10. årstrinn kunne bruke publiserte tekster på en kritisk måte og vise til kildene de har brukt. Det er ikke krav til bruk av bestemte kilder, men i mange sammenhenger er det relevant å vise til hva andre har skrevet og å bruke dette i egen tekst. Dersom eleven velger å bruke kilder i besvarelsen, bør disse kildene være relevante og brukes på en slik måte at eleven får vist sin egen kompetanse i å anvende kilder på eksamensdagen. Kilder som blir benyttet til eksamen, må oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 5 av 11

6 Det finnes ulike måter å oppgi kilder på.læreplanen i samisk som andrespråk skal ses i sammenheng med læreplanen for norsk, og elever med samisk som andrespråk kan derfor oppgi kilder på samme måte i samisk som de gjør i norsk. I læreplanen for norsk skal eleven både kunne vise til kilder som referanse i løpende tekst og i en kildeliste. Kilder i løpende tekst skal kunne oppgis med fullstendige henvisninger i en kildeliste. Denne kildelisten plasseres til slutt, etter elevens egen tekst. Her skal eleven oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel tekster fra forberedelsmateriellet som lærebøker og annen litteratur. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato oppgis i denne lista. Eksempel på kilde i løpende tekst: «jekke seg ned» (Vanneboe 2006, s. 105) Vanneboe sier i sin bok at (Vanneboe 2006) Eksempel på bokkilde i kildeliste: Vanneboe, Kjell Ivar (2006): Katta i sekken og andre uttrykk, Oslo: Cappelen Eksempel på Internett-kilde i kildeliste: lastet ned Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiale, vil bli vurdert til laveste karakter. Sensor har tilgang til plagiatkontroll. 5. Karakterer Forskrift til opplæringsloven 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivelser for grunnopplæringen: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kun hele karakterer brukes til eksamen. 6. Kjennetegn på måloppnåelse til eksamen i samisk som andrespråk etter 10. trinn Kjennetegn på måloppnåelse kan utformes som en mer utfyllende beskrivelse eller samles i en kortfattet matrise. Vurderingsmatrisen på side 8 9 har beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen i samisk som andrespråk, nivå 6, etter 10. trinn. Beskrivelsene skal bidra til en felles forståelse av kravene til eksamen og til en mer rettferdig vurdering. Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 6 av 11

7 Matrisen har ikke beskrivelser av kompetanse for hver enkelt oppgave eller hver enkelt tekst, men beskriver samlet kompetanse for eksamenssvaret. Beskrivelsene skal bidra til en felles forståelse av kravene til eksamen og til en rettferdig vurdering. Vurderingsmatrisen beskriver kjennetegn på måloppnåelse innenfor tre nivåer i forhold til kompetansemålene. Karakteren 1 er ikke beskrevet. Kjennetegnene beskriver nærmere hva for eksempel «nokså god til god kompetanse» i faget vil si for et eksamenssvar på dette nivået. Lengde er ikke definert som en isolert kompetanse. Oversikten over kjennetegn i vurderingsmatrisen må ikke oppfattes som uttømmende, og sensor må benytte veiledningsmateriell og profesjonelt skjønn for å vurdere kompetansen slik den fremkommer i hvert enkelt eksamenssvar. Sensor skal benytte den vedlagte matrisen med kjennetegn på måloppnåelse i vurderingen av eksamen etter 10. trinn, og sensor skal se etter hvilken kompetanse eleven viser, jf. beskrivelser av kompetanse i matrisen. Eleven skal til eksamen vise sluttkompetanse etter 10. trinn, og alt eleven skriver, setter inn og leverer som en del av sitt eksamenssvar, skal vurderes som en del av elevens sluttkompetanse. Kjennetegnene er til hjelp for sensor i å definere kvaliteten på elevens besvarelse. Ved å benytte kjennetegn på måloppnåelse kan sensor danne seg et bilde av den kompetansen eleven viser. Oppgavene skal ikke vektes, karakteren skal settes ut fra samlet kompetanse, slik den fremkommer i eksamenssvaret. Karakteren 1 skal brukes i tilfeller der eksamenssvaret som helhet viser svært lav kompetanse i faget, eller der eksamenssvaret som helhet er helt utenfor oppgavene som er gitt. Vurderingsskjema Vurderingsskjemaet er til bruk for sensor i vurderingsarbeidet. Vurderingsskjemaet legges ut som en word-fil i samme dokumentlager som eksamensveiledningen, slik at sensorer som ønsker det, kan bruke skjemaet digitalt. Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 7 av 11

8 Kjennetegn på måloppnåelse sentralt gitt eksamen samisk som andrespråk, nivå 6 etter 10. trinn, fagkoder SAS0012 nordsamisk, SAS0038 lulesamisk og SAS0025 sørsamisk Hovedområder Skriftlig kommunikasjon og Språk, kultur og litteratur Karakterer 2 3 og 4 5 og 6 Førsteinntrykk Innhold Oppbygging Språklig formuleringsevne kommuniserer til en viss grad som svar på oppgavene har innhold som til en viss grad er svar på oppgavene viser en viss tekstforståelse viser noe faglig kunnskap har en viss tematisk sammenheng i både kortere og lengre svar har en viss struktur viser at eleven på en enkel måte kan fortelle, beskrive og/eller uttrykke meninger til en viss grad tilpasset tekstenes form og formål har forståelig språkføring tilpasset innhold, form og formål kommuniserer stort sett som svar på oppgavene har innhold som er svar på oppgavene viser tekstforståelse viser faglig kunnskap har tematisk sammenheng i både kortere og lengre svar har form og struktur viser at eleven kan fortelle, beskrive og/eller uttrykke meninger stort sett tilpasset tekstenes form og formål har språkføring som stort sett er tilpasset innhold, form og formål Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 8 av 11 kommuniserer som svar på oppgavene har innhold som er relevante svar på oppgavene viser god tekstforståelse viser god faglig kunnskap har god tematisk sammenheng i både kortere og lengre svar har hensiktsmessig form og struktur viser at eleven kan fortelle, beskrive og/eller uttrykke meninger tilpasset tekstenes form og formål har gjennomført språkføring tilpasset innhold, form og formål

9 Kjennetegn på måloppnåelse sentralt gitt eksamen samisk som andrespråk, nivå 6 etter 10. trinn, fagkoder SAS0012 nordsamisk, SAS0038 lulesamisk og SAS0025 sørsamisk har innslag av fagspråk og enkelte virkemidler viser bruk av et enkelt, eller lite variert, ordforråd har forståelig viser noe bruk av fagspråk og virkemidler viser en viss variasjon i ordforråd viser en viss variasjon i viser relevant bruk av fagspråk og virkemidler viser variasjon i ordvalg viser variasjon i Formelle ferdigheter viser kjennskap til grunnleggende prinsipper ved ordbøyning av noen verb og nomen viser forståelig oppgir enkelte av kildene som er brukt viser ulike verb- og nomenbøyninger viser at eleven i hovedtrekk kan bruke de mest sentrale reglene i oppgir stort sett kildene som er brukt viser varierte verb- og nomenbøyninger viser at eleven bruker de mest sentrale reglene i oppgir kildene som er brukt slik at leseren finner fram til dem Karakteren 1 uttrykker at tekstene viser svært lav måloppnåelse, en lavere måloppnåelse enn det som er beskrevet ovenfor. Samlet vurdering Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 9 av 11

10 Vurderingsskjema til sentralt gitt skriftlig eksamen 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Kandidatnummer Oppgavenummer og overskrift, del A og del B Kriterier Førsteinntrykk kommunikasjon med mottaker ut fra oppgavene Beskrivelser av elevens kompetanse (se matrisen) Innhold svar på oppgavene tekstforståelse fagkunnskap tematisk sammenheng Oppbygging struktur relevante skrivemåter ut fra tekstenes form og formål Språk og stil språkføring tilpasset innhold, form og formål fagspråk virkemidler ordforråd Formelle ferdigheter ordbøying oppgir kilder dersom kilder er brukt Oppsummering med forslag til karakter «Svært låg» kompetans e (1) «Låg» kompetans e (2) «Nokså god» (3) «god» kompetanse (4) «Mykje god» (5) «framifrå» kompetanse (6) Eksamensveiledning 2015: Samisk som andrespråk etter 10. trinn, nivå 6 Side 10 av 11

11 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer