Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar"

Transkript

1 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk

2 Eksamensrettleiing for engelsk etter 10. trinn Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2013 i ENG0012 for elevar på 10. trinn og deltakarar og privatistar i vaksenopplæringa Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elevar, kandidatar, lærarar og føresette i god tid før eksamen. Sensorane skal bruke rettleiinga som ei felles referanseramme i vurderingsarbeidet. Sensorrettleiinga og læreplanen i engelsk for 10. trinn utfyller denne eksamensrettleiinga. Under vil «elevar» bli brukte om både elevar og vaksne deltakarar og privatistar. 1. Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Førebuingstid: Eksamen: 1 dag 5 timar sentralt gitt eksamen med sentral sensur På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. Førebuingsdagen er obligatorisk skoledag for elevar i grunnskolen. I førebuingstida kan elevane samarbeide, hente informasjon og få rettleiing. Materiell til førebuinga blir berre publisert på nettet. For å kunne dra nytte av bilete og lenkjer bør skolane leggje til rette for at elevane kan arbeide med materiellet digitalt. Materiellet kan i alle høve òg skrivast ut som PDF-filer i A3- eller A4-format. Sentralt gitt skriftleg eksamen varer i 5 timar. Så langt det er mogleg, bør sentralt gitt eksamen vere IKT-basert. Men oppgåvene blir trykte og sende til skolen i tillegg til at dei blir tilgjengelege i PAS. 1.1 Førebuingsdelen Elevane får tilgang til førebuingsmateriellet ved hjelp av brukarnamn og passord kl dagen før førebuingsdagen. Førebuingsdelen er open under førebuingsdagen. Til eksamen er heile læreplanen til og med 10. trinn aktuell. Det inneber at elevane til eksamen kan prøvast i fleire og relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av førebuingsdelen. Førebuinga skal medverke til å førebu elevane på eksamen, men ikkje vere så konkret at ho avslører eksamensoppgåvene. Elevane skal både lese, bearbeide og sortere ukjent stoff på førebuingsdagen. Tekstane i førebuingsdelen har eit overordna tema som igjen er ordna i to delar med lenkjer. Den første delen, Part A, gir elevane to alternativ å velje mellom, Part A1 og Part A2. Elevane skal arbeide med eitt av dei to alternativa i Part A. Elevane kan velje å fordjupe seg i begge alternativa dersom dei vil. Det er ikkje nødvendig for elevane å lese begge alternativa for å kunne svare på oppgåvene på eksamensdagen. Alle elevane skal arbeide med Part B. Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 2 av 9

3 Oppgåvene er knytte opp mot temaet i førebuingsmateriellet. Elevane bør derfor i opplæringa trenast til å sjå dei moglegheitene ein førebuingsdel rommar, slik at dei kan møte eksamensoppgåver som koplar førebuingsdelen til kompetansemåla i læreplanen. Sensor må vere open for at elevane bruker sin samla tekstkompetanse som referanse i møte med nye tekstar på førebuingsdagen. 1.2 Eksamensoppgåvene Eksamensoppgåvene er utforma med utgangspunkt i kompetansemåla i læreplanen for faget. Eksamen har tre oppgåver, Task 1, Task 2 og Task 3. Alle elevane skal svare på Task 1 og Task 2. I Task 3 (longer answer) skal elevane velje å svare på éi av fire langsvaroppgåver. Elevane skal svare på engelsk. Alle oppgåvene er knytte til det førebuingsmateriellet elevane arbeidde med på førebuingsdagen. Oppgåveinstruksjonen er styrande for korleis sensor skal vurdere svaret, og det er derfor viktig at eleven svarer på alle delane av oppgåvebestillinga. 2. Hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For ENG0012 er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Gjennom opplæringa i det enkelte faget skal elevane ha fått rettleiing i å vurdere kva for hjelpemiddel dei vil ha nytte av i arbeidet med å løyse ulike typar oppgåver. Det er eleven, gjerne i samråd med læraren, som finn fram til kva for hjelpemiddel som er formålstenlege. 3. Bruk av kjelder Dersom det er aktuelt for elevane å bruke kjelder i svaret, må dei førast opp på ein påliteleg måte. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Det er viktig at kjelder som blir brukte til eksamen, blir førte opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Eleven skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på så vel lærebøker som andre tekstar. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal eleven føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Dersom sensor mistenkjer at eit svar inneheld kopiert materiell utan kjeldetilvising, kan svaret sendast til plagiatkontroll. 4. Vurdering av eksamenssvar Læreplanane og forskrift til opplæringslova er grunndokument for vurderingsarbeidet. Forskrift til opplæringslova 3-25 og 4-18 slår fast følgjande: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 3 av 9

4 grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne samanhengen definert som evna til å møte ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller ei kompleks oppgåve. 1 Eksamensoppgåvene blir utforma slik at dei prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere den kompetansen elevane viser i eksamenssvaret, er kompetansemåla i læreplanen for fag. 2 Dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte i kompetansemåla i alle læreplanane for fag. Grunnleggjande ferdigheiter vil derfor kunne prøvast indirekte til sentralt gitt eksamen. Grunnleggjande ferdigheiter utgjer ikkje eit sjølvstendig vurderingsgrunnlag. Svaret til eleven blir vurdert av to eksterne sensorar, og dersom desse to er ueinige, avgjer ein oppmann, jf i forskrift til opplæringslova. 4.1 Sensorrettleiing Sensorrettleiingar blir i mange fag publiserte på eksamensdagen kl og inneheld tilleggsopplysningar for sensor i vurderingsarbeidet. Ein del opplysningar som tidlegare har vore publiserte i sensorrettleiinga i engelsk, er inkluderte i denne eksamensrettleiinga. Dette er gjort med bakgrunn i at sensor og elevar i størst mogleg utstrekning skal ha fått dei same opplysningane om korleis svaret skal vurderast, jf. forskrift til opplæringslova 3-1 eller 4-1: Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten/deltakaren kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. 4.2 Heilskapen Eleven blir bedt om å skrive to kortare og ein lengre tekst til eksamen. Kvar oppgåve prøver ulike kompetansemål innanfor ulike hovudområde i læreplanen. Sensor må finne fram til den samla kompetensen til eleven med utgangspunkt i dei oppgåvespesifikke krava og vurderingsmatrisen, og gi ei samla vurdering av den kompetansen eleven har vist på eksamen. Vurderinga skal basere seg på eit heilskapsinntrykk av den totale kompetansen til den enkelte eleven. Dersom eleven ikkje har svart på alle oppgåvene, må sensor vurdere det som det er svart på. På grunn av at oppgåvene prøver ulike kompetansemål frå heile læreplanen, vil ein elev som ikkje svarer på alle oppgåvene, i dei fleste tilfella ikkje få vist heilskapen av den kompetansen som oppgåvene opnar for. 4.3 Sjanger Dersom oppgåva ber om svar i ein bestemt sjanger, må sensor forvente å finne typiske trekk for sjangeren i oppgåvesvaret. Sensor skal samtidig vere open for at sjangrar er tøyelege kategoriar, og ikkje snevert definerte rammer for tekstane. 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring. 2 Forskrift til opplæringslova 3-3 og 4-3. Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 4 av 9

5 Eleven bør vise at han/ho har oppfatta oppgåvebestillinga, og at han/ho skriv ein tekst som held seg innanfor dei utfordringane oppgåvene presenterer. Dette inneber likevel ikkje at det ikkje er rom for variasjon innanfor dei rammene oppgåvene set. Sensor må derfor vere open for overraskande løysingar, som i både form og innhald kan skilje seg frå det ein gjennomsnittleg lesar ventar seg. 4.4 Innhald, tekstruktur og språk I eit godt svar kommuniserer teksten, det vil seie at han er tilpassa den kommunikasjonssituasjonen han skal fungere i. Dersom ein tekst skal kommunisere godt, må teksten ha eit relevant innhald, ein klar struktur og eit funksjonelt språk. Vurderinga av svara blir derfor gjord på grunnlag av den kompetansen eleven viser med omsyn til innhald, tekststruktur og språk. Det er balansen mellom dei enkelte delane, og ikkje enkeltdelar som skal vere avgjerende for vurderinga av svara. For å få eit førsteinntrykk av innhald, tekststruktur og språk bør sensor først vurdere eleven sin totale tekstproduksjon som heilskap før han blir vurdert som delar. Tekstforståing kan komme til uttrykk som direkte svar på oppgåver knytte til tekstutvalet, og/eller gjennom at eleven bruker denne forståinga i utforminga av sine eigne tekstar både når det gjeld innhald og tekststruktur. Det vil alltid vere diskusjon om kva som er alvorlege språkfeil i engelsk. Språket er i endring og har mange variantar. Sensor må vurdere om språket er med på å formidle innhaldet, eller om det kjem i vegen for det eleven ønskjer å gi uttrykk for. Sensor skal honorere elevar som prøver å strekkje seg fagleg gjennom bruken av språket. 4.5 Førehandssensur Formålet med ein førehandssensur er å støtte opp om den sentrale sensuren og sikre ein rettferdig sensur. Førehandssensuren i engelsk blir gjord av oppmenn som er erfarne sensorar frå hele landet. Dersom det viser seg at enkelte oppgåver blir oppfatta som vanskelege å vurdere, vil førehåndssensuren gi informasjon om dette. Førehandssensuren skal vere 3. og 4. juni, og resultatet blir publiset 4. juni kl på Utdanningsdirektoratets nettsider: Føringane i førehandssensuren er retningsgivande for sensor. 5. Karakterar Forskrift til opplæringslova 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivingar for grunnopplæringa: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 5 av 9

6 e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjenneteikna på måloppnåing i eksamensrettleiinga beskriv nærmare kva til dømes god kompetanse i faget vil seie til skriftleg eksamen. Berre heile karakterar skal brukast til eksamen. 6. Kjenneteikn på måloppnåing Vurderingsmatrisen på side 8 har beskrivingar av kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt eksamen i engelsk etter 10. trinn. Beskrivingane skal medverke til ei felles forståing av krava til eksamen og til ei meir rettferdig vurdering. Vurderingsmatrisen beskriv kjenneteikn på måloppnåing innanfor tre nivå i høve til kompetansemåla. Dei beskriv nærmare kva til dømes «nokså god til god kompetanse» i faget vil seie for ein bestemt tekst på dette nivået. Oversikta over kjenneteikn i vurderingsmatrisen må ikkje oppfattast som uttømmande, og sensor må bruke rettleiingsmateriell og profesjonelt skjønn for å vurdere kompetansen slik han kjem fram i kvart enkelt svar. Til skriftleg eksamen kan eleven prøvast i kompetansemål til og med 10. trinn frå læreplanen i engelsk. Sensor skal bruke vurderingsmatrisen med kjenneteikn på måloppnåing i vurderinga av eksamen i engelsk etter 10. trinn, og sensor skal sjå etter kva kompetanse eleven viser, jf. beskrivingar av kompetanse i matrisen. Eleven skal til eksamen vise sluttkompetanse etter 10. trinn. Alt eleven leverer, skal vurderast som ein del av kompetansen til eleven. Kjenneteikna er til hjelp for sensor i å definere kvaliteten på svaret til eleven. Ved å bruke kjenneteikn på måloppnåing kan sensor danne seg eit bilete av kompetansen eleven viser. Kjenneteikn på måloppnåing for låg kompetanse (2) Eleven gir eit enkelt svar på bestillinga i oppgåva. Det inneber at oppgåvesvaret formidlar eit enkelt innhald, og at tekststrukturen er enkel både på avsnitts- og tekstnivå. Sensor kan hente ut eit innhald som er knytt til oppgåva. Språket er enkelt og kan vere prega av eleven sitt morsmål. Det kan føre til at språket kjem i vegen for det eleven ønskjer å formidle. Eit svar på dette nivået er prega av eit enkelt vokabular og rettskrivningsfeil. Karakteren 1 skal brukast i dei tilfella der oppgåvesvaret som heilskap viser svært låg kompetanse i faget. Kjenneteikn på måloppnåing for nokså god (3) - god kompetanse (4) Eit viktig kriterium for å avgjere om eit svar ligg på dette nivået, er knytt til i kva grad oppgåvesvaret kommuniserer. På dette nivået må sensor forvente at eleven kan skrive svar med ein viss grad av grunnstruktur og bruk av avsnitt som til en viss grad er tilpassa kommunikasjons- Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 6 av 9

7 situasjonen. Oppgåvesvara formidlar ein bodskap med alt frå eit relativt enkelt innhald til eit innhald som er meir utfyllande. Ordforrådet er stort nok til å skrive tekstar om kjende tema, og eleven kan bruke ortografi og teiknsetjing med ein viss presisjon. Ordval og syntaks vil variere. Oppgåvesvaret kan innehalde ein del feil som forstyrrar kommunikasjonen. Elevar på dette nivået bruker kjelder på ein ansvarleg måte. Det vil seie at elevane bruker kjelder i nokon grad til å underbyggje og eksemplifisere innhaldet i eigen tekst. Når eleven bruker kjelder, er det rimeleg klart for lesaren kva som er kjelde, og kva som er teksten til eleven. Kjenneteikn på måloppnåing for mykje god (5) framifrå kompetanse (6) Eit svar på dette nivået har eit relevant innhald som er presentert på ein tydeleg måte. Teksten har ein formålstenleg struktur og ei inndeling i avsnitt som er tilpassa kommunikasjonssituasjonen. Oppgåvesvaret har ei logisk oppbygging som gjer at svaret har god flyt. Feil som ikkje bryt ned kommunikasjonen, skal ikkje åleine hindre teksten i å bli vurdert på dette nivået. Sensor bør vere open for elevar som vel utradisjonelle måtar å løyse oppgåver på. Somme elevar bruker verkemiddel i tekstproduksjonen som er avanserte, og som òg kan verke ukjende i høve til det sensor forventar. Elevar som har nådd eit høgt kompetansenivå, bør få utteljing for å løyse oppgåvene på ein sjølvstendig måte. Elevar på dette nivået bruker kjelder på ein kritisk og forsvarleg måte. Det vil seie at elevane bruker kjelder til å eksemplifisere eller utdjupe dei ulike delane av teksten, og at kjeldene flyt godt saman med det eleven ønskjer å formidle. Kjeldene er ein integrert del av eleven sin tekst slik at det er klart for sensor kva som er eigenprodusert, og kva som er kjelder. Sjå vurderingsmatrisen på neste side. Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 7 av 9

8 Kultur, samfunn og litteratur Kjenneteikn på måloppnåing engelsk ENG0012 ved sentralt gitt skriftleg eksamen 2013 Karakter 1 2 Eleven kan: Innhald Lågare kompetanse enn nivå 2 svare på oppgåva på ein enkel måte skrive ein tekst der det kan hentast ut eit enkelt og delvis relevant innhald skrive om eit emne med enkel refleksjon 3-4 Eleven kan: svare på oppgåva, men ikkje nødvendigvis med eit fullstendig relevant innhald formidle ein bodskap skrive om eit emne med eit relativt enkelt innhald og med ein viss grad av sjølvstende 5-6 Eleven kan: besvare oppgåva på ein relevant måte presentere ein bodskap på ein sjølvstendig og tydeleg måte gjere rede for eit emne på ein utfyllande måte S k r i f t l e g k o m m u n i k a s j o n Tekststruktur Språk Lågare kompetanse enn nivå 2 Lågare kompetanse enn nivå 2 bruke innhald frå kjelder på ein enkel måte skrive ein enkel tekst med ein enkel struktur som kan relaterast til oppgåvebestillinga skrive ein enkel tekst som er lesbar skrive ein enkel tekst som har setningsstrukturar bruke eit svært enkelt ordforråd uttrykkje ei meining, sjølv om språket kan innehalde mange feil bruke enkel ortografi og teiknsetjing bruke enkel ortografi og teiknsetjing bruke innhald frå kjelder på en ansvarleg måte en viss grad av grunnstruktur og bruk av avsnitt som til ein viss grad er tilpassa kommunikasjonssituasjonen skrive ein samanhengjande tekst enkel tekstbinding bruke eit ordforråd som er stort nok til å skrive ein tekst om eit kjent tema i nokon grad bruke språkets grunnleggjande formverk i nokon grad variere setningsbygnaden bruke ortografi og teiknsetjing med noko presisjon bruke innhald frå ulike kjelder på ein kritisk og ansvarleg måte ein passande struktur og ein føremålstenleg bruk av avsnitt som er tilpassa kommunikasjonssituasjonen logisk oppbygging og god flyt en rimelig variert bruk av tekstbinding bruke eit ordforråd som er stort nok til å uttrykkje det meste om eit gitt tema bruke språkets grunnleggjande formverk med ein del presisjon variere setningsbygnaden bruke ortografi og teiknsetjing med ein del presisjon Karakteren 1 uttrykkjer at eleven viser lågare måloppnåing enn det som det er gjort greie for ovanfor. Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i ENG0012 for elevar og vaksne 2013 Side 8 av 9

9 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer