Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne"

Transkript

1 Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 2016 NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne Nynorsk

2 Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen i norsk, 10. trinn Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen og korleis denne skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elevar, vaksne deltakarar, vaksne privatistar, lærarar og føresette i god tid før eksamen. Sensorane må bruke rettleiinga som ei felles referanseramme i arbeidet sitt. Under vil «elevar» bli brukt om både elevar, vaksne deltakarar og vaksne privatistar. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Førebuingsdel: Eksamen: 1 dag 2 dagar, à 5 timar På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. Førebuingsdagen er obligatorisk skuledag. I førebuingstida kan elevane samarbeide, hente informasjon og få rettleiing. Så langt det er mogleg, bør sentralt gitt eksamen vere IKT-basert. Oppgåvene blir trykte og sende til skulen i tillegg til at dei også blir tilgjengelege i PAS på eksamensdagen. 1.1 Nærmare beskriving av eksamen i norsk 10. trinn Eksamen i norsk er på to dagar. Førebuingsdagen og førebuingsmateriellet gjeld for begge eksamensdagane. Førebuingsmateriellet til eksamen blir berre publisert på nett, men det er mogleg å skrive ut filene. Elevane skal ha tilgang til førebuingsmateriellet på eksamensdagane. Eleven skriv éin dag på hovudmål, eksamenskode NOR0214, og éin dag på sidemål, eksamenskode NOR0215, og får to karakterar. Elevar som er fritekne for vurdering med karakter i sidemål, eksamenskode NOR1415, skriv på hovudmålet sitt begge dagane og får éin samla karakter. Førebuing: måndag 23. mai, frå kl Eksamen, 2 dagar: tysdag 24. mai hovudmål onsdag 25. mai sidemål (hovudmål for NOR1415-elevar) Førebuing i norsk Førebuingsmateriellet er nettbasert. Elevane får tilgang til materiellet ved hjelp av brukarnamn og passord kl på førebuingsdagen. I førebuingsmateriellet blir tema for eksamen kunngjort. Materiellet er universelt utforma, og tekstane er tilgjengelege med syntetisk tale. For at elevane skal kunne dra nytte av bilete og lyd i førebuingstida, bør skulen leggje til rette for at dei kan arbeide med materiellet digitalt. Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 2 av 12

3 Førebuingsmateriellet er knytt opp mot tema for eksamen på ulike måtar. Det er sett saman av ulike typar tekstar som har ulik lengd og vanskegrad. Tekstane kan vere omsette eller omarbeidde. Elevane møter tekster på begge målformer, og også tekstar på nabospråka. Tekstmateriellet skal vere til inspirasjon og til bruk som kjelder på eksamensdagane. Materiellet har eit avgrensa omfang for å gi elevane tid til å arbeide med det, tid til å knyte temaet til innhaldet i opplæringa og tid til sjølve å kunne finne fram til andre relevante tekstar. Til eksamen er heile læreplanen til og med 10. trinn aktuell. Det inneber at elevane kan prøvast i fleire og relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av førebuingsmateriellet. Førebuingsdelen er ein del av eleven sin eksamen og skal bidra til å førebu eleven på eksamen. Eleven har rett på rettleiing, men lærar skal ikkje undervise i førebuingstida. Eksamensoppgåvene i norsk Eksamensoppgåvene er baserte på kompetansemåla i læreplanen for faget. Når sensorane set karakteren, vurderer dei kompetansen som er vist i faget ut frå oppgåvene som er gitt. Eksamen har to delar, del A og del B. Del A har éin eller to obligatoriske oppgåver med utgangspunkt i tekstvedlegg som ikkje finst i førebuingsmateriellet. Den vedlagde teksten er innanfor temaet for eksamen. Del B har oppgåver til val, og eleven skal velje éi av oppgåvene. Oppgåvene i B- delen er knytte opp mot tekstane i førebuingsmateriellet og opnar i tillegg for å bruke anna relevant materiell som elevane har arbeidd med i opplæringa, for å gi elevane høve til å vise kompetanse. Både A- og B-oppgåver knyter saman lese- og skrivekompetansen til eleven, og oppgåvene gjer det mogleg å prøve fagkompetansen innanfor fleire hovudområde i læreplanen. Det er ikkje eit overordna krav til kortare eller lengre svar i del A eller i del B. Elevane må disponere tida slik at han eller ho rekke å svare på alle oppgåvene innanfor ramma på 5 timar. Oppgåvene kan ha ein igangsetjar i normal skrift. Denne igangsetjaren er ikkje styrande for vurderinga. Det er oppgåveinstruksjonen i utheva skrift som er styrande for korleis sensorane skal vurdere eksamenssvaret. Derfor er det viktig at eleven svarer på alle delane av oppgåveinstruksjonane. Oppgåveinstruksjonen er meint å hjelpe eleven til å velje type tekst og utforme innhaldet i oppgåvesvaret. Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 3 av 12

4 Praktisk informasjon om formatet på eksamenssvara Topptekst: Botntekst: Font og skriftstørrelse: Linjeavstand: Oppgåvenummer: fagkode og elevnummer sidetal og totalt tal på sider Arial, Times New Roman eller Calibri er lett leselege i brødtekstar. Standard skriftstørrelse er 12. 1,5 er standard linjeavstand. skrivast inn i eksamenssvaret, f.eks. A1 og B4 2 Hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Skulane kan velje å la elevane nytte nettbaserte førebuingsdelar, læringsressursar, oppslagsverk eller ordbøker òg under eksamen. Dette gjeld berre dersom skulane er i stand til å isolere dei aktuelle IP-adressene. Ved bruk av nettbaserte hjelpemiddel er det viktig å kontrollere at elevane ikkje kan kommunisere med andre under eksamen, (dvs. bruke samskrivingsverktøy, delta i nettprat eller utveksle informasjon på annan måte). Gjennom opplæringa skal elevane ha fått rettleiing i å vurdere kva for hjelpemiddel dei kan ha nytte av i arbeidet med å løyse ulike typar oppgåver. Det er eleven sjølv, gjerne i samråd med læraren, som finn fram til kva for hjelpemiddel som er formålstenlege. Les meir om reglane for hjelpemiddelbruk og ansvaret til skulen på 3 Bruk av kjelder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kjelder i eksamenssvaret, må desse førast opp på ein etterretteleg måte. Eleven skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på alle kjelder som er brukte. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal han/ho føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Dersom sensor mistenkjer at eit eksamenssvar inneheld kopiert materiell utan kjeldetilvising, kan svaret sendast til plagiatkontroll. 3.1 Kjelder i norsk Arbeidet med kjelder er forankra i læreplanane. Ei kjelde er i denne samanhengen publiserte tekstar. I norsk skal eleven kunne: bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving (etter 4. årstrinn) Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 4 av 12

5 velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale infomasjonskanaler (etter 7. årstrinn) integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig (etter 10. årstrinn) Det er ikkje krav til bruk av kjelder dersom ikkje oppgåva ber om det. I mange samanhengar er det likevel både nødvendig, oppklarande og relevant å vise til kva andre har skrive, og å bruke dette i eigen tekst. Når eleven vel å bruke kjelder, må innhaldet vere relevant og brukast slik at eleven viser kompetanse i å bruke kjelder i eksamenssvaret. Dersom eleven siterer frå, viser til eller bruker konkret informasjon frå førebuingsmateriellet, lærebøker eller andre tekstar, skal ho/han føre opp desse kjeldene. Eleven kan føre opp kjelder på ulike måtar, undervegs i teksten og/eller etter sin eigen tekst. Det overordna kravet er at lesaren skal kunne finne fram til kjelda. Kjelder ein kort viser til undervegs i teksten, må ein derfor føre opp med fullstendig kjeldetilvising i ei kjeldeliste. Eksempel på kjeldetilvising undervegs i teksten: «jekke seg ned» (Vanneboe 2006, s. 105) Vanneboe sier i sin bok at (Vanneboe 2006) Eksempel på bokkjelde i kjeldeliste: Vanneboe, Kjell Ivar (2006): Katta i sekken og andre uttrykk, Oslo: Cappelen Eksempel på Internett-kjelde i kjeldeliste: lasta ned Sensor i norsk skal vurdere både korleis eventuelle kjelder er brukte og korleis dei er førte opp. Eksamenssvar som i sin heilskap viser seg å vere kopi av tidlegare publisert materiell, vil bli vurdert til lågaste karakter. 4 Vurdering av eksamenssvar Læreplanane og forskrift til opplæringslova er grunnlagsdokument for vurderingsarbeidet. Til eksamen er heile læreplanen for faget aktuell. Forskrift til opplæringslova 3-25 og 4-18 slår fast følgjande: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne samanhengen definert som evna til å møte ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller ei kompleks oppgåve. 1 Eksamensoppgåvene blir utforma slik at dei prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring. Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 5 av 12

6 kompetansen eleven viser i eksamenssvaret, er kompetansemåla i læreplanen for fag 2, men ikkje alle kompetansemåla blir prøvde i eitt og same eksamenssett. Dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte i kompetansemåla i læreplanane for fag. Grunnleggjande ferdigheiter vil derfor prøvast indirekte til sentralt gitt eksamen. Sensor skal vurdere elevens kompetanse slik han kjem fram på eksamen, jf. forskrift til opplæringslova 3-25 og blir vurdert av to eksterne sensorar. Dersom desse to er ueinige, avgjer ein oppmann karakteren, jf og 4.21 i forskrift til opplæringslova. 4.1 Karakterar Forskrift til opplæringslova 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivingar for grunnopplæringa: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjenneteikn på måloppnåing i eksamensrettleiinga beskriv eleven sin kompetanse på tre nivå. Beskrivingane skal bidra både til ei felles forståing av krava til vurdering og til ei rettferdig vurdering. 4.2 Vurdering av eksamenssvar i norsk Til eksamen er heile læreplanen til og med 10. trinn aktuell. Faget har tre hovudområde: Munnleg kommunikasjon, Skriftleg kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur. Desse tre hovudområda er utgangspunkt for val av tema og oppgåver til eksamen. Hovudområdet Språk, litteratur og kultur er felles for dei to andre hovudområda som inkluderer både reseptive og produktive ferdigheiter: å lytte og tale samt å lese og skrive. Sjanger som verktøy for kategorisering av tekst er tona ned i den reviderte læreplanen. Ein annan måte å klassifisere ulike typar tekstar på, er basert på funksjonen teksten har. Tekstar kan mellom anna vere forteljande, beskrivande, kreative, reflekterande, argumenterande, informative eller ei blanding av ulike funksjonar. Det er desse beskrivingane vi finn i læreplanen. 2 Forskrift til opplæringslova 3-3 og 4-3. Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 6 av 12

7 Oppgåveformuleringar til eksamen Til eksamen får elevane ulike oppgåver som ber om skriving av ulike typar tekstar. Oppgåvene gir elevane høve til å vise lesekompetanse, fagkompetanse og skrivekompetanse. Eksamensoppgåvene ber ikkje om andre typar tekstar enn dei som er nemnde i læreplanen. Oppgåvebestillingane vil konkretisere kva som blir kravd i oppgåvesvaret. Dette kan vere at eleven skal bruke ulike skrivehandlingar som for eksempel å fortelje om noko, beskrive noko, informere om noko, gi eksempel på noko, overbevise om noko, eller at teksten skal vere kreativ. Kreative tekstar kan vere både skjønnlitterære og sakprega, og eleven kan vise kreativitet på fleire og ulike måtar. Andre måtar å gi bestillingar i oppgåvene på kan vere ved å bruke verb frå læreplanen eller ved å setje krav til innhald, oppbygging og/eller språk. Oppgåvene kan òg definere mottakar, formål og/eller medium. Vurdering av kompetanse Det er bestillingane i oppgåvene som er styrande for korleis sensor skal vurdere eleven sitt eksamenssvar. Det er viktig at eleven svarer på både del A og del B, og på alle delar av oppgåvene. Sensor skal ikkje vekte oppgåver eller delferdigheiter og skal vere open for at eleven viser kompetanse på andre område enn forventa. Sensor skal vurdere elevens kompetanse slik han kjem fram i eksamenssvaret, jf. forskrift til opplæringslova 3-25 og Hovudmål/sidemål, bokmål/nynorsk Kompetansemåla i læreplanen er felles for hovudmål og sidemål i sluttvurderinga etter 10. trinn. Det er derfor ingen fagleg nivåforskjell mellom eksamen i hovudmål og sidemål, eller i vurderinga av desse. For eksamen 2016 gjeld rettskrivingsnormalen for nynorsk av Når det gjelder underpunktet om formelle ferdigheiter, kan sensorane forvente at elevene meistrar hovudmålet sitt noko betre enn sidemålet. Når ein elev har skrive eksamen i sidemål på hovudmålet sitt, skal eksamenssvaret vurderast til lågaste karakter. Bruk av tidlegare gitte eksamensoppgåver og eksamenssvar Utdanningsdirektoratet har publisert materiell til bruk i førebuinga til eksamen og som grunnlag for diskusjonar om vurdering av eksamensvar. Dette finn du på under: Vurdering Eksamen grunnskole Før eksamen. Her finn du eksempeloppgåvene frå hausten 2013 og eksamensoppgåver frå tre år tilbake. På same staden finn du autentiske elevsvar med grunngjeving for karakterar frå eksamen 2014: Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren. 4.3 Førehandssensur Formålet med ein førehandssensur er å støtte opp om den sentrale sensuren og sikre ein rettferdig sensur. Førehandssensuren i norsk blir utført av oppmenn; erfarne sensorar frå heile landet. Dersom det viser seg at enkelte oppgåver har vore vanskelege å vurdere, vil Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 7 av 12

8 førehandssensuren gi informasjon om dette. Førehandssensuren i norsk finn stad onsdag 1. og torsdag 2. juni Resultatet av førehandssensuren blir publisert 2. juni kl på Utdanningsdirektoratets nettsider: Føringane i førehandssensuren er retningsgivande for sensor. 5 Kjenneteikn på måloppnåing Kjenneteikn på måloppnåing skal vere til hjelp for sensor i å definere kvaliteten på eit eksamenssvar. Ved å nytte kjenneteikn på måloppnåing kan sensor danne seg eit bilete av den kompetansen som blir vist til eksamen. Oppgåvene skal ikkje vektast. Karakteren skal setjast ut frå elevens kompetanse, slik han kjem fram i eksamenssvaret. Kjenneteikn på måloppnåing, s i denne eksamensrettleiinga, gjeld for sentralt gitt skriftleg eksamen i norsk hovudmål og i norsk sidemål etter 10. trinn. Matrisa omtalar ikkje kompetanse for kvar enkelt oppgåve eller oppgåvesvar, men beskriv samla kompetanse for eksamenssvaret. Beskrivingane skal bidra til ei felles forståing av krava til vurdering av eksamen og til ei rettferdig vurdering. Kjenneteikn på måloppnåing til eksamen er beskrivne innanfor tre nivå i forhold til kompetansemåla. Karakteren 1 éin -- er ikkje omtala. Lengd er ikkje definert som ein isolert kompetanse. Oversikta over kjenneteikn i vurderingsmatrisa må ikkje oppfattast som uttømmande, og sensor må nytte rettleiingsmateriell og profesjonelt skjønn for å vurdere kompetansen slik han kjem fram i kvart enkelt eksamenssvar. Sensor skal nytte den vedlagde matrisa med kjenneteikn på måloppnåing i vurderinga av eksamen i norsk etter 10. trinn. Sensor skal ha ei positiv vurderarhaldning og sjå etter kva for kompetanse eleven viser, jf. beskrivingar av kompetanse i matrisa. Eleven skal til eksamen vise kompetanse etter 10. trinn, og alt eleven leverer som ein del av eksamenssvaret sitt, skal vurderast som ein del av sluttkompetansen. Karakteren 1 skal brukast i dei tilfella der eksamenssvaret som heilskap viser svært låg kompetanse i faget, eller der eksamenssvaret som heilskap fell heilt utanfor oppgåvene som er gitte. Vurderingsskjema Vurderingsskjemaet er til bruk for sensorane i vurderingsarbeidet. Skjemaet er publisert som ei word-fil på same nettadresse som eksamensrettleiinga slik at sensorar som ønskjer det, kan bruke skjemaet digitalt. Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 8 av 12

9 Kjenneteikn på måloppnåing for sentralt gitt skriftleg eksamen 2015, norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Hovudområde Beskrivingar i forskrifta av karakterane Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Førsteinntrykk kommuniserer til ein viss grad som svar på oppgåvene kommuniserer som svar på oppgåvene kommuniserer tydeleg og presist som svar på oppgåvene Skriftleg kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur Innhald og ev. bruk av kjelder Oppbygging har innhald som til ein viss grad er svar på oppgåvene viser noko forståing av innhaldet i tekstvedlegg, og bruk av kjelder når oppgåva ber om det viser noko fagleg kunnskap har innhald med ei viss utdjuping og utvikling har ein viss tematisk samanheng og formål har til ein viss grad struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå inneheld skrivehandlingar som til ein viss grad er tilpassa teksttype og formålet med tekstane har innhald som er relevante svar på oppgåvene viser ganske god forståing av hovudinnhald og detaljar i tekstvedlegg, og bruk av relevante kjelder viser bruk av fagleg kunnskap har eit innhald med utdjuping og utvikling har tematisk samanheng og etter måten eit klart formål har stor sett ein formålstenleg struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå inneheld skrivehandlingar som stort sett er tilpassa teksttype og formålet med tekstane har innhald som er relevante og sjølvstendige svar på oppgåvene viser nyansert forståing av hovudinnhald og detaljar i tekstvedlegg, og sjølvstendig bruk av relevante kjelder belyser tema ved hjelp av fagleg kunnskap har eit innhald med perspektiv, utdjuping og tydeleg utvikling har tydeleg tematisk samanheng og eit klart formål har ein klar og formålstenleg struktur både på avsnittsnivå og tekstnivå inneheld skrivehandlingar som er mykje godt tilpassa teksttype og formålet med tekstane Eksamensrettleiiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 9 av 12

10 Kjenneteikn på måloppnåing for sentralt gitt skriftleg eksamen 2015, norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Skriftleg kommunikasjon Språk og stil har forståeleg språkføring stort sett tilpassa innhald, formål, mottakar og medium har innslag av fagspråk og språklege verkemiddel viser eit enkelt eller lite variert ordforråd har forståeleg setningsbygning og enkel tekstbinding har språkføring som stort sett er tilpassa innhald, formål, mottakar og medium viser ganske god bruk av fagspråk og ulike språklege verkemiddel viser stort sett eit relevant og variert ordforråd har variert og stort sett korrekt setningsbygning og tekstbinding har gjennomført og god språkføring tilpassa innhald, formål, mottakar og medium viser mykje god bruk av fagspråk og språklege verkemiddel viser eit relevant, presist og variert ordforråd viser at eleven meistrar variert setningsbygning og ulike former for tekstbinding og Språk, litteratur og kultur Formelle ferdigheiter har korrekt ortografi i høgfrekvente ord og teiknsetjing som er nødvendig for kommunikasjonen viser korrekt bruk av dei mest sentrale reglane i formverket viser til einskilde kjelder som er brukte, anten integrert i svaret eller i ei kjeldeliste har stort sett korrekt ortografi og teiknsetjing viser stort sett korrekt bruk av reglane i formverket viser at eleven stort sett kan integrere, referere, sitere og oppgi kjelder som er brukte, på ein etterprøvbar måte har korrekt ortografi og variert og funksjonell teiknsetjing viser med få unntak korrekt bruk av reglane i formverket viser at eleven kan integrere, referere og sitere kjelder som er brukte, på ein etterprøvbar måte Karakteren 1 uttrykkjer at eksamenssvaret viser svært låg måloppnåing, ei lågare måloppnåing enn det som er beskrive ovanfor. Samla vurdering Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Eksamensrettleiiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 10 av 12

11 Vurderingsskjema til sentralt gitt skriftleg eksamen 2016, norsk etter 10. trinn Kandidatnummer Oppgåvenummer og overskrift, del A og del B Kriteria Førsteinntrykk kommunikasjon med mottakar ut frå oppgåvene Beskrivingar av eleven sin kompetanse (sjå matrisa) Innhald og ev. bruk av kjelder svar på oppgåvene tekstforståing fagleg kunnskap innhald ev. kjeldebruk Oppbygging tematisk samanheng struktur relevante skrivemåtar for teksttypen klart formål Språk og stil språkføring i samsvar med innhald, formål, mottakar og medium fagspråk verkemiddel ordforråd setningsbygning tekstbinding Formelle ferdigheiter ortografi teiknsetjing formverk oppgir kjelder dersom kjelder er brukte Oppsummering med forslag til karakter «Svært låg» kompetanse (1) «Låg» kompetanse (2) «Nokså god» (3) «god» kompetanse (4) «Mykje god» (5) «framifrå» kompetanse (6) Eksamensrettleiing 2016: norsk hovudmål og norsk sidemål etter 10. trinn Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne

Eksamensrettleiing. NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn elevar og vaksne Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering

Detaljer

Eksamensrettleiing. om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk

Eksamensrettleiing. om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2012

Vurderingsrettleiing 2012 Vurderingsrettleiing 2012 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i norsk, grunnskolen 2012 Denne

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk etter 10. trinn Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2014 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 SPR3008 Internasjonal engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SPR3008 Internasjonal engelsk Eksamensveiledning for vurdering av sentralt

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk som andrespråk Elevar og privatistar Nynorsk

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt skriftleg

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt skriftleg

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2012

Vurderingsrettleiing 2012 Vurderingsrettleiing 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2012 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2008

Vurderingsrettleiing 2008 Vurderingsrettleiing 2008 NOR0017 Norsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Nynorsk Denne rettleiinga inneheld ein felles del (Del 1) med informasjon om

Detaljer

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar.

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.01.2017

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2014

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2014 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2014 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014

Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014 Norskeksamen i grunnskolen Bergen 10. mars 2014 Reviderte læreplaner Udir.no (oransje fane) Læreplaner: http://www.udir.no/ Norsk: http://www.udir.no/kl06/nor1-05/, med veiledninger og veiledende kjennetegn

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Sensorskolering norsk 2014 Grimstad og Tønsberg 2. og 3. juni

Sensorskolering norsk 2014 Grimstad og Tønsberg 2. og 3. juni Sensorskolering norsk 2014 Grimstad og Tønsberg 2. og 3. juni Eksamensproduksjon 2014 Nemnda: Ingrid Bøe, Lesja Mette Haustreis, Mosjøen Øystein Myksvoll Lande, Hvaler Jan Mikael Sørensen, Tønsberg Magnus

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415

Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 2014 EIN SMAK AV NOREG NOR0214 NOR0215 NOR1415 NOR0214 NOR0215 NOR1415 2014 EIN SMAK AV NOREG Velkommen til eksamenskurs i norsk skriftlig 11. november 2014 Margrethe Moe Sandven 11. november 2014 Innlegg på eksamenskurs Bergen kommune, Fagavdeling

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 Fremmedspråk Elever og privatister Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2016 SAM3020 Politikk og menneskerettar/ Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

Eksamensrettleiing. NOR0214 Norsk hovudmål og NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn. om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing. NOR0214 Norsk hovudmål og NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn. om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing om vurdering av eksamenssvar 2017 NOR0214 Norsk hovudmål og NOR0215 Norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk Eksamensveiledning til sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 3 Eksamen 2014 En dag forberedelse en del av elevens eksamen Mindre materiell, innlest/talesyntese Veiledning

Detaljer

Eksamensrettleiing. - om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk

Eksamensrettleiing. - om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar

Detaljer

Eksamensrettleiing. - om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk

Eksamensrettleiing. - om vurdering av eksamenssvar. Nynorsk Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 Fremmedspråk Elever og privatister Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 16.11.2017 SAM3035 Økonomi og ledelse / Økonomi og leiing Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 SAM3023 Historie og filosofi 2 For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SAM3002 Historie og filosofi 2 Eksamensveiledning til sentralt gitt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Sensorskulering Loen, april 2016 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1

Sensorskulering Loen, april 2016 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Sensorskulering Loen, 27. 28. april 2016 v/ Øystein Jetne, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Disposisjon Nettstaden til Utdanningsdirektoratet, www.udir.no Karakterstatistikk frå våren 2015 Rammer for

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 NOR0214/NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk, grunnskolen 2012 Denne

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Elevar og privatistar / Elever og privatister Foto: Skjalg Ekeland / Rune Johansen Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 17.11.2016 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2016 Åndalsnes 30.06.16 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 24. november 2016 DRA 2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 25. november 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Førebuingstida varer éin dag.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.11.2017 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 29.11.2017 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Meme: Tracy Marsh Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02. juni 2016 DRA 2007 Teater i perspektiv 2 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 03. juni 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212-NOR1232 Norsk sidemål NOR1218-NOR1231 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 26.05.2017 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 NOR1211-NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212-NOR1232 Norsk sidemål NOR1218-NOR1231 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk Sentralt gitt

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 16.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle

Detaljer

Eksamenskurs i Bergen Skriftlig eksamen i norsk Innledning

Eksamenskurs i Bergen Skriftlig eksamen i norsk Innledning Eksamenskurs i Bergen 09.11.16 Skriftlig eksamen i norsk Innledning Eksamensordningen i norsk i grunnskolen 2014 Forberedelsesda g A1 A2 Hovedmålsdag B1 B3 B2 B4 A1 A2 Sidemålsdag B1 B3 B2 B4 Evaluering

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3016 Sosialkunnskap Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Fremmedspråk nivå I og II Nynorsk/Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 21.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer