Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar"

Transkript

1 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk

2 Eksamensrettleiing for engelsk etter 10. trinn Eksamensrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2015 i ENG0012 for elevar på 10. trinn og deltakarar og privatistar i vaksenopplæringa Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elevar, vaksne deltakarar, privatistar, lærarar og føresette i god tid før eksamen. Sensorane må bruke rettleiinga som ei felles referanseramme i arbeidet sitt. Under vil «elevar» bli brukt om både elevar, vaksne deltakarar og privatistar. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen i engelsk etter 10. trinn Førebuingsdel: 1 dag: måndag 18. mai 2015, frå kl Eksamen: 5 timar: tysdag 19. mai 2015, frå kl På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne inkludert bruk av Internett. Førebuingsdagen er obligatorisk skoledag. I førebuingstida kan eleven samarbeide, hente informasjon og få rettleiing. Førebuingsmateriellet til eksamen blir berre publisert på nett. For å kunne dra nytte av bilete og lyd bør skolane leggje til rette for at elevane kan arbeide med materiellet digitalt. Førebuingsmateriellet kan òg skrivast ut. Sentralt gitt skriftleg eksamen varer i 5 timar. Så langt det er mogleg, bør sentralt gitt eksamen vere IKT-basert. Oppgåvene blir trykte og sende til skolen i tillegg til at dei blir tilgjengelege i PAS på eksamensdagen. 1.1 Nærmare beskriving av eksamen Praktisk informasjon Topptekst: fagkode, kandidatnummer og namn på skole Botntekst: sidetal og totalt sidetal Font og skriftstorleik: Arial, Times New Roman eller Calibri i brødtekster, str. 12 Linjeavstand: 1,5 Oppgåvenummer: skal skrivast inn i svaret, f.eks. 2b Førebuing Til eksamen er heile læreplanen til og med 10. trinn aktuell. Det inneber at elevane til eksamen kan prøvast i fleire og relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av førebuingsmateriellet. Førebuinga skal bidra til å førebu elevane til Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 2 av 12

3 eksamen, men ikkje vere så konkret at ho avslører eksamensoppgåvene. Læraren skal rettleie, men ikkje undervise i førebuingstida. Elevane får tilgang til førebuingsmateriellet ved hjelp av brukarnamn og passord kl på førebuingsdagen. I førebuingsmateriellet blir tema for årets eksamen kunngjort. I 2015 vil førebuingsmateriellet vere om lag 10 sider, for både å gi elevane tid til å arbeide grundig med materiellet og tid til å knyte temaet for eksamen til innhaldet i opplæringa. Førebuingsmateriellet er knytt opp mot tema på ulike måtar og består av ulike typar tekstar med ulik lengd og vanskegrad. Materiellet har universell utforming, og tekstane er òg tilgjengelege med syntetisk tale. Tekstane skal vere til inspirasjon og til bruk som kjelder på eksamensdagen. Eksamensoppgåvene Eksamensoppgåvene er baserte på kompetansemåla i læreplanen for faget. Dei prøver den samla kompetansen til elevane ut frå hovudområda Språklæring, Skriftlig kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur. Det er to deloppgåver der eleven blir beden om å skrive og utforme to korte og ein lengre tekst. Svara skal vere på engelsk. Eleven må disponere tida slik at det blir svart på alle oppgåvene innanfor ramma på 5 timar. Eitt av kortsvara i del 1 (part 1, short answers), har ei oppgåve med utgangspunkt i tekstvedlegg som ikkje er i førebuingsmateriellet. Den vedlagde teksten er innanfor temaet for eksamen. I del 2 (part 2, long answer) skal elevane velje å svare på éi av fire langsvarsoppgåver. Dei er knytte opp mot tekstane i førebuingsmateriellet og opnar i tillegg for å bruke anna relevant materiell som elevane arbeidde med i opplæringa, for å gi elevane moglegheit til å vise samla kompetanse. Kvar oppgåve har ein innleiande tekst med spesifikk oppgåveinstruksjon. Oppgåveinstruksjonen skal hjelpe eleven til å velje type tekst og utforme innhaldet i oppgåvesvaret. Oppgåveinstruksjonen beskriv samtidig kva sensor skal leggje vekt på i si vurdering. Det er ikkje slik at delinstruksjon tel like mykje. Oppgåveinstruksjonen er styrande for korleis sensor skal vurdere svaret. Derfor er det viktig at eleven svarer på alle delane av oppgåveinstruksjonane. Sensor skal vurdere alle delane, men oppgåvene skal ikkje vektast. Når karakteren blir sett, skal sensor vurdere den samla kompetansen som er vist i faget ut frå oppgåvene som er gitt. Ulike typar tekst og utforming av tekstar I den reviderte læreplanen i engelsk finn ein ikkje lenger omrepet sjanger. I staden bruker ein det vidare omgrepet «type tekst». Hovudområdet Skriftlig kommunikasjon dreier seg om å «skrive engelske tekster i ulike kommunikasjonssituasjoner for å stimulere til Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 3 av 12

4 skriveglede og opplevelse, og for å forstå og tilegne seg kunnskap. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt skriftlig språk». Til eksamen er det å velje type tekst ein del av kompetansen elevane viser. Elevane skal ved hjelp av kunnskap om språk og tekst sjølve kunne velje kva type tekst, eller sjanger, som er best eigna, bearbeide han og tilpasse han til formålet med teksten. Sensor skal derfor vere open for elevens val av type tekst ut frå oppgåveinstruksjonen. Hovudområdet Skriftlig kommunikasjon «omfatter også å skape struktur og sammenheng i tekster». Til eksamen er det å utforme tekstar ein del av kompetansen elevane viser i tråd med kompetansemålet «bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon». Digitale formkrav er definerte i læreplanen i teksten om «Digitale ferdigheter». Det inneber «at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap.» Å utforme tekstar i i tråd med digitale formkrav er også ein del av den kompetansen elevane viser til eksamen. 2 Hjelpemiddel På eksamen i engelsk er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og framandspråk er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Gjennom opplæringa i det enkelte faget skal elevane ha blitt rettleidd i å vurdere kva for hjelpemiddel dei vil ha nytte av i arbeidet med å løyse ulike typar oppgåver. Det er eleven sjølv, gjerne i samråd med læraren, som finn fram til kva for hjelpemiddel som er formålstenlege. 3 Bruk av kjelder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kjelder i svaret, må desse førast opp på ein påliteleg måte. Eleven skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på alle kjelder som er brukte. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal han/ho føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Dersom sensor mistenkjer at eit svar inneheld kopiert materiell utan kjeldetilvising, kan svaret sendast til plagiatkontroll. Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 4 av 12

5 3.1 Bruk av kjelder i engelsk Den reviderte læreplanen i engelsk seier at eleven skal kunne «bruke forskjellige kilder som grunnlag for skriving» og «velge ulike digitale resurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte». Sensor skal både vurdere måten kjeldene er brukte på og om kjeldene er påliteleg førte opp i elevsvaret. Svar som heilt viser seg å vere kopi av tidlegare publisert materiell, vil bli vurdert til lågaste karakter. 4 Vurdering av eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Læreplanane og forskrift til opplæringslova er grunndokument for vurderingsarbeidet. Til eksamen er heile læreplanen for faget aktuell. Forskrift til opplæringslova 3-25 og 4-18 slår fast følgjande: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne samanhengen definert som evna til å møte ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller oppgåve 1. Eksamensoppgåvene blir utforma slik at dei prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere den kompetansen eleven viser i eksamenssvaret, er kompetansemåla i læreplanen for fag 2. Dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte i kompetansemåla i læreplanane for fag. Grunnleggjande ferdigheiter vil derfor prøvast indirekte til sentralt gitt eksamen. Sensor skal vurdere samla kompetanse slik han kjem fram på eksamen, jf. forskrift til opplæringslova 3-25 og 4-18 Eksamenssvaret blir vurdert av to eksterne sensorar. Dersom desse to er ueinige, avgjer ein oppmann karakteren, jf og 4.21 i forskrift til opplæringslova. 4.1 Karakterar Forskrift til opplæringslova 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivingar for grunnopplæringa: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring 2 Forskrift til opplæringslova 3-3 og 4-3 Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 5 av 12

6 e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjenneteikn på måloppnåing i eksamensrettleiinga beskriv elevens kompetanse på tre nivå. Beskrivingane skal bidra til ei felles forståing av krava til vurdering og til ei rettferdig vurdering. 4.2 Fagspesifikke underpunkt Vurdering av samla kompetanse Det er instruksen i oppgåvene som er styrande for korleis sensor skal vurdere innhald, struktur og språk i elevsvaret. Derfor er det viktig at eleven svarer på alle oppgåvene og alle delane av oppgåveinstruksjonane. Dersom eleven berre har svart på delar av oppgåveinstruksjonane, må sensor vurdere det som er levert. Eleven blir beden om å skrive to kortare og ein lengre tekst til eksamen, oppgåve 1 a og 1 b, og ein lengre tekst, der dei vel mellom 2a-d til eksamen. Kvar oppgåve prøver ulike kompetansemål i læreplanen. For å få eit førsteinntrykk av svaret bør sensor først lese gjennom den samla tekstproduksjonen til eleven, før kvar del blir vurdert i forhold til innhald, struktur og språk. Til slutt blir det sett ein karakter som viser elevens samla kompetanse. Sensor skal ikkje vekte oppgåvesvara, men vurdere samla kompetanse slik han kjem fram på eksamen når karakteren blir sett, jf. forskrift til opplæringslova 3-25 og Den samla kompetansen vurderast med utgangspunkt i læreplanen, eksamensrettleiinga og vurderingsmatrisa. Innhald, struktur og språk Tekstforståing kan komme til uttrykk både som direkte svar på oppgåver knytte til førebuingsmateriellet, og/eller gjennom at eleven bruker denne forståinga i utforminga av eigne tekstar. I eit godt svar kommuniserer tekstane. Det vil seie at tekstane er tilpassa kommunikasjonssituasjonen dei skal fungere i, i tillegg til å ha eit relevant innhald, klar struktur og eit funksjonelt språk. Det vil alltid vere diskusjon om kva som er eit funksjonelt språk i engelsk. Språket er i endring og har mange variantar. Sensor må vurdere i kva grad språket er med på å formidle innhaldet, eller om det kjem i vegen for det eleven ønskjer å gi uttrykk for. Ordbøker Mange skolar nyttar nettbaserte ordbøker i opplæringa. Frå 2015 tillèt Utdanningsdirektoratet at skolar isolerer IP-adressene til nettbaserte hjelpemiddel kandidaten er vand med å bruke i opplæringa, på eksamen. Ei viktig presisering er at det Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 6 av 12

7 framleis er skolens ansvar å sikre at regelverket for hjelpemiddelbruk til eksamen blir følgd, og at kandiatane ikkje har tilgang til Internett, omsetjingsprogram eller kommunikajon med andre på sjølve eksamen! Bruk av tidlegare gitte eksamensoppgåver og eksamenssvar med grunngiving for karakteren Utdanningsdirektoratet har publisert materiell til bruk i førebuing til eksamen og som grunnlag for diskusjonar om vurdering av eksamensvar. Dette finn du på under: Vurdering Eksamen grunnskole Før eksamen. Her finn du eksamensoppgåver frå tre år tilbake. På same stad finn du autentiske elevsvar med grunngiving for karakterar frå eksamen 2014: Eksamenssvar med grunngiving for karakteren. 4.3 Førehandssensur Formålet med ein førehandssensur er å støtte opp om den sentrale sensuren og sikre ein rettferdig sensur. Førehandssensuren i engelsk blir gjord av oppmenn som er erfarne sensorar frå heile landet. Dersom det viser seg at enkelte oppgåver blir oppfatta som vanskelege å vurdere, vil førehandssensuren gi informasjon om dette. Førehandssensuren skal vere 28. og 29. mai, og resultatet av førehandssensuren blir publisert 29. mai kl på Utdanningsdirektoratets nettsider: Føringane i førehandssensuren er retningsgivande for sensor. 5 Kjenneteikn på måloppnåing Kjenneteikn på måloppnåing kan utformast som ei meir utfyllande beskriving eller samlast i ei kortfatta matrise. Vurderingsmatrisa har beskrivingar av kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen i engelsk etter 10. trinn. Vurderingsmatrisa beskriv kjenneteikn på måloppnåing innanfor tre nivå i forhold til kompetansemåla. Kjenneteikna beskriv nærmare kva for eksempel «nokså god til god kompetanse» i faget vil seie for eit eksamenssvar på dette nivået. Oversikta over kjenneteikn i vurderingsmatrisa må ikkje oppfattast som uttømmande, og sensor må bruke rettleiingsmateriellet og profesjonelt skjønn for å vurdere elevens kompetanse slik han kjem fram i kvart enkelt svar. Beskrivingane skal bidra til ei felles forståing av krava til eksamen og til ei meir rettferdig vurdering. Sensor skal bruke vurderingsmatrisa med kjenneteikn på måloppnåing i si vurdering av elevsvara til eksamen. Alt eleven leverer, skal vurderast som ein del av elevens kompetanse. Kjenneteikna er til hjelp for sensor i å definere kvaliteten på elevsvaret. Ved å bruke kjenneteikn på måloppnåing kan sensor danne seg eit bilete av den samla kompetansen til eleven, slik han kjem fram i eksamenssvaret. Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 7 av 12

8 Karakteren 1 skal brukast i dei tilfella der oppgåvesvaret som heilskap viser svært låg kompetanse i faget. Svara på dette nivået er oftast svært korte og held seg ikkje eller i svært avgrensa grad til oppgåveinstruksjonane. Svara viser ofte at eleven manglar språk for å svare på oppgåvene. Svar som heilt viser seg å vere kopi av tidlegare publisert materiell, vil bli vurdert til karakter 1. Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 8 av 12

9 Kjenneteikn på måloppnåing ENG0012 ved sentralt gitt skriftleg eksamen Generelle karakterbeskrivingar Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse Karakter 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse Karakter 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse Karakter 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse Karakter 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse Hovudområde/ Kategoriar/ Kompetanse Svaret Svaret Svaret Språklæring Skriftleg kommunikasjon har enkelt tekstinnhald og er til ein viss grad i samsvar med krav i oppgåva inneheld noko informasjon frå kjende tekstar og emne har stor sett relevant tekstinnhald og er i samsvar med krav i oppgåva inneheld informasjon frå ulike typar tekstar og emne har relevant tekstinnhald og sjølvstendige refleksjonar som viser god forståing for krav og omfang i oppgåva inneheld relevant informasjon frå eit breitt utval tekstar og emne Kultur, samfunn og litteratur beskriv noko av hovudinnhaldet eller enkelte detaljar beskriv stort sett hovudinnhald og detaljar beskriv hovudinnhald og detaljar vurderer noko av innhaldet og gir enkelte eksempel vurderer innhald og underbyggjer i nokon grad argument og eksempel vurderer innhald og grunngir svar med argument og eksempel har kjeldetilvisingar for enkelte av kjeldene som er brukte har kjeldetilvisingar for kjelder som er brukte har etterprøvbar kjeldetilvising for kjeldene som er brukte Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 9 av 12

10 Tekststruktur er til ein viss grad tilpassa til formål, mottakar og digitale formkrav ut frå oppgåveinstruksjonen er stort sett tilpassa til formål, mottakar, og digitale formkrav ut frå oppgåveinstruksjonen er i hovudtrekk tilpassa til formål, mottakar og digitale formkrav ut frå oppgåveinstruksjonen inneheld enkle mønster for tekstbygging og er utforma med forståeleg struktur og samanheng har enkel tekstbinding på setningsog/eller tekstnivå inneheld grunnleggjande mønster for tekstbygging og er utforma med struktur og samanheng har ulike former for tekstbinding som stort sett framhevar innhald og lesbarheit på setnings- og tekstnivå inneheld sentrale situasjonstilpassa mønster for tekstbygging og er utforma med god struktur og samanheng har formålstenlege former for tekstbinding som framhevar innhald og aukar lesbarheita på setnings- og tekstnivå Språk viser eit enkelt ordforråd og enkelte faglege omgrep om enkelte emne viser eit dekkjande ordforråd om kjente emne og nokre faglege omgrep viser eit generelt ordforråd og faglege omgrep i forskjellige emne viser ein viss grad av korrekt rettskriving og teiknsetjing som gjer teksten forståeleg viser stort sett sentrale mønster for rettskriving og teiknsetjing viser sentrale mønster for rettskriving og teiknsetjing viser enkle mønster for ordbøying og setningsbygning viser stort sett sentrale mønster for ordbøying og setningsbygning viser sentrale mønster for ordbøying og setningsbygning Karakteren 1 uttrykkjer at svaret viser lågare måloppnåing enn det som står over her Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 10 av 12

11 D. Vurderingsskjema VURDERINGSSKJEMA I ENGELSK FOR TASK 1a, 1b og 2. Elevnummer: Eksamenssvaret Innhald: Karakter: og 4 5 og 6 Tekststruktur: Språk: Eksamensrettleiing ENG0012 til sentralt gitt skriftleg eksamen for elevar og vaksne 2015 Side 11 av 12

12 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer