Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse"

Transkript

1 Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse

2 Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling som viser skilnader i registrerte data frå forskningskampanjen Diagrammet skal få fram korleis eit resultat skil seg frå eit anna. Oppgåva til eleven er - å velje kva resultat som skal samanliknast - velje kva type diagram som er best eigna til å vise ulikskap eller likskap - finne fram til, og hente ut dei rette tala - setje opp diagrammet med riktig verktøy - kunne vise og argumentere for vala sine og diagramvisninga

3 Samarbeid mellom og Miljølære Døme på oppgåve: Elevane ved i Sund kommune har registrert 62 matpakkar i kampanjen. Totalt i landet er det innpå registreringar. For 7.klasse på denne skulen blir det no ei oppgåve å vise korleis skulematen på Pollen er lik med, eller skil seg frå, det som er vanleg i heile landet. Oppgåva til klassen blir konkretisert slik: - Finn fram til tala for dei 5 vanlegaste drikkevala. Samanlikne Pollen sine tal med dei for heile landet. Lag diagram som viser skilnader. - Bruk deretter dei same metodane til å vise korleis val av pålegg er på vår skule, samanlikna med landet totalt. Gjennomføring: Elevane arbeider saman for å kunne drøfte vala sine. Resultatvisningane frå miljølære blir viste på smartboard, for å hjelpe elevane til å finne fram. Dei er ganske raskt i gong med å drøfte om sektor- eller stolpediagram eignar seg best. Elevane skriv opp tala frå nettsida, og arbeider vidare med tala noterte i kladdeboka si. Dei fleste elevane endar opp med stolpediagram, nokre produserte i excel, andre teikna opp med linjal i rutebøker. Etter prøving og feiling finn dei fram til at samanlikning med absolutte tal gir lita meining; stolpar med prosenttal lar seg derimot samanlikne. Etter to skuletimar har elevane ferdige diagram i bøkene og på laptopane sine. Dei fleste har laga eit oversyn også over pålegg; det ser ut til at leverposteien står noko sterkare i Pollen enn rundt i landet elles, om diagramma deira er riktige. Drøfting Oppgåva ser ut til å ha riktig omfang, og vere overkomeleg for elevar i 7.klasse. Det er trong for oppklåring omkring kva dei skal utføre og kva som skal vere resulatet. Det er fleire moment som er nye for elevane, eller uvande å møte i samanheng med matematikkfaget: - dei skal hente rådata frå ein database - dei skal sjølve ta stilling til utvalet av data, og kva type diagram dei skal lage

4 Samarbeid mellom og Miljølære - dei må bli samde om korleis oppgåva skal løysast - det er ikkje eitt riktig, felles svar, sjølv om matematikken må utførast korrekt - det er rom for val, tolkningar og diskusjon - elevane må argumentere for vala sine - dei må hente fram automatisert kunnskap og bruke han i problemløysinga. Med munnleg instruksjon, og gjennomgang av korleis resultatvising på miljolare.no er ordna, kjem elevane raskt i gang med diskusjonen; kva for diagram eignar seg best? Dei legg vekt på kor hensiktsmessig stolpe- eller sirkeldiagram vil vere til føremålet, men dei vurderer også kor arbeidskrevjande alternativa vil vere. Eit sirkeldiagram vil krevje utrekningar og konstruksjon, medan stolpediagrammet er enklare å teikne. Gruppene har laptop med excel til disposjon. Framfor skjermen blir diskusjonen annleis, no blir sirkeldiagrammet vraka fordi det ikkje gir god visning av ulikskapar i talmaterialet. Valet står mellom stolpediagram av ulik type. Elevane som teiknar diagram i boka, går umiddelbart i gang med å setje opp klassiske, tydelege diagram med to farger, over ei heil side. I reknearket er det meir prøving og feiling som avgjer kva type stolpar som blir viste, og det er mykje merksemd på layout. Det elevane som bruker excel får prøvd ut, er skilnaden på å bruke absolutte tal, i motsetnad til prosentverdiar. I talmaterialet er deira eigen skule forsvinnande liten, og stolpane for Pollen vs. Noreg lar seg ikkje samanlikne med meining. Elevane går over til prosenttal, og får meiningsfulle diagram. Etter som det blir klårt uttrykt kva som er likt og ulikt i talmaterialet, vil elevane straks leite etter konklusjonar. Det er då dei største ulikskapane som blir kommenterte. Elevgruppene sitt arbeid med oppgåva skil seg i klåre fasar, etter at dei har fått innleiiande undervisning: 1 Orientere seg om, og avklåre oppgåva. Her vende dei seg først til instruktørane, og diskuterte vidare seg i mellom.

5 Samarbeid mellom og Miljølære 2 Sikring av data. I denne fasen var det viktig for elevane å sikre at dei hadde riktige tal å arbeide med, og at dei hadde alle opplysningane dei trong. Det var ennå ikkje avklåra om det skulle blir diagram med absolutte verdiar, eller prosenttal, så dei var nøye med å notere alt. Visninga av talmaterialet var berre tilgjengleg på miljolare.no, som dei kunne finne på eigen laptop, eller på smartboard i klasserommet. 3 Val av diagram. Elevane drøfta diagramtypane dei er kjende med, stolpe- og sektordiagram. 4 Forsøk på å teikne diagram, vurdering av kva diagramtype som gav svar på oppgåva. 5 Ferdigstilling av diagram, i excel eller kladdebok. Diagram i kladdeboka var ferdige når dei var ferdige. Diagramma i excel lar seg moderere, og elevane blei sitjande å endre fargar, visningar og tabelltypar. 6 Tilpasning av metoden til same oppgåve med nye data. Elevane sto no friare, og kunne gjere fleire val enn med den bundne første oppgåva. Dei var raske til å avgrense oppgåva med påleggstypar, slik at ho blei nokså lik drikke-oppgåva, og kunne løysast etter same modell. 7 Vurdering av resultata. Diagramma elevane produserte, viste heilt riktig kva som er likt og ulikt med matpakkane på skulen deira og i landet totalt. Elevane såg straks kor ulikskapen var størst, og analyserte funnet; vi er meir usunne her, avdi vi drikk meir saft. Læring Klassen hadde på førehand kunnskap og ferdighet innan statistikk og grafisk framstilling, og dei hadde tatt del i matpakkeundersøkinga. Det var nytt for klassen å hente rådata frå ein database, gjere eigne vurderingar om bearbeiding og visning, og lage diagram baserte på ferdighet dei hadde frå før. Elevane møtte omgrep som var kjende for dei, både frå undersøkinga og daglegtalen. Arbeidet var relevant for dei, og dei viste interesse for å få fram tydelege resultat. Desse momenta kan ha gjort det lettare å arbeide seg fram til gode resultat på kort tid. Det er ei målsetjing at elevane også skal tileigne seg meir allmenn kunnskap om korleis ein tar matematikkferdigheter i bruk til problemløysing.

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer