DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 520 Saksh. Breivik, June Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009 SAMANDRAG Halvvegs i prosjektperioden på tre år har prosjektet Den digitale skolen gjort ei undervegsundersøking for å sjekke stoda på skolane i høve bruken av digitale verktøy i undervisninga. Samtlege elevar, lærarar og rektorar på Vg1 og Vg2 (dei årskulla som er del av elev-pc-ordninga) har vore omfatta av undersøkinga. Av resultata er det fylgjande som merkar seg ut: 1. Lærarane er jevnt over positive til bruk av digitale verktøy i skolen, men har ein del å gå på i høve til å ta dei i bruk i undervisninga. Det er knytt faglege, pedagogiske og didaktiske utfordringar til denne bruken. Der er framleis stor trong for kompetanseheving. 2. Elevane rapporterer om ein høgare bruk av digitale verktøy på fritida enn i skolen. Skolen er og ei avgrensa kjelde til digital kompetanse. Dei faga som elevane rapporterer om høg bruk av digitale verktøy i undervisninga er dei same faga som elevane ynskjer auka bruk av digitale verktøy i undervisninga. Dette kan tyde på at etter kvart som elevane opplever god pedagogisk bruk av ikt i faget så stig og ynskjet om auka bruk. 3. For skolane er ikt eit satsingsområde og rektorane er stort sett nøgd med progresjonen. Dei fleste rapporterer at skolen er komen så langt som forventa eller lengre enn forventa i implementeringa av Den digitale skolen. FORSLAG TIL INNSTILLING Saka blir tatt til orientering. Paul M Nilsen Vedlegg: Bruk av IKT i skulen, Spørjeundersøking AUD-rapport nr Svein-Erik Fjeld

2 Den digitale skolen Den digitale skolen er eit 3 årig prosjekt vedteken av Fylkestinget. Eit av måla med prosjektet er å innføre berbar pc til alle elevar i dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune som eit verktøy for møte krava i læreplanen om den femte basisferdigheit/-dugleik: digital kompetanse i alle fag. Målet er og at dette skal gi auka læringsutbytte og meir tilpassa opplæring. Ved starten av skoleåret 2007/08 fekk det fyrste kullet av Vg1-elevar eigen berbar pc. Dette innebar til dels store endringar i klasseromma, då ein del lærarar var usikre på korleis dei skulle utnytte dette nye verktøyet på best mogleg måte for betra læringsutbytte og tilpassa opplæring. Midtvegs i det treårige løpet av innføringa av eigen elev-pc har Opplæringsavdelinga i samarbeid med Arbeidslaget for Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) gjennomført ei stor undersøking om korleis stoda er ute blant elevar og lærarar. Undersøkinga gjeld alle som er omfatta av elev-pcordninga, det vil seie elevar og lærarar på Vg1 og Vg2, og samtlege rektorar. Føremålet med undersøkinga er todelt: - undersøke og dokumentere stoda ute på skolane etter 1,5 år med elevpc ar - føreslå retningsliner for det vidare arbeidet med Den digitale skole. Undersøkinga er gjennomført i februar Totalt har 7815 elevar delteke i undersøkinga og dette gjev ein svarprosent på 66%. Samtalar med ulike skolar tyder på at talet på elevar på Vg1 og Vg2 som er oppgitt fra Opplæringsavdelinga, i nokon tilfelle kan være litt for høgt. Dette kan til dømes ha samanheng med at elevar har slutt i løpet av skuleåret. Den reelle svarprosenten vil nok være litt høgare på grunn av dette. Når det gjeld lærarar er svarprosenten 58%. I utgangspunktet var undersøkinga berre meint å omfatte lærarar som underviser på Vg1 og Vg2. Då vi ikke har data som syner kvar lærarane underviser var det ikkje mogleg å ta lærarar som berre underviser på Vg3 ut av utvalet. Nokre av desse lærarane har tatt undersøkinga og blitt tatt ut av utvalet gjennom spørsmål om dei berre underviser på Vg3, men andre nok har tenkt at dei ikkje trengte å svare avdi dei berre underviser på Vg3. Dette kan nok og gje ein litt lågare svarprosent enn den reelle. Lærarane er spurt om faktisk bruk, kompetanse og haldningar. I høve til rektorane vart det spurt om kva dei har gjort på eigen skole og kva dei meiner er utfordringane framover. Elevane har vi spurt om fritidsbruk, skolebruk, om faktisk bruk og ynskt bruk i høve til ulike skolefag. For både lærarar og elevar har vi søkt å identifisera kompetansen vedrørande ulike program og verktøy. For nasjonale tal, der slike føreligg syner vi til ITU Monitor 2007, Skolens digitale tilstand Bakgrunn Året før pc-ordninga vart innført, gjennomførte Opplæringsavdelinga ei omfattande skolering av skoleleiarar i høve til den digitale utviklinga. Fire pilotskolar, i det såkalla SIKT-prosjektet, testa ut ordninga med eigen elev-pc i utvalde elevgrupper, slik at ein hadde gjort seg nokre erfaringar med ordninga gjennom eit skoleår. Erfaringane frå desse skolane la eit godt grunnlag for praktiske tilhøve rundt administrasjon og utdeling av elev-pc ar på dei andre skolane. I tillegg har det vore sett i verk ulike tiltak for å heve kompetansen til lærarane: Det er oppretta ressurspersonar i dei seks vidaregåande skoleregionane i fylket, epedagogar, som bistår skolane i opplæring i og bruk av læringsplatforma It s learning til skolering og bruk av ikt i undervisninga. 2

3 Det er tilsett eigen ikt-konsulent på alle skulane for å sikra at der er ein ressursperson på kvar skole for å stetta dei tekniske utfordringane kring digitalt utstyr. Funksjonen ekoordinator er oppretta på skolane. ekoordinatorer ein ressursperson innan pedagogisk bruk av ikt. Alle skolane har eigne ikt-planar som blir reviderte kvart år og som dei får tilbakemelding på frå Opplæringsavdelinga. Det blir arrangerte regionale samlingar, kor mellom anna rektor er representert, for kvalitetsutvikling av desse planane. Skolane har gjennomført med utstrekt eigenskolering av lærarane. Opplæringsavdelinga har dei to siste åra avvikla konferansen Dei gode døma, som har hatt fokus på pedagogisk bruk av digitale læremiddel i klasserommet. Kvar gong har omlag 20% av lærarane i fylket delteke. I tillegg til elev-pc ar har det blitt kjøpt inn anna utstyr til skolene som videokanonar, elektroniske tavler, dataloggar, videokonferanseutstyr m.m. som og er naudsynt for å utnytte dei mogleikane Den digitale skolen gir, og som gjev elevane kompetanse til å møte utfordringar etter enda vidaregåande skolegang. Kommentarar til resultata frå undersøkinga Lærarar Til trass for at læringsarbeid for å fremje digital kompetanse/dugleik er heimla i alle faglæreplanane, står mykje att å ønskje når det gjeld graden av gjennomføring av intensjonane. Mykje av dette har vore tilskrive negative haldningar frå lærarane til bruk av digitale verktøy i undervisninga, spesielt gjennom oppslag i media og uttalar frå einskildlærarar og grupper. Negative haldningar frå lærarkorpset vil kunne vere den største hindringa for ei vellukka innføring av Den digitale skolen i Hordaland fylkeskommune. Vår undersøking syner derimot at lærarar flest er positive til ikt i skolen. Ta stilling til fylgjande påstandar Bruk av ikt er motiverande for meg Heilt enig 26% Delvis enig 48% Delvis uenig 15% Helt uenig 8% Ikkje sikker 2% Ta stilling til følgjande påstandar - Digitale medier er ein naturleg del av skolekvardagen Heilt enig 44% Delvis enig 40% Delvis uenig 12% Helt uenig 3% Ikkje sikker 1% Konklusjonen blir ut frå desse tala at vi har ein lærarstab som er motivert for å ta digitale medier i bruk i læringsarbeidet i skolen. Det å nytte digitale medier på ein god måte i skolen er likevel ikkje berre enkelt. Det krev god kjennskap til dei ulike medier, verktøy, program og didaktisk kunnskap. Ein kan ikkje berre setje straum på gamle læremiddel og læremetodar, og så tru at ein har oppfylt intensjonane i Den gode digitale skolen. Dette kjem og fram av tala når lærarane blir spurt om dei trur undervisningsmetodikken vil endre seg. 3

4 I kva grad trur du undervisningsmetodikken vil endre seg i samband med innføringa av digitaliserte skule? I svært stor grad 8% I ganske stor grad 51% I ganske liten grad 25% Svært liten grad 5% Ikkje i det heile tatt 1% Ikkje sikker 10% Når det gjeldt målet om auka læringsutbytte og betre tilpassa opplæring, kan det sjå ut som vi ikkje enno heilt har tatt ut det potensialet som ligg i dei digitale verktøya. Dette trass i at ein tredjedel av lærarstaben rapporterer om at dei nyttar digitale læremiddel for auka tilpassa opplæring. Desse tala samsvarar med ITU Moritor si undersøking frå 2007, kor det står Det er også fortsatt et stort uutnyttet potensial i den måten IKT brukes på, ved at mange tilgjengelige verktøy og funksjoner blir benyttet i liten grad I kva grad nytter du digitale læremiddel for å tilpasse undervisninga til den einskilde elev sitt faglege nivå?(tal i prosent) I svært stor grad 4 I ganske stor grad 30 I ganske liten grad 41 I svært liten grad 15 Ikkje i det heile tatt 4 Ikkje sikker 7 I kva grad synest du digitale læremiddel gjer det enklare å tilpasse undervisninga til den einskilde elev sitt faglege nivå?(tal i prosent) I svært stor grad 3 I ganske stor grad 32 I ganske liten grad 37 I svært liten grad 16 Ikkje i det heile tatt 4 Ikkje sikker 8 Når ein samanliknar desse tala med tal for bruk av ikt i undervisninga ser ein eit stort sprik. Meir enn 60% av lærarane nyttar ikt i undervisninga mindre enn halvparten av tida. Dette treng i seg sjølv ikkje vere eit uttrykk for manglande bruk, men når ein samanliknar desse tala med kva utstyr dei nyttar og kva for program dei nyttar i undervisninga kan det sjå ut som der framleis er stor trong for skolering av lærarane. I denne samanhengen er det interessant at heile 76% av lærarane er heilt eller delvis einige i påstanden om at dei klarer å utnytte ikt på ein god måte i undervisninga. Det er positivt at lærarane opplever meistring i høve til digitale verktøy, men når dette talet er så høgt er det usikkert kva lærarane legg i denne påstanden og kvar ambisjonsnivået ligg. Inntrykket frå skulane er at det er veldig mange dyktige lærarar som gjer ein god jobb, men der er og ein del som slit. Strekk i laget er ein stor utfordring. Det skilnadar mellom skolane og internt på skolane i høve til bruk av ikt i undervisninga og haldningar til ikt i skolen. Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA) Digitale læremiddel gjennom NDLA er enno lite utbygd; i skoleåret hadde NDLA tilbydd tilnærma fulldekkande digitale læremiddel i berre tre fag. 30% av lærarane svarer at dei underviser i fag der det er relevant å nytte NDLA. På det tidspunktet det vart spurt nytta berre 3% av lærarane NDLA i svært stor grad. Litt fleire (16%) nyttar NDLA-tilbodet i 4

5 ganske stor grad. I den grad NDLA skal nyttast som erstatning for trykte læremiddel syner dette at Hordaland fylkeskommune har eit stykke att før NDLA har ein utbredd bruk i skolen. I skoleåret vil tilbodet vere monaleg betre; NDLA vil då gje fagtilbod i 14 fag. Det har vore informert mykje om NDLA denne våren, så truleg vil bruken bli monaleg større frå hausten Kompetanse Sjølv om heile 92% av lærarane oppgir at dei har fått opplæring i ikt dei siste to åra, oppgir 72% at dei treng ytterligere kompetanseheving i ikt dette skoleåret eller neste. Dette er nok eit reelt og presist inntrykk av kva trong skolane har i høve til eit fagfelt som er i konstant endring og som gjennomgår ein rivande utvikling. Det er svært gledelig at lærarane her syner vilje til å ta del i denne utviklinga. Av dei programma som lærarane seier dei har god kompetanse på skiljer teksthandsamingsprogram, presentasjonsverktøy og It's learning seg positivt ut. Dette er såkalla web 1.0 verktøy, verktøy som blir nytta til einvegskommunikasjon, som til dømes lage dokument og formidle informasjon. Web 2.0 er neste generasjons digitale verktøy. Desse blir nytta til samhandling og kommunikasjon. NDLA (læremiddel) og Web 2.0 verktøy (verktøy for samhandling på nett) er det mange lærarar som har liten eller ingen kompetanse på. Læringsplatforma It s learning er noko av det fylket har hatt mest systematisk opplæring på, og som alle må nytte. Det er og her lærarane oppgir best kompetanse (saman med vanleg program som e-post, teksthandsaming og presentasjonsprogram). Det er likevel viktig å merke seg at det rapporterast om enkel bruk av It s Learning/LMS (LearningManagementSystem). Der er framleis mange mogleikar innan det aktuelle LMS et som ikkje blir utnytta. Sjølv om lærarane er positive til ikt i skolen, slit mange med å nytte ikt for å tilpasse undervisninga til den einskilde eleven. Dette kan skuldast manglande medvit og manglande kompetanse hos lærarane om kva for mogleikar som ligg i å utnytte dei digitale media. Utfordringa kan og skuldast rammer og strukturar i skolen. Dersom ein t.d. nyttar tradisjonell formidlingspedagogikk, vil det vere ei stor utfordring å tilpasse dei digitale mogleikane undervisningsopplegget. Elevar Fritid Det er svært interessant å sjå på elevsvar knytt opp mot læraransvar, både i høve til bruk og opplæring. Som venta er fritidsbruken til elevane høgare enn skolebruken. Der er imidlertid ein del funn som kanskje overraskar litt i høve til både fritidsbruk og skolebruk. Elevane rapporterer om ein forholdsvis avgrensa fritidsbruk. Det er nettsamfunn og nedlasting av musikk som dominerer. Ikkje uventa er kommunikasjon (det å chatte ) det ungdomane nyttar pc en til mest på fritida. Spel av ulike variantar er forholdsvis lite utbredd, og av dei som nyttar slikt, er det berre nokre få som opplever at det går ut over skolearbeidet. 5

6 Bruk av PC på fritida (tal i prosent) surfe chatte Spille spill Komm på Skype Nettsamfunn Virtuelle nettsamf Laste ned musikk Laste ned film Laste opp bilder/film/ musikk Fleire gonger for dagen Ca 1 gong for dagen Fleire 13 gonger for veka Fleire gonger for månaden Ein sjelden gong aldri Veit ikkje Se TV blogge Pengespel på nett Då undersøkinga omfatta samtlege elevar på Vg1 og Vg2, og undersøkinga ikkje skulle bli for omfattande, var det ei utfordring å finne måtar å måle fagspesifikk bruk av digitale verktøy i undervisninga. Det var vanskeleg å skilje ut einskildfag, så vi valde å spørje om fag som er felles for alle elevane når vi spurde om bruk av pc i skolearbeidet. Av dei faga som var med i utvalet var det språkfaga norsk og engelsk som skilde seg ut med størst bruk av pc i skolearbeidet, noko som og er i tråd med tal frå den nasjonale undersøkinga til ITU Monitor Det som er interessant å merkje seg er at det er dei same faga som har høg svarprosent på spørsmålet: er det nokre fag du meiner ein burde nytta pc i større grad enn i dag. Vi ser at det er eit samanfall mellom bruk av pc i faget og ynskje om auka bruk av pc i faget. Det kan tyde på at når elevane blir vante med å nytta pc i skolearbeidet på ein god måte ser dei og nytten av dette og mogleikar for auka bruk. Kor ofte nyttar du pc i fylgjande fag (tal i prosent) Norsk Engelsk Vg1 Matematikk Vg1 Matematikk Vg2 Naturfag Kroppsøving Vg1 Kroppsøving Vg2 studieførebuande Alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Ikkje sikker Programfag Er det nokre fag du meiner at ein burde nytta pc i større grad enn i dag? (tal i prosent) Norsk Vg1 54 Norsk Vg2 65 Engelsk 50 Naturfag 44 Programfag Vg1 32 Programfag Vg2 48 Matematikk Vg1 33 Matematikk Vg2 22 Kroppsøving Vg1 12 Kroppsøving Vg2 10 6

7 På spørsmålet om kva verktøy elevane nytta i skolearbeidet var det mykje tradisjonell bruk, det vil seie verktøy i tilknyting til Office-pakken (teksthandsamingsverktøy, reikneark, presentasjonsprogram) (og i tråd med funn fra ITU Monitor 2007). Web 2.0 verktøy (verktøy for samhandling på nett) vart i liten grad nytta med eit unnatak, wiki har ein forholdsvis høg bruk i skolen (meir enn 80% av elevane oppgir at dei nyttar dette), i motsetnad til t. d blogg som blir lite nytta (berre 18% av elevane oppgir at dei nyttar dette). Av tilgjengeleg utstyr, utanom pc, skiljer ipod/mp3/mobil seg ut som eit verktøy elevane nyttar mykje til skolearbeidet. Når det gjeldt kvar elevane tileigner seg datakompetansen sin, bekreftar undersøkinga at det er elevane sjølve eller andre ungdommar som er den viktigaste kjelda. Berre 28% av elevane oppgir skolen representert ved lærarane som opplæringskjelde. Undersøkinga gjer grunnlag for å seie at elevane i stor grad er sjølvlærte i høve kva dei kan om data. Dei fleste elevane oppgir fleire opplæringskjelder. Kven har lært deg det du kan om data? (tal i prosent) Delvis på eigenhand 74 Vener utanfor 51 skolen Andre elevar 42 Søsken 28 Lærarar 26 Alt på eigenhand 24 Far 23 Annan familie 12 Mor 8 Anna 6 Rektor Undersøkingar generelt tyder på at den rolle rektor, som leiar, tar i høve til det å implementere digitale verktøy som ein del av skolen pedagogiske kvardag er av større tyding enn entusiastiske og dyktige einskildlærarar. Nesten alle rektorar i Hordland fylkeskommune oppgir at ikt er eit satsingsområde for skolen. Dei fleste rektorane synes å vere nøgd med utviklinga på skolen sin. Meir enn 80% av rektorane svarer at dei er komne så langt som forventa eller lengre enn forventa på utstyr, kompetansebygjing, implementering av ikt-planar og bruk av ikt i undervisninga. Undersøkinga seier lite om kva som er rektor sine forventningar. Eit gjennomgåande tema i tilbakemeldingene frå rektorane er trongen for kompetanseheving for det pedagogiske personalet, spesielt i høve til praktisk, pedagogisk bruk av digitale verktøy. Funksjonane med ekoordinator, superbrukarar og epedagogar blir framheva som positivte tiltak. Funksjonen med ekoordinator blir spesielt framheva i høve til satsing på pedagogisk bruka av ikt, samt ikt-planane. Konklusjon Arbeidet med Den digitale skole er godt i gang. Det er trong for å halde fram med kursing og skolering av lærarar, vidare satsing på leiarane og fortsatt oppfylgjing på dei strukturane ein har bygd opp for å støtte skolane i overgangen mot Den digitale skole. Utfordringa ligg ikkje så mykje i å overtyde lærarane om kvifor denne satsinga er så viktig, men gje dei meir praktisk, pedagogisk kompetanse. Den digitale skolen er saman med vurdering eit av to pedagogiske hovudsatsingsområde for Opplæringsavdelinga. I våre styringsdokument blir digitale læringsressursar prioritert. Den digitale skolen er og ein sentral del av skolene sine utviklingsplanar, som blir følgt opp frå Opplæringsavdelinga gjennom skolebesøk. Som det kjem fram av undersøkinga er det utfordringar knytt til praktisk, pedagogisk bruk av ikt i læringsarbeidet. Dette er eit fagfelt som er i konstant endring og utvikling. Det er viktig at det er høg kompetanse på Opplæringsavdelinga i høve til utviklinga på dette området nasjonalt og internasjonalt, og at denne kompetansen vert nytta til utviklinga av strategiar for. Vidare vil denne kompetansen vil bli nytta mot skolane for strategiske val og kompetanseheving. Det er særskilt viktig å fokusere på 7

8 leiarane/rektorane, som er ein viktig aktør for endring og utvikling på skolane. I tillegg er det viktig å fortsette utviklinga av dei støttesystema som er sett i gang for kompetanseheving, kompetanseutvikling og kompetansedeling som er sett i gang. Kurs og konferansar for lærarane, som syner god praksis i Den digitale skolen er viktig, og dette er og noko lærarane gjev gode tilbakemeldingar på og som er ynskt av lærarkorpset og rektorane. Syner og til Plan for kompetanseutvikling

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009 Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09 Mai 2009 INNHALD: Samandrag: s 3 Innleiing: s 5 Metode: s 5 Elevundersøkinga: s 8 Lærarundersøkinga: s 34 Rektorundersøkinga: s 55 2 Samandrag:

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer