Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

2 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det gjeld kva type stilling dei tilsette i folkebiblioteka, som har delteke i denne undersøkinga, har. Den største gruppa er likevel Leiar med personalansvar med 30 % %. 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Bibliotekar 26 % Kontorfagleg tilsett 18 % Leiar, med personalansvar 30 % Leiar, uten personalansvar 6 % 26 % er bibliotekarar, og 18 % er kontorfagleg tilsette. Fagreferent Spesialbibliotekar/rådgjevar 0 % 9 % Anna:

3 Bakgrunn: Stillingsprosent Den største delen, 64 %, har full stilling, mens til saman 37 % har ei eller anna form for deltidsstilling. 70 % 60 % 50 % 64 % 40 % 30 % 28 % 20 % 9 % 0 % 0 % 1-19 % % % 100 % Ikkje sikker 0 %

4 Bakgrunn: Tilsettingsforhold Det er berre 5 % av respondentane som ikkje er tilsett i fast stilling. 100 % 90 % 80 % 95 % Kva slags tilsettingforhold har du? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % 2 % 3 % Fast stilling Vikariat Midlertidig tilsett/engasjement Anna/Ikkje sikker 0 %

5 Bakgrunn: Alder Den største delen av dei tilsette i folkebiblioteka, 42 %, er mellom år. 25 % er mellom 41 og 50 år. Berre 2% er under 30 år. 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 25 % 42 % 20 % 18 % 15 % 13 % 5 % 0 % 2 % Under 30 år år år år Over 60 år

6 Bakgrunn: Andelen bibliotekarutdanna 55 % av respondentane er utdanna bibliotekar, mens 14 % er delvis bibliotekarutdanna. 31 % har ikkje bibliotekarutdanning. 60 % 50 % 40 % 30 % 55 % 31 % 20 % 14 % 0 % Utdanna bibliotekar Delvis bibliotekarutdanning Nei

7 Bakgrunn: Fagområde - høgare utdanning 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Totalt 61 % av dei tilsette i folkebiblioteka har anna høgare utdanning enn bibliotekarutdanning. Det er innan humanistiske og estetiske fag at flest har anna høgare utdanning (58 %). Det er 26 % som har lærarutdanning/utdanning innan pedagogikk og samfunnsfag/juridiske fag/psykologi. Humanistiske og estetiske fag Lærarutdanningar og utdanningar innan pedagogikk Naturvitenskapelege og teknologiske fag Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi. Medisin, odontologi og helsefag. Anna: 0 % 2 % 9 % 26 % 26 % 58 %

8 Bakgrunn: Utdanningsnivå på anna høgare utdanning Dei fleste som har tilleggsutdanning har denne på bachelor/cand.mag nivå (41 %). 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Mindre enn bachelor/ cand.mag 24 % Bachelor/ cand.mag 41 % Det er 9 % som har høgare utdanning på master/hovudfagsnivå. Meir enn bachelor, mindre enn mastergrad/ hovudfag Mastergrad/ hovudfag 9 % 19 % Meir enn mastergrad/ hovudfag, mindre enn doktorgrad 2 % Doktorgrad 0 % Anna: 5 %

9 Kompetansevurdering: Generell Service og kundebehandling 32 % 65 % Når det gjeld generell bibliotekskompetanse er det flest som oppgjev at dei har god kompetanse i service og kundebehandling (97 %), tett etterfølgt av informasjonssøk /gjenfinning (92 %) og litteraturkunnskap (83 %). På botnen av lista finn vi prosjektarbeid/prosjektleiing (39 %), universell utforming (39 %) og opphavsrett (30 %). Informasjonssøk og gjenfinning Litteraturkunnskap Rettleiing Biblioteketikk Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Kunnskapsorganisering Samlingsutvikling Barnebibliotekarbeid Skulebibliotekarbeid Prosjektarbeid/prosjektleiing 14 % 18 % 12 % 8 % 14 % 8 % 6 % 78 % 73 % 64 % 63 % 52 % 53 % 47 % 41 % 32 % 33 % Svært god Ganske god Universell utforming 4 % 35 % Opphavsrett 8 % 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Figuren viser delen som oppgjev svært eller ganske god kompetanse på feltet

10 Generell På kva område ønskjer ein kompetanseheving Det er flest som ønskjer seg kompetanseheving innan Litteraturkunskap (58 %) og informasjonssøk og gjenfinning (52 %). På botnen av lista ligg skulebibliotekarbeid (14 %) og rettleiing (13 %). Litteraturkunnskap Informasjonssøk og gjenfinning Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Prosjektarbeid/prosjektleiing Samlingsutvikling Opphavsrett Universell utforming Barnebibliotekarbeid Service og kundebehandling 35 % 31 % 31 % 30 % 27 % 27 % 26 % 52 % 58 % Kunnskapsorganisering 26 % Biblioteketikk 23 % Skulebibliotekarbeid 14 % Rettleiing 13 % Anna: Ikkje sikker 3 % Ingen 2 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

11 Kompetansevurdering: Leiing/leiingsutvikling (for leiarar) Delen av leiarane som oppgjev at dei har god eller svært god kompetanse innan leiing/leiingsutvikling, varierar frå 85 % til 43 % Økonomistyring/-prioritering Personalarbeid/-leiing Synleggjering og posisjonering av biblioteket ovanfor leiing i institusjonen/ kommunen Ekstern kommunikasjon Det er flest leiarar som har god kompetanse i Strategi og leiing 11 % økonomistyring/prioritering (85 %), og færrast som seier at dei har god kompetanse knytt til synleggjering av biblioteket i Endringsleiing Initiere og styre prosessar og utnytte tilgjengelege ressursar 7 % 11 % Prosjektleiing /-utvikling 4 % samfunnet/samfunnsdebatten (43 %). Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samfunnsdebatten 14 % 11 % 7 % 11 % 21 % 64 % 70 % 67 % 56 % 54 % 56 % 52 % 54 % 29 % Svært god Ganske god 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

12 Leiing/leiingsutvikling På kva område ønskjer ein kompetanseheving På dette feltet er det ein klar samanheng mellom det området ein vurderer kompetansen til å vere låg, og kva ein ønskjer seg kompetanseheving innan. 56 % av leiarane seier at dei ønskjer seg kompetanseheving innan synleggjering av biblioteket samfunnet/samfunnsdebatten. Økonomistyring/prioritering (der kompetansen er høg) er det området der færrast leiarar (26 %) seier at dei ønskjer kompetanseheving. Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samf unnsdebatt en Endringsleiing Personalarbeid/ -leiing Initiere og styre prosessar og utnytte t ilgjengelege ressursar Strategi og leiing Synleggjering og posisjonering av biblioteket ovanf or leiing i inst it usjonen/ kommunen Ekst ern kommunikasjon Prosjekt leiing / -ut vikling Økonomistyring/ -priorit ering Ikkje sikker Ingen Anna: 4 % 7 % 7 % 26 % 37 % 37 % 44 % 44 % 44 % 44 % 48 % 56 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

13 Kompetansevurdering: Marknadsføring/kommunikasjon (alle) På dette punktet er det størst del som seier at dei har god kompetanse når det gjeld kjennskap til brukargruppene sine behov og motivasjon, til saman 80 %. Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon 70 % Det er 48 % som har god kompetanse i aktiv marknadsføring av biblioteket sine tenester, og 32 % som har god kompetanse innan å kunne setje biblioteket på Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester 3 % 45 % Svært god Ganske god agendaen i media. Kunne setje biblioteket 7 % på agendaen i media 25 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

14 Marknadsføring/kommunikasjon På kva område ønskjer ein kompetanseheving Når det gjeld marknadsføring/ kommunikasjon, er det slik at det området kompetansen er lågast, (å kunne setje biblioteket på agendaen i media), også det området som minst del ønskjer seg kompetanseheving på (42 %). Det som flest kunne tenke seg auka kompetanse innan, er aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester (64 %) Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon Kunne setje biblioteket på agendaen i media Ikkje sikker Ingen Anna: 2 % 8 % 42 % 53 % 64 % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

15 Kompetansevurdering: Formidling 7 av 10 seier at dei har god kompetanse på formidling av kunnskap og informasjon. Formidling av kunnskap og informasjon 6 % 64 % Om lag like mange, 67 %, oppgjev at dei har svært eller ganske god kompetanse på kultur- og litteraturformidling. Innan dette feltet er det minst del, til saman 35 % som seier at dei har god kompetanse innan formidlingsmetodar og metodikk. Kultur- og litteraturformidling Formidlingsmetodar og metodikk 2 % 13 % 33 % 54 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

16 Formidling : På kva område ønskjer ein kompetanseheving Når det gjeld formidling er det ein klar samanheng mellom det området ein vurderer kompetansen til å vere låg, og kva ein ønskjer seg kompetanseheving innan. Formidlingsmetodar og metodikk Formidling av kunnskap og informasjon Kultur- og litteraturformidling 54 % 54 % 62 % 62 % seier at dei ønskjer seg kompetanseheving innan formidlingsmetodar og metodikk. Ikkje sikker Ingen 4 % Anna: 1 % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

17 Kompetansevurdering: Digital kompetanse Delen som oppgjev at dei har god eller svært god kompetanse på desse felta, varierer frå til saman 4 % til 80% 8 av 10 meiner at dei har god grunnleggjande digital kompetanse. På botnen av lista ligg programmering. Det er ingen som oppgjev at dei har svært god kompetanse på dette feltet, mens 4 % har ganske god kompetanse. Grunnleggjande digital kompetanse Fagspesifikk kompetanse Finne, bruke og formidle tilgjengelege digitale ressursar Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Bruke sosiale media og nettsamfunn, både lokalt og fagleg Strukturere og formidle informasjon på nett 4 % 2 % Formidlingskompetanse på dataspel 1 % Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar 2 % 9 % 8 % Digital samlingsutvikling 1 % 3 % 9 % 7 % 20 % 29 % 38 % 26 % 56 % 55 % 60 % Svært god Ganske god Programmering 0 % 4 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

18 Digital kompetanse På kva område ønskjer ein kompetanseheving Det største behovet for kompetanseheving på dette feltet finn vi når det gjelder å strukturere og formidle informasjon på nett. 49 % ønskjer kompetanseheving på dette området. Strukturere og formidle informasjon på nett Finne, bruke og formidle tilgjengelege digitale ressursar Formidlingskompetanse på dataspel Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Bruke sosiale media og nettsamfunn, både lokalt og fagleg Digital samlingsutvikling Fagspesifikk kompetanse 49 % 46 % 42 % 42 % 41 % 38 % 35 % På botnen av lista ligg dei to kompetanseområde som dei tilsette i folkebiblioteka oppga at dei hadde høgast (grunnleggjande digital kompetanse) og lågast (programmering) kompetanse innan. Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar 33 % Programmering 20 % Grunnleggjande digital kompetanse 18 % Ikkje sikker 8 % Anna: 3 % Ingen 2 % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

19 Kompetansevurdering: Biblioteket som læringsarena Til saman 68 % seier at dei har god informasjonskompetanse. Informasjonskompetanse 5 % 63 % 44 % oppgjev at dei har god kompetanse når det gjeld kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar, og 35 % har god kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk. Kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar 2 % 42 % Svært god Ganske god Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk 4 % 31 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

20 Biblioteket som læringsarena På kva område ønskjer ein kompetanseheving Det er flest tilsette i folkebiblioteka som ønskjer seg meir kunskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar (67 %). 54 % ønskjer seg høgare informasjonskompetanse og 43 % meir kunnskap om pedagogikk og læringsmedodikk. Kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar Informasjonskompetanse Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk Ikkje sikker Ingen 8 % 43 % 54 % 67 % Anna: 0 % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

21 Kompetansevurdering: Kulturelt mangfald På dette feltet er den eigenvurderte kompetansen størst innan det å møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte (til saman 71 %). Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad 6 % 7 % 46 % 65 % Svært god Kompetansen er lågast i høve til tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege (til saman 22 %). Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering 4 % 44 % Ganske god Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege 2 % 20 % 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

22 Kulturelt mangfald På kva område ønskjer ein kompetanseheving Innan kulturelt mangfald er det flest som ønskjer meir kompetanse på feltet biblioteket sin rolle for inkludering og integrering (44 %). Det er færrast (31 %) som ønskjer meir kompetanse når det gjeld å møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte. Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Ikkje sikker 39 % 50 % 47 % 52 % Variasjonen i ønskje om kompetanseheving er imidlertid relativt låg mellom Ingen 8 % dei ulike områda. 0 % Anna: 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

23 Kor ofte deltek ein på kurs/konferansar i dag? Om lag kor ofte deltek du på kurs/konferansar? Den største delen, 33 %, oppgjev at dei deltek på kurs/konfersanser noen gonger i året. 26 % deltek på kurs/koferansar omlag ein gong i året. 35 % 30 % 25 % 33 % 26 % 22 % 20 % 15 % 14 % 5 % 4 % 1 % 0 % Om lag månadleg eller oftare Noen gonger i halvåret Noen gonger i året Omlag ein gong i året Sjeldnare Ikkje sikker

24 Kva form bør kompetansehevinga ha? Det er flest bibliotekstilsette som føretrekk kurs med kort varigheit (79 %) 90 % 80 % 70 % 79 % 60 % Om lag halvparten føretrekk også etter- og vidareutdanning (49 %) og nettbaserte studiar (48 %). 50 % 40 % 30 % 49 % 48 % 30 % 24 % 34 % 41 % 20 % 13 % 0 % Grunnutdanning Etter- og vidareutdanning Kurs med kort varighet Nettbasert studie / fjernundervisning Hospitering i andre bibliotek Mentorprogram Kollegabasert veiledning Deltaking i utviklingarbeid

25 Hindringar for deltaking i kompetansehevingstiltak Behovet for økonomisk større vert sett på som den største hindringa for kompetansehevingstiltak (46 %). Behov for økonomisk støtte Reiseavstand Behov for studiepermisjon 33 % 35 % 46 % Men også reiseavstand (35 %), behov for studiepermisjon (33 %) og vanskar med å få vikar (33 %) vert trekt frem av fleire Vanskar med å få vikar Private årsaker Anna 12 % 21 % 33 % Ikkje sikker 8 % 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

26 Spisskompetanse og andre kommentarar Om lag halvparten, 51 %, av dei tilsette i folkebiblioteka seier at dei har tileigna seg spisskompetanse på eit eller fleire felt gjennom utdanning eller arbeid. Innhaldet i denne kompetansen er svært variert. Respondentane vart til slutt i undersøkinga spurde om dei hadde andre kommentarar til temaet. Her vert ulike forhold trekt fram, men den viktigaste bodskapen er at ein treng tid/ressursar, både til å utvikle biblioteket og til kompetanseheving.

27 Oppsummering Undersøkinga viser at kompetansen til dei bibliotekstilsette varierer både mellom dei ulike kompetanseområda, og innan kvart område. Tabellen under oppsummerer delen som oppgjev god kompetanse; topp og bunn for dei ulike kompetanseområda i udersøkinga. Område: Høgast kompetanse Lågast kompetanse Generell bibliotekskompetanse Service og kundebehanding (97 %) Opphavsrett (30 %) Leiing/leiingsutvikling Marknadsføring/kommunikasjon Formidling Digital kompetanse Biblioteket som læringsarena Økonomistyring/prioritering ( 85 %) Kjennskap til brukargruppene sine behov og motivasjon (80 %) Formidling av kunnskap og informasjon (70 %) Grunnleggjande digital kompetanse (80 %) Informasjonskompetanse (68 %) Synleggjering av biblioteketet i samfunnet /samfunnsdebatten (43 %) Setje biblioteket på agendaen i media (32 %) Formidlingsmetodar og metodikk (35 %) Programmering (4 %) Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk (35 %) Kulturelt mangfald Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte (71 %) Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege (22 %)

28 Oppsummering Samanhengen mellom den kompetansen ein har i dag, og på kva område ein ønskjer kompetanseheving kan gå i ulike retningar: Låg kompetanse - ikkje ønskje om kompetanseheving Døme: Kunne setje biblioteket på agendaen i media (under marknadsføring og kommunikasjon) Programmering (under digital kompetanse) Høg kompetanse - men framleis ønskje om kompetanseheving Døme: Informasjonssøk og gjenfinning (under generell bibliotekskompetanse) Litteraturkunnskap (under generell bibliotekskompetanse) Låg kompetanse - ønskje om kompetanseheving: Døme: Synleggjering av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatten (under leiing/leiingsutvikling) Formidlingsmetodar og metodikk (under formidling)

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland Sammendrag Nordland fylkesbibliotek gjennomførte i slutten av en kompetansekartlegging blant ansatte i Nordland i folkebiblioteksektoren. Undersøkelsen

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Tiltaksplan - kompetanseutvikling

Tiltaksplan - kompetanseutvikling Figur 1 Sør-Odal bibliotek 2014 Kultur, bibliotek og kompetanse - fylkesbiblioteket Tiltaksplan - kompetanseutvikling Innledning Tiltaksplanen for kompetanseutvikling er en årlig oppfølging av at fylkesbiblioteket

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan 2012 Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan Kultur, bibliotek og kompetanse, Fylkesbiblioteket 03.07.2012 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Undersøkelsen... 3 Formål... 3 Planens

Detaljer

Barnehagesaker. 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema

Barnehagesaker. 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema Barnehagesaker 1) Kompetansestrategien 2) Revisjon av Rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver 3) Innmelde korttema I tillegg GLØD kampanjearbeidet i 2014 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009

DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800146-30 Arkivnr. 520 Saksh. Breivik, June Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 01.09.2009 23.09.2009 12.10.2009-13.10.2009

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Siri Ingvaldsen, Fylkesbiblioteket Sak nr.: 14/3790-1 Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår Hovudutval for

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr.

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 5 2016 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Digital arena (Ref #1065)

Digital arena (Ref #1065) Digital arena (Ref #1065) Søknadssum: 640000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr offentlige

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg

Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg Notat 2/2007 Randi Bergem Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet Frivilleg og offentleg VOLDA 2007 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Forfattar ISSN Distribusjon Evaluering

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5)

Spel for alle - Kasino mobil (Ref #c4ef53b5) Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5) Søknadssum: 153 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Fear in a librarian s heart

Fear in a librarian s heart Fear in a librarian s heart Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011 Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO Kommunikasjon og formidling Kvalitet og vurdering

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009 Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09 Mai 2009 INNHALD: Samandrag: s 3 Innleiing: s 5 Metode: s 5 Elevundersøkinga: s 8 Lærarundersøkinga: s 34 Rektorundersøkinga: s 55 2 Samandrag:

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

«HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk» Innledning Resultater Kommentarer Oppsummering

«HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk» Innledning Resultater Kommentarer Oppsummering «HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk» Innledning Resultater Kommentarer Oppsummering Innledning HiSF-biblioteket gjennomførte i april 2014 en questback-undersøkelse blant alle faglærere

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200908043-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Samhandling mellom opplæring og helse Statped Vest sitt bidrag

Samhandling mellom opplæring og helse Statped Vest sitt bidrag Samhandling mellom opplæring og helse Statped Vest sitt bidrag 26. oktober 2011 Bjørg Øvstebø / Steinar Sandstad Fra stat til kommune Politikarar Politisk visjon Politikarar Politikarar Departement HDIR

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009 Evaluering av Fylkesplan for Hordaland 2005-2008/09 September 2009 AUD-rapport nr. 10-09 1 2 1 Innleiing Ved innføringa av ny planlov tok regional planstrategi over etter fylkesplanen som lovpålagt obligatorisk

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne.

Kandidaten viser god evne til å tilrettelegge og utnytte brukerens ressurser. Kandidaten har gode holdninger, samarbeidsevner og. ne. Vurderingskriterier for aktivitørfaget Planleggingsdel Bestått meget Bestått Ikke bestått - Innsamling av info -Dagsplan - Mål og observasjonsmuligheter av bruker og aktivitet - Motivasjon av brukere -

Detaljer

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no Festivalundersøking Vår 007 Analyse, utgreiing og dokumentasjon Definisjon Ein festival kan definerast som eit knippe kulturarrangement som har vore gjennomført to gongar eller meir og der billettinntekter

Detaljer