PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KOMPETANSEHEVING"

Transkript

1 PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna.» (Kunnskapsdepartementet, 2013)

2 Harøy barnehage kompetanseplan

3 Denne planen viser korleis Sandøy kommune som barnehageeigar vil arbeide langsiktig og systematisk med kompetanseheving for alle barnehagetilsette i kommunen, i tråd med Kunnskapsdepartementet sin strategi Kompetanse for framtidens barnehage : Barnehageeier har det primære ansvaret for kompetanseutvikling for sine ansatte. Det forutsettes at barnehageeier tilrettelegger for at personalet kan delta i kompetanseutviklingstiltakene. Barnehageeier skal kartlegge kompetansebehovet, sette av egne midler til kompetanseheving og ha en langsiktig plan for hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres. 1. OVERORDNA SENTRALE MÅL OG FØRINGAR Barnehagen sitt samfunnsmandat er nedfelt i Lov 5. mai 1995 nr. 19 «Lov om barnehager med forskrifter», «Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen» (KD, 2011) og Stortingsmelding nr. 24 ( ) «Framtidens barnehage». Barnehagen har som overordna mål å ta vare på barna sitt behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 2. FORANKRING OG AMBISJONAR PÅ LOKALT NIVÅ BAKGRUNN: Sandøy kommune har all barnehagedrift samla i ein kommunal barnehage, Harøy barnehage. Kommunen har tilnærma full barnehagedekning, og pr er 6 avdelingar i drift fordelt i to bygg, eit storbarnsbygg og eit nytt småbarnsbygg, med 74 barn i alderen 1-5 år og 23 tilsette fordelt på årsverk. Kommunen har eit stabilt barnehagepersonale der mange har lang erfaring, men har ikkje utdanna førskulelærarar i alle pedagogiske stillingar. Der er oppretta ei kompetansegruppe med særleg ansvar for arbeidet med kompetanseheving. Kommunen er medlem i det interkommunale selskapet Sunnmøre Regionråd, og eininga vil delta på aktuelle kurs og møter for barnehagesektoren i regi av rådet. FORANKRING: For å finne område ein er gode på og område ein ynskjer å heve den barnehagefaglege kompetansen på, er det gjennomført kartleggingar blant alle tilsette. Leiing har saman med pedagogisk personale drøfta eininga sine sterke og svake sider, knytt til Kunnskapsdepartementet sin strategi «Kompetanse for framtidens barnehage, ». Harøy barnehage kompetanseplan

4 Det har mellom anna vore arbeidd med relasjonskompetanse gjennom ICDP (International Child Development Programme), noko som har danna eit godt grunnlag for å kunne arbeide med tema tilsette ynskjer å legge vekt på i framtida: språkutvikling og språkvanskar, sosialt samspel og leik, skapande aktivitetar, det fysiske rommet og barn med særlege behov. MÅL FOR ARBEIDET: Arbeidet med kompetanseheving skal føre til nyskaping og vere med på å sikre kvaliteten i barnehagetenesta, til det beste for barnet. Barnehagen skal også vere ein del av barna sitt livslange læringsløp i Sandøy kommune, der ein vil utvikle relasjonskompetanse, legge til rette for utforskartrang, undring og skaparglede, utvikle kunnskap, og legge til rette for meining- og meistringsopplevingar som styrker læring og danning. Lokale mål og tiltak er tilpassa sentrale mål og føringar. For å styrke den pedagogiske leiinga og barnehagen som ein lærande organisasjon, har eininga ein gjennomgåande strategi i dei ulike læringsarenaene, som igjen legg grunnlag for arbeidet med tematiske satsingsområde. 3. GJENNOMGÅANDE STRATEGI Pedagogisk leiing barnehagen som lærande organisasjon MÅL: - for å skape samanheng mellom plan og praksis, og styrke tilsette som fagpersonar og den enkelte pedagogen si rolle som fagperson og leiar. Ein av føresetnadane for å auke kompetansen i barnehagen er at alle tilsette får kjennskap til aktuelle tema og nyare faglitteratur, samt får anledning til å drøfte dette i ulike fora. Gjennom drøftingar får ein ny kunnskap, og ein kjem nærare ei felles forståing som gjer at ein lettare kan støtte kvarandre i det daglege arbeidet til det beste for barna si læring og utvikling. Å drøfte tema og litteratur som høver til utfordringar og gjeremål i barnehagekvardagen vil vere avgjerande for dei tilsette sitt læringsutbytte. Eininga ynskjer å ivareta barn i ulike aldrar sine behov (herunder også dei yngste) gjennom å delvis organisere utiklingsarbeidet for to personalgrupper: eit arbeid tilpassa for tilsette i småbarnsbygget og eit arbeid tilpassa for tilsette i storbarnsbygget. Harøy barnehage kompetanseplan

5 Arbeid med kompetanseheving i barnehagen vil vere eit kontinuerleg utviklingsarbeid som går gjennom ulike fasar, frå oppstart og forankring, til etablering av felles forståing, gjennomføring og implementering. For å synleggjere arbeidet for tilsette, føresette og eigar, vert nye metodar og vektlegging i arbeidet nedfelt i komande årsplanar. Utifrå kompetanseplanen vert det utarbeidd ein møteplan med innhald kvart halvår. Læringsarenaer Avdelingsmøte: Planlegge innhald og aktivitetar på kvar avdeling i tråd med rammeplan og barnehagen sin årsplan Drøfte faglege tema som høver til barna sin alder, særtrekk og utvikling på kvar avdeling. Gjere seg kjent med og arbeide i tråd med revidert rammeplan som kjem Ped.leiarmøte: Verte kjent med og drøfte tema i forkant av fagleg arbeid i personalgruppa Drøfte tema som høver barna sin alder, særtrekk og utvikling på kvar avdeling Arbeide for felles forståing av innhaldet i ny revidert rammeplan Gjennomgang og drøfting barnehagen sin dokumentasjon og evaluering: kva skal/skal ikkje dokumentarast og evaluerast? (Årsplan, arbeidet på kvar avdeling, foreldresamtalar m.m.) Studie-/planleggingsdagar og personalmøte: Sette seg inn i, drøfte og einast om faglege tema knytt til Rammeplan, Kompetanseplan og gjeldande satsingsområde Rettleiingsmøte: Avdelingane og tilsette får rettleiing i høve satsingsområde Avdelingane og tilsette får rettleiing som høver til dei enkelte avdelingane sine behov Eksterne kurs og konferansar: Den/dei tilsette som deltek på eksterne kurs og konferansar, deler den nye kunnskapen med andre tilsette i barnehagen gjennom studiedagar og/eller møter. Ansvarleg Ped.leiar på kvar avd. Kompetansegruppa Kompetansegruppa Kompetansegruppa Den enkelte tilsette Harøy barnehage kompetanseplan

6 4. TEMATISKE SATSINGSOMRÅDE Danning og kulturelt mangfald MÅL: - for at barna skal forstå sin eigen identitet og kunne ta del i eit fellesskap Tema på læringsarenaer: ICDP som grunnlag for barn si danning og utvikling i ulike aldrar Dei yngste barna sine vilkår for danning i barnehagen Leiken som danningsarena Skapande aktivitetar og barnet som medskapar i eigen danningsprosess Den fleirkulturelle barnehagen, mangfald som ressurs i danningsprosessar Eit godt språkmiljø for alle barn MÅL: - for at alle barn skal kunne kommunisere, tenke, reflektere, lære og utvikle seg. Tema på læringsarenaer: Generell språkutvikling, språkstimulering etter alder og kjenneteikn på språkvanskar Språkutvikling i kvardagen: ICDP og kvardagssituasjonar, formelle og uformelle læringssituasjonar Den første lese- og skriveopplæringa; barnehagen si rolle i eit livslang læringsløp Fleirspråklege barn si språkutvikling Språket si rolle for barn sitt vennskap, sosiale relasjonar, leik og læring i ulike aldrar Barnehagen sitt fysiske rom og den estetiske utforminga si rolle for kommunikasjon og språkleg aktivitet Dei vaksne sitt ansvar for å legge til rett for barn si språkutvikling i ulike aldrar Ulike kartleggingsmateriell; velje verktøy som vi kan bruke i kartlegging/observasjon/registrering av språk Harøy barnehage kompetanseplan

7 Barn med særlege behov MÅL: - for å kunne førebyggje vanskar og gjere ein tidleg innsats i barn sitt liv Tema på læringsarenaer: Risiko- og beskyttande faktorar for barn si utvikling, legge til rette for tidleg innsats Ped.leiarane vert kjent med ulike kartleggingsmateriell, og finn verktøy som ein vil bruke til kartlegging/observasjon/registrering «Mission Possible», delta i det tverretatleg samarbeidet for å legge til rette for tidleg innsats og førebyggjande arbeid «Den vanskelege samtalen» «Barnehagen som barnevernstiltak» IKT MÅL: - for å få kunnskap og ferdigheiter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy i barnehagen Tema for læringsarenaer: Kunne nytte kommunen si plattform ope nett og IKKS som informasjonskjelde, bidra til auka og betre informasjonsflyt ved bruk av epost, samt kunne melde avvik elektronisk via IKKS Kunne nytte kommunen sine plattformer ope nett og lukka nett til oppgåver ein har som pedagogisk leiar på ein sikker og hensiktsmessig måte Kunne bruke barnehagen sine digitale verktøy saman med barna i tråd med Rammeplan for barnehagen og tematiske satsingsområde i barnehagen Harøy barnehage kompetanseplan

8 5. EVALUERING OG OPPFØLGING AV PLANEN Barnehageleiinga og kompetansegruppa har ansvar for kontinuerleg å sette i verk, følgje opp og evaluere tiltak i denne planen. Pedagogiske leiarar har ansvar for å gjennomføre tiltak retta mot kvar avdeling. Planen har eit vedlegg med aktuelle tema som vil vere i endring i takt med utviklingsarbeidet. Planen må tilpassas ny Rammeplan for barnehagar som vert revidert og fastsett Harøy, v/kompetansegruppa Karin A. B. Grytten Ingrid Huse Kristin Huse Harøy barnehage kompetanseplan

9 Vedlegg: AKTUELLE TEMA pr Haust 2013 Oppstart nytt barnehagebygg Barns psykososiale miljø; førebyggjande arbeid mot mobbing i barnehagen (ICDP) Haust 2014 Språk i barnehagen, mykje meir enn berre prat (språk og leik) Barnehagen som barnevernstiltak (SR) Tal, rom og form (SR) Haust 2015 Alle tilsette vert kjent med ny rammeplan Naturfagsenteret? (SR) Rammeplan? (SR) Haust 2016 Kunstsenteret? (SR) Haust 2017 Haust 2018 Haust 2019 Vår 2014 Bhg som lærande organisasjon Språk i barnehagen, mykje meir enn berre prat (språkutvikling og ICDP) App`legøyer; om bruk av Apps som pedagogisk verktøy (SR) Vår 2015 Pedagogar gjer seg kjent med ny rammeplan Arbeid med dei fleirspråklege barna, språk og mangfald (SR) Vår 2016 Dei yngste i barnehagen (SR) Vår 2017 Vår 2018 Vår 2019 Vår 2020 Harøy barnehage kompetanseplan

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer