- print preview

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.questback.com - print preview"

Transkript

1 Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2) Kva er du tilsett som? Bibliotekar Kontorfagleg tilsett (assistent, sekretær, konsulent) Leiar, med personalansvar Leiar, uten personalansvar Fagreferent Spesialbibliotekar/rådgjevar 3) Kor stor stillingsprosent har du? 1-19 % % % 100 % 4) Kva slags tilsettingforhold har du? Fast stilling Vikariat Midlertidig tilsett/engasjement Anna/ 5) Alder:

2 Side 2 av 9 Under 30 år år år år Over 60 år FORMELL KOMPETANSE: 6) Er du utdanna bibliotekar? (Bachelor med minimum 120 studiepoeng i bibliotekfag, eller cand. mag. med minimum 40 vekttal i bibliotekfag) Utdanna bibliotekar Delvis bibliotekarutdanning Nei 7) Har du anna høgare utdanning (enn bibliotekarutdanning)? Ja Nei Har du anna høgare utdanning (enn bibliotekarutdanning)? - Ja 8) Kva for fagområde tilhøyrer den høgare utdanning du har tatt? Humanistiske og estetiske fag Lærarutdanningar og utdanningar innan pedagogikk Naturvitenskapelege og teknologiske fag Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi. Medisin, odontologi og helsefag. Har du anna høgare utdanning (enn bibliotekarutdanning)? - Ja 9) Kva nivå tilhøyrer den høgare utdanning du har tatt? Mindre enn bachelor/ cand.mag Bachelor/ cand.mag Meir enn bachelor, mindre enn mastergrad/ hovudfag Mastergrad/ hovudfag Meir enn mastergrad/ hovudfag, mindre enn doktorgrad Doktorgrad 10) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område?

3 Side 3 av 9 Litteraturkunnskap Informasjonssøk og gjenfinning Kunnskapsorganisering (katalogisering og klassifisering) Skulebibliotekarbeid Barnebibliotekarbeid Samlingsutvikling Rettleiing Service og kundebehandling Universell utforming Prosjektarbeid/prosjektleiing Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Opphavsrett Biblioteketikk 11) På kva område kan du tenkje deg å delta på kompetansehevande tiltak? Litteraturkunnskap Informasjonssøk og gjenfinning Kunnskapsorganisering (katalogisering og klassifisering) Skulebibliotekarbeid Barnebibliotekarbeid Samlingsutvikling Rettleiing Service og kundebehandling Universell utforming Prosjektarbeid/prosjektleiing Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Opphavsrett Biblioteketikk Kva er du tilsett som? - Fagreferent or Kva er du tilsett som? - Leiar, med personalansvar KOMPETANSEOMRÅDE I det følgjande vert ulike kompetanseområde presentert. Korleis vurderer du din eigen kompetanse på dei ulike områda?

4 Side 4 av 9 12) Leiing/leiingsutvikling (for leiarar) Synleggjering og posisjonering av biblioteket ovanfor leiing i institusjonen/ kommunen (også politisk) Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samfunnsdebatten Strategi og leiing Økonomistyring/-prioritering Prosjektleiing /-utvikling Ekstern kommunikasjon Initiere og styre prosessar og utnytte tilgjengelege ressursar Endringsleiing Personalarbeid/-leiing Kva er du tilsett som? - Fagreferent or Kva er du tilsett som? - Leiar, med personalansvar 13) Leiing/leiingsutvikling - På kva område kan du tenkje deg å delta på Synleggjering og posisjonering av biblioteket ovanfor leiing i institusjonen/ kommunen (også politisk) Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samfunnsdebatten Strategi og leiing Økonomistyring/-prioritering Prosjektleiing /-utvikling Ekstern kommunikasjon Initiere og styre prosessar og utnytte tilgjengelege ressursar Endringsleiing Personalarbeid/-leiing 14) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område? Marknadsføring/kommunikasjon: Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon

5 Side 5 av 9 Kunne setje biblioteket på agendaen i media Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester 15) Marknadsføring/kommunikasjon - På kva område kan du tenkje deg å delta på Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon Kunne setje biblioteket på agendaen i media Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester 16) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område? Formidling: Kultur- og litteraturformidling Formidling av kunnskap og informasjon Formidlingsmetodar og metodikk 17) Formidling - På kva område kan du tenkje deg å delta på Kultur- og litteraturformidling Formidling av kunnskap og informasjon Formidlingsmetodar og metodikk 18) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område? Digital kompetanse: Grunnleggjande digital kompetanse (bruk av tekstbehandling, rekneark, e-post, internett)

6 Side 6 av 9 Finne, bruke og formidle tilgjengelege digitale ressursar (t.d. digitale verktøy og databasar) Fagspesifikk kompetanse (til dømes relevante biblioteksystem og databasar) Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Strukturere og formidle informasjon på nett (til dømes på nettstad) Bruke sosiale media og nettsamfunn, både lokalt og fagleg Formidlingskompetanse på dataspel Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar Programmering Digital samlingsutvikling (til dømes e-bøker, konsortieavtalar) 19) Digital kompetanse - På kva område kan du tenkje deg å delta på Grunnleggjande digital kompetanse (bruk av tekstbehandling, rekneark, e- post, internett) Finne, bruke og formidle tilgjengelege digitale ressursar (t.d. digitale verktøy og databasar) Fagspesifikk kompetanse (til dømes relevante biblioteksystem og databasar) Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Strukturere og formidle informasjon på nett (til dømes på nettstad) Bruke sosiale media og nettsamfunn, både lokalt og fagleg Formidlingskompetanse på dataspel Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar Programmering Digital samlingsutvikling (til dømes e-bøker, konsortieavtalar) 20) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område? Biblioteket som læringsarena: Informasjonskompetanse Kunnskap om brukarkommunikasjon og

7 Side 7 av 9 rettleiingsmetodar Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk 21) Biblioteket som læringsarena - På kva område kan du tenkje deg å delta på Informasjonskompetanse Kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk 22) Korleis vurderer du din eigen kompetanse på følgjande område? Kulturelt mangfald: Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering 23) Kulturelt mangfald - På kva område kan du tenkje deg å delta på Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering SPISSKOMPETANSE 24) Har du gjennom utdanning eller arbeid erverva deg spisskompetanse på eit eller fleire felt? Ja Nei

8 Side 8 av 9 Har du gjennom utdanning eller arbeid erverva deg spisskompetanse på eit eller fleire felt? - Ja 25) Gjer kort greie for kva kompetansen går ut på KURS/ FAGLEGE MØTER 26) Om lag kor ofte deltek du på kurs/konferansar? Om lag månadleg eller oftare Noen gonger i halvåret Noen gonger i året Omlag ein gong i året Sjeldnare 27) På kva måte ønskjer du at ei eventuell kompetanseheving skal skje? Ja Nei Grunnutdanning Etter- og vidareutdanning (som gjev studiepoeng) Kurs med kort varighet Nettbasert studie / fjernundervisning Hospitering i andre bibliotek Mentorprogram Kollegabasert veiledning Deltaking i utviklingarbeid (t.d. prosjekt) 28) Kva eventuelle hindringar ser du i høve til di personlege deltaking i Reiseavstand Vanskar med å få vikar Behov for økonomisk støtte Behov for studiepermisjon Private årsaker Anna

9 Side 9 av 9 29) Har du andre kommentarar til kompetanseheving i biblioteket? Copyright All Rights Reserved.

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Kultur er allemannseige

Kultur er allemannseige Kultur og funksjonsevne Temadag torsdag 3. april 2014 Foto: Håvard Hole. Kultur er allemannseige Grunntydinga av ordet kultur på latin er avleia av å dyrka, utdanna, danna, oppdra, foredla. I bunnen for

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark VEDLEGG 2 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 ************** Rektors framlegg til rullert plan 28.11.11 2 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt

Detaljer

Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning

Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) og informasjon om lokal høgskuleutdanning Kompetanseheving Regnskap, lønn og personal Ledelse, psykologi og pedagogikk Teknisk dokumentkontroll Fagopplæring

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer