Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL"

Transkript

1 Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

2 Innhald 1. Innleiing Status og mål Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing Haldningar til kommunesamanslåing Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

3 1. Innleiing Til saman har 294 respondentar svara på innspelsundersøkinga «Kommunereform i Vest- Telemark». Det viktige er ikkje å få eit representativt utval, men å involvere innbyggjarane og gi dei moglegheiten til å ha påverknadskraft inn i forhandlingane. 1.1 Status og mål Spørjeundersøkinga som ligg ute på nettsida er ein viktig kanal for innbyggjarinvolvering. Her har alle innbyggjarar høve til å kome med innspel og synspunkt til sine respektive forhandlingspartar. Spørjeskjemaet inneheld spørsmål om fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing, kor fornøgd ein er med dagens kommunar og kva ein er opptekne av i framtida og i reformprosessen. Første utgåve av spørjeundersøkinga vart oppretta i juni, før Vinje kommune kom inn som forhandlingspart. Denne undersøkinga hadde: - 16 respondentar som fullførte heile skjemaet - 13 respondentar som fullførte delar av skjemaet Desse respondentane fordeler seg slik: - 5 frå Seljord - 9 frå Kviteseid - 4 frå Nissedal - 8 frå Fyresdal - 2 frå Tokke - 1 frå Vinje Spørjeundersøkinga vart endra då Vinje kommune blei med som forhandlingspart, og relansert i slutten av juni. Den hadde: respondentar har fullført heile skjemaet - 78 respondentar har fullført delar av skjemaet Respondentane fordeler seg slik: - 60 frå Seljord - 25 frå Kviteseid - 41 frå Nissedal - 56 frå Fyresdal - 27 frå Tokke - 56 frå Vinje [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 3

4 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing Vi ba respondentane om å vurdere ei eventuell kommunesamanslåing av sin kommune med ein eller fleire nabokommunar i høve til ulike mål. Vurderingane er gjort på ein skala frå 1-6, der 1 er svært negativt og 6 er svært positivt. Mål 1: Gode fagmiljø i kommunane Respondentane i Kviteseid er mest positive til at ei kommunesamanslåing vil føre til gode fagmiljø, følgd av respondentane i Tokke. I samtlege kommunar er respondentane positive (høgare enn 3,5). Mål 2: God kvalitet på dei kommunale tenestene Også her er respondentane i Kviteseid er mest positive, følgd av respondentane i Tokke. I Nissedal, Fyresdal og Vinje er respondentane samla sett negative (lågare enn 3,5). 4 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

5 Mål 3: Godt tilgjenge til dei kommunale tenestene Her ser vi same mønster, der folk i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Respondentane i Seljord, Nissedal, Fyresdal og Vinje trur ikkje ei kommunesamansling vil føre til godt tilgjenge til kommunale tenester. Mål 4: Kostnadseffektiv kommunal drift Respondentar i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Dei andre kommunane ligg samla sett rundt nøytralt (3,5). Mål 5: Eit godt lokaldemokrati Her er også respondentane i Kviteseid mest positive, følgd av Tokke. Andre kommunar ligg samla sett på den negative enden av skalaen. [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 5

6 Mål 6: God nærings- og samfunnsutvikling Respondentar i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Dei andre kommunane ligg samla sett rundt nøytralt (3,5). Mål 7: Gjennomslag i regional og nasjonal politikk Respondentar i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Dei andre kommunane ligg samla sett rundt nøytralt (3,5). 6 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

7 Mål 8: Livskraftige lokalsamfunn Respondentane i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Andre kommunar ligg samla sett på den negative enden av skalaen. Mål 9: Stå godt rusta til å løyse framtidige utfordringar og auka krav til kommunane Respondentar i Kviteseid er mest positive, følgd av Tokke. Dei andre kommunane ligg samla sett rundt nøytralt (3,5). [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 7

8 1.3 Haldningar til kommunesamanslåing Seljord I Seljord er ei overvekt av respondentane svært negative til ei samanslåing av Seljord, Kviteseid og Nissedal. Vurderingane er gjort på ein skala frå 1-6, der 1 er svært negativt og 6 er svært positivt. ar til at respondentar er negative: Ønskjer ein Vest- 5 Telemarkkommune Alternativet Seljord- 3 Kviteseid-Nissedal blir for lite For store avstandar 9 Vil auke sentralisering innad i 2 kommunen Mistar smådriftsfordelar (m.a. 1 fleksibilitet, oversikt, kjennskap, informasjonsflyt) Ulik kultur i kommunane 3 Dårlegare tenestetilbod 3 Vanskeleg å rekruttere til 4 lokalpolitikk/ svekka lokaldemokrati 8 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

9 ar til at respondentar er positive: Sterkare fagmiljø 3 Like kommunar 2 Einaste reelle alternativ 2 Styrka næringsutvikling 1 Betre tenestetilbod 1 Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Betre kvalitet i kommunal oppgåveløysing ved interkommunalt samarbeid Betre tilgjenge til kommunale tenester Dagens interkommunale samarbeid fungerer godt og kan vidareutviklast Motverkar sentralisering 3 Interkommunale samarbeid 1 styrkar små fagmiljø Manglar gode argument for 1 samanslåing [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 9

10 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing: For små fagmiljø 4 Mistar demokratisk styring og 9 kontroll Lite kostnadseffektivt 2 Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Fordeling av kraftinntekter 2 Svekking av nynorsk 1 Verknader på lokaldemokratiet 4 Gjeldsfordeling 1 Omfordeling av oppgåver og eventuelt oppseiing av tilsette 1 Kva ønskjer innbyggjarane?/ Korleis får innbyggjarar vere med og 4 påverke? At drøftinga tek utgangspunkt i kva framtidas kommune bør vere 1 Oppretthalding av eksisterande tenester, spesielt skule, barnehage, 7 pleie, helse, omsorg Kva vil dei seie at administrasjonen blir spreidt? 1 Korleis bøte på avstandar til kommunehus og andre kommunale 1 tenester? Konkretisering av økonomisk gevinst 4 Grensejustering 4 Meir konkretisering av kva som er fordelane ved samanslåing 3 Konsekvensar for kunstnarar og kulturarbeidarar 2 Ønskjer større kommune enn Seljord-Kviteseid-Nissedal 3 Tenk samarbeid i staden for samanslåing 3 10 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

11 1.3.2 Kviteseid I Kviteseid har vi ein heilt motsett situasjon enn i Seljord. Her er ein overvekt av respondentane positive til å slå saman kommunen med Seljord og Nissedal. ar til at respondentar er negative: Ønskjer ein Vest- Telemarkkommune Alternativet Seljord- Kviteseid-Nissedal blir for lite Vil ikkje føre til betre oppgåveløysing enn dagens struktur Alternativet manglar forankring hos innbyggjarane ar til at respondentar er positive: Sterkare fagmiljø 3 Betre tenestetilbod 2 Meir slagkraftig kommune 3 Økonomisk gunstig 2 Nødvendig å møte framtida 1 med ein sterkare kommune Vil helst ha heile Vest- 2 Telemark som ein kommune, dette er nest beste løysing Effektivisering av administra- 2 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 11

12 sjonen Tilstrekkeleg distanse når politiske avgjerder skal takast 1 Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Ingen frå Kviteseid har svara på dette spørsmålet. ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing: Mistar demokratisk styring og 6 kontroll Lite kostnadseffektivt 2 Kan like godt slå saman 2 kommunane Tilsette i interkommunale 2 samarbeid mistar tilhøyrsle til kommunen Vil ikkje løyse oppgåvene på 1 ein god måte Vil ikkje fungere like godt 1 som samanslåing Lite framtidsretta 2 Problem knytt til ulik leiing og 1 kultur i kommunane 12 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

13 For små fagmiljø 1 Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Kva kompetanse manglar dei ulike kommunane i dag? Er det kritisk? 1 Få oversikt over tenester og effektiviseringspotensial før plassering og utdeling 1 av titlar. Treng ein sterkare kultur for leiing og klarare ansvarsforde- ling i kommunen. Alle kommunar må få halde på noko dei er gode på 1 Legevaktsordning 1 Ivareta tilgjenge til kommunale tenester 1 Betre digitale tenester, servicekontor i kvar av dei gamle kommunane 1 Små kommunar har ofte betre tenester enn store 1 Oppretthalding av eksisterande tenester, spesielt skule, barnehage, pleie, 2 helse, omsorg Konkretisering av økonomisk gevinst 1 Forkast dei framforhandla alternativa 1 Ønskjer å greie ut Vest-Telemark som ein kommune 8 Foreslår organisering i fagteam i kvar av dagens kommunesenter ved ei 1 samanslåing Dagens oppskrift fungerer ikkje. Vi må endre oss. 1 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 13

14 1.3.3 Nissedal I Nissedal er respondentane delte mellom om dei er positive eller negative til å slå kommunen saman med Seljord og Kviteseid. ar til at respondentar er negative: Alternativet Seljord- Kviteseid-Nissedal blir for lite Vil ikkje føre til betre oppgåveløysing enn dagens struktur 2 5 Lange avstandar 10 Erfaringar med kommunesamanslåing 1 andre stader Blir ikkje meir kostnadseffektivt 4 Fryktar sentralisering 3 Fryktar mindre lokalt engasjement 1 ar til at respondentar er positive Talet på gonger nevnt Sterkare fagmiljø 2 Betre tenestetilbod 1 Økonomisk gunstig 1 Betre fagleg grunnlag for 1 skular Effektivisering av administrasjonen 1 14 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

15 Dagens samarbeid mellom kommunane fungerer godt Tilstrekkeleg distanse i levering av tenestene 1 3 Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Betre kvalitet i kommunal oppgåveløysing ved interkommunalt samarbeid Betre tilgjenge til kommunale tenester Motverkar sentralisering 4 Interkommunale samarbeid 1 styrkar små fagmiljø Kan også samarbeide med 1 andre kommunar enn Kviteseid og Seljord Dagens samarbeid fungerer 2 godt 1 1 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing: Mistar demokratisk styring og 4 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 15

16 kontroll Lite kostnadseffektivt 2 Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Plassering av kommunesenter 2 Konkretisere fordelane ved samanslåing 1 Er det andre alternativ? 2 Kvifor har det ikkje vore folkemøte om dette før valet? 1 Kva skal kommunane drive med? 1 Konsekvensanalyse av følgjene ved samanslåing 2 Oppretthalding av eksisterande tenester, spesielt skule, barnehage, 2 pleie, helse, omsorg Konkretisering av økonomisk gevinst 2 Lytt til innbyggjarane! 1 Alternativet Kviteseid-Nissedal-Seljord blir for lite 1 Ønskjer innbyggjarundersøking 1 Sats på næringsutvikling i eigen kommune 1 Bør sjå på erfaringar frå andre 1 Alle Vest-Telemarkkommunane må med 1 16 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

17 1.3.4 Fyresdal I Fyresdal er ei overvekt av respondentane negative til ei samanslåing med Tokke. ar til at respondentar er negative: Alternativet blir for lite 1 Dårlegare tenester 3 Lange avstandar 12 Treng ikkje vere stor for å 1 vere god Blir ikkje meir kostnadseffektivt 3 Fryktar Fyredal mister mykje 7 som utkanten i den nye kommunen Fryktar mindre lokalt engasjement 6 Ulike kulturar 2 ar til at respondentar er positive Talet på gonger nevnt Sterkare fagmiljø 3 Meir slagkraftig kommune 3 Reellt lokaldemokrati 1 Blir for små aleine 1 Naturleg konstellasjon 1 Tilstrekkeleg distanse, like- 3 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 17

18 behandling Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Betre kvalitet i kommunal oppgåveløysing ved interkommunalt samarbeid Betre tilgjenge til kommunale tenester Motverkar sentralisering 5 Lokaldemokratiet er sterkare 7 aleine Dagens samarbeid og struktur fungerer godt 4 Kan samarbeide med andre 2 der det passar 2 1 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing: Mistar demokratisk styring og 1 kontroll Lite kostnadseffektivt 2 Poenget blir borte 1 Kampen mellom kommunane 1 18 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

19 held fram Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Plassering av kommunesenter 2 Konkretisere fordelane ved samanslåing 2 Er det andre alternativ? 1 Kva skjer med eldreomsorg? 5 Kva skjer med legevaktsordning? 1 Kva skjer med dei kommunetilsette? 2 Oppretthalding av eksisterande tenester, spesielt skule, barnehage, 4 pleie, helse, omsorg Konkretisering av økonomisk gevinst 4 Kva skjer med samferdsel? 1 Blir det servicekontor? 2 Kva skjer med administrasjonen? 1 Fryktar sentralisering 4 Fordeling av kraftinntekter 1 Stopp forhandlingane 2 Fryktar for lokaldemokratiet 3 Sløsing med pengar å greie ut/ forhandle om dette 3 Ønskjer Vest-Telemark kommune 3 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 19

20 1.3.5 Tokke Samanslåing med Fyresdal I Tokke er ei overvekt av respondentane negative til ei samanslåing med Fyresdal. ar til at respondentar er negative: Alternativet blir for lite 3 Lange avstandar 6 Tilhøyrsle 1 Ulike kulturar/ lite til felles 3 ar til at respondentar er positive Har mykje til felles 2 Større fagmiljø 1 Auka deltaking i lokalpolitikk 1 Næringsutvikling 1 Auka kvalitet på kommunale 1 tenester Samanslåing med Vinje Eit fleirtal av respondentane i Tokke er positive til ei samanslåing med Vinje. 20 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

21 ar til at respondentar er negative: Alternativet blir for lite 1 ar til at respondentar er positive Kommunane har godt samarbeid 6 og mykje til felles Tilhøyrsle og identitet 2 Godt samarbeid i dag 1 Båe er kraftkommunar 3 Større fagmiljø 2 Geografisk nærleik 3 Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 21

22 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Erfaring fra samanslåing andre stader Meir kostnadseffektivt 1 Mister eigarskap 1 1 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing Mistar demokratisk styring og 2 kontroll Lite slagkraftig 1 Større einingar vil tvinge seg 1 fram uansett Dårlegare tenestetilbod 1 Lite kostnadseffektivt 1 Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Plassering av kommunesenter 1 Treng vi ha eit kommunesenter? 1 Er det andre alternativ? 1 Kva skjer med dei kommunetilsette? 1 Oppretthalding/lokalisering av eksisterande tenester, spesielt skule, 4 barnehage, pleie, helse, omsorg Konkretisering av økonomisk gevinst 5 Kva skjer med næringsutvikling? 1 Kva skjer med administrasjonen? 1 Fryktar for lokaldemokratiet 1 Ønskjer Vest-Telemark kommune Vinje I Vinje er ei overvekt av respondentane negative til ei samanslåing med Tokke. 22 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

23 ar til at respondentar er negative: Alternativet blir for lite 1 Trur ikkje på betre tenester 3 Lange avstandar 8 Blir ikkje meir kostnadseffektivt 4 Fryktar samanslåing pga uro 5 rundt arbeidsmiljø/administrasjon/leiing i Tokke kommune Fryktar for at arbeidsplassar skal 1 gå tapt Ulike kulturar/identitet 5 Vinje fungerar bra som det er 2 ar til at respondentar er positive: Sterkare fagmiljø 2 Meir slagkraftig kommune 1 Mykje til felles 3 Styrka interkommunalt samarbeid som alternativ Respondentane vart spurt i kva grad dei vurderer at styrka interkommunalt samarbeid og vidareføring av dagens kommunestruktur er ei betre løysing enn kommunesamanslåing. Vurderinga er på ein skala frå 1 til 6, der 1 er mykje dårlegare og 6 er mykje betre. [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 23

24 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei betre løysing enn kommunesamanslåing: Betre kvalitet i kommunal oppgåveløysing ved interkommunalt samarbeid Betre tilgjenge til kommunale tenester Motverkar sentralisering 1 Lokaldemokratiet er sterkare 2 aleine Dagens samarbeid og struktur 4 fungerer godt Kulturskilnader 1 Kan samarbeide på områda 2 som gir gevinst 3 7 ar til at vidareføring av dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid er ei dårlegare løysing enn kommunesamanslåing: Lite kostnadseffektivt 2 Betre med 1 kommune 2 Er det spesielle spørsmål du ønskjer svar på/ andre kommentarar til dei som forhandlar på vegne av deg: Tema Kor mange gonger det er Plassering av kommunesenter 3 Konkretisere fordelane og motiva for samanslåing 5 24 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

25 Kva skjer med dei kommunetilsette? 2 Oppretthalding av eksisterande tenester, spesielt skule, barnehage, 2 pleie, helse, omsorg Konkretisering av økonomisk gevinst 7 Korleis realisere gevinstane? 1 Sikre lokaldemokratiet 2 Fryktar sentralisering 3 Kva skjer med arbeidsplassane? 1 Gir innbyggjarane større påverknadskraft 1 Nye grenser for skulekrinsar 1 Korleis handtere store avstandar? 5 Kva nye oppgåver vil kommunen få? 1 La strukturen vere som i dag 2 Kommunane bør ikkje la seg styre av regjeringa 4 Stopp forhandlingar 1 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst] 25

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Kommunereform og demokrati - før, under, etter

Kommunereform og demokrati - før, under, etter Regionrådet Vest Fjell 27. oktober 2014 Kommunereform og demokrati - før, under, etter Harald Baldersheim Universitetet i Oslo Bakgrunn 1: Nordmenn glad i heimstaden, pga. -Natur -Røter -Arbeid -Spennande

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR Slik arbeider dei beste Innhaldsliste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR SLIK ARBEIDER DEI BESTE... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Kommunane... 3 1.3 Spørsmåla... 3 2

Detaljer

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no Omdømme Helse Vest Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RH Om undersøkinga I Respondentar: Politikarar i stat, fylke og kommunar, embetsverk for stat, fylke og kommunar, og andre respondentar

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg?

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Litt om denne økta Intro og litt om tankane bak dette møtet Kva er stoda i dei ulike kommunane Moglege kommunemodellar i vårt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Sluttrapport for etikkprosjektet. Etikk i kvardagen. Suldal kommune

Sluttrapport for etikkprosjektet. Etikk i kvardagen. Suldal kommune Sluttrapport for etikkprosjektet Etikk i kvardagen Suldal kommune Pulje 5 i KS prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mai 2011 juni 2013 Dok. ref. Arkivkode Dato: 12/91-10 007 14.06.2013 Prosjektgruppa:

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune OSTERØY KOMMUNE Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune Kva? Kvifor? Korleis? KVA-Reform som legg til rette for at fleire kommunar slår seg saman KVIFOR betre rusta til å ivareta dagens og

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet Kultur for læring i biblioteket Kunnskapsløftet Bakgrunn for reformen Evalueringa av L-97 PISA 2000 og 2003 TIMSS 1995 og 2003 Anna nasjonal og internasjonal skuleforsking Svake resultat i matematikk,

Detaljer